Bóg to nie kwestia semantyki

Izaj. 46:9-10

9. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie;

10. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.

Czy bóg koranu jest tym samym Bogiem Starego Testamentu? Ogół społeczeństwa, a czasami „ludzie kościoła”, uważają, że są jednym i tym samym, różniącym się jedynie nazwą.

Formalnie wydaje się, że istnieje wiele podobieństw pomiędzy Jahwe ze Starego Testamentu (i Nowego Testamentu) a allahem z koranu. Obydwu przypisuje się podobne cechy (prawość, miłosierdzie, prawda itp.) i podobne role (stwórca, podtrzymujący, sędzia itp.), ale pod tymi pozornymi podobieństwami kryje się wiele głębokich różnic nie do pogodzenia. 

Prawdziwego Boga poznajemy po Jego atrybutach.


Jedność

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden

Weźmy pod uwagę boską jedność: Jahwe jest stanowczo określany jako jeden, podobnie jak allah. Ale o jakim rodzaju jedności jest mowa? Czy jest to jedność ściśle matematyczna, czy jest to jedność bardziej złożona? Jedność Jahwe w Jego istocie nie wyklucza, lecz raczej wymaga Jego troistości w Osobach

1 Mojż. 1:26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.
.
Izaj. 6:8 Potem usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo poślę i kto nam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie.
.
Izaj. 63:9-10 9. We wszelkim ich ucisku i on był uciśniony, a Anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości on ich odkupił. Troszczył się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków. 10. Ale oni się zbuntowali i zasmucili jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim.

Allah jest jeden w bycie i osobie.

O ludu księgi! Nie przekraczaj granic w twojej religii i nie mów o allahu niczego innego, jak tylko prawdę! Mesjasz, Jezus syn Marii, jest tylko posłańcem allaha; i Jego Słowem, które złożył Marii; i Duchem, pochodzącym od Niego. Wierzcie więc w allaha i jego posłańców i nie mówcie: “Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! allah – to tylko jeden allah!  – sura 4:171


Stworzyciel

I znowu, choć mówi się, że zarówno Jahwe, jak i allah stwarzają, pytanie brzmi: jak tworzą? Tylko Jahwe stwarza poprzez Swoje Słowo i Ducha

1 Mojż. 1:3 I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.
.
2 Piotra 3:5 Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże;
.
Hiob 33:4 Duch Boży stworzył mnie, Tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie
.
1 Mojż. 1:2 A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
.
Psalm 104:30 Gdy wysyłasz twego Ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi.
.
Psalm 33:6, 9 6. Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. 9. On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało.

Allah stworzył wielki wybuch

Czy ci, którzy nie uwierzyli, nie wzięli pod uwagę, że niebiosa i ziemia stanowią jedność, że My je rozdzieliliśmy i stworzyliśmy z wody wszystko, co żyje? Czyż więc nie uwierzą? – sura 21:30


Opatrzność

2 Mojż. 23:20-23
.

20. Oto posyłam Anioła (posłańca) przed tobą, aby cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem.

21. Zważaj na niego i słuchaj jego głosu; nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim.

22. Bo jeśli będziesz pilnie słuchać jego głosu i uczynisz wszystko, co powiem, będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy cię dręczyli.

23. Mój Anioł (posłaniec) bowiem pójdzie przed tobą i wprowadzi cię do Amorytów, Chetytów, Peryzzytów, Kananejczyków, Chiwwitów i Jebusytów, i wytracę ich.

Trójjedyny Jahwe różni się od allaha także boskim dziełem Opatrzności. Jahwe prowadzi i wiedzie swój lud przez swego „Anioła”, w którym jest Jego „imię”. Stary Testament przepowiada panowanie Jahwe przez Tego, który jest także Bogiem, nadchodzącym Mesjaszem

Psalm 110:1 Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
.
Dan. 7:13-14 13. Widziałem też w nocnym widzeniu: Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego. 14. I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone.
.
Psalm 2:2 Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko Jahwe i jego pomazańcowi, mówiąc:
.
Psalm 2:6-12 6. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. 7. Ogłoszę dekret: Jahwe powiedział do mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. 8. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. 9. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. 10. Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi! 11. Służcie Jahwe z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. 12. Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają.

Jest to całkowicie sprzeczne z rządami allaha zawartymi w koranie.

On jest nazbyt wyniosły, by mieć syna!  Do niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi. I allah wystarcza jako opiekun! – sura 4:171


Wielkość

Zarówno Jahwe, jak i allah są przedstawiani jako wielcy i wywyższeni. Prawdziwi chrześcijanie nie tylko znają wolę Jahwe, ale znają Go, Trójjedynego Boga z Biblii, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa

2 Mojż. 23:21 Zważaj na niego i słuchaj jego głosu; nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim.
.
Jan 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

 i wewnętrznego oświecenia Ducha Świętego

Przysłów 1:23 Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa.
.
1 Kor. 2:10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

Stąd retoryczne pytanie Mojżesza: Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak bliskich jak PAN, nasz Bóg, we wszystkim, ilekroć go wzywamy?” (5 Mojż. 4:7).

Z drugiej strony transcendencja allaha odbywa się kosztem jego bliskości. Jak to ujął jeden z uczonych:

„Islam nie tylko wierzy w skrytość [allaha], ale, co ważniejsze, w niemożność poznania [go]. Jedyne, co można powiedzieć, to, że wierzący znają [jego] wolę, którą [on] im objawił”.


Miłosierdzie

Mówi się, że zarówno Jahwe, jak i allah są miłosierni i przebaczają grzechy. Ale jak mówi się o nich, że przebaczają grzechy? Ofiary Starego Testamentu wskazują na odkupieńczą śmierć wcielonego Syna Bożego za wszystkich Jego wybranych

Izaj. 53:10 Lecz spodobało się PANU zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU, przez jego rękę szczęśliwie się spełni.

Koran zaprzecza wcieleniu Chrystusa, a większość muzułmanów wierzy, że to Judasz został ukrzyżowany w miejsce Chrystusa.

“I ich wypowiedź (w chełpliwości): Zabiliśmy Mesjasza Jezusa, syna Marii, Wysłannika allaha; ale nie zabili go ani nie ukrzyżowali, lecz pozór Jezusa został nałożony na innego człowieka (i zabili tego człowieka), a ci, którzy się w tym różnią, są pełni wątpliwości i nie mają (pewności) wiedzy, kierują się jedynie domysłami”sura 4:157

W ten sposób Chrystus nie dokonał przebłagania za nasze grzechy i nie zmartwychwstał. Islam nie przewiduje grzechu. Zbawienie opiera się na wolnej woli człowieka i zbawieniu poprzez uczynki, w tym całkowite poddanie się woli allaha. Islam nic nie wie

  • o wiecznym wyborze swego ludu przez Boga w Chrystusie
  • o zastępczym odkupieniu,
  • usprawiedliwieniu przez samą wiarę
  • pewności zbawienia i
  • społeczności przymierza z Trójjedynym Bogiem przez Chrystusa

Jezus, który jest „wybawieniem Jahwe” , jest jedyną drogą do Jahwe, Boga zazdrosnego, który nie odda swojej chwały innemu.

Mat. 1:21 I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
.
Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Izaj. 42:8 Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej czci – rzeźbionym posągom.


Podsumowanie

Bóg Jahwe to jedna nieskończona Boża Istota współdzielona przez trzy Osoby. On stworzył wszechświat słowem i zarządza wszystkim i panuje nad wszystkim przez Swojego Syna. Bóg Jahwe jest blisko swojego ludu i jest przez lud poznany. To także gwarant zbawienia i miłosierdzia poprzez zadośćuczynienie Prawu przez Syna.

Pogański allah jest jedną istotą i jedną osobą, jak człowiek, jest zatem wymyślony na obraz i podobieństwo stworzenia. Jego metoda stworzenia jest bliska ateistycznej teorii wielkiego wybuchu. Co do zasady jest niepoznawalny a opiekunem jest jedynie z nazwy. Również jego miłosierdzie jest nieprzewidywalne i zależne od dobrego jego humoru oraz od zasług człowieka.

Pogański allah nie ma nic wspólnego z Bogiem Jahwe

Izaj. 40:25-26 25. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny? – mówi Święty. 26. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie: Kto stworzył te rzeczy? Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, tak że ani jedna z nich nie zginie?

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email