Przymierze z Izraelem – ok. 1500 lat

Po upadku człowieka w grzech Bóg ogłosił ludzkości plan zbawienia. Przedstawił, że potrzebna będzie ofiara zastępcza, która będzie musiała być dokonana przez bezgrzesznego Mesjasza. Mesjasz będzie samym Bogiem. Tak było do czasu potopu, gdzie praktycznie cała ludzkość odwróciła się od Boga za co została unicestwiona (prócz Noego jego rodziny).

W czasie potopu Bóg uśmiercił całą ludzkość z wyjątkiem ośmiu dusz. W ciągu ok. 437 po potopie lat ludzkość rozmnożyła się, Bóg zbawiał w tym czasie wybranych. Po IV wiekach w swojej pysze stworzenie ponownie zbuntowało się przeciw Stwórcy ustanawiając odstępczą religię Babilonu dającą fałszywą nadzieję na lepsze życie po śmierci. Bóg pomieszał języki, podzielił ludzkość na narody i rozproszył po całym świecie.

Potem nadszedł czas przymierza z Abrahamem i powołania do istnienia szczególnego ludu, narodu wybranego, w którym Bóg będzie zbawiał tak samo jak zawsze. Ofiarowanie przez Abrahama jedynego syna, Izaaka, stanowiło ilustrację ofiary Jedynego Syna Boga, jaka będzie złożona za grzechy wszystkich wierzących a nieprzechodnie kapłaństwo Melchisedeka symbolizowało trwałe kapłaństwo Chrystusa nieustannie wstawiającego się za zbawionymi do Boga. Abraham jest nazwany ojcem wszystkich wierzących, a ponieważ obrzezka została dana po zawarciu przymierza, nie tylko Żydzi ale i poganie będą włączeni do przymierza z Bogiem
.

Ewangelia

Z łaski przez wiarę, uczynki owocem.

Mojżesz wywodzi Izrael z ziemi egipskiej. Nowe pokolenie Izraelitów po 40 latach wchodzi do ziemi obiecanej i z Bożą pomocą zdobywa ją. Wiara w Izraelu kwitnie aż do śmierci Jozuego.

Do poprzedniego objawienia ewangelii (świadomość grzechu, świadomość potrzeby ofiary zastępczej, ofiarą zastępczą może być tylko Mesjasz – Bóg wcielony, Mesjasz prawdziwą arką bezpieczeństwa, zbawienie jest z łaski, ofiara Noego obrazem ofiary Mesjasza, ofiara z barana obrazem ofiary Mesjasza, nieprzechodnie kapłaństwo Chrystusa na wzór Melchisedeka), zostają dodane następujące elementy:

 • Mojżesz typem wyzwoliciela z niewoli egipskiej obrazującym dzieło Chrystusa wyzwalającego swój wybrany lud z niewoli grzechu.
 • Ofiara baranka paschalnego chroniąca przed aniołem śmierci obrazem ofiary Mesjasza, prawdziwego baranka, 2 Mojż. 12:21-29
 • Ofiary całopalne, ofiary pojednania, odpuszczenia grzechów wypełnione przez ofiarę Mesjasza, 3 Mojż. 3:1-7
 • Mesjasz prawdziwą skałą zabitą aby wylać wody życia, 2 Mojż. 17, 4 Mojż. 20
 • Mesjasz kamieniem zgorszenia i opoką, Izaj. 8:14-16
 • Mesjasz prorokiem jak Mojżesz, 5 Mojż. 18:15
 • Mesjasz opuszczony przez Boga, wyszydzony, kości rozłączone, serce jak wosk, język wyschnięty, szaty podzielone, Psalm 22
 • Żółć i ocet podana Mesjaszowi, Psalm 69:21
 • Mesjasz zapowiedziany na początku księgi, Psalm 40:7-8
 • Mesjasz zbity, opluty, zelżony, pohańbiony, Izaj. 50:6-7
 • Mesjasz odkupicielem gładzącym grzechy, Daniel 9:24
 • Mesjasz przebity, Zach. 12:10
 • Mesjasz będzie w postaci ludzkiej, Izaj. 52:13-15
 • Mesjasz bez piękności i urody, Izaj. 53:2
 • Mesjasz wzgardzony, upodlony mąż boleści, Izaj. 53:3
 • Mesjasz zraniony, zbity, biorący nieprawości nasze na siebie, Izaj. 53:4-5
 • Mesjasz wiedziony na śmierć jak baranek, Izaj. 53:7
 • Mesjasz zabity, Izaj. 53:8
 • Mesjasz utrapiony i starty przez Boga ofiarą za nasze grzechy, Izaj. 53:9
 • Mesjasz policzony w poczet przestępców, noszący nasz grzech, Izaj. 53:12
 • Mesjasz zdradzony przez przyjaciela, Psalm 41:9
 • Świątynny system ofiar nieustannie składanych za grzechy, obrazem grzesznej natury człowieka wskazującym na potrzebę jednorazowej kompletnej ofiary Chrystusa.
 • Mesjasz ma dwie natury, całkowicie Boską i całkowicie ludzką, Mich. 5:2

Zbawienie jest z łaski przez wiarę, czego owocem jest upamiętanie. Izraelici mają świadomość, że z uczynków zakonu nikt przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony, oraz że zbawicielem jest sam Bóg, skała zbawienia każdego wierzącego.

Psalm 3:8 Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem. Sela.

Psalm 13:8 Lecz ja zaufałem twemu miłosierdziu; moje serce rozraduje się twoim zbawieniem. 

Psalm 18:2 PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.

Psalm 25:6 Pamiętaj o swoim miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków.

Psalm 27:13 Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących.

Psalm 84:11 PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie.

Psalm 143:2 A nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt z żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed tobą. .

Psalm 145:8 Łaskawy jest PAN i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. .

Izaj. 26:4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna. .

Izaj. 44:8 Nie bójcież się, ani sobą trwożcie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmił, i nie opowiedział? Tegoście wy mnie sami świadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Nie masz zaiste (innej) skały; Ja o żadnej nie wiem.
.

Zbawieni

Wielu bogobojnych proroków, kapłanów, królów i zwykłych ludzi było zbawionych przez wiarę w czasie Starego Przymierza. Mojżesz, Jozue, Aaron, Miriam, Debora, Nehemiasz, Habakuk, Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, Jan Chrzciciel, Rut, Amos, Hozeasz, Nahum, Habakuk, Joel, Daniel, Haggiasz, Malachiasz, Estera, Ezdrasz, Elizeusz, Jonatan, Księgi Starego Testamentu pełne są przykładów mężów i niewiast Bożych, którzy osiągnęli zbawienie.

Hebr. 11:32…39 32 I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach; 39 A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy; 40 Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.
.

Szkoły głosicieli Słowa

Cały czas w Izraelu istniały szkoły prorockie. Wzmianki o szkołach proroków pojawiły się w czasach Samuela. Miały swoje siedziby w Gabaa, Najot, Betel, Galgal i w Jerychu. Tam młodzi mężczyźni byli nauczani religii i przygotowywani do prowadzenia religijnego uwielbienia.

1 Sam. 19:18 Poszedł tedy on i Samuel, a mieszkali w Najot

2 Król. 2:3 Tedy wyszli synowie proroccy, którzy byli w Betel,

2 Król. 2:5 Tedy przystąpiwszy synowie proroccy, którzy byli w Jerychu,

2 Król. 4:38 Potem wrócił się Elizeusz do Galgal, a głód był w onej ziemi, i synowie proroccy mieszkali przy nim.
.

Prześladowania

Duch antychrysta prześladował Bożych ludzi w Izraelu starając się całkowicie zlikwidować prawowierną formę religii. Bez proroków głoszących ewangelię nie ma zbawienia.

1 Król. 18:4 Bo gdy mordowała Jezabel proroki Pańskie, tedy wziął Abdyjasz sto proroków, i skrył ich po pięćdziesiąt do jaskini, i żywił je chlebem i wodą.

Jednak przez wiele wiele lat ewangelia zbawienia docierała do ludu powodując żal za grzechy i upamiętanie i oddanie chwały Bogu żywemu.

Neh. 8:5-6…8-9 5 Otworzył tedy Ezdrasz księgi przed oczyma wszystkiego ludu, bo stał wyżej niż wszystek lud; a gdy je otworzył, wszystek lud powstał. 6 I błogosławił Ezdrasz Panu, Bogu wielkiemu, a wszystek lud odpowiadał: Amen! Amen! podnosząc ręce swoje; a nachyliwszy głowy, kłaniali się Panu twarzą ku ziemi…8 Bo czytali w księgach zakonu Bożego wyraźnie, a wykładając zmysł objaśniali to, co czytali. 9 Zatem Nehemijasz (ten jest Tyrsata) i Ezdrasz kapłan, nauczony w Piśmie, i Lewitowie, którzy uczyli lud, rzekli do wszystkiego ludu: Ten dzień poświęcony jest Panu, Bogu waszemu, nie smućcież się, ani płaczcie. (Bo płakał wszystek lud, słysząc słowa zakonu.)
.

Poganie w Przymierzu

Wprawdzie Stare Przymierze dotyczyło nie tylko duchowego Izraela ale też Izraela jako narodu, jednak poganie mieli możliwość uzyskania zbawienia z wiary przez łaskę, której owocem było przestrzeganie przykazań.

Izaj. 56:6-7 6 A cudzoziemców, którzyby przystali do Pana, aby mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u niego za sługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby go nie splugawili, i zachowujących przymierze moje; 7 Tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a uweselę ich w domu modlitwy mojej; całopalenia ich i ofiary ich przyjemne będą na ołtarzu moim; bo dom mój domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów.

Przykładem w ten sposób zbawionych może być nierządnica Rachab, Naomi z księgi Rut, Niniwijczycy nawróceni na drogę Pańską przez Jonasza, czy też wstrzymujący się od wina Rechabici z plemienia Kenitów z Hemath, potomkowie teścia Mojżesza, którzy postanowili zachować niezależność nomada, nie zamieszkiwali w miastach i nie uprawiali ziemi jednak zaliczani byli jako obywatele Izraela (Jer. 35:1-19). Przykład wierności przykazaniom swojego ojca (nie pić wina, nie budować domów, nie zakładać winnic) obcoplemiennych Rechabitów został użyty przez Boga w celu zganienia odstępstwa Izraela. Nie-Żydzi byli lepsi w oczach Pana niż Żydzi. Rechabici otrzymali błogosławieństwo, Izraelici przekleństwo

 Jer. 35:18-19 A domowi Rechabitów rzekł Jeremijasz: Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Dlatego, żeście posłuszni rozkazaniu Jonadaba, ojca waszego, i strzeżecie wszystkich przykazań jego, a czynicie według wszystkiego, co wam rozkazał: 19 Przetoż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski: Nie będzie wygładzony mąż z rodu Jonadaba, syna Rechabowego, któryby stał przed obliczem mojem po wszystkie dni.
.

Izrael pochodnią Bożej prawdy

Izrael miał być wśród pozostałych narodów pochodnią ewangelii zbawienia z łaski przez wiarę, której owocem jest upamiętanie.

Izaj. 56:6-8 6 A cudzoziemców, którzyby przystali do Pana, aby mu służyli, a miłowali imię Pańskie, będąc u niego za sługi, wszystkich przestrzegających sabaty, aby go nie splugawili, i zachowujących przymierze moje; 7 Tych przywiodę na górę świętobliwości mojej, a uweselę ich w domu modlitwy mojej; całopalenia ich i ofiary ich przyjemne będą na ołtarzu moim; bo dom mój domem modlitwy nazwany będzie u wszystkich narodów. 8 Tak mówi panujący Pan, który zgromadza rozpędzonych z Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego, i do zgromadzonych jego.

Psalm 45:17 Upamiętnię twoje imię po wszystkie pokolenia; dlatego narody będą cię wysławiać na wieki wieków. 

Psalm 138:4 Wszyscy królowie ziemi będą cię wysławiali, PANIE, gdy usłyszą słowa twoich ust. .

3 Mojż. 19:34 Jako jeden z waszych w domu zrodzonych będzie u was przychodzień, który jest u was gościem, i miłować go będziesz jako sam siebie; boście i wy przychodniami byli w ziemi Egipskiej; Jam Pan, Bóg wasz
.

Odstępstwo

Izrael odrzucał zbawienie z łaski przez wiarę. Czynił tak od samego początku, za co został ukarany 40 letnią wędrówką przez pustynię.

Hebr. 4:2  I nam bowiem głoszono ewangelię jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.

Moralny upadek zapoczątkowany przez Dawida (cudzołóstwo z Batszebą), kontynuowany przez Salomona (cudzołóstwo z setkami kobiet) doprowadza do wojen domowych i podziału Izraela na dwa królestwa, wprowadzenia fałszywych kultów religijnych, w ostateczności do całkowitego upadku obu narodów. Uprowadzenie do Babilonu daje początek rabinistycznym tradycjom, powstają

Midraszinterpretacja i komentarze do Tory oraz
Talmud – składający się z dwóch części:

 1. Miszna – spisana ustna tradycja
 2. Gemara – komponent Talmudu zawierający rabiniczne analizy i komentarze do Miszny

Zbawcza ewangelia z łaski przez wiarę zostaje zastąpiona legalistycznym systemem odcinającym ludzi od zbawienia. Boże standardy zbawienia, niemożliwe do osiągnięcia ludzkimi wysiłkami zostają zastąpione tysiącami przepisów i nakazów, których przestrzeganie nie przynosiło żadnego pożytku w odniesieniu do relacji człowiek-Bóg-zbawienie.

Marek 7:4 Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów.

Jednak Bóg nie zaprzestaje misji zbawienia. W najgorszym w historii Izraela momencie, kiedy wydaje się, że nastąpiła całkowita degradacja prawowiernej religii do poziomu legalistycznej formy podwójnej moralności na scenę wkracza Mesjasz.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email