Założenia wstępne

1 Kor. 1:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

Kiedy wyeliminować wszystko to, co niemożliwe, cokolwiek pozostaje, nie ważne jak nieprawdopodobnie brzmi, musi być prawdą.

Słowa te wypowiedział Arthur C. Doyle, autor powieści o Sherloku Holmesie, detektywie o przenikliwej inteligencji i wybitnej zdolności kojarzenia faktów.

Za chwilę rozważymy jeden fragment Pisma Świętego, wyeliminujemy to, co niemożliwe. To, co nam pozostanie może wydawać się nieprawdopodobną konkluzją, lecz jest to jedyna prawda do jakiej może dojść trzeźwo myślący i używający Bożego standardu rozumowania człowiek.


Analiza relacji Ojciec – Syn

Przesłanki dla wierzących wypływające z tekstu

 • mamy jednego i tylko jednego Boga, Ojca
 • mamy jednego i tylko jednego Pana, Jezusa Chrystusa
 • wszystko ma swoje źródło u Boga Ojca
 • wszystko powstało przez Jezusa Chrystusa
 • jesteśmy w Bogu Ojcu
 • jesteśmy w Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa

Założenia

Jeśli Bóg Ojciec jest jednym Bogiem i Bogiem nie jest Jezus Chrystus to powstają następujące wnioski:

 • Jedyny Bóg, w jakiego wierzymy nie jest Panem (ponieważ jest tylko jeden Pan, Jezus Chrystus)
 • Jedyny Pan, któremu służymy nie jest Bogiem (ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec)
 • Wierzymy w Boga, który nie jest naszym jedynym Panem
 • Wierzymy w Pana który nie jest naszym jedynym Bogiem

Wnioski te musimy odrzucić, ponieważ

 • Pan jest Bogiem
  Psalm 100:3 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
  .
 • Bóg jest Panem
  Psalm 18:31 Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz Boga naszego?
  .
 • Wierzymy w Pana, który jest Bogiem
  1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
  .
 • Wierzymy w Boga, który jest Panem
  Psalm 105:3 On jest PANEM, naszym Bogiem, jego sądy po całej ziemi.
  .
 • Pan czyli Bóg jest jeden
  5 Mojż. 6:4 Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, „Pan jeden jest.
  .

Wnioski

Musimy odrzucić stwierdzenie, że Ojciec jest Bogiem lecz nie jest Panem. Musimy odrzucić stwierdzenie, że Jezus jeset Panem ale nie jest Bogiem. Pozostają nam zatem następujące logiczne wnioski:

 • Jezus Chrystus jest jedynym Panem i jedynym Bogiem
 • Bóg Ojciec jest jedynym Panem i Jedynym Bogiem
 • Ojciec nie jest Synem
 • Syn nie jest Ojcem
  .

Duch Święty

 • Jest Panem
  2 Kor. 3:16-17 16 Gdy jednak nawrócą się do Pana (Κύριον Kyrion), zasłona zostanie zdjęta 17 Pan  (Κύριος Kyrios) zaś jest (ἐστιν estin) tym (τὸ to) Duchem (Πνεῦμά Pneuma), a gdzie jest Duch (Πνεῦμά Pneuma) Pana (Κύριου Kyriou), tam i wolność

  Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν
  Kyrios to Pneuma estin
  Pan ten określony, konkretny Duch jest

  Κύριος Kyrios – Pan, całkowity i jedyny właściciel
  τὸ to – ten konkretny, ten jedyny, ten niepowtarzalny
  Πνεῦμά Pneuma – Duch – partykuła τὸ zawęża zbiór desygnatów tego wyrazu do jednej Istoty czyli Ducha Świętego
  εἰμί eimi – być, jam jest
  .
  2 Kor. 3:18 zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Pana Ducha (Κυρίου Πνεύματος Kuriou Pneumatos)
  ..

 • Jest Bogiem
  Dzieje 5:3-4 3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.

Wnioski

 • Duch Święty jest Panem
 • Duch Święty jest Bogiem
 • Pan jest jeden
 • Bóg jest jeden
 • Bóg jest Panem
 • Pan jest Bogiem
 • Ojciec nie jest Synem
 • Syn nie jest Duchem Świętym
 • Duch Świety nie jest Ojcem

Po odrzuceniu wszystkiego, co niemożliwe, pozostaje nam jedyna konkluzja:

Bóg jest trójjedyny, jeden Bóg będący od zawsze w trzech osobach


Niektóre fragmenty odnoszące się do trójjedynego Boga

Rzym. 15:15-16 15 A pisałem do was, bracia, nieco śmielej, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga; 16 Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego.

•    Łaska Pawłowi dana jest od Boga
•    Paweł jest sługą Jezusa Chrystusa
•    Paweł posiada i służy ewangelią Boga
•    Uświęcenia dokonuje Duch

Rzym. 15:30  A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga;

•    Prośba dokonana przez Chrystusa
•    Miłość dokonana przez Ducha
•    Modlitwa skierowana do Boga Ojca

Efez. 4:4-6 4 Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. 5 Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.

•    Jeden Duch
•    Jeden Pan Jezus
•    Jeden Bóg Ojciec

Psalm 72:18 Błogosławiony niech będzie PAN Bóg, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda.

1 Kor. 12:4-11 4 A różne są dary, lecz ten sam Duch. 5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. 6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

•    Tylko Bóg jest źródłem cudów
•    Duch Święty udziela darów (w tym Apostołom cudownych)
•    Pan Jezus udziela darów (w tym Apostołom cudownych)
•    Bóg Ojciec udziela darów (w tym Apostołom cudownych)
.


Podsumowanie

Implikacje zwodniczej nauki antytrynitarian są następujące:

 1. Jeśli Jezus nie jest Bogiem Yahweh to jest stworzeniem. Należy zatem oddawać boską cześć stworzeniu i człowiekowi, zatem jest to bałwochwalstwo. Boska cześć oddawana przez wszelkie stworzenie skierowana jest zarówno do Ojca jak i do Syna.
  .
  Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
  .
  Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu
  .
  Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.
  .
  Grzechy wszystkich zbawionych zostały poniesione nie przez Boga Syna, lecz przez człowieka. Jest to herezja zatracenia, ponieważ tylko Bóg mógł odkupić swoje stworzenie
  .
  Izaj. 46:4 Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę. Jam was uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię nosić was będę, i wybawię.
  .
  Izaj. 26:4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna.
  .
  Izaj. 44:8 Nie bójcież się, ani sobą trwożcie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmił, i nie opowiedział? Tegoście wy mnie sami świadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Niemasz zaiste skały; Ja o żadnej nie wiem
  .
  Jeśli zatem w rozumieniu unitarian Ojciec jest jedynym Bogiem i nie jest nim Jezus to Jezus jest jedynym Panem i Panem nie jest Ojciec. To logiczna żelazna konsekwencja tej nauki. Ludzie ci wierzą w Boga, który nie jest Panem i w Pana, który nie jest Bogiem! A to jest bałwochwalstwo.
  .

  1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.
  .
  Psalm 100:3 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
  .
 2. Jeżeli Jezus nie jest Bogiem Yahweh i nie jest stworzony, to mamy do czynienia z drugim “mniejszym bogiem” czyli z politeizmem.
  .
  Izaj. 45:5 Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga;
  ..
 3. Jeśli Jezus jest Bogiem Yahweh lecz doktryna Trójjedyności Boga jest odrzucona, to logiczną tego konsekwencją jest wniosek, że Ojciec jest swoim Synem, Syn jest Duchem Świętym a Duch Święty jest swoim Ojcem. Jest to idol Boga, który odcina ludzi od zbawienia, ponieważ Bóg objawił się jako występujące jednocześnie Trzy Osoby.
  .
  Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie. .

Oddawanie czci stworzeniu a nie stwórcy jest bałwochwalstwem. Oddawanie chwały zniszczalnemu człowiekowi czy też “mniejszemu bogu” jest tożsame z życiem pozbawionym Bożej sprawiedliwości. Czczenie Ojca, któy jest swoim Synem to hołd oddany idolowi. Przekręcanie trudnej do zrozumienia, jednak jasno i wyraźnie objawionej w Piśmie i kluczowej dla zbawienia doktryny o Bogu Trójjedynym skutkuje wiecznym zatraceniem.

 • Rzym. 1:19-23 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka,
  .
 • 2 Piotra 3:16 Jak też (Paweł) mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Odrzucenie doktryny Boga trójjedynego skutkuje oddawaniem czci idolowi, bałwanowi, wytworowi ludzkiej fantazji. Jest to szeroka droga wiodąca na zatracenie.

Drogi czytelniku! Poznałeś naturę naszego jedynego Boga i zbawiciela. Czas abyś poznał ciasną bramę i wąską ścieżkę


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email