Bój o prawdę

Przysłów 30:4 Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego Syna? Czy wiesz?

Ponieważ Pismo Święte jest zachowane (Psalm 119:89, 152, 160; Izaj. 40:8; Mat. 5:18; 24:35; Gal. 3:15; 1 Piotra 1:25) w całkowitej czystości (2 Sam. 22:31; Psalm 12:6; 18:30; 119:140; Przysłów 30:5) chrześcijańskie przekonanie co do prawdy przekazywanej przez Słowo Boże jest pewne, fundamentalne, trwałe i niezmienne. Pismo naucza nas o Bogu Trójjedynym: jednej Boskiej Istocie współdzielonej przez trzy Boskie Osoby.

Wbrew prawdziwej, nieomylnej i niezawodnej Biblijnej doktrynie wyznawcy kłamliwego allaha zarzucają chrześcijanom, że Jezus nigdy nie powiedział o sobie, że jest Synem Bożym i że jest to wyłącznie zmyślone świadectwo diabła, uczniów Jezusa i Jego wrogów. Muzułmanie czynią tak, ponieważ uznają Jezusa za proroka ale odrzucają Jego Boskość.

Inni znowóż dowodzą, że nawet jeśli Jezus jest nazwany Synem Bożym, chodzi tu po prostu o jego relację jako człowieka względem Boga, zupełnie podobną do tej, jaką mają wszyscy wierzący.

Rozważmy to.


Bluźnierstwo koranu

W rzekomo natchnionym czyli nieomylnym tekście koranu przeczytamy o antytetycznej względem chrześcijaństwa wierze muzułmanów. Sura 23 dowodzi, że allah, demon udający Boga objawionego w Biblii, nigdy nie miał żadnego potomstwa. Islam postrzega posiadanie Syna przez Boga za zagrożenie rozumiane jako politeizm.

Ponieważ islam rozumie swojego bożka przez pryzmat stworzenia, jako jedną istotę i jedną osobę, tak jak każdy człowiek to jedna istota i jedna osoba tak i bożek islamu stworzony na obraz i podobieństwo człowieka jest taki właśnie. Stąd posiadanie przez allaha syna oznaczałoby dwie osoby i dwie boże istoty, siłą rzeczy rywalizujące ze sobą o stworzenie.

23:91 Allah nigdy nie miał ˹żadnego˺ potomstwa, ani też nie ma boga oprócz Niego.W przeciwnym razie każdy bóg zabrałby to, co stworzył, a oni próbowaliby zdominować się nawzajem. Uwielbiony jest allah ponad to, co oni twierdzą! [1]

Warto zwróćić uwagę na prawidłową konkluzję zawartą w koranie: określenie kogoś jako “potomek Boga” czy też “syn Boga” klasyfikuje taką postać jako samego Boga. Jest to prawidłowa interpretacja w ujęciu ontologicznym.

W “nieomylnej” surze 5 zawarta jest także błędna definicja trynitarna. Koran naucza, że trynitaryzm to Bóg Ojciec, Maria matka oraz ich syn Jezus, przy czym w tekście koran polemizuje ze swoim własnym i błędnym zrozumieniem doktryny.

Postawione zostało w nim pytanie Jezusowi, czy nauczał on aby (zgodnie z muzułmańskim zrozumieniem trójcy) jemu oraz jego matce oddawano boską cześć. Na to pytanie Jezus koraniczny odpowiada negatywnie.

5:116 A w Dniu Sądu allah powie: „O Jezu, synu Marii! Czy kiedykolwiek prosiłeś ludzi, aby czcili ciebie i twoją matkę jako bogów poza allahem?” On odpowie: „Chwała tobie! Jak mogłem kiedykolwiek powiedzieć coś, czego nie miałem prawa powiedzieć? [2]

Według “nieomylnego” koranu

  • trójca to Bóg Ojciec, Maria oraz ich syn Jezus
    .
  • trójca rozumiana jest jako trzech konkurujących ze sobą bogów: trzy istoty i trzy osoby
    .
  • allah nie ma żadnego potomstwa (choć w innym miejscu wspomina się o córkach allaha: al-Lat, al-Uzza i Manat, por. sura 16:54 i 53:19-21),
    .
  • i na koniec Jezus zanegował swoją Boskość oraz, siłą rzeczy, obowiązek kultu Jezusa.

Każda z powyższych alegacji jest fałszywa, sprzeczna z wiarą chrześcijańską a przede wszystkich sprzeczna z prawdą objawioną w nieomylnym Słowie.
.


Refutacja herezji

Zwróćmy się teraz do Pisma Świętego przy niewielkim wsparciu teologii systematycznej zawartej w Trzech Formach Jedności, aby zbadać wyżej wymienione kwestie.
.

Jedność Boga w trzech Osobach

Prosta prawda Słowa Bożego w odnieniesiu do Boga naucza, że Bóg jest jeden co do istoty. Jak naucza nas Konfesja Belgijska [3] Bóg jest jedną, prostą (czyli niezłożoną) istotą posiadającą szereg wyjątkowych cech:

Wierzymy całym naszym sercem i wyznajemy naszymi ustami, że istnieje tylko jedna prosta (Efez. 4:6; 5 Mojż 6:4; 1 Tym 2:5; 1 Kor. 8:6) i duchowa (Jan 4:24) Istota, którą nazywamy Bogiem. Jest On
.

To samo Słowo naucza nas, że Bóg nie jest jedną Osobą ale trzema. Ojciec, Syn i Duch Święty to Pan i Bóg. Każda z trzech Osób jednego Boga posiada tą samą istotę, tą samą wolę oraz te same atrybuty. A jednocześnie w Trójcy Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem oraz Duch nie jest Ojcem.

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego. 
.
2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
.
Kol. 2:9 Gdyż w nim (tj. w Synu Bożym) mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. 
.
Jan 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego (gr. ἄλλον allon – innego tego samego rodzaju) Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 
.
 2 Kor. 3:17-18 17. Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. 18. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Pana Ducha (Κυρίου Πνεύματος  Kyriou Pneumatos)
.
2 Tes. 3:5 Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa. 

Bóg nie jest podobony do stworzenia, ponieważ nie znajdziemy w stworzeniu analogii umożliwiającej opisanie Boga. Nie jest to ani trzylistna koniczyna (opisująca raczej tryteizm) ani woda występująca w trzech stanach lecz nigdy naraz (opisująca raczej modalizm). Bóg to jedna, nieskończona, wieczna istota i trzy nieskończone, wieczne Osoby.

Izaj. 46:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie.
.
Izaj. 9:6 Albowiem dziecię narodziło się nam,a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności (עד אבי ‚ĕby ‛ad Ojceic wiecznośći, od którego wieczność pochodzi), Książę pokoju;
.
Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Jak więc widzimy Bóg to istniejąca od wieczności w wieczność jedna esencja, istota oraz trzy subsystencje, samoistne, w pewien niepojęty dla człowieka różne od siebie Osoby. To zostało podkreślone w Konfesji Belgijskiej:

“Zatem oczywiste jest, że Ojciec nie jest Synem ani Syn Ojcem i podobnie Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Jednakże te osoby tak odróżnione nie są rozdzielone ani zmieszane, ponieważ Ojciec nie przyjął ciała ani Duch Święty nie przyjął ciała, a jedynie Syn (Filip. 2:6-7; Gal. 4:4; Jan. 1:14). Ojciec nigdy nie był bez swego Syna albo Ducha Świętego. A to dlatego, że wszyscy trzej są równie wieczni i tej samej istoty. Nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ Oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. [4]

Twierdzenie muzułmanów, że trójca to Bóg Ojciec, Maria oraz ich syn Jezus, gdzie Maria i Jezus uzyskują boski status w czasie jest fałszywe. Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty, Syn jest wiecznym Bogiem. Maria nie jest Bogiem. Ponownie trójca nie może być rozumiana jako trzech konkurujących ze sobą bogów: trzy istoty i trzy osoby. To jedna istota i przenikające się nawzajem w cudownej jedności istoty trzy cudowne Osoby.
.


Wcielenie wiecznego Syna

Aby zbawić wybranych koniecznym było zadośćuczynienie poprzez przelanie krwi oraz śmierć. Kilka istotnych faktów co do zbawienia wyłania się jako niezbędnych do właściwiego zrozumienia dlaczego wieczny Syn musiał przyjąć na siebie drugą, ludzką naturę. Zacznijmy może od tego, że rzeczywiście Syn będąc w postaci Bożej przyjął na siebie drugą, ludzką naturę (co nazywamy doktryną kenozy czyli opróżnienia).

Filip. 2:6-7 6. Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7. Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
.
Hebr. 2:16-17 16. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. 17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.

Ogołocenie nie polega na utracie Boskości (w takim wypadku niezmienny Bóg zmieniłby się) ani też na utraceniu chwały, której nie utracił (Jan 1:14). Ogołocenie polega na przyjęciu przez nieśmiertelnego Boga drugiej, śmiertelnej i zdolnej do cierpienia natury.

Dlaczego jednak ofiara musiała zostać złożona przez wcielonego Boga? Otóż Bóg nie może cierpieć i jest nieśmiertelny, ponadto nie posiada ciała. Zadośćuczynić mogła jedynie śmierć i przelanie krwi w cierpieniu. Nie mógł tego uczynić zwykły człowiek ponieważ wtedy Bóg okazałby się niesprawiedliwy karając jednego człowieka za grzechy innego. Stąd czytamy, że żaden człowiek, nawet bezgrzeszny, nie może zadośćuczynić Bogu za bliźniego w celu wiecznego odkupienia

Psalm 49:7-9 7. Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu; 8. (Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy); 9.  Aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia. 

Udajmy się ponownie do Trzech Form Jedności, tym razem do Katechizmu Heidelberskiego w celu pogłębienia doktryny konieczności odkupienia przez wcielonego Boga [5]

Czy jakakolwiek istota stworzona mogłaby za nas dać zapłatę?
.
Nie, gdyż – po pierwsze – Bóg nie chce karać innego stworzenia za winę człowieka; po drugie – żadne stworzenie nie zniesie ciężaru wiecznego gniewu Bożego, skierowanego przeciwko grzechowi, ani nie uwolni od niego innych.(Ezech. 18:4; Hebr. 2:14-18; Kol.3:25; Ps.49:8-9; 130:3)
.
Kto więc może pośredniczyć między nami a Bogiem, kto może nas uratować?
.
Ktoś, kto będąc prawdziwym człowiekiem byłby zarazem bezwzględnie sprawiedliwy, a co więcej – swą mocą przewyższałby wszystkie inne stworzenia, czyli ktoś, kto byłby także prawdziwym Bogiem. (Rzym. 1:3; Jer. 23:5-6; Hebr. 2:17; 1 Kor.15:21; 2 Kor.5:21; Izaj. 53:9; 2 Kor. 5:21; Hebr. 7:26)
.
Dlaczego musi On być zarówno prawdziwym, jak też sprawiedliwym człowiekiem?
.
Sprawiedliwość Boża wymaga bowiem, aby natura ludzka, która zgrzeszyła, zapłaciła za swój grzech. Z drugiej jednak strony człowiek, który sam jest grzesznikiem, nie może zapłacić za innych. (Izaj. 53:4-5; Iz.53:11; 1 Ptr.3:18; Rzym. 5:12, 15; 1 Kor. 15:21; Heb. 2:14-16; Heb. 7:26-27)
.
Dlaczego musi On być także prawdziwym Bogiem?
.
Aby dzięki swej boskiej mocy mógł unieść w ludzkiej naturze ciężar gniewu Bożego, przywrócić nam sprawiedliwość i wyjednać życie.
(Jan 3:16; 1 Jana 4:9; 2 Kor. 5:19; 2 Kor. 5:21)

Stąd wiedząc, że Syn Boży jest wieczny w swojej Boskiej istocie, rozumiemy także, że w czasie wcielenia wieczny Boży Syn przyjmując na siebie drugą, ludzką naturę, stał się synem Marii a jego ludzkie ciało zostało przygotowane w łonie dziewicy przez Ducha Świętego:

Hebr. 10:5 Dlatego przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało.
.
Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

W tym ujęciu, ponieważ rzeczywiście na świat przyszedł, urodził się, Bóg-człowiek, Marię można nazwać Theotokos czyli Boga-rodzicą. Nie jest to błąd lecz jasne podkreślenie faktu, że Jezus Chrystus to dwie natury: prawdziwie Boska i prawdziwie ludzka, zjednoczone w jednej Osobie. To nie nadaje Marii boskiego statusu ani też nie czyni z niej obiektu kultu (co czyni herezja rzymskiego katolicyzmu).

Tylko Jezus Chrystus jest nazwany jednorodzonym Synem (μονογενὴς  υἱός monogenes hyios), to oznacza, że jest on jedynym Synem Bożym w ujęciu ontologicznym. Natura Syna to natura Boga. Greckie μονογενής monogenes oznacza jedyny, jednorodzony; unikalny”. Jezus Chrystus jest unikalnym, jedynym w swoim rodzaju Synem Bożym, ponieważ jest Bogiem,

Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn (μονογενὴς  υἱός monogenes hyios), który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.

To, że Syn Boży, nie oznacza zwykłego śmiertelnika dowodzi fakt, że fraza “jednorodzony”. Po pierwsze użyta została ona odniesieniu do historii wcielenia, podczas której Syn Boży “opowiedział nam o Ojcu”. Po drugie, jeśli Syn Boży jest jednorodzony, oraz wcześniej istnieli ludzie nazywani “synami Bożymi” (potomstwo seta zaślubiające córki z potomstwa Kaina, por. 1 Mojż. 6:2-4), ta wyjątkowac cecha bycia jednorodzonym wyklucza odniesienie frazy “Syn” z zakresu zwykłych istot ludzkich. Syn jednorodzony to wcielony Bóg.

Wprawdzie odrodzeni z Ducha chrześcijanie również są nazwani synami Bożymi, jednak frazę tą należy interpretować przez pryzmat adopcji, czyli usynowienia.

Gal. 3:26 Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
.
Gal. 4:4-5 4. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; 5. Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia (υἱοθεσίαν hyiothesian – adopcji)

Twierdzenie islamu twierdząca, że Bóg nie może posiadać potomstwa oraz że Bóg nie ma Syna jest herezją sprzeczną z wieczną doktryną chrześcijańską. Bóg posiada Syna, jest nim wiecznie Druga Osoba Boga, Syn Boży. Bóg również posiada inne dzieci, które adoptował. To wszyscy wybrani do zbawienia i odrodzeni ludzie (dawniej odrodzenie nazywano obrzezaniem serca)
.


Boskość i kult Syna

Teraz skoro już wiemy co oznacza termin Syn Boży zwróćmy nasze oczy i serca do Pisma Świętego w poszukiwaniu świadectwa o Jezusie jako o Synu Bożym. To, że Jezus Chrystus jest wcielonym Bogiem, Synem Bożym, świadczą nie tylko ludzie, zwolennicy, uczniowie, wyznawcy i przeciwnicy Jezusa, ale i anioły w tym upadłe.

A) Anioł zwiastujący Marii objawia, że Chrystus będzie posiadał stworzone ciało w sposób wyjątkowy, poprzez moc Najwyższego Ducha Świętego co czyni je różnym od wszelkiego innego stworzenia: bez grzechu pierworodnego. Jednocześnie to bezgrzeszne, posiadające duszę ciało zamieszka wieczny Syn Boży.

Łuk. 1:35 A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

B) Szatan wyznawał Jezusa jako Syna Bożego, jednak, jak to leży w jego upadłej naturze, poddając tą prawdę w wątpliwość

Łuk. 4:3 I powiedział do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem.

C) Demony wyznawały, że Jezus jest Synem Bożym, ponieważ wiedziały że on jest Synem Boży. To, że demony wiedziały o tym wynika z prostego faktu, że one Go znały od czasu, gdy zostały przez Niego stworzone jeszcze jako anioły

Łuk. 4:41 Z wielu też wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ale on gromił je i nie pozwalał im mówić. Wiedziały bowiem, że on jest Chrystusem.
.
Marek 1:34 On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić, bo go były znały (ᾔδεισαν edeisan to czas zaprzeszły plusperekt, wskazujący na znajomość przed wcieleniem).

D) Jan Chrzciciel, po dostrzeżeniu obiecanego znaku, czyli zstąpienia na Jezusa Ducha Świętego, oznajmił:

Jan 1:34 Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym.

E) Przeciwnicy Chrystusa, arcykapłani, faryzeusze i saduceusze wyznawali, że jest Synem Bożym jednak czynili to w formie oskarżenia. Wiedzieli iż mają do czynienia z wcielonym Bogiem, dziedzicem całego stworzenia, jednak wybierając sławę i bogactwa, negowali wewnętrzne przekonanie.

Mat. 26:63-65 63. Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan powiedział mu: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym? 64. Odpowiedział mu Jezus: Ty powiedziałeś. Ale mówię wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. 65. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Zbluźnił! Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo.

Interesującym jest w wypowiedzi Jezusa ukazanie siebie zarówno jako Syna Bożego i wywyższonego Syna Człowieczego, jasne odniesienie do podwójnej natury Mesjasza. Dla uszu arcykapłana było to zbyt wiele. Ponieważ Chrystus ogłosił się wcielonym Bogiem został przez niego uznany za bluźniercę, który choć przed nim stał upokorzony, dowodził że jest Bogiem.

F) Niektórzy spośród ludzi krzyżujących Chrystusa wyznali, że jest Synem Bożym widząc wielkie znaki towarzyszące Jego śmierci a także wypływającą z Niego wodę i krew po przebiciu.

Mat. 27:54 Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: On prawdziwie był Synem Bożym.
.
Jan 19:34 Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.

G) Apostołowie wskazali, że wiara w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego to niezbędny element Ewangelii. Należy uznać wcielenie Boga aby być zbawionym. Kto odrzuca czy to ludzką czy to Boską naturę Mesjasza nie ma życia wiecznego.

Jan 20:31 Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.

H) Od Apostoła Pawła dowiemy się o podwójnej naturze Chrystusa. W jego wypowiedzi wyraźnym jest dychotomiczny podział, według którego Jezus Chrystus ukazany jest jako posiadający dwie natury: prawdziwie ludzką i prawdziwie Bożą.

Rzym. 1:3-4 3. O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;4. A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie;

Jeśli Chrystus według ciała pochodził z potomstwa Dawida musiał mieć naturę ludzką. Nie musiał zatem udowadniać swojej ludzkiej natury przez ukazywanie, że jest Synem Bożym. Ten ostatni zwrot dowodzi Boskości Chrystusa.

I) Stąd zrozumiałym jest kult Mesjasza. Czcić Mesjasza należy tak samo jak Ojca czyli jako Boga. To implikuje konieczność wiary w Mesjasza tożsamej z wiarą w Boga. Tu dodać należy, że jest to jedyna zbawiająca wiara.

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
.
Jan 14:1 Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.


Jezus świadczy o sobie

Teraz musimy zbadać ostatnią rzecz. Czy nazwanie Jezusa Synem Bożym było zmową aniołów, demonów, Jego przyjaciół, uczniów i wrogów? To znaczy, czy Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że jest Synem Bożym a to, że został tak nazwany, jest błędną interpretacją jego Życia i posługi?  Czy Jezus nie proklamując tej wielkiej prawdy w ten sposób zanegował swoją Boskość oraz, siłą rzeczy, obowiązek kultu?

Jezus czynił się Synem Bożym, z pewnością w oczach Żydów. Tak oto podsumowali trzyletnią służbę i życie Jezusa:

Jan 19:7 Żydzi mu odpowiedzieli: My mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, bo czynił siebie Synem Bożym.

Sam Jezus rzeczywiście powiedział, że jest Synem Bożym. Było to przy okazji uzdrowienia ślepca. Najpierw spytał uzdrowionego, czy wierzy w Syna Bożego, a potem spytany kto to jest Syn Boży odpowiedział: ten który z tobą rozmawia (czyli Jezus) jest nim (czyli Synem Bożym).

Jan 9:35-38
.

35. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?

36. A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył?

37. I powiedział do niego Jezus: I widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim.

Spodziewanym rezultatem rozmowy była wiara w Jezusa i oddanie mu Boskiej chwały

38. A on powiedział: Wierzę, Panie! I oddał mu pokłon.

Chrystus nie tylko mówił o Sobie, że jest Synem Bożym ale wskazał na konieczność wiary w Niego jako Syna Bożego oraz przyjmując pokłon należny jedynie Bogu dowiódł, że jest wcielonym Bogiem.  I co ciekawe, Bóg Ojciec potwierdził Boskość Syna Bożego

Łuk. 9:35 I rozległ się głos z obłoku: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie.

Drogi czytelniku, czy znasz imię Syna Bożego? To Jezus Chrystus. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, wcielonym Bogiem, jedynym Mesjaszem? Czy oddasz Mu pokłon jako wcielonemu Bogu? Czy powiesz za Janem Kalwinem:

„Syn Boży w cudowny sposób zstąpił z nieba, ale nie porzucił nieba; zechciał być cudownie poczęty w łonie Dziewicy, aby żyć na ziemi i zawisnąć na krzyżu, a jednak zawsze od początku wypełniał świat”. [6]

Przypisy

[1] koran online, źródło
[2] Tamże
[3] Konfesja Belgijska Artykuł I Jest tylko jeden Bóg
[4] Tamże, Artykuł VIII Bóg jest jeden w istocie, jednak rozróżnialny w trzech osobach
[5] Katechizm Heidelberski, Pyt. i Odp. 14, 15, 16, 17
[6] Jan Kalwin, Instytuty 2.13.4


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email