Niebezpieczne warunki

2 Tym. 4:13 Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpusa, idąc po drodze, przynieś ze sobą, i zwoje, zwłaszcza pergaminy.

Papirus był materiałem przygotowanym w starożytnym Egipcie z łodygi rośliny wodnej, używanym w arkuszach w całym starożytnym świecie śródziemnomorskim do pisania. Był jednym z podstawowych materiałów używanych przez autorów i kopistów Biblii.

Pergamin był cienkim materiałem wykonanym ze spreparowanej skóry zwierzęcia, używanym jako trwałe podłoże do pisania w czasach starożytnych i średniowiecznych, który ostatecznie wyparł papirus w tworzeniu kopii ich ksiąg.


Materiały te zagrażały przetrwaniu Biblii

Pisanie na arkuszu papirusu, nawet po właściwej stronie, nie było łatwym zadaniem, ponieważ jego powierzchnia była szorstka i włóknista.

“Wady czasami pojawiały się w procesie produkcji z powodu zatrzymania wilgoci pomiędzy warstwami lub z powodu użycia gąbczastych pasków, które mogły powodować spływanie atramentu; takie wady wymagały ponownego wykonania arkusza.” – Abbot, 1938, str. 11

Wiele czynników zniechęcało do osobistego pisania listów:

 • ból pleców spowodowany długim siedzeniem w pozycji skrzyżowanej na ziemi, pochylonym nad arkuszem papirusu na desce,
  .
 • zmaganie się z cieknącym atramentem,
  .
 • trzcinowe pióro, które mogło zahaczyć o arkusz papirusu i rozerwać go,
  .
 • konieczność wymazywania nieczytelnych znaków,

Papirus rozdziera się znacznie łatwiej niż pergamin, łatwo się odbarwia i osłabia. Arkusz papirusu może z czasem stać się szkieletem włókien, a po dotknięciu może stać się tylko garścią kurzu. Klimat i warunki mogą zniszczyć arkusz papirusu lub zwój bardzo szybko, a wilgoć może spowodować gnicie. Zjadają go również gryzonie lub owady. Wrzucony na śmietniki w Oksyrynchus i Fajum w Egipcie może być zjadany zwłaszcza przez białe mrówki. Następnie, po setkach, jeśli nie tysiącach lat, po odkryciu zostaje wydobyty na światło i wilgoć, co przyspieszyła tylko jego niszczenie.

Pergamin jest znacznie mocniejszy i trwalszy od papirusu, ale i z nim toczą się takie same boje. Również on ulega zniszczeniu, jeśli nie jest odpowiednio traktowany i wystawiony na działanie wysokich temperatur, wilgoci lub światła. W związku z tym, gdy rozważamy starożytne zapisy, Roger S. Bagnall stwierdza, że

“przetrwanie jest raczej wyjątkiem niż regułą”.

Gdyby Biblia poszła drogą większości świeckich dzieł, rozpadając się aż do zniszczenia i pozostawiając nam być może tylko garstkę manuskryptów, Boże przesłanie dla ludzkości umarłoby wraz z nią.
.


Jak to się stało, że Biblia przetrwała?

W Prawie Mojżeszowym widzimy, że obowiązkiem każdego króla było tworzenie odpisów Prawa, czyli pierwszych pięciu ksiąg Biblii.

5 Mojż. 17:18 A gdy już zasiądzie na swym królewskim tronie, napisze sobie w księdze odpis tego prawa od kapłanów Lewitów.

Ale nie tylko Pięciąksiąg podlegał przepisywaniu. Wersety w Księdze Jozuego czynią Prawo dynamicznym, czyli takim, które będzie uzupełniane. Nie ma wątpliwości, że Jozue dopisywał do Prawa nowe informacje. Prawo zatem należy rozumieć jako Stary Testament, ponieważ Jozue nie dopisał nic do pierwszych pięciu ksiąg, za to utworzył księgę Jozuego, należącą do Kanonu

Jozue 24:26 I Jozue spisał te słowa w księdze Prawa Bożego, wziął też wielki kamień i postawił go pod dębem, który był przy świątyni PANA. 

To zapoczątkowało proces, w którym zawodowi kopiści stworzyli tak ogromną ilość manuskryptów Starego Testamentu, że w I wieku przed Chrystusem hebrajskie Pisma Starego Testamentu znajdowały się w synagogach w całym Izraelu, a nawet w odległej Macedonii!

Łuk. 4:16-17 I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według swojego zwyczaju w dzień sabatu do synagogi, i wstał, aby czytać. I podano Mu zwój proroka Izajasza; i gdy rozwinął zwój, znalazł miejsce, gdzie było napisane
.
Dzieje 17:11 A ci [w Berei, mieście na zachód od Tesalonik w Grecji] byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością, codziennie badając Pisma, czy tak się te rzeczy mają.

Jak to się stało, że niektóre bardzo stare hebrajskie manuskrypty przetrwały do dziś?

 • Gdy w synagogach żydowskich jakiś hebrajski rękopis uległ zniszczeniu, zastępowano go uwierzytelnionymi kopiami.
  .
 • Uszkodzony manuskrypt przechowywano w genizie (schowek lub magazyn w żydowskiej synagodze lub na cmentarzu, przeznaczony do czasowego przechowywania zużytych manuskryptów).
  .
 • Gdy magazyny genizah zapełniły się, hebrajskie manuskrypty usuwano i uroczyście zakopywano na cmentarzu, czyli bet ḥayyim.

Wyrzucanie Pism zawierających imię Boga było zabronione. Niewątpliwie kosztowało nas to niepoliczalną liczbę starożytnych manuskryptów, które zginęły w tym procesie. Jednakże, synagogalna geniza w Starym Kairze została ocalona, ponieważ była zamurowana i zapomniana przez wieki. Tak więc jej zawartość została ocalona.

W 1890 r., kiedy synagoga była w trakcie odbudowy, postanowiono ponownie zbadać manuskrypty znajdujące się w jej genizie. Jak wspomniano powyżej, odkryto 260.000 hebrajskich manuskryptów, z których 10.000 to manuskrypty biblijne. Dość kompletne manuskrypty i fragmenty Pisma Świętego (niektóre datowane na VI w. n.e.) trafiły do różnych bibliotek na całym świecie.

Badacz Nowego Testamentu Philip W. Comfort mówi,

“Żydzi byli znani z tego, że umieszczali zwoje zawierające Pismo Święte w dzbanach lub słojach, aby je zachować. Zwoje znad Morza Martwego znalezione w słojach w jaskiniach Qumran są tego słynnym przykładem. Papirusy Beatty było bardzo prawdopodobne, że stanowiły część chrześcijańskiej biblioteki, która została ukryta w słojach, aby uchronić ją przed konfiskatą podczas prześladowań Dioklecjana.”

Jeśli sobie przypomnimy, przez pierwsze siedem lat po Jezusie Chrystusie tylko Żydzi byli wprowadzani do chrześcijaństwa. Korneliusz był pierwszym chrześcijaninem pochodzenia pogańskiego, został wprowadzony do Kościoła w jakieś 7 lat po śmierci krzyżowej Jezusa. We wczesnym chrześcijaństwie w większości to Żydzi stawali się chrześcijanami. Dlatego łatwo zauważyć, że chrześcijanie ewidentnie kontynuowali tradycję ceremonialnego grzebania ich w grobach, a także sposobu przechowywania swoich rękopisów, oraz środków ich ochrony.

W rezultacie w glinianych słojach, w ciemnych szafach i jaskiniach nad Morzem Martwym, głównie z wyjątkowo suchych regionów odkryto niektóre bardzo wczesne rękopisy biblijne
,.


Jakie były tego rezultaty?

Główne odkrycia manuskryptów w czasach nowożytnych to Geniza Kairska (ok. 1890) i Zwoje znad Morza Martwego (1947). W starej synagodze w Kairze odkryto 260.000 hebrajskich manuskryptów, z których 10.000 to manuskrypty biblijne.

Wśród zwojów znad Morza Martwego znajduje się ponad 200 manuskryptów biblijnych, niektóre z nich zostały napisane alfabetem paleo-hebrajskim. Zostały one napisane przed 70 rokiem naszej ery.

Czternaście manuskryptów zwojów zostało odkrytych w Masadzie w latach 1963-1965.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email