Powszechne przekonanie

Większość osób wierzy, że tylko niewielu będzie zbawionych. Wiara ta jest oparta w zasadzie o 2 fragmenty Pisma.

Mat. 7:13-14 13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
.
Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.

Czy rzeczywiście w niebie znajdzie się niewielka garstka, podczas gdy jezioro ogniste będzie okupowane przez niezliczone rzesze potępieńców?

Niewielu, to znaczy ilu?

Ilościowy charakter odkupienia

– Chrystus odkupił niezliczone rzesze

Mat. 20:28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.
,
Mat. 26:28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.
.
Dzieje 2:21 I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
.
1 Kor. 10:33 Tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni.
.
Hebr. 2:10 Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.
.
Hebr. 9:28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia.

Krew Chrystusa została wylana za wielu. I choć Pismo nie podaje dokładnej liczby, która jest zawsze stała i niezmienna to mając na uwadze Bożą chwałę oraz fakt, że Bóg odbierze sobie tyle samo chwały z sądu nad wiecznie potępionymi co chwały za udzielenie łaski wybranym, możemy wnioskować, iż obie grupy będą ilościowo porównywalne.
.

Obszaroway charakter odkupienia

– Chrystus odkupił ludzi ze wszystkich narodów całego świata

Mat. 8:11 A mówię wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą za stołem z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
.
Mat. 28:18-20 18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
.
Dzieje 2:39 Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
.
Obj. 7:9 Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach.
.
Mat.13:17 Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli.
.
Mat. 19:30 A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

To prawda, że nie w każdym kraju wyznawane jest chrześcijaństwo tak, jak w USA czy Europie. Ale nie powinniśmy patrzeć na świat przez pryzmat naszego pokolenia. Otóż Bóg ma swoje plany dla narodów w określonych epokach. I tak dla przykładu Rzeczpospolita Polska niegdyś była niemal krajem protestanckim, gdzie zbawionych były rzesze. Obecnie w Polsce nominalne chrześcijaństwo jeśli o odsetek populacji chodzi, jest mniejsze niż w muzułmańskiej Arabii Saudyjskiej, tj. poniżej promila. Oczywiście mamy tu na uwadze wszystkie tzw. protestanckie zbory, w które wliczamy także głoszące innego ducha odszczepienia zielonoświątkowe, baptystów, którzy uprawiają ekumeniczny nierząd z Jezuitami, głoszących zbawienie z uczynków metodystów, arminian, którzy są na pograniczu ewangelii łaski i uczynków, itd. Można by rzecz, że zbawionych w Polsce obecnie jest kilkaset osób. Ale nie zawsze tak było i kto wie co jeszcze przyniesie przyszłość.
.

Konkretne liczby:

wielu ludzi nawróconych jednego dnia oznacza wiele tysięcy.

Dzieje 2:41 Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.
.
Dzieje 4:4 A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło. A mężczyzn było w liczbie około pięciu tysięcy.
.
Dzieje 21:20 Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy gorliwie trzymają się prawa.

– Każde zgromadzenie lokalne to wielu zbawionych 

Dzieje 28:23 Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery, a on od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków.
.
Dzieje 12:12 Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie.

– Owoce lokalnych ewangelizacji to wielu nawróconych

Dzieje 15:35 Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pańskie.
.
Dzieje 9:42 I rozniosło się to po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana.
.
Dzieje 13:43 Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga.
.
Dzieje 14:21 Kiedy głosili ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii;
.
Dzieje 17:12 Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn.
.
Dzieje 18:8 Także wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i zostało ochrzczonych.
.
Dzieje 19:18 Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało, i ujawniało swoje uczynki.

–  Bardzo ciekawe są dwa fragmenty porównujące ilość potępionych  z ilością zbawionych. Można na ich podstawie zakładać przynajmniej równość obu stanów.

Rzym. 5:15 Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
.
Rzym. 5:19 Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.

– Uniwersalny charakter kościoła świadczy o niezliczonych rzeszach zbawionych

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.
.
Rzym. 12:4 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność;
.
1 Kor. 10:17 My bowiem, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba.
.
1 Kor. 12:12 Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.
.
1 Kor. 12:14 Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
.
1 Kor. 12:20 Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało.

Mylnym jest założenie, że Kościół to jakaś mała garstka rozproszonych po świecie ludzi. Sam Chrystus przyrównał królestwo do ziarna gorczycznego, które rozrasta się do wielkich rozmiarów stając się, uwaga, największym ze wszystkich jarzyn. Ilustracja ta wskazuje, że Królestwo niebieskie będzie większe niż wszystkie inne królestwa. I choć jezioro ogniste nie jest żadnym królestwem, jednak ilość zbawionych musi górować w stosunku do tych, którzy idą na zatracenie. Weźmy dla przykładu takie Chiny. Żyje tam obecnie jedna szósta populacji świata, a jeśli na spojrzymy na starożytny Rzym, u szczytu swej chwały za czasów Trajana (117 A.D.) królestwo to zamieszkiwało 100 milionów ludzi, podczas gdy przybliżona populacja wszystkich królestw świata to około 195 milionów ludzi (włączając w to Imperium Rzymskie które stanowiło ponad połowę populacji świata). A Królestwo Niebieskie będzie większe od wszystkich, tyle że w swoim czasie.

Mat. 13:31-32 31 Podał im też inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek, wziąwszy, zasiał na swoim polu. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach.


Miasto Boga, ilu może pomieścić ludzi?

Ile mieszkań jest w domu Ojca?

Jan 14:2 W domu mego Ojca jest wiele mieszkań.

Jak wielki jest dom Ojca?

Obj. 21:16 Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe.

Wyobraźmy sobie miasto szerokie na 47 kilometrów, długie na 47 kilometrów. To daje 2 200 km kwadratowych. Ile osób może żyć w takim mieście? Przyjrzyjmy się na moment największym miastom świata, ich powierzchni i populacji:

Miasto Obszar w km2 Ludność
Toronto 2 287 6 456 000
Seul 2 266 23 480 000
Delhi 2 072 24 998 000
Meksyk 2 072 20 063 000
Rio de Janeiro 2 020 11 727 000
Tjanjin 2 007 10 920 000
Średnio 2 121 16 274 000

Zatem zakładając wysoki standard życia swobodnie w na jednym planie takiego miasta (2 200 km 2, wysokie na 20 metrów) może żyć około 16 milionów zbawionych ludzi. Wysokość miasta to 47 km, co daje 2 350 poziomów (każdy wysoki na 20 metrów) po 16 milionów ludzi na kazdym z nich. Zatem w teorii miasto może swobodnie pomieścić  37 600 000 000 osób (trzydzieści siedem miliardów sześćset milionów osób).

Przy założeniu, że każdy mieszkaniec będzie zajmował obszar długi na 20 metrów, szeroki na 20 metrów i wysoki na 10 metrów, populacja miasta w teorii mogłaby wynieść 25 955 750 000 (blisko 26 miliardów) mieszkańców. Aby zrozumieć ogrom przestrzeni do zamieszkania musimy uzmysłowić sobie, że każdy z tych 26 miliardów ludzi musiałby tu na ziemi mieć dom składający się z parteru i dwóch pięter, każdy poziom po 400 metrów kwadratowych, czyli razem 1 200 metrów kwadratowych do dyspozycji. To ogromna przestrzeń.


Czas na głęboki wdech

Miara 1 stadion może mieć również 20 km długości. W takim przypadku miasto byłoby 12 razy większe niż w poprzednich wyliczeniach i mogłoby pomieścić 420 miliardów ludzi. Wedlug miary greckiej każdy z wymiarów liczy 50 razy więcej (źródło), a więc ogólna kubatura i ilość  mieszkań jest 125 000 razy większa .

35 miliardów x 125 tysięcy = 4 375 000 000 000 000. Ponad cztery biliony mieszkań… Czy w takiej przestrzeni miałaby mieszkać garstka ludzi, lub nie daj Boże, 144 000 szczęściarzy od świadków Russela?


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email