Wiek Boga

Bóg jest wieczny, więc nie ma wieku. Jak jest napisane w Liście do Tymoteusza:

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Tak więc Bóg nie ma początku ani końca; zawsze był i zawsze będzie. On jest wiecznym Bogiem

1 Mojż. 21:33 Abraham zaś zasadził drzewa w Beer-Szebie i wzywał tam imienia PANA, Boga wiecznego


Ja jestem

2 Mojż. 3:14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was

“Ja jestem”  ujawnia swoją własną samowystarczalność, samowystarczalność i natychmiastową obecność. Bóg istnieje sam z siebie; ma on grunt swojej egzystencji w sobie i nie jest zależny od niczego poza sobą – w tym od czasu. Jest niezależny w całej swej istocie; jest całkowicie samym z siebie i samowystarczalnym. On jest nieskalaną przyczyną; niestworzony Stwórca

Psalm 33:11 Zamiar PANA trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie
.
Psalm 115:3 A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce
.
Izaj. 40:18 Do kogo więc przyrównacie Boga? A jaką podobiznę z nim porównacie
.
Izaj. 44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga
.
Dan. 4:35 Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?
.
Jan 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie
.
Rzym. 11:33-36 33. O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! 34. Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35. Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 36. Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
.
Dzieje 17:25 Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko
.
Obj. 1:17 Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
.
Obj. 4:11 Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone

On jest prawdziwy, choć nie jest ograniczony przez te same prawa fizyczne i wymiary, które rządzą światem, który stworzył

Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
.
Izaj. 57:15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych

.


Stwórca a stworzenie – transcendentność Boga

Podczas gdy Bóg jest wieczny, stworzył czas, kiedy stworzył świat

Psalm 93:2 Twój tron jest utwierdzony od wieków, ty jesteś od wieczności
.
1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię

Tak więc Bóg jest autorem samego czasu i wieku. Stworzył nawet świat „dojrzały” (patrz „Co to jest teoria dojrzałego wszechświata?”). On stworzył dla nas pory roku, dni i lata

1 Mojż. 1:14 Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata

Jak stwierdza Psalm

Psalm 104:19 Uczynił księżyc, aby odmierzał czas; słońce zna swój zachód

Jednak w jego istocie Bóg nie podlega ani nie jest kontrolowany przez ten sam czas, który stworzył. On jest ponad czasem. On jest pierwszym i ostatnim, alfą i omegą, początkiem i końcem

Izaj. 44:6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga
.
Obj. 1:8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący
.
Obj. 1:11 Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
.
Obj. 22:13 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni

Bóg może być obecny w czasie, ale nie jest nim związany – podobnie jak jego słowo

2 Tym. 2:9 Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane
.
Psalm 119:89 Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie
.
Izaj. 40:8 Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki
.
Dzieje 2:2 Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie
.
Dzieje 9:3 A gdy jadąc, zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z niebab
.
Dzieje 22:6 A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku około południa, nagle ogarnęła mnie wielka światłość z nieba

.


Stwórca a zbawienie i jego bezpieczeństwo

Czytaliśmy nawet, że zbawienie chrześcijanina, które zdarza się w czasie, zostało predestynowane przed czasem i przed samym stworzeniem świata

2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy
.
Tyt. 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;
.
Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.
.
1 Piotra 1:20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was

Tak więc, chociaż nasze zbawienie zostanie zakwestionowane przez pokusę w granicach czasu, jest ono bezpieczne w rękach wiecznego

Jan 10:28-29 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

Odpowiadał  Dr. Joseph R. Nally, Jr.

Tłumaczył Radosław Barwiński, źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email