Wiara krwi

Żyjemy w czasach, gdy mówienie o krwi, o jej przelewaniu, brzmi nie tylko archaicznie, kojarząc się przede wszystkim ze średniowieczem, ale również odbierane jest jako ofensywne, okrutne, nawiązujące do używania przemocy. Musimy jednak przyznać, że nasza wiara chrześcijańska jest wiarą krwi – opartą na krwi Jezusa Chrystusa. Bez tej krwi nie byłoby naszej wiary, nie mielibyśmy przebaczenia, usprawiedliwienia i w konsekwencji zbawienia wiecznego.

Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.

Wielu głosicieli Słowa Bożego mówiąc o dziele naszego odkupienia nie wspomina o krwi  Chrystusa, aby nie urazić uszu swoich słuchaczy. Preferują inne słowa, również biblijne, takie jak “krzyż”, ofiara itd. Wygląda na to, że nie lubią słowa “krew” pomimo tego, że przez tą drogocenną krew i jej przelanie dostąpiliśmy przebaczenia wszystkich naszych grzechów i usprawiedliwienia ze strony Boga Ojca.

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
.
Obj. 1:5 I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią.
.
Hebr. 13:12
Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.

W samym Liście do Hebrajczyków znajdujemy 13 fragmentów bezpośrednio nawiązujących do krwi Chrystusa, jedynej krwi, która oczyszcza z grzechu. W Nowym Testamencie jest przynajmniej 38 wersetów, które bezpośrednio i bez żadnej możliwości niewłaściwego zrozumienia lub niewłaściwej interpretacji, mówią nam o krwi Chrystusa.
.


Prawdziwa krew

To właśnie dzięki realnej, fizycznej, przelanej na krzyżu krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Krew ta nie jest symboliczna, jest rzeczywista:

Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

Gdyby Chrystus nie poszedł dobrowolnie na śmierć, gdyby jego krew nie została przelana, nie istniałoby chrześcijaństwo, a możemy nawet powiedzieć więcej: nie byłoby możliwości zbawienia dla ludzi. W kwestii krwi Chrystusa posiadamy następujące zrozumienie i koncepcję: On oddał za nas swoje życie.

1 Kor. 5:7 Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.

To było Jego życie oddane w zamian za nasze. I jedyny sposób abyśmy dostąpili miłosierdzia i aby sprawiedliwości Bożej stało się zadość:

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów.

Ludzie nie lubią rozmawiać o krwi, ponieważ jej przelewanie nie kojarzy się nam z niczym przyjemnym. Często zapominamy o tym, że dla Boga nasze grzechy są nie tylko nieprzyjemne, ale wręcz odrażające.

Hab. 1:13 Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia.

Za te właśnie grzechy Jego Syn dał swoją krew na krzyżu Golgoty. Jest więc rzeczą niezbędną, aby Duch Święty pozwolił nam lepiej, dogłębniej zrozumieć, jak potworny jest nasz grzech i jakie przynosi skutki.

1 Jana 5:6-8 6 To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. 7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. 8 A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.

Beneficjentami drogocennej krwi Chrystusa są ci wszyscy, którzy trwają w Nim, którzy są prawdziwymi chrześcijaninami.

1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

.


Czego nie robi krew Chrystusa

Krew Jezusa Chrystusa nie jest amuletem, talizmanem lub fetyszem:

Hebr. 9:19-22 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną szkarłatną i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud; Mówiąc: To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a beż przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.

Wielu ludzi naucza i praktykuje skropienie olejkiem wszystkich rzeczy, które posiadają, jakby móglo to  stanowić substytut krwi Chrystusa. Starają się przy tym oprzeć na powyższych słowach z Listu do Hebrajczyków. To nie ma żadnego sensu, jest całkowicie antybiblijne. Krew Jezusa Chrystusa, nawet jako symbol lub przypuszczalnie zastąpiona przez olejek, nie służy do takich celów.

Zwróćmy uwagę na to, że Mojżesz będąc posłusznym nakazowi Bożemu, użył krwi zwierząt nie po to, aby pokropić przedmioty należące do niego lub innych ludzi, lecz pokropił święte naczynia poświęcone Bogu. Zaś w Nowym Testamencie czytamy o pokropieniu, któremu poddani zostali wszyscy prawdziwie wierzący w momencie nawrócenia. Zostaliśmy pokropieni krwią Chrystusa, ponieważ należymy do Niego:

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

To nie my, tylko Bóg dokonuje tego pokropienia. Oznacza to również, że nasze zbawienie jest tylko od Boga i człowiek nie ma w nim żadnego aktywnego udziału.

Czy ma jakiś sens wielokrotne “okrywanie się” lub “pokrapianie” krwią Chrystusa?

Krew Jezusa Chrystusa nie jest żadną “formułą magiczną”. Wielu ludzi ma niewłaściwy zwyczaj słownego “okrywania się” krwią Chrystusa. Nie jest to ani biblijne, ani konieczne, a dodatkowo graniczy z pogaństwem. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie zostali już pokropieni krwią Chrystusa (1 Piotra 1:2), i dlatego właśnie są chrześcijanami, czyli należącymi do Chrystusa. Oznacza to, że jesteśmy własnością naszego Pana i Zbawiciela, oraz mamy otwartą drogę do pełnego uświęcenia.

Wielu ludzi ma też inny niewłaściwy zwyczaj ciągłego rzucania przeciwko diabłu słów w rodzaju: “krew Chrystusa przeciwko tobie…” i temu podobnych zwrotów. Nie jest potrzebne częste przypominanie diabłu otym, że jesteśmy pokropieni krwią Chrystusa (on bardzo dobrze o tym wie), dlatego nie powinniśmy nagminnie używać tego typu wyrażeń.

Krew Jezusa Chrystusa to nie jest amulet i jej wspominanie nie jest żadną magiczną formułą.
.


Czego naprawdę dokonuje krew Chrystusa?

1. Krew Chrystusa jest nowym przymierzem pomiędzy Bogiem i ludźmi:

1 Kor. 11:25 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.

2. Krew Chrystusa jest podstawą pokoju w kontekście pojednania Boga z tym, co przez Niego zostało stworzone:

Kol. 1:20 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

3. Przez wiarę w Jego krew, Bóg okazuje wierzącemu swoją sprawiedliwość:

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów.

4. Usprawiedliwieni przez krew Chrystusa będziemy ocaleni od Bożego gniewu:

Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

5. Krew Chrystusa jest życiem dla wierzącego:

Jan 6:53 I powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie.

6. Krew Chrystusa daje życie wieczne:

Jan 6:54 Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

7. Krew Chrystusa jest prawdziwym pożywieniem duchowym:

Jan 6:55 Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem.

8. Krew Chrystusa sprawia, że wierzący przebywa w Chrystusie i Chrystus przebywa w wierzącym:

Jan 6:56 Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim.

9. Przez krew Chrystusa ludzie z narodów zbliżyli się do Boga:

Efez. 2:13 Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

10. Swoją krwią Chrystus nabył swój Kościół:

Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

11. Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienie z martwych uczynków:

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

12. Przez krew Chrystusa mamy odkupienie i przebaczenie grzechów:

Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski.

13. Przez krew Chrystusa otrzymaliśmy przebaczenie, wieczne odkupienie i zostaliśmy uświęceni:

Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie.
.
Kol. 1:14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
.
Hebr. 13:12 Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą.
.
Obj. 1:15 I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią.
.
Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

14. Krew Chrystusa oczyszcza nas z wszystkich grzechów:

1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

15. Przez krew Chrystusa zwyciężamy nad diabłem i jego zastępami:

Obj. 12:11 Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email