Przykład Chrystusa

Jan 11:41-42 41. Wtedy usunęli kamień z miejsca, gdzie był położony zmarły. Jezus zaś podniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. 42. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na stojących wokoło ludzi, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś.

Jak to jest, że modlitwy Chrystusa były zawsze wysłuchiwane, jednak nie wszystkie modlitwy chrześcijan znajdują odpowiedź u Boga? Czy wierzący może prosić absolutnie o wszystko? I czy Bóg jest zobligowany do spełnienia petycji osoby ponieważ ta wzbudziła w sobie odpowiednią wiarę?

Odpowiedź na powyższe pytania jest bardzo prosta dla chrześcijan, dla pogan wręcz nierzeczywista.


Bóg da nam wszystko

Jan 14:13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.
.
Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
Jan 16:23 A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam.

Współcześni szarlatani i cudotwórcy od siedmiu boleści przywołują powyższe fragmenty Świętego Tekstu natchnionego przez Samego Ducha przekręcając całkowicie jego znaczenie nadając im charakter uniwersalnej modlitwy o co dusza zapragnie. Skoro jesteś chrześcijaninem, proś Ojca co ci tylko serce podpowie i wierz mocno a napewno się to spełni. Dokładniejsze instrukcje jak wzbudzić w sobie odpowiednią wiarę można nabyć za jedyne $9,99, sukces niemal gwarantowany:

„Czego potrzebujesz? Zacznij to tworzyć. Zacznij o tym mówić. Przekształć mówienie w byt. Mów do swojego portfela: ‘Ty wielki gruby portfelu pełen pieniędzy. Mów do książeczki czekowej. Mów: Ty książeczko czekowa, ty książeczko czekowa, ty, ty nigdy nie byłaś tak bogata odkąd cię mam, jesteś aż wypchana pieniędzmi, prawda?” – Marilyn Hickey, zielonoświątkowa teleewangelistka TBN

Heretycy zapominają, że aż trzykrotnie Pan powiedział iż prośby muszą odbywać się w Jego imię. Nie chodzi tu o dodanie końcowej formułki “w imieniu Jezusa”, która w magiczny sposób miałaby przypieczętować wiarygodność treści i zmusić Boga do nadstawienia ucha oraz spełnienia prośby. Prosić w imię Chrystusa to

 • prosić tak, jak prosiłby Chrystus
 • o to, o co prosiłby Chrystus.

Chrystus wzywał nas abyśmy jako Boże dzieci naśladowali Go (Mat. 10:38; 11:29; 16:24; Jan 13:13-14; Rzym. 8:29; 1 Kor. 11:1).  Czy Pan prosił kiedykolwiek Ojca o białego konia, lektykę, nowy dom, sługi, lepszą pracę, sławę, szczęście, zasobny portfel, czy też raczej zalecał poszukiwanie Królestwa i jego sprawiedliwości jako priorytet wszelkiego chrześcijańskiego postępowania? (por. Przysłów 30:8-9; Mat. 4:1-8; 6:11; 24-34; Łuk. 3:14; 1 Tym. 6:8-10; Hebr. 13:5). Okazuje się, że Boga można prosić w zły sposób:

Jakuba 4:3 Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze.

Grzeszne, egoistyczne modlitwy nie zostają wysłuchane.
.


Modlitwy, które wysłuchuje Bóg

Według Augustyna z Hippony nie musimy modlić się o to, czego potrzebujemy, ponieważ Bóg już wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze poprosimy. Zamiast tego powinniśmy się modlić, sugeruje, aby zwiększyć nasze pragnienie Boga, abyśmy mogli otrzymać to, co On przygotowuje, aby nam dać.

„Im głębsza jest nasza wiara, tym silniejsza jest nasza nadzieja, tym większe jest nasze pragnienie, tym większa będzie nasza zdolność do otrzymania daru, który jest naprawdę bardzo wielki.… Im bardziej żarliwe pragnienie, tym bardziej godne będą jego owoce. Kiedy Apostoł mówi nam: módlcie się bez przerwy (1 Tes 5:17), ma na myśli to: Pragnijcie nieustannie życia szczęśliwego, które jest niczym innym jak życiem wiecznym i proście o to tylko Tego [zatem nie Maryję, świętych czy anioły], który jest w stanie je dać ”.  – List 130

Istnieje kilka cech szczególnych każdej modlitwy, która zostaje przez Boga wysluchana, z drugiej strony gdy te szczególne atrybuty suplikacji zostają zastąpione ekwiwalentem pochodzenia ludzkiego siłą rzeczy nie należy się spodziewać Bożej odpowiedzi. Rozważmy zagadnienie nieco bardziej szczegółowo:
.

Źródło

Efez. 6:18 We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
.
Judy 1:20 Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym;

Każda suplikacja, którą Bóg wysłuchuje ma swoje źródło w Nim samym gdzie elementami wyróżniającymi są

 • niezależna od okoliczności
 • bada duchową rzeczywistość
 • wytrwała, wręcz natarczywa
 • uniżona względem Boga
 • powodowana wiarą, czyli pewnością
 • służby ku zbudowaniu Kościoła

Przeciwieństwem tego będzie modlitwa wynikająca z ludzkich potrzeb, egoistyczna, cielesna, mająca zaspokoić ludzkie pragnienia.
.


Inicjatywa

Dzieje 7:55-59 55. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga …59. Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.
.
Jakuba 5:15  A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.
.
Gal. 5:22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary (μέτρον metron – ilość) wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił

Bóg osobiście pobudza do modlitwy, która ma źródło w Nim samym i posiadają przy tym istotne elementy:

 • pełna ufności względem Bożego postanowienia
 • wielbi Boga niezależnie od efektu końcowego
 • wynika z udzielonej przez Boga Ducha Świętego porcji wiary
 • jest adekwatna w stosunku do duchowego problemu

Choć modlić powinni się wszyscy chrześcijanie widzimy iż Pismo Święte wyróżnia szczególny dar wiary (Innemu wiara w tym samym Duchu, 1 Kor. 12:9) czyli umiejętności modlenia się o to, co jest wolą Bożą! Ludzie posiadający go będzie cechować szczególnie wysoki odsetek wysłuchanych modlitw gdyż są w szczególny sposób przez Ducha obdarowani zdolnością proszenia o to, czego oczekuje od nich Bóg.

Przeciwieństwem tego będzie modlitwa pozbawiowa wiary w możliwość osiągnięcia Bożego celu, stawiająca człowieka w centrum, oparta o autosugestię i raczej nie związana z problemami rzeczywistej wagi duchowej.
.


Cel

Mat. 6:10 Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.
.
Łuk. 22:42 Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.

W rzeczywistości człowiek wraz z problemami nie stanowią centrum modlitwy, którym jest raczej Bóg suwerenny oraz Jego zamysły. Boży cel

 • może być osiągnięty kosztem modlącego się
 • w ostateczności dotyczy progresu Królestwa Boga
 • prowadzi do Chrystusa

Przeciwieństwem tego jest oczywiście chęć osobistego samozadowolenia a także dotyczy sfery ziemskiej bez związku z Królestwem.
/


Antyteza

Bóg nie wysłuchuje modlitw chrześcijańskich z kilku powodów. Jako Ojciec Bóg ustalił swój standard moralny wyrażony w prawie, którego nieupamiętane łamanie prowadzi do odrzucenia modlitwy przez Boga. Taka modlitwa w Bogu budzi “odrazę” co oznacza, że  modlitwa nieposłusznego dziecka niezostaje wysłuchana.

Przysłów 28:9 Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę

Nie wystarczy być czicielem Boga żywego, lecz aby modlitwy były wysłuchiwane należy wypełniać wolę Bożą, tj. żyć zgodnie z Bożym prawem. Chrystus oskarżany był o łamanie Bożego prawa ale w Ewangelii Jana czytamy, iż Bóg wysłuchiwał Jego modlitw, ponieważ w rzeczywistości Pan nie grzeszył.

Jan 9:31 A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje

Interesującym jest partykularny przykład łamania Bożego prawa określony w Nowym Testamencie – mowa o nieumiejętnym, czyli pozbwionym miłości (Rzym. 13:10; Efez. 5:25; Kol. 3:19) życiu z żoną.

1 Piotra 3:7 Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

Tak więc przeszkodą dla modlitwy są

 • łamanie prawa moralnego
 • w szczególności złe pożycie z żoną

Osoby tkwiące w nieupamiętaniu z grzechu, mające nieskruszone serce nie są przez Boga wysłuchiwane.
.


Wnioski końcowe

Modlitwy Chrystusa były zawsze wysłuchiwane, ponieważ Pan szukał nie swojej woli lecz woli Ojca, a ponieważ Mesjasz jest Bogiem wcielonym, znał ją w sposób doskonaly.

Jan 5:30 Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca.

Stąd też nie wszystkie modlitwy chrześcijan zostają wysłuchane ponieważ jako istoty upadłe nie rozeznajemy perfekcyjnie Bożej woli, nasze poznanie zawodzi.

Wierzący nie może prosić absolutnie o wszystko lecz jedynie o to, co Bóg chce aby prosił.  Bóg nie jest zobligowany do spełnienia petycji osoby ponieważ ta wzbudziła w sobie odpowiednią wiarę. Jest raczej odwrotnie. To Bóg udziela wiary niezbędnej do tego, aby modlitwa została wysłuchana.

1 Jana 5:14-15 14. Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. 15. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.

Wszystko zależne jest od suwerennej decyzji Boga, nic od człowieka. W modlitwie, tak jak w każdym aspekcie istnienia wszechświata, Bóg ma jedyne i ostateczne słowo. I to jest właśnie największą radością chrześcijan prawdziwie narodzonych na nowo: my wierzymy w Boga Suwerennego, który kontroluje absolutnie wszystko.

Natomiast zielonoświątkowe brednie głupologiczne (głupologia to połączenie słów głupota i teologia) oraz arminianistyczne kucypały o modlitwie do bożka, który nie kotroluje wszystkiego – te brednie dotyczące modlitwy należy wyrzucić na śmietnik.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu Bracia i Siostry.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email