Czy Bóg aby nie przereagował?

Wydaje się oburzające, że Bóg potępił Adama i całą rasę ludzką za zwykłe zjedzenie kawałka owocu! Czy Adam zrobił coś jeszcze, co uzasadniało taką odpowiedź od Boga?

Upadek Adama nie dotyczy wyłącznie grzechu polegającego na zjedzeniu zakazanego owocu. Chodzi również o wszystkie grzechy stojące za tym grzechem grzechów. Dotyczy to serca człowieka i buntu przeciwko samemu Bogu.


Szóste przykazanie

2 Mojż. 20:13 Nie będziesz mordował

Z powodu grzechu pierworodnego Adama i zdeprawowanej obojętności wobec jego cudu już w jego postawie oznaczało, że każde morderstwo, które kiedykolwiek miało miejsce, miało miejsce z powodu upadku Adama – nawet sama śmierć Jezusa

1 Piotra 1:19-20 19. Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 20. Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
.
1 Mojż. 3:21 I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich

Po wykluczeniu z ogrodu nienawiść ujawniła się, gdy syn Adama, Kain, zamordował swojego brata, Abla

1 Mojż. 3: 22-24 22. Wtedy PAN Bóg powiedział: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. 23. PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia.
.
1 Mojż. 4:8 I Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go
.
Mat 5:21-22 21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, podlega sądowi. 22. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego.
.
Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
.
1 Jana 3:15 Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.

W przeciwieństwie do drugiego i ostatniego Adama, Jezusa Chrystusa, który dał obfite życie, pierwszy Adam dał swojemu potomstwu śmierć. Przez swój grzech pierwszy Adam spowodował nawet własną śmierć

1 Kor. 15:45-47 45. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. 46. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. 47. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek – sam Pan z nieba.
.
Jan 10:10 Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.
.
1 Mojż. 5:5 A tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł

Adam naruszył szóste przykazanie
.


Siódme przykazanie

2 Mojż. 20:14 Nie będziesz cudzołożył.

Jezus powiedział:

Mat.25:1 Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.”

Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Adam i Ewa byli Bożym stworzeniem i oblubienicą byli szczególnym skarbem dla Boga

2 Kor. 11:2 Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością; zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę.
.
Efez 5:25-27 25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; 27. By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny.
.
2 Mojż. 19:5 Dlatego teraz, jeśli posłuchacie mego głosu i będziecie przestrzegać mojego przymierza, będziecie moją szczególną własnością ponad wszystkie narody, bo do mnie należy cała ziemia

Większość ludzi postrzega jedynie za cudzołóstwo, grzech mężczyzny i kobiety w małżeństwie przymierza. Jednak jest ono również stosowane do odwracania się kościoła (tj. Izraela) od Bożego przymierza, aby czcić innych bożków

Jer. 3:8-9 8. I widziałem, gdy z powodu nierządu odstępczyni Izrael oddaliłem ją i dałem jej list rozwodowy, jednak jej zdradliwa siostra Juda nie ulękła się, lecz poszła i również uprawiała nierząd. 9. I przez swój haniebny nierząd zbezcześciła ziemię, i cudzołożyła z kamieniem i drewnem.
..
Jer. 5:7 Dlaczego miałbym ci to przebaczyć? Twoi synowie opuścili mnie i przysięgają na tych, którzy nie są bogami. Jak tylko ich nakarmiłem, zaraz cudzołożyli i tłumnie zbierali się w domu nierządnicy
.
Jer. 23:14 A u proroków Jerozolimy widziałem okropność: cudzołożą i postępują kłamliwie, utwierdzają też ręce złoczyńców, tak że żaden z nich nie odwraca się od swojej niegodziwości. Wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora.
.
Ezech. 16:8, 15, 25, 32 8. A gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas, czas miłości, rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan BÓG. I stałaś się moja 15. Ale zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd, będąc tak sławna; uprawiałaś nierząd z każdym, kto przechodził. Jemu się oddawałaś 25. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swoje wyżyny i swoją piękność uczyniłaś wstrętną; rozkładałaś swoje nogi przed każdym, kto przechodził, i rozmnożyłaś swoje nierządne czyny 32. Lecz do żony cudzołożnej, która zamiast swego męża dopuszcza obcych

Bóg nawet rozwiódł się z Izraelem z powodu jego niewierności

Izaj. 50:1 Tak mówi PAN: Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, którym ją oddaliłem? Albo któremu ze swoich wierzycieli was sprzedałem? Oto z powodu waszych nieprawości sami siebie sprzedaliście, a z powodu waszych przestępstw wasza matka została oddalona
.
Mat. 5:32 Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

Pierwsza para zdradziła swojego twórcę. Byli niewierni Bożemu przymierzu

Oz 6:7 Ale oni zerwali moje przymierze jako ludzkie, w tym mi się sprzeniewierzyli.

Dopuścili się cudzołóstwa, gdy pragnęli innego – słowa węża i jego dróg – a jedząc jeden kawałek zakazanego owocu, złamali siódme przykazanie.


Ósme przykazanie

1 Mojż. 20:15 Nie będziesz kradł.

Adamowi powiedziano, aby nie jadł z drzewa poznania dobra i zła

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Owoc tego drzewa nie należał do Adama i Ewy, ale do samego Boga, który go stworzy. Ich celem była kradzież wiedzy, do której również nie mieli prawa.

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię
.
1 Mojż. 1:11-12 11. Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. 12. I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre

 Byli złodziejami, więc kradnąc to, co jedli, Adam (wraz z Ewą) naruszył ósme przykazanie.


Dziewiąte przykazanie

2 Mojż. 20:16 Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu.

Adam nie skarcił swojej żony, gdy stwierdziła, że Bóg powiedział, że nie mogą “dotknąć” owocu na drzewie

1 Mojż. 3:2-3 2. I kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu; 3. Ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli

Przypomina się nam, że Pan Bóg nigdy nie wspomniał o dotknięciu owocu, tylko o tym, żeby człowiek go nie jadł

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz

Nie przyjmując właściwej roli przywódczej w przymierzu i własnej rodzinie, Adam pozwolił swojej żonie uwierzyć w kłamstwo i w ten sposób stał się stroną kłamstwa. Kiedy Ewa “dotknęła” owocu, nie umarła i poczuła się ośmielona, następnym logicznym krokiem w upadku pierwszej pary było zjedzenie owocu, oczekując podobnych rezultatów. Jako głowa przymierza Adam również nie poprawił Ojca Kłamstw w Ogrodzie Edenu gdy powiedział: „Na pewno nie umrzecie”

Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
,
1 Mojż. 3:4-5 4. I wąż powiedział do kobiety: Na pewno nie umrzecie; 5. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło

Wypowiedź węża była bezpośrednią sprzecznością z tym, co Bóg powiedział wcześniej. Zamiast tego Adam pozwolił temu kłamstwu zakorzenić się zarówno w nim, jak i jego żonie

Jakuba 1:14-16 14. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 15. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. 16. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia!

Zatem, nie wypowiadając prawdy o Bożym słowie i podtrzymując wszechmocną Bożą dobroć, gdy autorytet tego słowa został zakwestionowan. Adam powinien był skorygować kłamiącego węża. Kiedy tego nie zrobił, stał się także uczestnikiem swoich kłamstw.

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

Adam naruszył dziewiąte przykazanie
.


Dziesiąte przykazanie

2 Mojż. 20:17 Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego.

Adam pożądał owoców na Drzewie Wiedzy Dobra i Zła. Jeśli chodzi o „poznanie dobra i zła”, Adam grzesznie pragnął być jak Bóg

1 Mojż. 3:5-6 5. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło. 6. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.
.
1 Mojż. 13:9 Czyż cała ziemia nie stoi przed tobą? Odłącz się, proszę, ode mnie. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo
.
Efez. 5:3-5 3. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; 4. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. 5. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga

Stworzenie chciało być podobne do Pana Boga; będąc wasalem pragnęło być zwierzchnikiem

Izaj. 14:12-15 12. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody! 13. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy; 14. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu. 15 Lecz zostaniesz strącony aż do piekła, do krańców dołu
.
Ezech. 28:6 Dlatego tak mówi Pan BÓG: Ponieważ postawiłeś swoje serce jak serce Boga

Tak więc Adam był niezadowolony z tego, co Bóg mu dał, i pożądał tego, czego Bóg zabronił. Wszystko to rozwinęło się w głębokich zakamarkach serca  pierwszego człowieka

Marek 7:20-23 20. I powiedział: Co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. 21. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa; 22. Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. 23. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. 

Dzięki pokusie w ogrodzie grzech został najpierw poczęty, a następnie zrodzony, pozwolono mu dojrzeć, a na końcu stać się jego uczestnikiem. Ostatecznie ten zdeprawowany proces przyniósł śmierć

Jakuba 1:14-16 14. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 15. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. 16. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia!

Adam naruszył dziesiąte przykazanie.


Podsumowanie

Chociaż można powiedzieć o wiele więcej na temat każdego przykazania powyżej, absolutnie jasne jest, że w Adam i Ewa uczestnicy  Drzewa Wiedzy, Dobra i Zła złamali wszystkie dziesięć przykazań.

Bóg troszczy się nie tylko o zewnętrzne grzechy, takie jak zjedzenie zakazanego owocu, ale także grzechy pod grzechem – całkowity bunt serca. Tak jak około 90 procent góry lodowej znajduje się pod wodą, istnieje ukryty rak śmiertelnie ropiejący pod wszystkimi zewnętrznymi grzechami. Każdy grzech ma grzech główny:

morderstwo = nienawiść

1 Jana 3:15  Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.

cudzołóstwo = pożądanie

Mat. 5:27-28 27. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. 28. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.

i tak dalej. Jest to głęboka, ciemna deprawacja, niesprawiedliwość i bezbożność. Och, grzeszność grzechu!

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email