Moralizm a legalizm

Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Wielu chrześcijan dorastało w kościołach na moralistycznym nauczaniu, to jest, nauczaniu, które woła ku posłuszeństwu bez łączenia przykazań do krzyża Chrystusa. Te rozłączenie jest niebezpieczne, potencjalnie prowadząc słuchaczy albo do wstrętu do samego siebie, albo do własnej prawości.

Moralistyczne nauczanie, często jest podłożem na którym diabeł sieje nasienie legalizmu. Oczywiście biblijne nauczanie zawsze będzie istotne i wzywało do odpowiedzi, jednak jak możemy nauczać przykazań Bożych bez redukowania naszego posłania do moralizmu? Czy kluczem jest zwyczajnie przeskoczyć z przykazania “módlcie się nieustannie” do prawdy, że Jezus cierpiał jako ofiara zastępcza zdobywając dla nas odkupienie?

Jest to jeden ze sposobów, jednak pozwólcie, że zasugeruję trzy sposoby głoszenia przykazań Bożych, które pomogą nam uniknąć pułapki moralizmu.


Pokażmy Boga przykazań

1 Piotra 1:15-16 15. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcieświętymi we wszelkim waszym postępowaniu 16. Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

Boże przykazania nie są arbitralne, lecz wynikają z tego kim On jest. Ponieważ jesteśmy stworzeni na Jego obraz i chwałę, Bóg daje nam przykazania które odzwierciedlają Jego osobę. Tak więc wykazując przykazania Boże musimy wskazać ponad te przykazania na Boga który je daje.

Na przykład, Bóg nakazuje nam byśmy byli święci, ponieważ On jest święty.

 • Nakazuje nam mówić prawdę i nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu, ponieważ jest Bogiem prawdy który nie może kłamać.
  .
  5 Mojż. 5:20 Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw twemu bliźniemu.
  .
  Kol. 3:9 Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami;
  .
 • Nakazuje nam byśmy byli wierni, ponieważ jest godny zaufania i dotrzymuje swojego słowa.
  .
  Izaj. 49:7 Tak mówi PAN, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do tego, którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody, do sługi władców: Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta oddadzą ci pokłon przez wzgląd na PANA, który jest wierny, przez wzgląd na Świętego Izraela, który cię wybrał.
  .
  Psalm 15:4 Ten, przed którego oczami bezbożny jest wzgardzony, a który szanuje tych, co się boją PANA; kto, choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się;
  .
  2 Kor. 1:18 Lecz jak Bóg jest wierny, tak nasze słowa do was nie były „tak” i „nie”.
  .
 • Woła nas ku miłości, ponieważ On jest miłością.
  .
  3 Mojż. 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN. 5 Mojż. 6:5 Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły;
  .
  Mat. 22:36-39 36. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? 37. A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. 38. To jest pierwsze i największe przykazanie. 39. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Gołym przykazaniom, oddzielonym od osoby Boga, brakuje zarówno wagi jak i zniewalającego piękna. Ukazanie Boga przykazań przenosi nas od głoszenia moralizmu do rozpakowywania teologii. Wynosi nas ponad przykazanie do Boga który je daje.
.


Pokaż łaskę stojącą za przykazaniami

Efez. 2:12-13 12. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie. 13. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

Ważnym jest, by rozmawiając z wierzącymi zwrócić uwagę, iż przykazania Boga są dane jego ludziom którzy żyją w przymierzu z Nim przez łaskę. Kiedy Pan daje Izraelowi Prawo, najpierw ustanawia kim jest i co dla nich zrobił, mówiąc, “Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.” (2 Mojż. 20:2)

On jest Bogiem który ocalił swój lud. On jest naszym Bogiem. Musimy zawsze przypominać ludziom, (a najpierw sobie) iż Bóg nakazuje nam działać – nie żebyśmy stali się dobrzy, lecz abyśmy wiedzieli i pokazywali, że On jest dobry. Bóg nie objawia swojej woli, abyśmy budowali naszą pewność na zdolności jej zachowania, lecz abyśmy mogli unieść się radością w Bogu którego znamy z łaski. Ukazując łaskę znajdującą się za przykazaniami przenosimy się z kierowanej bojaźnią religii uczynkowości do radości w woli i drogach Boga.
.


Ukaż Ewangelię ponad przykazaniami

2 Mojż. 34:6-7 6. Wtedy przechodził PAN przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę; 7. Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. 

Kiedy przykazania Boże zostają wyłożone, a ludzie mogą poczuć ich wagę i doniosłość, ważnym jest by nakierować ich na ewangelię która się nad nimi znajduje. Musimy pomóc ludziom zrozumieć trzy prawdy:

Jezus zapłacił za nasze niepowodzenie w zachowaniu jego przykazań

Kol. 1:3 Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was;
.
Kol. 2:13-14 13. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
.
Efez. 2:16  I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń.
.
Rzym. 5:9 Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu.

Przykazania Boże są piękne i nieskalane. Są idealnym odzwierciedleniem Jego osoby i woli, a my stoimy w ostrym do nich kontraście. Jesteśmy duchowymi nieudacznikami mogącymi być sprawiedliwie potępieni za nasz grzech. Nasza porażka jednak nie jest końcem. Jezus w pełni zapłacił za nasz grzech przez swoją śmierć na krzyżu, i przez nią jesteśmy pojednani z Bogiem.
.

Jezus wypełnił przykazania za nas

1 Kor. 1:30-31 30. Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem; 31. Aby, jak to jest napisane: Ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu.
.
Rzym. 5:19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.
.
Filip. 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Bóg nie tylko przebaczył nam naszą niesprawiedliwość, lecz przypisał nam sprawiedliwość Jezusa, deklarując, iż w nim jesteśmy święci i bez winy. W każdym punkcie, w którym zawaliliśmy, Jezus był wierny. Jezus był nie tylko sprawiedliwy, lecz był sprawiedliwy dla nas.
.

Jezus umacnia nas byśmy żyli przykazaniami.

Jan 15:5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. 
.
Jan 15:10 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.
2 Kor. 3:5 Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.
.
1 Kor. 15:10 Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną.
.
Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
.
Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.
.
Filip. 1:11 Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
.
Filip. 2:12-13  12. Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. 13. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.
.
1 Piotra 4:11 Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

Dobrą wiadomością Ewangelii jest, iż w Chrystusie nie jesteśmy tylko uwolnieni z przekleństwa prawa, ale także wzmocnieni przez Boga by je zachować. Względnie pozostajemy grzesznikami, nie jesteśmy wstanie uwolnić się od obecności grzechu po tej stronie zmartwychwstania, jednak Bóg działa w swoich ludziach sprawiając, iż możemy chodzić jego drogą. Naprawde możesz żyć pobożnym życiem, w którym uznajesz i żałujesz za swój grzech, i poddajesz się woli i drogom Boga w mocy ducha świętego.


Konkluzja

Dzieje 20:26-27 26. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, że nie jestem winien niczyjej krwi. 27. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.

Tak więc możemy, i musimy głosić całą radę Bożą. Musimy nawoływać kobiety i mężczyzn do posłuszeństwa, lecz nie dla aprobaty, ani poza prawdą Boga który daje i wypełnia prawo dla nas. Wierzę, iż jeśli robimy to gdy nauczamy przykazań Bożych zabijamy moralizm i zobaczymy przez Bożą łaskę przekonanie o winie i zachętę ku pobożności wśród ludzi.

Na podstawie źródło
Tłumaczenie oryginału: Tomasz Faszcza


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email