Co z dziećmi i osobami umysłowo niezdolnymi do rozeznania?

Pismo Święte jasno i klarownie naucza iż grzech Adama jest pośrednio przypisany wszystkim ludziom bez wyjątku. W Adamie wszyscy zgrzeszyli.

Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Apostoł uczy tutaj, że wszyscy jesteśmy skazani na śmierć (śmierć przeszła na wszystkich ludzi), ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy. Podstawą naszego potępienia nie są przede wszystkim nasze rzeczywiste grzechy, ponieważ nawet niemowlęta umierają, które nie popełniły żadnych osobistych grzechów. Raczej, podstawą naszego potępienia jest nasz grzech w Adamie, lub grzech Adama jako naszego przedstawiciela.

Nauczanie o pośrednim przypisaniu jest takie, że wszyscy jesteśmy skazani na śmierć, ponieważ wszyscy jesteśmy grzeszni. Paweł nie pisze jednak: “Ponieważ wszyscy są grzeszni”, ale “Ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.


Zgodnie z Konsensusem Helweckim

“uważamy, że grzech Adama jest przypisywany całemu jego potomstwu przez tajemniczy i sprawiedliwy sąd Boży. Apostoł bowiem świadczy, że „w Adamie wszyscy zgrzeszyli przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami” (Rzym. 5:12,19) i „W Adamie wszyscy umierają” (1 Kor 15:21-22). Ale nie ma sposobu, w jaki dziedziczne zepsucie mogłoby spaść, jako śmierć duchowa, na cały rodzaj ludzki przez sprawiedliwy sąd Boży, chyba że ktoś z tej rasy, gdyby został poprzedzony, poniósł karę tej śmierci. Gdyż Bóg, Najwyższy Sędzia na całej ziemi nie karze nikogo jak tylko winnych.
.

Ale nie wydaje się, aby dziedziczne zepsucie mogło spaść, jako duchowa śmierć, na cały rodzaj ludzki przez sprawiedliwy sąd Boży, chyba że jakiś grzech (delictum) tego rodzaju poprzedziłby, ponosząc (inducens) karę (reatum, winę) tej śmierci. Bóg bowiem, najwyższy sprawiedliwy Sędzia całej ziemi, nie karze nikogo oprócz winnych (Kanon X).

Dlatego z podwójnego powodu grzechu człowiek jest z natury, a więc od urodzenia, przed popełnieniem jakiegokolwiek rzeczywistego grzechu, wystawiony na gniew i przekleństwo Boga;

  • po pierwsze, z powodu przestępstwa i nieposłuszeństwa, które popełnił w lędźwiach Adama;
    .
  • po drugie, z powodu wynikającego z tego dziedzicznego zepsucia wszczepionego w same jego poczęcie, przez co cała jego natura jest zdeprawowana i duchowo martwa;

aby grzech pierworodny mógł być słusznie uważany za podwójny: grzech przypisany i wrodzony grzech dziedziczny.  (Kanon XI).

W związku z tym nie możemy, bez szkody dla Boskiej prawdy, zgodzić się z tymi, którzy zaprzeczają, że Adam reprezentował swoje potomstwo w zamiarze Bożym, i że jego grzech zostaje przypisany bezpośrednio jego potomstwu; a tym pośrednim i konsekwentnym przypisaniem nie tylko niszczą oni przypisanie pierwszego grzechu, ale także wystawiają naukę o dziedzicznej korupcji na poważne niebezpieczeństwo.(Kanon XII). [18]
.,


Dzieci są grzeszne od poczęcia

To właśnie odziedziczony grzech Adama a nie zdeprawowana natura jest przyczyną sprawiedliwego Bożego sądu nad każdą osobą, w tym nad dziećmi

Hiob 15:14 Czym jest człowiek, aby miał być czysty, urodzony z kobiety, aby miał być sprawiedliwy?
.
Izaj. 48:8 Ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani twoje ucho nie było otwarte w tym czasie, bo wiedziałem, że postąpisz przewrotnie i że nazwano cię przestępcą od łona matki.
.
Przysłów 22:15 Głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale rózga karności wypędzi ją z niego.
.
Psalm 51:5 Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.
.
Psalm 58:3 Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo.


Wybrane dzieci

Wybrane dzieci, umierające w niemowlęctwie, dostępują odrodzenia i zbawienia w Chrystusie przez Ducha Świętego, który działa w tym czasie,miejscu i w taki sposób, jak Mu się to podoba. To samo dotyczy wszystkich wybranych osób, które nie są zdolne do tego, aby zostały powołane zewnętrznie, przez zwiastowanie Ewangelii.

Jan 3:3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
.
Jan 3:5-6 5. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.6 .Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.
.
Dzieje 2:39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
.
1 Kor. 7:14 Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę, a żona niewierząca uświęcona jest przez męża. Inaczej wasze dzieci byłyby nieczyste, teraz zaś są święte.
.
Łuk. 18:15-16 15. Przynoszono też do niego niemowlęta (βρέφηbrephe – ssące piersi niemowlęta), aby je dotknął. Lecz uczniowie, widząc to, gromili ich. 16.  Ale Jezus przywołał ich i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże.
.
Mat. 18:10 Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email