O potrzebie wzrostu

Efez. 4:1-6 1. Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; 2. Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; 3. Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. 4. Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. 5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.

W Liście do Efezjan 4 Apostoł Paweł zajmuje się głównie jednością w ciele Chrystusa – tym, jak Kościół funkcjonuje jako jedna jednostka dla misji i celu, do którego został powołany. Paweł identyfikuje to „jedno ciało” (Efez. 4:4) jako tych, którzy:

 • chodzą godni ich powołania (wers 1)
 • znoszą się w miłości (wers 2)
 • zachowują jedność Ducha (wers 3)

Dodatkowo przygotowują innych do dzieła służby, budją ciało Chrystusa (Efez. 4:12), osiągają jedność wiary (Efez. 4:13) oraz mówią prawdę w miłości (Efez. 4:15). Te wspaniałe cechy identyfikują ciało Chrystusa i wyróżniają wszystkich dojrzałych wierzących. Dojrzałość jest niezbędna do osiągnięcia celu i powołania Kościoła.

Jak rodzimy dojrzałych wierzących?


Zdrowa doktryna

W czasach, gdy doktryna jest marginalizowana i pogardzana, Paweł przypomina nam, że biblijna, zdrowa doktryna jest złotym łańcuchem połączonym ze wszystkimi wymienionymi powyżej cechami. Bez zdrowej doktryny łańcuch się rozpada, uwalniając potok fałszywej nauki i atak niedojrzałości. Moglibyśmy to ująć wprost: Kościół rozpada się bez zdrowej doktryny.

Efez. 4:14 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu.

Paweł nie przebiera tutaj w słowach, ale wyraźnie wskazuje, że bez zdrowej doktryny Kościół jest podatny na zniewolenie przez ideologie kulturowe, fałszywe nauczanie i zwodnicze metodologie. W liście do Koryntian czytamy:

1 Kor. 13:11 Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce.

Osoby podatne na „rzucanie w tę iz powrotem” to dzieci, osoby niedojrzałe w wierze, które nie miały stałej diety opartej na zdrowych doktrynach i dlatego zostały zahamowane w swoim duchowym rozwoju. Dzieci są mało rozeznające i muszą być starannie nauczane, kształcone i formowane.

 • Wierzący, którzy odrzucili ucztę zdrowej doktryny na rzecz fast foodów o kulturowej smakowitości, są, używając języka Pawła, unoszeni przez podstępne oszustwo.
  .
 • Wierzący, którzy nie są dostatecznie ugruntowani w Słowie Bożym, dają się łatwo przekonać do zmiany doktrynalnych stanowisk, wskoczenia na pokład najnowszej ideologicznej mody, połknięcia każdej krzykliwej nowej książki i poddania się każdemu sprzedawcy cudownych eliksirów zdrowia, który może ich przekonać do czegokolwiek.
  .

O wyrośnięciu z łatwowierności

Efez. 4:11-12 11. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; 12. Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;

W jaki sposób wierzący dochodzą do miejsca, w którym mogą skutecznie rozróżniać między Bożą prawdą a fałszywą doktryną? Tak jak zdrowa dieta jest niezbędna do odżywiania i rozwoju fizycznego ciała, tak wierzący muszą napawać się słowami zdrowej doktryny biblijnej, aby dojrzewać w wierze. Często pragniemy szybkich poprawek i sprytnych metodologii, aby osiągnąć dojrzałość. Paweł jednoznacznie stwierdza, że ​​droga do chrześcijańskiej dojrzałości prowadzi przez prawidłowe nauczanie, trawienie, wiarę i posłuszeństwo Słowu Bożemu.

Wierzący na wszystkich poziomach dojrzałości muszą wytrwale czytać i studiować Słowo Boże, poddając się zdrowemu głoszeniu doktryny i (jeśli to fizycznie możliwe) nauczaniu w lokalnym kościele. Nie ma skrótów. Nie ma substytutów. Nie ma fast foodów, które osiągną poziom dojrzałości wymagany do wywrócenia świata do góry nogami typu zjednoczonej służby, którą Paweł nakazuje w ciele Chrystusa.
.


Praktyczne porady

1 Tym. 4:13, 15 Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. […] O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich.

Oto kilka praktycznych sposobów, aby upewnić się, że podążasz za zdrową doktryną:

 1. Konsekwentnie zanurzaj się w Piśmie.
 2. Przeczytaj doskonałą książkę o teologii systematycznej.
 3. Rób dobre notatki i zadawaj pytania dotyczące tego, co czytasz.
 4. Poddaj się solidnemu biblijnemu głoszeniu i nauczaniu.
 5. Nigdy nie unikaj trudniejszych rzeczy jakie znajduj się w Piśmie.
 6. Zorganizuj małą grupę przyjaciół, aby omawia Pismo Święte i teologię.
 7. Módl się, aby Bóg ugruntował twój umysł i serce w zdrowej doktrynie.

Są to kroki dzięki którym regularnie ucztujemy na zdrowej doktrynie i dojrzewamy w wierze.

Na podstawie, źródlo


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email