Pytanie o stworzenie

1 Mojż. 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Chrześcijanin spytany, kto stworzył wszechświat, odpowie: Bóg wszechmogący.

Wszystko co istnieje we wszechświecie zawarte jest w tym pierwszym wersie. Cała otaczająca nas rzeczywistość, widzialna i niewidzialna została stworzona w pierwszym wersecie Pisma Świętego. Wszystko to zostało stworzone przez Boga. Bóg nie stworzył sam siebie.

Cały wszechświat, wszystko co w nim istnieje można przypisać do pięciu kategorii:

  1. Czas
  2. Siła
  3. Akcja
  4. Przestrzeń
  5. Materia

Wnioskujemy zatem, że stworzyciel nie mógł być stworzony i wykracza poza stworzenie w takim znaczeniu, iż nie jest podległy ani czasowi, ani siłom występującym we wszechświecie, ani wydarzeniom jakie się w nim odybwają, jest niezależny od przestrzeni i materii. To prowadzi do wniosku, że stworzyciel jest transcendentny, całkowicie niezależny od stworzenia.
.


Jezus

Wszystko zostało zostało stworzone przez Jezusa

Kol. 1:15-16 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Jezus jest Bogiem, nie ma ani początku ani końca nie jest stworzony.

Jan 1:1-3 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie (δι’ αὐτοῦ di’ autou – przez niego) się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

 

διά dia – (przyimek), poprzez, na skutek, z powodu, z przyczyny, ze względu na
αὐτός autos – on, ten jedyny, siebie

…na początku…

Tutaj sformułowanie dotyczące wieczności i preegzystencji Boga Syna odnosi się właśnie do Księgi Rodzaju, w której te same słowa oznaczają początek czasoprzestrzennego wszechświata. W 1 Liście Jana 1:1, mowa o wcieleniu wiecznego Boga-Syna w człowieka. Dlatego też Jan użył innego sformułowana („od początku”), opisując rozpoczęcie służby Jezusa oraz nauczanie Ewangelii. Wniosek jest taki, że Bóg Syn przyjął na siebie drugą naturę. Obok Boskiej posiadał i posiada obecnie naturę ludzką.
.


Kto stworzył wszystko?

Powstaje pytanie, czy Bóg stworzył przez Jezusa (za pomocą Jezusa) wszystko czy też Jezus stworzył wszystko? W odpowiedzi na to pytanie pomocny będzie List do Rzymian.

Rzym. 11:33-36 33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 36 Z niego bowiem, przez niego (δι’ αὐτοῦ di’ autou) i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.


.

διά dia – (przyimek), poprzez, na skutek, z powodu, z przyczyny, ze względu na
αὐτός autos – on, ten jedyny, siebie

  • Z Boga wszystko powstało, wszystko dla Boga powstało, wers 36
  • Bóg sam nic od nikogo nie otrzymał, wers 35
  • Nikt w tym Panu nie doradzał, wers 34
  • Bóg to Pan, wers 33
  • Pan to Jezus

Warto zwrócić uwagę na to, że Jezus stworzył świat, Jezus podtrzymywał świat przy istnieniu swoim słowem w czasie ziemskiej posługi, i to Jezus podtrzymuje istnienie świata obecnie zachowując go na dzień sądu. Nikt inny poza Bogiem nie ma takiej mocy. Zniszczyć świat ma prawo tylko Jego Twórca.

2 Piotra 3:5 Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże;
.
Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy,
.
2 Piotra 3:7 A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowoutrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi..
.
Neh. 9:6 Ty, ty jedynie jesteś Jahwe. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co w nich jest, ty też utrzymujesz to wszystko; a wojska niebios oddają tobie pokłon.

List do Diogeneta II wiek

[Bóg posłał na świat] samego Architekta i Budowniczego wszechświata. Przez Niego to Bóg stworzył niebo, przez Niego zamknął morze w określonych granicach, do Jego praw tajemniczych stosują się wszelkie żywioły. On też słońcu wytyczył miarę, jaką musi zachować w swoich dziennych podróżach, Jemu posłuszny jest księżyc, gdy mu rozkazuje, by w nocy świecił, Jego słuchają gwiazdy towarzyszące w drodze księżycowi, od Niego wszech-świat bierze swój porządek i granice, Jemu cały podlega: niebo i wszystko, co w niebie, ziemia i wszystko, co na ziemi, morze i wszystko, co w morzu, ogień, powietrze, otchłań, to, co w górze, to, co w dole, i regiony pośrednie. Jego to właśnie Bóg posłał do ludzi.

Hebr. 3:3-4 3 Tym większej bowiem chwały jest on [Jezus] godzien od Mojżesza, im większą cześć od domu ma jego budowniczy. 4 Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg.


Rola Ducha świętego przy stworzeniu

1 Mojż. 1:2  A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał (מְרַחֶ֖פֶת mə•ra•ḥe•p̄eṯ) się nad wodami

 

רָחַף rachapch – spoczynek, relaksować się, poruszać, trząść

Duch Święty po pierwszym stworzeniu znajdował się w spoczynku. Świat wtedy nie miał formy, nie był wypełniony, nie było jeszcze światła. Następnie Bóg Duch Święty nadaje formę i wypełnia świat (1 Mojż. 1:3-31). Aby dnia siódmego odpocząć.

2 Mojż. 1:2 I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił


O odpoczynku

Nie chodzi tutaj o zmęczenie lecz o zaprzestanie działania. Bóg nigdy nie jest zmęczony.

Izaj. 40:28 Izali nie wiesz? izaliś nie słyszał, że Bóg wieczny Pan, który stworzył granice ziemi, nie zmęczy się, ani się spracuje, i że nie może być dościgniona mądrość jego?.


Wnioski

Przy stworzeniu widzimy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego działającego w harmonii. Ojciec nie jest Synem. Syn nie jest Duchem Świętym. Duch Święty nie jest Ojcem. Jest tylko Jeden Bóg. Bóg jest Trójjedyny.
.

Meliton z Sardes

Słowa napisane pod koniec II wieku. Jest to jedno z najwcześniejszych pism jakie mamy z tego wczesnego okresu całkowicie potwierdzające Jezusa jako Boga Stwórcę. W ten sposób pierwszy kościół odnosił się do Jezusa:

„I tak oto powieszono Go na drzewie dodając napis, który głosi, kim jest zabity. Kimże jest? Powiedzieć ciężko, lecz jeszcze straszniej nie powiedzieć. Słuchajcie jednak drżąc przed Tym, z którego powodu ziemia zadrżała. Powiesili Tego, co ziemię zawiesił, przebodli Tego, co niebo rozpostarł, przybili do drzewa Tego, co wszystko utwierdził, Panem jest, a Go znieważyli, Bogiem jest, a Go zabili, Królem Izraela jest, a zamordował Go Izrael własną ręką. Oto jest Ten, który stworzył niebo i ziemię, i ukształtował od początku człowieka. On był zapowiedziany przez Prawo i Proroków, On przyjął ciało z Dziewicy, On został zawieszony na drzewie, On w ziemi pogrzebany, On powstał z martwych. I wstąpił na wyżyny niebieskie, On zasiądzie po prawicy Ojca, On ma władzę sądzić i zbawić wszystko, przez Niego Ojciec stworzył to, co jest od początku i aż na wieki. On jest Alfą i Omegą. On to jest Początkiem i Końcem – początkiem niepojętym i końcem nieuchwytnym – On jest Chrystusem, On jest Królem, On jest Jezusem, On jest wodzem, On Panem, On powstał z martwych, On zasiada po prawicy Ojca, nosi Ojca i jest przez Ojca niesiony. Jemu chwała i moc na wieki. Amen”

List do Diogneta II wiek

Z całą łaskawością i łagodnością, jak król posyła swego syna-króla; [Bóg] posłał  Go jak Boga, posłał jako Człowieka do ludzi, posłał, by ich zbawiał, by nakłaniał, a nie zmuszał siła. Bóg bowiem nie posługuje się przemocą.

Print Friendly, PDF & Email