Jak najbardziej w mocy

Kara śmierci jest jak najbardziej karą biblijną. Różnica między Starym a Nowym Testamentem jest taka, że w tym pierwszym mieliśmy do czynienia z teokracją, gdzie cały naród Izrael był zarządzany przez kastę kapłańską i lewitów, którzy opierali się o Prawo Mojżeszowe będąc też jego egzekutorami. Obecnie nie jesteśmy pod Prawem Mojżeszowym, jendka kara śmierci nadal powinna być wykonywana na najcięższych przestępcach, czyli mordercach, tyle że nie przez pastorów lokalnego zgromadzenia lecz organy państwowe.


Uniwersalny charakter kary śmierci

Niewykonywanie kary śmierci na zabójcach sprawia, że krew ofiar woła do Boga o pomstę i jeśli nie zostanie wykonana, Bóg nie tylko osobiście odda winowajcy ale też obłoży winą rząd (lub każdą inną formę przywódctwa). Tu nieco uniwersalnych fragmentów:
.

Przed nadaniem Prawa Mojżesza

Gdy Kain zabił Abla nie było jeszcze na świecie struktur państwowych, w rzeczywistości ludzie dopiero zasiedlali ziemię. I choć formy prawidłowego kultu były już obecne (Abel składał prawidłową ofiarę w odpowiednim miejscu) to jednak nie było liderów i przywódców z odpowiednim autorytetem do wykonania kary śmierci na Kainie. Mimo wszystko krew Abla wołała do Boga o pomstę, co wskazuje na potrzebę kary nie jako formy zadośćuczynienia lecz będącej wymierzeniem sprawiedliwości za popełniony czyn.

1 Mojż. 4:10 Rzekł Bóg [do Kaina, który zabił Abla: Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi

Gdzie nie ma Prawa, nie ma też karania. Ponieważ nie istniało żadne prawo wymagające uśmiercenia Kaina za zbrodnię, nie został on zabity. Jednak zasada pozostaje.
.

Prawo Mojżesza

Wykonanie wyroku śmierci na mordecy jest spowodowane Bożą intencją. Jehu, syn Jehoszafata, namaszczony przez Boga król Izraela wydał polecenie zabicia przestępców: Jorama, króla Izraela a syna fałszywej prorokini Jezebel oraz Achazjasza, króla Judy. Bóg obiecał pomścić na Joramie śmierć Nabota wraz z rodziną, zabitego w spisku. Prawo wykonania wyroku zostało delegowane na Jehu, który uczynił to w imieniu Boga. Widzimy zatem, że władza wykonała wyrok zgodny z Bożym zamierzeniem.

2 Król. 9:24-26 24 A Jehu wziął do rąk łuk i trafił Jorama między ramiona tak, że strzała przeszyła jego serce, a on padł na swój rydwan. 25 Potem Jehu odezwał się do Bidkara, swego dowódcy: Weź go i porzuć na polu Nabota Jizreelity. Pamiętasz bowiem: gdy ja i ty jechaliśmy razem za Achabem, jego ojcem, PAN wydał przeciwko niemu ten wyrok: 26 Zaiste krwi Nabota, i krwi synów jego, którą widziałem wczoraj, rzekł Pan, pomszczę się nad tobą na tem polu. Pan to rzekł: przetoż teraz wezmij go, a porzuć go na polu według słowa Pańskiego.

Krew za krew, prawo obowiązujące w każdym państwie powinno odzwierciedlać Bożą intencję. A ona nigdy się nie zmieniła:

Psalm 9:12 Bo on dopomina się krwi i pamięta o nich, a nie zapomina wołania strapionych. 
.
1 Mojż. 9:5-6 
A zaiste krwi waszej, dusz (czyli życia) waszych szukać będę, z ręki każdej bestyi szukać jej będę: także z ręki człowieczej, z ręki każdego brata jego będę szukał duszy człowieczej. 6 Kto wyleje krew człowieczą, przez człowieka krew jego wylana będzie: bo na wyobrażenie Boże uczynion jest człowiek. 

.


Czasy łaski

Boża intencja nie zmieniła się, ponieważ Bóg się nie zmienia. Jednak Chrześćijaninowi nie wolno mścić się na właśną rękę, lecz ma pozostawić pomstę Bogu.

Rzym. 12:19 Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan.

Pomstę w formie kary śmierci wykonuje ustanowiona przez Boga władza danego państwa. Jeśli władza ta nie wykonuje kary śmierci jako pomsty Bożej, kraj może się spodziewać egzekucji prawa pomsty przez samego Boga i ukarania władzy, która tego nałożonego przez Boga zadania zaniedbuje.

Rzym. 13:4 Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło.

Władza nosi miecz. Nie pałkę do ogłuszania lecz miecz do zabijania. A ponieważ  miecz służy do zabijania i władza mści się na złoczyńcach reprezentując gniew Boży, implikacja jest oczywista.

Kara śmierci ciągle obowiązuje i ma być wymierzana przez władzę, taka jest Boża intencja dla morderców.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email