Anioły nie są wspomniane w Księdze Genesis, skąd zatem możemy się dowiedzieć, kiedy anioły zostały stworzone? Cóż, ani Genesis, ani żadna inna księga Pisma Świętego nie stwierdza konkretnie kiedy istoty anielskie zostały stworzone. Co jest pewne, to fakt, że stworzeniami, i że zostały stworzone i że posiadają początek istnienia. Są nieśmiertelne. Raz stworzone żyją na zawsze, lecz tylko Trójjedyny Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca.

  • Łuk. 20:36 Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom

Anioły są stworzonymi istotami.

  • Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
  • Hebr. 1:7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.

Niektórzy sugerują, że musiały zostać stworzone szóstego dnia, ponieważ to szóstego dnia Bóg stworzył człowieka, a anioły, zgodnie z Księgą Hebrajczyków, zostały stworzone jako duchy służebne, wysłane w celu służenia tym, którzy odziedziczą zbawienie.

  • Hebr. 1:14 Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?

A ponieważ były stworzone aby służyć ludziom otrzymującym zbawienie, musiały być stworzone razem z nimi szóstego dnia. Uważam to za bardzo słaby argument, ponieważ to nie wszystko co aniołowie robią. One nie tylko służą świętym. W rzeczywistości gdy przeczytamy 4 i 5 rozdział Księgi Objawienia, zobaczymy tam anioły uwielbiające Boga.

  • Psalm 148:2 Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy.
  • Łuk. 2:13 I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga
  • Obj. 4:8 Każde zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą mówią: Święty, święty, święty, Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był i który jest, i który ma przyjść..
  • Obj. 5:11-12 11 Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy; 12 Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.

Przede wszystkim i przez całą wieczność anioły będą uwielbiać Boga. Zatem ze względu na ich rolę właściwym będzie powiązać ich stworzenie z momentem, w którym mogłyby zacząć oddawać cześć i wieblić Boga. Definitywnie widzimy je w Księdze Objawienia uwielbiające Boga w czasie zakończenia historii znanego nam świata, zdaje się zatem prawidłowym, że czciły Boga na początku jego historii.

Prawdę mówiąc jest jeden fragment Pisma, do którego możemy się zwrócić.

  • Hiob 38:4-7 Gdzieżeś był, kiedym Ja zakładał grunty ziemi? Powiedz, jeźliże nasz rozum. 5 Któż uczynił rozmierzenie jej? powiedz, jeżli wiesz; albo kto sznur nad nią rozciągnął? 6 Na czem są podstawki jej ugruntowane? albo kto założył kamień jej węgielny? 7 Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.

Mówi on nam, że anioły były obecne w czasie, gdy Bóg zakładał fundament ziemi i cieszyły się z tego powodu. Mogło to zatem być dnia pierwszego, o ile fundamenty ziemi oznaczają pierwotną bezkształtną i pustą ziemię, która jeszcze nie była uformowana. Jeśli fundamenty w sensie pierwiastków i komponentów jakie tam były, z nienadanymi końcowymi formami, wtedy anioły mogły być stwożone w tym czasie. Psalm 104 daje nam tego zapis

  • Psalm 104:2-5 2 Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę. 3 Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru. 4 Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. 5 Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje.

Psalm ten mówi o Bożym świetle w czasie pierwotnego procesu kreacji i wspomina o aniołach zaraz przed odniesieniem się do położenia fundamentów ziemi.

Zatem, jesli Boże światło odnosi się do wersu o stworzeniu światła (1 Mojż. 1:3 I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość) jakie miało miejsce pierwszego dnia, po którym następuje założenie fundamentów ziemi, co oznacza, że ukształtowanie ziemi dzieje się dnia trzeciego, może być tak, że anioły zostały stworzone po stworzeniu światła i przed stworzeniem fundamentów ziemi, w znaczeniu kształtowania ziemi, jakie miało miejsce dnia trzeciego.

Takie oto mamy ewentualności; wierzę jednak, że anioły zostały stworzone przez Boga raczej przed pełnym stworzeniem ziemi jaki jest opisany w pierwszym dniu stworzenia, aby mogły wielbić Boga czyniącego to, z pewnością zostały stworzone przed ukształowaniem ziemi w dniu trzecim, gdy ziemia została oddzielona od wody.

Na podstawie źródło

Print Friendly, PDF & Email