Człowiek to jeden byt, jedna osoba. W świecie widzialnym nie mamy przykładów bytu współdzielonego przez kilka osób. Stąd problem znalezienia właściwej analogii na opisanie Boga. Przyrównanie Go do wody, pary i lodu jest co najmniej nie na miejscu, ponieważ w ten sposób prezentuje Boga modalizm. W tym systemie wierzeń Bóg raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym ale nigdy nie jest trzema osobami na raz.

Istota Boga-Stworzyciela wykracza daleko poza stworzenie. Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest jeden. Ale nie jest jedną osobą jak np. allah, czy idol, którego czczą miliony zielonoświątkowców. To jeden byt, współdzielony przez trzy osoby. .

Świadectwo Pisma o Bogu

Pismo informuje, że istnieje tylko jeden Pan, któremu należna jest Boska cześć i uwielbienie. Jednakże Pismo nakazuje oddawanie Boskiej czci trzem osobom a nie jednej.
.

Ojciec

Psalm 118:27 Bóg jest PANEM (sept.: Θεὸς Κύριος theos kurios), on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza.

Dzieje 17:24 Bóg (Θεὸς Theos), który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem (Κύριος kuriosnieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką.

 • Bóg stworzył wszystko
 • Bóg Ojciec jest Panem
 • Bóg Ojciec jest Panem nieba, ziemi i wszystkiego co jest we wszechświecie
 • Bóg Ojciec jest obiektem religijnego uwielbienia
  .
Syn

2 Kor. 4:5 Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem (Ιησοῦν Iesoun Κύριον Kurion), a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa.

Dzieje 10:36 A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem (Κύριος Kurios) wszystkich;

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

 • Bóg Syn jest Panem
 • Bóg Syn jest Panem wszystkich
 • Bóg Syn jest obiektem religijnego uwielbienia
  .
Duch Święty

2 Kor. 3:16-17 16 Gdy jednak nawrócą się do Pana (Κύριον Kurion), zasłona zostanie zdjęta 17 Pan  (Κύριος Kurios) zaś jest (ἐστιν estin) tym (τὸ to) Duchem (Πνεῦμά Pneuma), a gdzie jest Duch (Πνεῦμά Pneuma) Pana (Κύριου Kuriou), tam i wolność

Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν
Kurios to Pneuma estin
Pan Ten określony, ten konkretny Duch Jest

Κύριος Kurios – Pan, całkowity i jedyny właściciel
τὸ to – ten konkretny, ten jedyny, ten niepowtarzalny
Πνεῦμά Pneuma – Duch – partykuła τὸ zawęża zbiór desygnatów tego wyrazu do jednej Istoty czyli Ducha Świętego
εἰμί eini – być, jam jest

…Pan to ten Duch…

 • Pan jest Duchem Świętym
 • Duch Świety jest Panem

…gdzie zaś Duch Pana…

 • Pan posiada Ducha
 • Mowa o Duchu Świętym

Duch Święty nazwany jest Panem

2 Kor. 3:18 Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Pana Ducha (ἀπὸ Κυρίου Πνεύματος – apo Kuriou Pneumatos)

Hebr. 10:15-16 15 A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: 16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;

 • Gdy mówi Duch Święty to mówi Pan

1 Piotra 4:14 Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony.

 • Duch Święty jest obiektem religijnego uwielbienia
  .

Jest tylko jeden Pan

Izaj. 45:5-7  5. Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,  6. aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego.

 • Jest tylko jeden Pan
 • Nie ma innych Panów
  ..

Wnioski

 • Bóg Ojciec jest Panem, jest obiektem religijnego uwielbienia
 • Syn Jezus Chrystus jest Panem, jest obiektem religijnego uwielbienia
 • Duch Święty jest Panem, jest obiektem religijnego uwielbienia
 • Pan posiada Ducha
 • Pan posiada Ducha, który jest Panem
 • Bóg zarówno posiada Ducha jak i jest tym Duchem
 • Duch Święty to Duch Ojca oraz Duch Syna
 • Ojciec nie jest Synem
 • Syn nie jest Duchem Świętym
 • Duch Święty nie jest Ojcem
 • Jest tylko jeden Pan
 • Bóg jest trójjedyny

Tylko wiara w tak objawionego Boga zbawia. Jakiekolwiek odstępstwo od tej doktryny odcina od łaski, ponieważ obiektem czci staje się wtedy wymyślony na obraz i podobieństwo ludzkie idol. Jednoosobowy byt nie może nikogo zbawić gdyż nie jest Bogiem Pisma Świętego lecz wytworem ludzkiej wyobraźni.

Print Friendly, PDF & Email