Wprowadzenie

Obj. 20:4 Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.

Tematem dzisiejszego rozważania będzie milenium, czy też, tzw. tysiącletnie literalne, fizyczne królestwa Chrystusa na ziemi. Dobra wiadomość jest taka, że rozważanie zagadnienia nie zajmie tysiąc lat…

Do tej pory rozważyliśmy kwestię interpretacji Księgi Objawienia przeciwstawiając dosłownej interpretacji cykliczną. Każdy z sześciu cykli postrzegany jest jako odnoszący się do całego Kościoła w historii jego istnienia. Cykle nie są jedynie kolistymi powtórzeniami ale także idą naprzód, ponieważ argument zmierza ku pewnemu określonemu celowi.

Spojrzeliśmy także na dyspensacjonalizm jako prąd myślowy, który nie istniał przed XIX wiekiem. Wykazaliśmy, że jest to spreparowana przez syjonistyczne środowiska wielce arogancka politycznie utylitarna i antychrześcijańska teologia. To także zwycięzca w konkursie na “najbardziej utrzymywaną w tajemnicy doktrynę w całej historii w Kościoła”.

Teraz skupimy się na kwestii milenium.


Zarys problemu

W Biblii istnieje tylko jeden fragment odnoszący się do milenium, jest to tekst Obj. 20:1-10 w którym słowo χίλιοι chilioi (tysiąc) występuje sześć razy. Nie ma innych fragmentów odnoszących się do milenium bezpośrednio.

Związanie szatana

Wersety 1-3 infomują, że szatan jest związany i powstrzymany przed zwodzeniem narodów na tysiąc lat

1. I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce. 2. I chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. 3. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat. A potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Pierwsze zmartwychwstanie

Wersety 4-6 informują, że dusze męczenników ściętych za świadectwo Jezusa, którzy będą rządzić z Chrystusem przez tysiąc lat. Warto tu wspomnieć, że ci, którzy wierzą w dosłowne milenium zazwyczaj nie ograniczają tej grupy wyłącznie do osób zamordowanych za wiarę w czasie Wielkiego Ucisku ani tym bardziej wyłącznie do ściętych (co sugeruje dosłowna interpretacja 😉 ).

4. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. 5. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. 6. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

Ostateczne starcie

Wersety 7-10 opisują uwolnienie szatana i ostateczne, przegrane starcie z Chrystusem

7. A gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia. 8. I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski. 9. I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. 10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.


Trzy poglądy na milenium

Kwestia milenium od dawna była przyczyną wielu debat również wśród odrodzonych chrześcijan.  W wyniku dyskusji wyodrębniły się trzy główne poglądy na milenium.
.

Premilenializm

W tym systemie wierzeń Chrystus powraca powtórnie na ziemię przed nastaniem milenijnego królestwa aby fizycznie w nim królować. Jest to pierwszy powtórny powrót, po którym będzie drugi powtórny powrót, tym razem na sąd ostateczny 😉 Są tu zatem dwa powtórne powroty Chrystusa

  • pierwszy powtórny powrót aby porządzić tysiąc lat
    .
  • drugi powtórny powrót na sąd ostateczny

Ta koncepcja przyjmuje dwie formy: premilenializm tradycyjny, historyczny  oraz premilenializm dyspensacjonalistyczny
.

Postmilenializm

W tym systemie wierzeń Chrystus ma powrócić na ziemię po tysiącletnim królestwie Chrystusa na ziemi. Tu Chrystus sprawuje swoją władzę na świecie przez kościół, który ma naprawić ten zepsuty świat i tym samym czyniąc wystarczająco doskonałym przygotować go na przyjście króla.

Ponieważ kościół sobie nie radzi z naprawą zepsutego świata Chrytus jest zmuszony czekać na swój powrót tak długo, jak długo kościół się nie zorganizuje aby zdominować świat w świetlanym dziele naprawy.
.

Amilenializm

Reformowany chrześcijański amilenializm nie interpretuje tekstu Objawienia dosłownie dlatego też nie wyznaje rzeczywistego, fizycznego królestwa Chrystusa na ziemi, w którym

przywrócone zostaną krwawe ofiary ze zwierząt aby przypominały o Chrystusie fizycznie zasiadającym na tronie (Ezech. 43:18)

– sam Chrystus zaś miałby zasiadać na tronie zaraz obok Dawida, milenijnego vice-regenta  (Ezech. 37:24)

– poganie będą lizać buty genetycznym Żydom (Izaj. 49:23)

Amilenializm naucza, że tysiąc lat należy interpretować symbolicznie jako pełnię pełni czasów, stąd milenium oznacza czas obecny, który zakończy Wielki Ucisk, po nim nastąpi jedno powtórne przyjście Chrystusa – na Sąd Ostateczny.

Amilenializm jest potwierdzony przez wczesne Symbole Wiary  jak

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary zatwierdzone w 381 roku, znane Epifaniuszowi z Salaminy już w roku 374

I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych [brak literalnego milenium], a królestwu Jego nie będzie końca. [literalne milenium ma koniec, trwa tysiąc lat]”

Quicumque czyli Wyznanie Wiary Świętego Atanazego (295 – 373)

“I wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojca Wszechmogącego przedwiecznej stolicy, skąd przyjdzie kiedyś sądzić umarłe i żywe, [brak literalnego milenium] A wszyscy ludzie na to przyjście tak straszliwe w swych ciałach z grobowego powstaną ukrycia, Aby z czynów całego zdać mu sprawę życia”

Skład Apostolski pochodzący z II wieku

“trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych [brak literalnego milenium]


Kluczowe kwestie

Jak już to zostało wspomniane wcześniej w całym Piśmie Świętym istnieje tylko jedno miejsce referujące do milenium.  Kwestia nie rozbija się jednak jedynie o interpretację tych 10 wersetów Objawienia. Istnieje szereg innych czynników jakie należy rozważych kiedy mowa o tysiącletnim królestwie.

Po pierwsze istotny jest pogląd na strukturę Księgi Objawienia.

Po drugie ci, którzy poddali się wpływowli świeckich filozofów jak platonizm we wczesnym kościele generalnie byli przeciwni koncepcji ziemskiego Raju. Platonizm dzielił świat na zły-materialny oraz dobry-duchowy. Stąd ziemski Raj jawił się im jako niewarty i niepasujący do doktryny.

Po trzecie dosłowne milenium jest bardzo istotnym aspektem powstałego w XIX wieku dyspensacjonalizmu, który wymaga dosłownego wypełnienia się wszystkich proroctw Starego Testamentu. Świątynia Ezechiela jeszcze nie została zbudowana (Ezech. 43), do tego potrzebne jest literalne milenium.

Po czwarte w II wieku wczesny kościół był zaangażowany w wielką bitwę z gnostycyzmem. Było wiele grup gnostyckich, wszystkie ich poglądy były heretyckie. Różnice między chrześcijaństwem a gnostycyzmem były ogromne.  Gnostycy uznawali fizyczne stworzenie w najlepszym wypadku za niepożądane, w najgorszym za złe. Doktryna literalnego milenium została utworzona ze względu na gnostyków i użyta przeciwko nim jako potwierdzenie dobroci fizycznego stworzenia.

Przed nami pojawia się problem: czy będzie rzeczywiste literalne królestwo milenijne i jak ono się ma do powtórnego przyjścia Chrystusa.

Premilenializm i postmilenializm referują do fizycznego milenium, jednak pod tym pojęciem rozumieją zupełnie różne rzeczy.
.


Źródło teorii

Premilenializm był rozpowszechniony w II wieku w Azji Mniejszej w środowiskach związanych z misją Apostoła Jana. Jednym z głównych proponentów premilenializmu był Ireneusz z Lyonu, uczeń Polikarpa, który był uczniem Jana Apostoła.

Ireneusz jest także twórcą sprzecznej z Pismem teorii rekapitulacji, wg której Chrystus zmarł na krzyżu nie w wieku 33 ale 50 lat, aby przejść wszystkie stadia życia – młodość,  wiek średni i starość. Twiedził stanowczo, że doktrynę przejął od Jana Apostoła (sic!).

Ireneusz nie pochodził z Lyonu, choć tam był biskupem. Urodził się w Azji Mniejszej, miejscu powstania Księgi Objawienia. To on jako pierwszy powiązał Izajasza 11 z rzekomym fizycznym milenium, gdzie lew z jagnięciem będzie jadł trawę.

werset 6 I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło.
.
werset 8 Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża.
.
werset 10 W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny.

Ireneusz twiedził, że jego nauczanie pochodzi od samego Jezusa, tyle że w formie ustnej tradycji. Posłuchajmy słów Ireneusza o tym czego naucza ta ustna tradycja o rzekomym dosłownym milenijnym królestwie. Zapamiętajmy: według Ireneusza słowa te wypowiedział sam Jezus.

Ireneusz z Lyonu, Przeciw Herezjom 5.3

“Nadejdą dni, w których urośnie winorośl, każda mająca dziesięć tysięcy gałęzi, a na każdej gałęzi dziesięć tysięcy gałązek, a na każdej prawdziwej gałązce dziesięć tysięcy pędów, a na każdym pędzie dziesięć tysięcy grona, a na każdym grona dziesięć tysięcy winogron, a każde wytłoczone grono da dwadzieścia pięć metrów wina. A kiedy któryś ze świętych uchwyci gromadę, inny zawoła: Jestem lepszą gromadą, weź mnie; błogosławcie Pana przeze mnie.”

Interpretacja tekstu musi był dosłowna ponieważ została użyta przez Ireneusza na potwierdzenie koncepcji dosłownego literalnego milenium. Ile wina przypadnie na każdego miekszańca tego cudownego miejsca?

10000 gałęzi x 10000 gałązek x 10000 pędów x 10000 gron x 10000 winogron x 25 miar wina x 40 litrów (1 miara to 40 litrów).

Wynik jest dość niespodziewany i niepojęty zarazem. To 100 000 000 000 000 000 000 000 litrów na osobę. To sto kwadrylionów litrów do wypicia w ciągu 1000 lat czyli 365250 dni.

Zgodnie z dosłowną interpretacją tekstu aby spożyć taką ilość alkoholu obywatel rzekomego milenijnego królestwa według Ireneusza musiałby pić codziennie 273 785 078 713 210 130 litry wina. Ponad 273 tryliony litrów. Dla porównania cała kula ziemska zawiera 1 trylion litrów wody. Impreza milenijna to jeszcze nic w porównaniu z postmilenijnym kacem…

I to wszystko według rzekomego, przekazanego ustnie proroctwa Pana Jezusa, zaprzęgniętego do propagacji fizycznego milenium. Początki koncepcji literalnego milenium giną w nieprzemyślanej, pijackiej fantazji ustnej tradycji.

Choć możliwe jest też, że Ireneusz ową ustną tradycją nadinterpretował tekst Micheasza

Mich. 4:4 Ale każdy będzie siedział pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym i nikt nie będzie ich straszył, bo to usta PANA zastępów powiedziały.


Wnioski

Słów przekazywanych przez ustną tradycję nie wypowiedział nieomylny Jezus. Ponownie nie można ich użyć jako interpretacji uzasadniającej istnienie literalnego milenium.  Są one niedorzeczne tak samo jak koncepcja dosłownego milenium. I jak wszystkie ustne ludzkie tradycje.

Powodem owej wpadki Ireneusza była konieczność walki z gnostykami. Ci ostatni, jak wspominaliśmy wcześneij, odrzucali świat fizyczny gardząc nim i uznając za zły. To co dobre miało być duchowe, twierdzili. Ireneusz i jemu współcześni potrzebowali desperacko narzędzia pochodzącego ze Słowa Bożego, aby obalić błędy gnostyków.

Niestety na potrzeby walki doszło do korupcji interpretacji i tak powstało fizyczne milenijne królestwo. Zwycięstwo okupione zostało kompromisem w sprawie prawdy. Dobre intencje w połączeniu z eisegezą wydały na świat błąd teologiczny, powielany przez generacje do dnia dzisiejszego.

Co jeszcze ciekawsze, ustna tradycja Ireneusza nie wspomina o rzekomym fizycznym milenijnym królestwie a jedynie o dobrobycie przyszłego złotego wieku. Może ona być jednak użyta na poparcie koncepcji fizycznego milenium jedynie w przypadku, gdy negowana jest biblijna prawda o fizyczności nowego nieba i nowej ziemi.

Wielu chrześcijan współczesnych Ireneuszowi wierzyło, że stan ostateczny czyli wieczność, będzie miała charakter czysto duchowy, bezceielsny. Jeśli jednak przyjąć, że stan wieczności to nie tylko nowe niebo ale także nowa ziemia – afirmująca dobroć fizyczności, problem z gnostykami nigdy by nie zaistniał. Nigdy też nie powstałaby koncepcja fizycznego milenium.

Czemu? Ponieważ wbrew przekonaniom platonistów i gnostyków, w nowej ziemi i nowym niebie fizyczność będzie dobra i bezgrzeszna.

Wszystkim wyznawcom fizycznego milenium życzymy swojskiego“na zdrowie” 😉

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email