Bóg jedyny stworzyciel

Gdy Bóg tworzył człowieka, mówiąc o sobie używał liczby mnogiej:

1 Mojż. 1:26 Zatem rzekł Bóg (אֱלֹהִ֔ים elohim): Uczyńmy (נַֽעֲשֶׂ֥ה naaseh) człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego.
.
אֱלֹהִ֔ים elohim – liczba mnoga słowa אֱלוֹהַּeloah – Bóg
נַעֲשָׂה naasa – liczba mnoga słowa עָשָׂה asá – czynić

Człowiek (liczba pojedyncza), którego stworzył Bóg to były dwie osoby. Męzczyzna i kobieta:

1 Mojż. 1:27 Stworzył tedy Bóg człowieka (liczba pojedyncza), na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył ich (liczba mnoga).

Ciekawym jest też fakt, że gdy Bóg wyganiał Adama i Ewę z raju, odniósł się do tych dwojga jako do jednego człowieka, nie ludzi:

1 Mojż 3:24 A tak wygnał człowieka (czyli dwoje ludzi: mężczyznę i kobietę, którzy są jednym); i postawił na wschód słońca sadu Eden Cheruby, i miecz płomienisty i obrotny ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota.   

Z powyższego widzimy, że zarówno słowa Bóg jak człowiek, pomimo swej użytej liczby pojedynczej określają więcej niż jedną osobę. Kto zatem jest Bogiem?
.


Ojciec jest Bogiem

Jana 6:45 Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.

 • Nauczycielem wierzących jest Bóg, zwany Ojcem
 • Ojciec prowadzi do Syna
  .

Jezus Chrystus jest Bogiem

Rzym. 9:5 Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest (ν ōnnad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.
.
ν ōn – εμί eimi – ja jestem, egzystować; w tym przypadku jest to odpowiednik hebrajskiego słowa
יְהֹוָה Yhvh – ja jestem

 • Jezus jest Bogiem błogosławionym
 • Jezus jest ponad wszystkim
 • Nad wszystkim może być tylko Bóg

Psalm 103:19 PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi.
.
Psalm 110:6 Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami.
.
Psalm 47:8 Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie.
.
Dzieje 15:17 Aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię – mówi Pan, który to wszystko sprawia.

 • Nad wszystkim jest Jezus Chrystus

Efez. 1:21-22 21 Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. 22 I wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jako głowę ponad wszystkim kościołowi;

 • Według ciała Jezus pochodził z Izraela –

Rzym. 1:3 O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; Dzieje 2:30 Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;Zatem Chrystus posiada dwie natury – w pełni Boską i w pełni ludzką.

 • Syn był w pełni Bogiem przed narodzinami na ziemi jako Syn Człowieczy. Syn przed narodzeniem na ziemi, jak w czasie ziemskiej pielgrzymki oraz po zmartwychwstaniu jest uosobieniem Boga.

Filip. 2:6 Który, (wiecznie) będąc w postaci Boga (ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων), nie uważał (hēgēsato hegesato) bycia równym Bogu (ἴσα Θεῷ isa theo) za grabież;
.
ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων – istnieć w postaci Boga
μορφή morphe – forma, zewnętrzny wyraz, który zawiera istotę wewnętrznej substancji tak, że forma jest w kompletnej harmonii z wewnętrzną istotą
ὑπάρχω hupracho – ja jestem, ja istnieję, ja rozpoczynam, ja posiadam
ἡγέομαι hegeomai – przewodniczyć, myśleć, rozważać, mieć opinię, zakładać że
ἴσος isos – równy, identyczny, posiadający identyczną wartość, równy co do substancji i jakości
θεός theos – Bóg, stwórca i właściciel wszechrzeczy, który je wszystkie utrzymuje przy istnieniu
.
Jana 8:58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem(εμί eimi)

 • Będąc Synem Człowieczym, Jezus JEST w pełni Bogiem
 • Słowo εμί eimi (ja jestem – po hebrajsku יְהֹוָה Yhvh) użyte jest przez Jezusa osobiście podczas rozmowy z judaistami.
 • Jezus nazwał się Bogiem. Było to dla judaistów, tak wielkie bluźnierstwo, że postanowili natychmiast Jezusa za, w ich mniemaniu, bluźnierstwo zabić.

Jana 8:59 Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.
.
Jana 5:18 Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

.


Duch Święty jest Bogiem

Dzieje 5:3-4 3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.

…abyś okłamał Ducha Świętego… Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga…

 • Ananiasz okłamał Ducha Świętego, do którego w dalszej części tekstu Piotr odnosi się jako do Boga
 • Duch Święty jest Bogiem
  .

Trzy osoby jednego Boga występujace osobno:

Ojciec, Syn i Duch Święty są różnymi osobami choć są jedną istotą.

Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie.
.
Rzym. 15:16 Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego.
.
Rzym. 15:30 A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga;
.
2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen
.
1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
.
1 Jana 5:7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

 


Wnioski

 • Ojciec jest Bogiem
 • Syn zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie w pełni Bogiem
 • Duch jest Bogiem
 • Są to różne osoby jednego Boga
 • Bóg jest Trójjedyny

 

Print Friendly, PDF & Email