Wstęp

Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nauczył nas, że naszym obowiązkiem wobec Boga i człowieka jest przede wszystkim miłowanie Pana Boga naszego całym sercem, duszą, siłą i umysłem; a po drugie, kochać bliźniego jak siebie samego.

Mat. 22:37-39 37. A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. 38. To jest pierwsze i największe przykazanie. 39. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Miłowanie Trójjedynego Boga sercem, duszą i umysłem obejmuje poznanie Jego prawdycałej prawdy przedstawionej w Piśmie Świętym, w tym dotyczącej homoseksualizmu — wiary w nią, dawania świadectwa i jeśli to konieczne, cierpienia z jej powodu.

Miłowanie naszych bliźnich, a zwłaszcza w tym przypadku naszych homoseksualnych bliźnich, oczywiście obejmuje nieatakowanie ich, prześladowanie, wykonywanie nieprzyjemnych telefonów do nich, wysyłanie nienawistnych listów, niszczenie ich własności i tym podobne. Jesteśmy natomiast wezwani do czynienia im dobra, do modlitwy za nich, a zwłaszcza do niesienia im ewangelii przebaczenia grzechów we krwi Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w Niego skutkuje nie tylko przebaczeniem wszelkich przewinień, ale także wyzwoleniem spod panowania grzechu, w tym homoseksualizmu. Krzyż jest jedyną dobrą nowiną dla grzeszników, także tych, którzy zostali usidleni przez ten niegodziwy występek.


Propaganda homoseksualna

W naszych czasach istnieje powszechne odrzucenie i/lub zamieszanie dotyczące nauczania Biblii na temat homoseksualizmu. Z jednej strony są homoseksualiści, którzy otwarcie deklarują swoją nienawiść do Pisma Świętego, ponieważ wiedzą, że Słowo Boże sprzeciwia się ich grzechowi. Tak więc słyszymy o homoseksualistach wyrywających kartki z Biblii w swoich pokojach hotelowych lub naciskających na ściganie tych, którzy płacą za miejsce w prasie, by cytować Pisma, które sprzeciwiają się tej niegodziwości. Z drugiej strony niektórzy homoseksualiści twierdzą, że Słowo Boże ma niewiele lub nic do powiedzenia na temat homoseksualizmu, a nawet, że Biblia go potwierdza i wspiera. Niektórzy faktycznie twierdzą, że kościół chrześcijański dopiero od niedawna wypowiada się przeciwko homoseksualizmowi. Ale i to jest ewidentnie fałszywe.

Homoseksualiści nazywają siebie „gejami”, tak jakby ich seksualne skłonności i czynności były szczególnie szczęśliwe i błogosławione, po prostu dobra czysta zabawa. Wiele zachodnich mediów prowadzi krucjatę na rzecz homoseksualistów. Uczą, że homoseksualizm to atrakcyjny i zdrowy styl życia. Promują ideę, że wszelki sprzeciw wobec homoseksualizmu jest „homofobią”, która według nich jest szczególnie ohydnym przestępstwem. Ta propaganda jest masowo rozpowszechniana na przykład w filmach, książkach, czasopismach, gazetach, telenowelach i wiadomościach, a także w Internecie. Uczy się tego nawet dzieci w szkołach państwowych dekadenckiego Zachodu.

Rządy cywilne większości krajów zachodnich są coraz bardziej pro-homoseksualne. Uchwalają i coraz częściej egzekwują tak zwane “prawa nienawiści” W niektórych krajach wprowadzono cywilne związki partnerskie między homoseksualistami i przyjęto regulacje dotyczące orientacji seksualnej. “Małżeństwa homoseksualne” są obecnie legalne w kilkudziesięciu krajach. Niektóre rządy cywilne postrzegają swoje zadanie jako obronę “praw mniejszości” i “wolności wyboru”, nawet jeśli oznacza to mordowanie przez matki ich nienarodzonych dzieci lub “małżeństwa” mężczyzn z mężczyznami.

Propaganda i naciski ze strony homoseksualistów, politycznie poprawne media i bezbożne ustawodawstwo – część tego, co Biblia nazywa bezbożnym „światem” – doprowadziły do zmiany myślenia niektórych części wyznającego kościoła i tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami . Wielu wierzy, że zatwardziali homoseksualiści mogą być chrześcijanami i członkami kościoła. Tacy ludzie są wyznaczani na piastujących urzędy w kościele. Kościół, ich zdaniem, powinien błogosławić „związki” tej samej płci. Kościół powinien głosić pełne wyzwolenie homoseksualistów – tak, aby mogli swobodnie pobłażać swoim grzechom bez poczucia winy – jako istotną część ewangelii Bożej. Kościół, jak się mówi, powinien stanąć na pierwszej linii frontu w walce z rażącą niegodziwością „homofobii”, ponieważ, jak się twierdzi, Jezus Chrystus kocha absolutnie wszystkich i obejmuje homoseksualistów takimi, jakimi są i bez ich nawrócenia. Kościół powinien dążyć do „różnorodności”, co według nich oznacza, że każdy powinien być włączony do kościoła, bez względu na „orientację seksualną” lub brak skruchy.

W co mamy wierzyć w kwestii homoseksualizmu? Dla dziecka Bożego jest to takie samo pytanie jak: Czego Biblia – a nie świat – naucza na temat homoseksualizmu? Tutaj, oczywiście, na samym początku, musimy zdać sobie sprawę z paraliżującego strachu człowieka. W wielu miejscach zastraszanie, bicie, nękanie, groźby, sankcje i ostracyzm są losem tych, którzy opowiadają się za biblijną nauką dotyczącą homoseksualizmu. Lewicowa inteligencja, która rzekomo szczyci się tolerancją, jest bardzo nietolerancyjna wobec Słowa Bożego, szczególnie w tym temacie. Ci, którzy stoją po stronie Pisma Świętego i mówią, że homoseksualizm jest grzechem, są “bigoteryjni”, “ciasno myślący” i “nienawistni”, jeśli nie gorsi. Jest to smutne, ponieważ ewangelia o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie jest jedynym przesłaniem nadziei, zbawienia i wyzwolenia dla tych, którzy są zniewoleni przez ten poniżający grzech, jak również wszystkie inne nieprawości.

Wkrótce możemy doświadczyć jeszcze większych prześladowań, ponieważ podtrzymujemy biblijne nauczanie dotyczące homoseksualizmu. Musimy pamiętać, że Jezus powiedział:

Mat. 10:28 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.

List do Galacjan 1:10 mówi, że musimy starać się podobać Bogu, a nie ludziom, ponieważ jeśli staramy się podobać ludziom, nie jesteśmy sługami Chrystusa.

Gal. 1:10 Czy teraz bowiem chcę pozyskać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.


Cel łuczniczy

Biblijne nauczanie na temat homoseksualizmu można przyrównać do celu łuczniczego.

 • Po pierwsze, jest najgłębszy krąg, strzał w dziesiątkę, na który składają się fragmenty, które konkretnie odnoszą się do tego tematu, takie jak Księga Rodzaju 19 o zniszczeniu Sodomy i Gomory, a później komentarz do tego wydarzenia, który odnosi się do obrzydliwości sodomii:[1]

Ezech. 16:49-50 49. Oto taka była nieprawość Sodomy, twojej siostry: pycha, dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach, nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego. 50. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną. Dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne.

.

2 Piotr 2:6-8 6. I miasta Sodomę i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie; 7. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał; 8. (Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami)

.

Judy 7 Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia.

Potem jest oburzenie w Gibea ze wszystkimi jego strasznymi konsekwencjami (Sdz.19-21), które rozpoczęły się próbą homoseksualnego  gwałtu zbiorowego na Lewicie, i przerodziły się w heteroseksualny gwałt zbiorowy i morderstwo jego konkubiny przez tych biseksualistów.[2]

Sędziów 19:22-26 22. A gdy rozweselili swoje serca, oto mężczyźni tego miasta, synowie Beliala, otoczyli dom i kołatali do drzwi, i mówili do gospodarza tego domu, do starca: Wyprowadź człowieka, który wszedł do twego domu, abyśmy z nim obcowali. 23. A ten człowiek, gospodarz domu, wyszedł do nich i powiedział im: Nie, moi bracia, nie czyńcie, proszę, tej niegodziwości, gdyż ten człowiek wszedł do mego domu, nie czyńcie tej sprośności. 24. Oto jest tu moja córka, dziewica, oraz jego nałożnica; wyprowadzę je zaraz, żebyście je znieważali i uczynili z nimi, co wydaje się wam słuszne. Tylko temu człowiekowi nie czyńcie tej niegodziwości. 25. Lecz ci mężczyźni nie chcieli słuchać jego głosu. Wziął więc ten człowiek swoją nałożnicę i wyprowadził ją do nich na dwór; obcowali z nią i gwałcili ją przez całą noc aż do rana. Potem ją puścili, gdy wschodziła zorza. 26. A o świcie ta kobieta przyszła i upadła przy drzwiach domu tego człowieka, gdzie przebywał jej pan; leżała tam, aż się rozwidniło.

Istnieją różne prawa przeciwko sodomii w Księdze Kapłańskiej.

3 Mojż. 18:22 Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość.

.

3 Mojż. 20:13 Także jeśli mężczyzna obcuje z mężczyzną tak jak z kobietą, to obaj popełnili obrzydliwość. Poniosą śmierć, ich krew spadnie na nich.

Istnieją wzmianki o homoseksualnej prostytucji kultowej (Hiob 36:14), która pojawiła się w Izraelu, gdy ten uległ apostazji: Księga Powtórzonego Prawa 23:17-18; I Księga Królewska 14:24; 15:12; 22:46; II Księga Królewska 23:7.

Hiob 36:14 Umrze w młodości dusza ich, a żywot ich miedzy nieczystymi

.

5 Mojż. 23:17-18 17. Nie będzie żadnej nierządnicy wśród córek Izraela ani nie będzie sodomity wśród synów Izraela. 18. Nie przyniesiesz do domu PANA, swego Boga, zapłaty nierządnicy ani zarobku psa jako ofiary ślubowanej, gdyż obie rzeczy budzą odrazę u PANA, twego Boga.

.

1 Król. 14:24 Byli też w tej ziemi sodomici. Postępowali oni według wszystkich obrzydliwości pogan, których PAN wypędził sprzed synów Izraela.

.

1  Król. 15:12 Usunął z ziemi sodomitów i wszystkie bożki, które wykonali jego ojcowie.

.

1 Król. 22:46 Usunął też z ziemi resztę sodomitów, którzy pozostali za dni Asy, jego ojca.

.

2 Król. 23:7 Zburzył też domy Sodomitów, które znajdowały się przy domu PANA, gdzie kobiety tkały zasłony do gaju.

Sodomia, pod różnymi nazwami, znajduje się na liście grzechów.

1 Kor. 6:9 Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą 

.

1 Tym. 1:10 Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce 

.

Obj. 21:8 Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.

.

Obj. 22:15 Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

Ponadto istnieje locus classicus, Rzymian 1:26-27, o którym będziemy mieli wiele do powiedzenia później. Wszystkie te fragmenty stanowią strzał w dziesiątkę.

Rzym. 1:26-27 26. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

 • Po drugie, pierścień otaczający ten najbardziej wewnętrzny krąg składa się z nauczania Pisma Świętego na temat ludzkiej seksualności. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą.

1 Mojż. 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.

.

Mat. 19:4  A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?

.

Marek 10:6 Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą.

Małżeństwo jest związkiem jednego ciała pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą na całe życie, wyłącznie w którym należy cieszyć się miłosnym współżyciem seksualnym.

1 Mojż. 2:24 Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.

.

Mat. 19:5-6 5. I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. 6.A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

.

Marek 10:7-9 7. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną; 8. I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. 9. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

.

1 Kor. 6:16 Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem.

.

Efez. 5:31 Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.

Do tego dochodzi oczywiście cała gama grzechów przeciwko siódmemu przykazaniu, w tym pornografia, rozpusta, cudzołóstwo, poligamia, prostytucja, gwałt, pedofilia, kazirodztwo,zoofilia itd. , czyli wszelkie pożądliwości i działania seksualne poza dozgonną więzią małżeństwa między jednym mężczyzną i jedną kobietą.

 • Po trzecie, następny krąg zajmuje się ogólnie nieprawością w biblijnych ramach upadku rodzaju ludzkiego, grzechu pierworodnego i całkowitej deprawacji. Grzech jest „brakiem zgodności z Prawem Bożym lub przekroczeniem tego Prawa”, jak podsumowano w Dziesięciu Przykazaniach (Mały Katechizm Westminsterski pyt.14).

Pytanie 14: Czym jest grzech?

.

Odpowiedź: Grzech to niedostawanie się do Prawa Bożego lub przestąpienie go. (1 Jan 3:4)

 • Po czwarte i ostatnie, zewnętrzny pierścień na naszym celu łuczniczym obejmuje wszystkie doktryny biblijne, ponieważ homoseksualizm musi być postrzegany w całych ramach biblijnych. Obejmuje to natchnienie, nieomylność, wystarczalność i jasność Pisma Świętego; absolutną suwerenność i doskonałą sprawiedliwość Bożą; stworzenie wszystkich rzeczy w sześciu dniach; podtrzymywanie i rządzenie całym wszechświatem przez opatrznościową moc i mądrość Jahwe; wcielenie i krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa; przebaczenie grzechów i przypisanie sprawiedliwości Bożej przez samą wiarę; odrodzenie i uświęcenie wybranych Bożych przez łaskawego Ducha Świętego; apostolskość i świętość Kościoła Chrystusowego, łącznie z dyscypliną kościelną i kwalifikacjami do pełnienia specjalnych urzędów; sąd ostateczny, nowe niebo i nową ziemię oraz jezioro ognia – wszystkie te prawdy są historycznymi, wyznaniowymi, chrześcijańskimi naukami.

Kluczowy tekst biblijny

W wewnętrznym kręgu czy też strzałem w dziesiątkę tekstów o homoseksualizmie, Rzymian 1:26-27 słusznie zajmuje miejsce w samym centrum:

Rzym. 1:26-27 26. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

 • Po pierwsze, zauważ, że ten tekst jest w Nowym Testamencie, więc jest trudniejszy do odrzucenia niż wersety w Starym Testamencie.
 • Po drugie, List do Rzymian 1:26-27 jest najbardziej jednoznacznym, wyczerpującym i szczegółowym tekstem biblijnym na temat homoseksualizmu, więc trudniej jest “siłować się” czy torturować go tak, by mówił to, co bezbożni chcą, by mówił, choć wielu próbowało długo i usilnie, ale tylko “ku własnej zgubie”.

2 Piotr 3:16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Zacznijmy od zidentyfikowania grzechu, o którym jest mowa w Liście do Rzymian 1:26-27.

 • Po pierwsze, nieprawość ta jest popełniana przez kobiety (w. 26) i przez mężczyzn, (greckie arseen; w. 27).
 • Po drugie, to przekroczenie dotyczy sfery seksualnej, z “haniebnymi namiętnościami” (w. 26) i “pożądliwościami” (w. 27), obejmującymi “mężczyzn z mężczyznami” ( w. 27) i kobiety z kobietami (w. 26). Rzeczywiście, List do Rzymian 1:26-27 jest ukazany przez Ducha Świętego jako straszny przykład boskiej kary na bałwochwalców (w. 21-23, 25):

Rzym. 1:21-25 21. Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22. Podając się za mądrych, zgłupieli; 23. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. 24. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. 25. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Innymi słowy, List do Rzymian 1:26-27 mówi zarówno o lesbianizmie, homoseksualizmie kobiet,

Rzym. 1:26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.

jak i o sodomii, homoseksualizmie mężczyzn

Rzym. 1:27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

Podkreśla to inną ważną cechę Listu do Rzymian 1:26-27: odnosi się on konkretnie do lesbianizmu (a nie tylko do sodomii). Jest to jedyny fragment w Biblii, który bezpośrednio mówi o kobiecym homoseksualizmie. Istotnym czynnikiem wpływającym na rzadkość występowania w Piśmie Świętym wyraźnych odniesień do lesbianizmu jest fakt, że w świecie starożytnym, a nawet dzisiaj, lesbianizm występuje rzadziej niż sodomia. Tak więc Rzymian 1 podkreśla deprawację bałwochwalców, którzy tłumią lub zatrzymują prawdę o Bogu Stwórcy.

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.


„Wbrew naturze”

Rzymian 1:26-27 dobitnie stwierdza, że homoseksualizm, zarówno lesbianizm jak i sodomia, nie jest czymś naturalnym. W przeciwieństwie do “naturalnego pożycia” między mężczyzną i kobietą (w. 26, 27), lesbianizm jest “przeciwny naturze” (w.26), podobnie jak sodomia “mężczyźni z mężczyznami” (w.27).

Co oznacza tutaj słowo “natura”? “Natura” w Liście do Rzymian 1:26-27 mówi w szczególności o męskiej lub żeńskiej anatomii płciowej lub genitaliach. Męski fallus i kobieca pochwa są funkcjonalnie zgodne pod względem wielkości, kształtu itp. Ta komplementarność między męskimi i żeńskimi organami płciowymi jest fizyczna, wzajemnie i przyjemnie stymulująca, ponieważ seks w małżeństwie jest dobrym darem od Boga.

1 Kor. 7:3-5 3. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. 4. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. 5. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.

“Natura” w Liście do Rzymian 1:26-27 obejmuje również fakt, że męski organ płciowy wytwarza spermę (nasienie), a żeński organ płciowy wytwarza ovum (jajo), tak że razem stanowią one dwie części potrzebne do prokreacji, czyli wytwarzania dzieci.

Tak więc “natura” odnosi się tutaj do sposobu, w jaki Bóg stworzył nas jako ludzi: jako mężczyznę i kobietę, z płciowo zgodnymi genitaliami, a więc zdolnością do prokreacji.

1 Mojż. 1:27-28 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. 28. I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.

.

1 Mojż. 5:2-4 2. Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni. 3. Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set. 4. A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.

.

Psalm 128:3 Twoja żona będzie jak płodna winorośl obok twego domu; twoje dzieci jak sadzonki oliwne dokoła twego stołu.

.

Mat. 19:4-5 4. A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? 5. I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. 

.

Marek 10:6-8 6. Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. 7. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną; 8. I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.

Wszystko to dzieje się, oczywiście, w ramach mężczyzny i kobiety w małżeństwie, z całą ich komplementarnością: emocjonalną i społeczną, z mężem jako kochającą głową i żoną jako uległą pomocą, i oboje dopasowani lub przeznaczeni dla siebie nawzajem przez Boga żywego.

1 Mojż. 2:18 PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.

.

5 Mojż. 5:18  Nie będziesz cudzołożył. 

.

1 Kor. 11:11-12 11. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. 12. Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga.

Homoseksualizm, z drugiej strony, jest “wbrew naturze”.  Anatomia seksualna dwóch lesbijek nie jest funkcjonalnie kompatybilna i nie mogą się one razem rozmnażać. Podobnie, anatomia seksualna dwóch sodomitów nie jest funkcjonalnie kompatybilna i nie mogą się oni razem rozmnażać.

Pismo Święte zalicza zarówno “aktywnego partnera” jak i “pasywnego partnera” w męskim stosunku homoseksualnym do listy grzechów.

1 Kor. 6:9-10 9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

.

1 Tym. 1:9-10 9. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców; 10. Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce;

O aktywnym partnerze (greckie arseenokoitees) mówi się w I Koryntian 6:9 (mężczyźni współżyjący ze sobą) i I Tymoteusza 1:10 (mężczyźni współżyjący ze sobą). [3] O “partnerze biernym” (greckie malakos) jest mowa w I Koryntian 6:9 (“zniewieściały”).

Gniazdem dla fallusa w sodomii jest przede wszystkim odbyt, który jest przeznaczony do wydalania kału. Ten nienaturalny akt sodomii jest z natury niehigieniczny i biologicznie niebezpieczny, a także grzeszny.

Wyjaśniając, że stosunek sodomii jest “wbrew naturze”, David Chilton nie może uniknąć opisania, jak obrzydliwa jest ta nienaturalna wada:

Odbyt nie jest ani elastyczny, ani nawilżony [w przeciwieństwie do kobiecej pochwy]; w konsekwencji stosunek analny rutynowo rozrywa wyściółkę odbytu i powoduje jego rozszczepienie i pęknięcie w krwawiące szczeliny. Te rozdarcia i szczeliny z kolei stają się kanałami, którymi HIV przedostaje się do krwiobiegu. . . Powtarzające się stosunki analne powszechnie powodują inne szkodliwe schorzenia, takie jak zapalenie okrężnicy (lub zapalenie jelita grubego), niezwykle bolesne zapalenie błony śluzowej okrężnicy; owrzodzenia błony śluzowej odbytu; oraz zjawisko Kobnera, łuszczycę odbytu, penisa i moszny. Stosunek analny również osłabia zwieracz, powodując – delikatnie mówiąc – “nietrzymanie kału” Uszkodzony mięsień nie jest w stanie utrzymać go w sobie, a z odbytu kapie krwawy kał. . . Ponadto stwierdzono, że stosunek analny – nawet poza AIDS – uszkadza system odpornościowy organizmu. Duże ilości plemników dostają się do krwiobiegu biernego partnera. (Grube ścianki, elastyczność i nawilżenie pochwy zapobiegają temu problemowi w normalnym stosunku seksualnym) Po wielokrotnych przypadkach sodomii, organizm wytwarza przeciwciała, które zwalczają inwazję plemników. Przeciwciała te krążą następnie w całym krwiobiegu, tłumiąc sam układ odpornościowy. [4]

Czy “aktywny partner” w aktach homoseksualnych unika wszystkich odrażających konsekwencji biologicznych? Chilton kontynuuje,

Pasywny partner nie jest jedyną osobą narażoną na ryzyko zachorowania. Z czasem penis aktywnego partnera może ulec otarciom; różne choroby mogą również powodować powstawanie owrzodzeń na penisie. Zakażona krew i inne płyny z odbytu mogą następnie dostać się do organizmu przez te otarcia, jak również przez cewkę moczową. [5]

To jednak nie wszystko. Chilton dodaje:

 Ale homoseksualizm to coś znacznie więcej niż stosunek analny. Powszechna jest też praktyka “fistingu”: aktywny partner wsuwa rękę i przedramię w odbyt drugiego mężczyzny i do jelita grubego [6]

Nic z tego nie jest przyjemne; w istocie jest to obrzydliwe. Ale tak samo jak zdjęcia abortowanych dzieci, czy zdjęcia Żydów zagazowanych w czasie II wojny światowej. Można by wymienić jeszcze więcej odrażających materiałów na temat homoseksualizmu. Ale to powinno wystarczyć, aby pokazać, że homoseksualizm i jego aktywność seksualna nie jest zdrowym stylem życia, ani nawet kwestią amoralną, tak jak ulubione potrawy, które są jedynie kwestią osobistych preferencji. Homoseksualizm jest nie tylko sprzeczny ze Słowem Bożym, ale także z samą naturą człowieka jako mężczyzny lub kobiety.

Według badań, przeciętna długość życia mężczyzny homoseksualnego jest znacznie krótsza niż mężczyzny nie-homoseksualnego. [7] Było to przysłowiowe już w starożytnym świecie: “Umierają w młodości, a ich życie jest wśród nieczystych” “nieczyste” jest odniesieniem do rytualnych prostytutek homoseksualnych.

Hiob 36:14 Umrze w młodości dusza ich, a żywot ich miedzy nieczystymi

Choć dziś się temu zaprzecza, fakt, że homoseksualizm jest „wbrew naturze” pojawia się nawet w nazwach, których homoseksualiści używają dla siebie („queer” lub nienaturalne) i w stosunku do osób niehomoseksualnych („hetero” lub tych, których orientacja seksualna nie jest skrzywiona lub zdeformowana).

Prawda o naturalnym pociągu i współżyciu między mężczyzną a kobietą jest nauczana nie tylko w Piśmie Świętym, ale jest również ukazana w ogólnym objawieniu. Rzymian 1:19-21 stwierdza, że stworzenie deklaruje wieczną moc i mądrość jedynego Boga Stwórcy.

Rzym. 1:19-21 19. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21. Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.

Widoczne różnice i komplementarność mężczyzny i kobiety w stosunkach seksualnych deklarują, że jest to naturalne: „naturalne współżycie” między mężczyzną a kobietą. Ogólne objawienie Boga w ludzkim ciele głosi, że homoseksualna pożądliwość  i współżycie są „przeciwne naturze”. Choć niektórzy desperacko starają się temu zaprzeczyć, w głębi duszy wszyscy o tym wiedzą, nie tylko chrześcijanie, ale także niechrześcijanie, w tym ludzie, którzy są nędznie zniewoleni żądzami sodomii i lesbianizmu.
.


Potępiające słowa biblijne

Po wprowadzeniu tematu homoseksualizmu i wyjaśnieniu, że jest on „wbrew naturze”, rozważmy teraz moralną ocenę lesbianizmu i sodomii przez Najwyższego w Piśmie Świętym. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że homoseksualizm jest dobry, zdrowy, święty lub czysty, jak gdyby był czymś, co należy popierać, celebrować lub praktykować jako „alternatywny styl życia”. Słowo Boże nie jest ani trochę pozytywne, jeśli chodzi o sodomię czy lesbianizm. Nie jest też neutralne ani tylko nieznacznie krytyczne. Kevin DeYoung ma rację:

„Nawet wielu uczonych rewizjonistów przyznaje, że Biblia jest jednolicie negatywna wobec seksualnej aktywności osób tej samej płci”.[8]

Konsekwentne świadectwo Pisma Świętego, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, jest mocno i dobitnie potępiające, gdyż homoseksualizm jest “obrzydliwością”  przed Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

3 Mojż. 18:22 Nie będziesz obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwość.

Jak widzieliśmy powyżej, Rzymian 1:26-27 wielokrotnie stwierdza, że jest to nienaturalne:

Rzym. 1:26-27 26. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

Ten fragment dalej opisuje homoseksualizm w kategoriach „haniebnych namiętności” (w.26), które w greckiej leksyce wyjaśniają takie słowa, jak „niegodziwy”, „skandaliczny”, „haniebny” i „poniżający”.

Ci sodomici „zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim” (w.27), co oznacza, że byli seksualnie „rozpaleni” lub „pochłonięci” swoimi nieczystymi uczuciami.[9] To, że homoseksualizm jest „haniebny” (w.27) uczy, że jest „nieprzyzwoity”, „obsceniczny”, „niegodziwy” i „skandaliczny”. A jednak bezbożni rozkoszują się paradami dumy gejowskiej! Również w tym XXI wieku niemoralność seksualna idzie w parze z przysłowiową arogancją starożytnej Sodomy:

Izaj. 3:9 Wyraz ich twarzy świadczy przeciwko nim; jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie kryją go. Biada ich duszy! Gdyż sami na siebie sprowadzają zło.

Rzymian 1:27 mówi o „błędzie” homoseksualizmu, ponieważ jest to celowe „błądzenie”, „wędrowanie” lub „schodzenie na manowce” od Bożej prawdy poprzez oszustwo i złudzenie.

To nie jest tylko język wiktoriańskiego moralisty, populistycznego polityka czy prawicowego aktywisty. To są słowa samego Ducha Świętego w natchnionym Liście do Rzymian, najbardziej systematycznej prezentacji ewangelii zbawienia (od grzechu do chwały) przez samego Jezusa Chrystusa!
.


Czyny i pragnienia

Ważne jest również, aby zauważyć, że Rzymian 1:26-27 dotyczy czynów i pragnień homoseksualnych. Wszechmocny osądza, że obydwa są nienaturalne i nikczemne.

Trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ niektórzy twierdzą, że choć Biblia potępia akty homoseksualne, to nie sprzeciwia się homoseksualnym pragnieniom. Jest to jednak bardzo dziwny argument. Z pewnością, jeśli X jest grzechem, to grzechem jest pragnąć X! W ten sposób Pan Jezus argumentuje odnośnie cudzołóstwa:

Mat. 5:27-28 27. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz cudzołożył. 28. Lecz ja wam mówię: Każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu.

Kradzież jest grzechem, morderstwo jest grzechem, zoofilia jest grzechem i bałwochwalstwo jest grzechem, więc grzechem jest chcieć lub pragnąć robić którąkolwiek z tych rzeczy.

Nasz Katechizm Heidelberski wiernie przedstawia znaczenie słów: “Nie będziesz pożądał” (2 Mojż. 20:17):

Pytanie 113: Jakie żądanie zawarte jest w dziesiątym przykazaniu?

.

Odpowiedź: Aby nigdy nie powstało w nas najmniejsze pragnienie czy nawet myśl o sprzeciwie wobec któregokolwiek przykazania Bożego i abyśmy zawsze odczuwali wstręt do grzechu, a radość z tego,co sprawiedliwe.

Najwyraźniej jest to “serce” (z jego skłonnościami, myślami lub pragnieniami) to jest główna rzecz w dziesiątym przykazaniu, w poprzednich dziewięciu i w całej etyce. W dalszej części Katechizm zwraca uwagę, że powinniśmy “coraz lepiej poznawać naszą grzeszną naturę”  i nie myśleć tylko o zewnętrznych czynach.

W tym argumencie wyczuwa się  (że pragnienia homoseksualne, choć być może nie akty homoseksualne, są w porządku) desperacką, choć nieudaną próbę usprawiedliwienia sodomii i lesbianizmu, przynajmniej w pewnym sensie. Ale ten pogląd zdradza całkowitą ignorancję lub zaprzeczenie grzechu pożądliwości lub grzesznych wewnętrznych pragnień. Na wskroś pelagiańskie jest twierdzenie, że tylko czyny mogą być grzeszne, zaprzeczając złu serca i jego pragnieniom lub tęsknotom. Tak więc Trójjedyny Bóg mówi o „haniebnych namiętnościach” homoseksualizmu (Rz 1:26), to znaczy o jego „namiętnościach” lub „pragnieniu”, które są „niegodziwe”, „haniebne”, „skandaliczne” i „poniżające”.
.


Pożądanie nie miłość

Kiedy apostoł Paweł pisze, że “mężczyźni (. . . ) zapałali w swej poąądliwości jedni ku drugim”, opisuje wzajemne pragnienia. Tak więc Rzymian 1:26-27 nie może być odrzucony, jak gdyby jedynie sprzeciwiał się homoseksualnym gwałtom, pederastii czy “spotkaniom” panów z niewolnikami. Nasz tekst sprzeciwia się homoseksualizmowi za obopólną zgodą, czy to długotrwałemu czy krótkotrwałemu, “zaangażowanemu” czy przypadkowemu.

Ponieważ sodomici “[płoną] w swej pożądliwości jedni ku drugim”, mówienie o “miłości gejowskiej” jest nieprecyzyjne, mylące i wręcz fałszywe. Zamiast tego, biblijne, a zatem dokładne i prawdziwe jest nazwanie tego “pożądaniem homoseksualnym” Jest to atak na Boga miłości, fałszywie traktując  to, co nazywa grzeszną, palącą “żądzą”, zaszczytnym mianem “miłości”

Nieomylna nauka Pisma Świętego dotycząca palącej żądz homoseksualnych mężczyzn dobrze zgadza się ze standardowymi wynikami sondaży.[10] Oto trzy typowe wnioski:

1) Mężczyźni homoseksualni są bardziej rozwiązali w stosunku do innych mężczyzn niż (bezbożni) heteroseksualni mężczyźni z kobietami.

2) Mężczyźni homoseksualni częściej angażują się w stosunki z nieznajomymi mężczyznami niż (bezbożni) heteroseksualni mężczyźni z nieznajomymi kobietami.

3)Mężczyźni homoseksualni są bardziej skłonni do nieskrępowanego seksu lub „eksperymentów” seksualnych niż (bezbożni) heteroseksualni mężczyźni.[11]

Nie oznacza to, że we wszystkich powyższych obszarach każdy homoseksualista jest gorszy niż każdy heteroseksualista. Nie zaprzeczamy też, że wielu heteroseksualistów popełnia grzeszne, obsceniczne i obrzydliwe akty seksualne. Raczej, biorąc pod uwagę, że stosunek homoseksualny jest, zgodnie z wyraźną deklaracją samego Boga, wewnętrznie zdeprawowany i haniebny, a sodomici „płoną w swej żądzy jedni ku drugim”, nie dziwi fakt, że mają znacznie częstsze przypadki rozwiązłości, w tym z nieznajomymi, i perwersyjne „eksperymentowanie” niż osoby heteroseksualne.

Nie jest też dziwne, że wielu homoseksualistów chełpi się swoimi zdeprawowanymi czynnościami seksualnymi i chce je promować wśród ogółu społeczeństwa. W końcu etyka homoseksualna nie może z definicji popierać ani praktykować wierności małżeńskiej pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą przez całe życie. Nie honoruje on ani nie uznaje żadnych transcendentnych, nadanych przez Boga praw. Nie ceni też biblijnej etyki seksualnej ani nawet tradycyjnej, konwencjonalnej moralności, którą homoseksualiści często postrzegają jako duszną lub “burżuazyjną”.  W każdym konflikcie pomiędzy biblijnymi “granicami” z jednej strony, a “wolnością” czy “autoekspresją” w rozwiązłości z drugiej, w ideologii homoseksualnej zwycięży ta druga.
.


Sąd Boży

Jak dotąd, rozważając List do Rzymian 1:26-27, widzieliśmy, że ten kluczowy biblijny fragment o homoseksualizmie potępia lesbianizm i sodomię, zarówno w akcie, jak i pragnieniu, jako pożądanie, a nie miłość, ponieważ są one „przeciwne naturze”:

Rzym. 1:26-27 26. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

Teraz musimy zauważyć, że homoseksualizm sam w sobie jest sądem Bożym za grzech. Upadli ludzie są bałwochwalcami. Odrzucają jedynego, prawdziwego Boga, który jest Stwórcą i Sędzią wszystkich, i czczą różne bożki. Dlatego Jahwe wydaje ich na pastwę nieprawości seksualnej, czy to grzechów heteroseksualnych, czy też homoseksualnych. Stwierdzenie, że Bóg „wydał ich” oznacza, że nie powstrzymał niewierzącego człowieka od tych grzechów seksualnych, ale raczej wydał im je w swoim sprawiedliwym sądzie.

Zarówno bałwochwalstwo, jak i homoseksualizm są zaprzeczeniem jasnego objawienia się Boga w stworzeniu. Sam wszechświat deklaruje, że został utworzony przez wieczne, wszechmocne, niewidzialne i niezniszczalne Bóstwo,

Rzym. 1:20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

a mimo to głupi człowiek tworzy i czci wizerunki zniszczalnych stworzeń.

Rzym. 1:23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.

.

Rzym. 1:25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

Podobnie samo ciało ludzkie głosi stosowność pociągu seksualnego i aktywności seksualnej między mężczyzną a kobietą jako „naturalne współżycie”, jednak niektórzy mężczyźni i kobiety angażują się w homoseksualizm, wykroczenie „wbrew naturze”.

Bałwochwalstwo i homoseksualizm wiążą się z grzechami odpowiednio w kierunku pionowym i poziomym. Bałwochwalstwo jest buntem przeciwko Bogu Wszechmogącemu w górze, Stwórcy nieba i ziemi. Homoseksualizm to zaprzeczenie seksualnej komplementarności mężczyzny i wyłącznie kobiety, zgodnie z tym, jak Jahwe stworzył ludzi na tej planecie.

Najwyższy karze religijny grzech bałwochwalstwa moralną niegodziwością homoseksualizmu. To nauczanie Pisma Świętego, w tym Rzymian 1, że Bóg karze grzech grzechem, zostało podkreślone zwłaszcza przez Augustyna (354-430), wielkiego doktora łaski we wczesnym Kościele. Jest to również kluczowy element w hamartiologii (doktrynie o grzechu) w kościołach reformowanych.

Powinniśmy zauważyć związek między bałwochwalstwem i homoseksualizmem z jednej strony, a gniewem Bożym z drugiej. Tak zaczyna się druga połowa Listu do Rzymian 1:

Rzym. 1:18  Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

Działanie “gniewu Bożego” “z nieba” obejmuje oddawanie ludzi na pastwę lesbianizmu i sodomii.

Homoseksualizm jest więc wyrokiem Boga i przejawem Jego gniewu w tym życiu. Jeśli nie będą pokutować, sodomia i lesbianizm, a także aprobata tych grzechów, będą podstawą do dalszego gniewu Bożego w przyszłym świecie, bo

Rzym. 1:32  Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Kilka wersetów później Jahwe zwraca się bezpośrednio do niewierzącego:

Rzym. 2:5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga

Taka jest kolejność tego, co widzieliśmy w drugiej części Listu do Rzymian 1: człowiek nie odrodzony popełnia bałwochwalstwo; w swoim sprawiedliwym sądzie i gniewie Bóg wydaje niektórych do grzechów heteroseksualnych, a innych do homoseksualizmu; nieskruszeni otrzymują pełny gniew Wszechmogącego w piekle na wieki. To jest śmiertelnie poważna sprawa. Wszyscy, którzy są poza Jezusem Chrystusem muszą pokutować z ich złych dróg i zaufać mu jako jedynemu Zbawicielowi!
.


Tłumienie prawdy

List do Rzymian 1 przedstawia niesamowitą zdolność człowieka do tłumienia prawdy. Wszyscy wiedzą, że Bóg jest Bogiem, a bałwochwalstwo jest grzechem, dlatego pozostają „bez wymówki”:

Rzym. 1:19-20 19. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

Ale bezbożni „trzymają prawdę w niesprawiedliwości”, to znaczy, „w nieprawości trzymają [tłumią] prawdę”. Głównym sposobem lub środkiem stłumienia prawdy o Bogu jest zamiana, poprzez umieszczenie czegoś innego na Jego miejscu:

Rzym. 1:23  I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.

Dlatego Najwyższy wydaje ludzi  homoseksualizmowi i wszelkiego rodzaju grzechom, a także Jego gniewowi, zarówno na tym świecie, jak i w przyszłym.

Ponieważ ten artykuł koncentruje się na homoseksualizmie, zauważamy, że świat dwudziestego pierwszego wieku coraz bardziej tłumi prawdę o lesbianizmie i sodomii. Nieustannie wmawia się nam, że homoseksualizm jest jedynie “alternatywnym stylem życia”, a nawet dobrym sposobem na życie. Sodomitom zmieniono etykietę na “gejów”, co oznacza szczęśliwych – podstępne błędne określenie.

Często to wypieranie prawdy o homoseksualizmie przybiera formę odrzucania Słowa Bożego lub prób ignorowania go. Inni “reinterpretują” Biblię, a zwłaszcza List do Rzymian 1:26-27, który był atakowany przez lobby pro-homoseksualne przez dziesiątki lat w artykułach, przemówieniach i książkach. Jest to tylko jedna z nowoczesnych form rewizjonizmu lub korupcji Słowa Bożego

2 Kor. 2:17 Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują słowo Boże, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga.

Pomimo tłumienia Bożej prawdy dotyczącej lesbianizmu i sodomii, wiele problemów jest nadal nieuniknionych dla homoseksualistów.

 • Po pierwsze, stworzona przez Boga anatomia ludzkiego ciała sprawia, że prokreacja poprzez aktywność homoseksualną jest niemożliwa.
 • Po drugie, praktyki seksualne homoseksualistów są niehigieniczne, obrzydliwe i niebezpieczne.
 • Po trzecie, członkowie rodziny, przyjaciele i inni wskazują im na różne sposoby (niektóre z nich mogą być nawet niemądre lub grzeszne), że homoseksualizm jest nienaturalny i zły.
 • Po czwarte, wierni wierzący i prawdziwy kościół nadal dają świadectwo o doktrynie Słowa Bożego dotyczącej siódmego przykazania.
 • Po piąte, pomimo ich najlepszych wysiłków zaprzeczania – uderzający współczesny przykład Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie” (I Tym. 4:2) – homoseksualiści nadal wiedzą, że ich pożądliwości i działania są “przeciwne naturze”. Obiektywnie są winni i subiektywnie czują się winni w swoim sumieniu w różnym stopniu iw różnym czasie.

To poczucie winy skutkuje wśród homoseksualistów znacznie ponadprzeciętnymi przypadkami problemów psychicznych, prób samobójczych i samobójstw. Tak więc ten grzech przeciwko siódmemu przykazaniu prowadzi niektórych do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu: „Nie zabijaj” innych ani siebie (2 Mojż. 20:13). Z tym wszystkim wiąże się podwyższone poczucie lęku wśród homoseksualistów: lęk przed starzeniem się, lęk przed śmiercią i lęk przed chorobami.

Powtarzające się w Rzymian 1 wzmianki o wydaniu ludzi przez Boga w ręce grzechu (w.24, w.26, w.28) wyjaśniają, w jaki sposób grzech zniewala ludzi. Na przykład, świat określa alkoholizm i narkomanię jako “uzależnienia”, co jest humanistycznym sposobem unikania mówienia o niewoli grzechu.

Poddawanie przez Boga ludzi homoseksualizmowi (w.26-27) pomaga wyjaśnić sposób, w jaki ta pożądliwość wprowadza ludzi w moralne zniewolenie i niewolę. Oni “mają przyjemność” w swoim grzechu (w.32), ale ze względu na naturę aktywności homoseksualnej, nigdy nie może być ona w pełni satysfakcjonująca. Nawet jeśli osoba chce przestać (na jakimś poziomie), jest to dla niej bardzo trudne. Homoseksualizm jest grzechem nawykowym: im dłużej się w nim żyje, tym głębiej się zakorzenia i tym trudniej jest się z niego wyzwolić.

Jednak jest pocieszenie dla wierzącego, który kiedyś chodził w tym grzechu. W krzyżu Chrystusa jest przebaczenie u Boga, aby się Go bał.

Psalm 130:4 Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano.

Wybrani mają tę obietnicę od ich niebiańskiego Ojca w każdej próbie i duchowej walce:!

2 Kor. 12:9 Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.


Zrzuć winę na geny!

Niezależnie od tego, jaką rolę w predyspozycji do homoseksualizmu mogą odgrywać geny, hormony (pre- lub postnatalne) czy struktura mózgu, te w żaden sposób nie usprawiedliwiają ani nie oczyszczają sodomitów czy lesbijek z winy przed Bogiem Wszechmogącym. Wszystkie badania i analizy naukowe w tym zakresie, w tym również te prowadzone przez zwolenników homoseksualizmu, są w najlepszym wypadku niejednoznaczne.

Jeśli chodzi o poszukiwanie “genu gejowskiego”, można się zastanawiać, ” Czy istnieją również geny innych grzechów? Czy istnieje gen lub kombinacja genów dla kradzieży (nawet kleptomanii lub kompulsywnej kradzieży) lub pederastii lub zoofilii, itp. ” Gdyby tak było, czy te rzeczy byłyby w porządku? Nie! Biblia jest bardzo jasna w tej kwestii i większość ludzi, nawet w naszych czasach, uważa, że kradzież, zoofilia i pederastia są po prostu złe. A co z charakterystycznym DNA dla bałwochwalców, kłamców czy chciwców?

Każda upadła istota ludzka ma naturalne predyspozycje do kłamania:

Psalm 58:3 Niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo.

Obejmuje to desperacką próbę usprawiedliwienia homoseksualizmu przez wielu. Całkowita deprawacja człowieka oznacza, że ma on skłonność do złych żądz przeciwko ósmemu przykazaniu (kradzież) i wszelkim formom siódmego przykazania (np. rozpusta, cudzołóstwo, pornografia, nierząd, poligamia, kazirodztwo, homoseksualizm, pederastia i zoofilia), a także wszystkim przykazaniom Boga.

Alfred Kinsey (1894-1956), znany jako „ojciec rewolucji seksualnej”, był twórcą skali Kinseya, zwanej także skalą ocen heteroseksualnych i homoseksualnych. Wyłączając ocenę X dla „braku kontaktów i reakcji społeczno-seksualnych”, która została dodana później, klasyfikuje ona osoby od 0 do 6:

 • 0 Wyłącznie heteroseksualna
 • 1 W przeważającej mierze heteroseksualna i homoseksualna tylko incydentalnie
 • 2 W przeważającej części heteroseksualna, ale bardziej niż incydentalnie homoseksualna
 • 3 Równie heteroseksualna i homoseksualna
 • 4 W przeważającej części homoseksualna, ale częściej niż incydentalnie heteroseksualna
 • 5 W przeważającej mierze homoseksualna i tylko incydentalnie heteroseksualna
 • 6 Wyłącznie homoseksualna

Zagorzały ewolucjonista i praktykujący biseksualista, którego badania okazały się tendencyjne i wypaczone, Kinsey dążył do normalizacji homoseksualizmu i promowania idei płynności ludzkiej seksualności. Jeśli przyjmiemy jego klasyfikację, dla dobra argumentacji, można się zastanawiać, czy istnieją różne czynniki genetyczne dla każdej z sześciu klasyfikacji. Co z DNA kogoś, kto przesuwa się w górę lub w dół skali?

Powszechnie wiadomo, że w miastach jest wyższy odsetek homoseksualistów niż na wsi oraz wśród osób z wyższym wykształceniem niż bez niego. Jak to wyjaśniają geny?

A co z homoseksualizmem u bliźniąt jednojajowych? Statystycznie jednojajowy bliźniak sodomity jest bardziej skłonny do homoseksualizmu niż zwykły członek społeczeństwa. Ale z pewnością nie jest tak, że jeśli jeden identyczny bliźniak jest homoseksualistą, to drugi zawsze też jest, jak można by się spodziewać, gdyby identyczne bliźnięta miały dokładnie taki sam układ genetyczny, a homoseksualizm jest po prostu kwestią genów.

Według nowych badań, chociaż identyczne bliźnięta pochodzą z tego samego zapłodnionego jaja, nie mają identycznych profili genetycznych. Zamiast tego, mają bardzo podobne geny. Nawet wtedy wysokie podobieństwo genetyczne nie zgadza się z odsetkiem homoseksualnych bliźniąt jednojajowych.
.


Ludzkie wybory

Chociaż niektórzy ludzie mają większe predyspozycje do homoseksualnych żądz niż inni, tak jak niektórzy mają większe niż inni skłonności do grzesznej dumy, gniewu czy uporu, Pismo Święte podkreśla rolę wyborów czy decyzji w seksualnych pragnieniach i zachowaniach lesbijek i sodomitów w Liście do Rzymian 1:26-27, kluczowym fragmencie biblijnym dotyczącym homoseksualizmu:

Rzym 1:26-27  26. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

Co więcej, wielu z nich przyznaje, że sami zdecydowali się być homoseksualistami i po prostu robią to, na co mają ochotę. Rzeczywiście, wielu sodomitom i lesbijkom nie podoba się pomysł, że ich DNA predysponuje ich do homoseksualizmu, ponieważ uważają, że bycie “urodzonym gejem” nadal sugeruje, że są w jakiś sposób źli lub nienormalni.

Inni otwarcie deklarują, że pojęcie „genu homoseksualnego” było jedynie użyteczną sztuczką mającą na celu zdobycie sympatii i akceptacji ze strony heteroseksualistów. Przez pewien czas stary slogan, że „homoseksualiści po prostu rodzą się w ten sposób” pomagał zmniejszyć dezaprobatę społeczną w świecie zachodnim i nie tylko. W wielu krajach sprawy zmierzają w kierunku celu „fazy końcowej”: powszechnej i szczerej akceptacji i celebrowania homoseksualizmu, z wyszydzaniem, odsuwaniem na margines, cenzurowaniem, potępianiem, a nawet kryminalizacją innowierców.

O wiernych Bożych „dwóch świadkach” czytamy w Księdze Objawienia:

Obj. 11:7-8 7. A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich. 8. A ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany.

Świadkowie Chrystusa są prześladowani i zabijani nie tylko przez świat jako ciemiężcę („Egipt”) i kusiciela (Babilon, „wielkie miasto”) oraz fałszywy kościół (Jerozolima, „gdzie także nasz Pan został ukrzyżowany”), ale także zdeprawowanych seksualnie („Sodoma”). Staje się to coraz bardziej widoczne w naszych czasach.

Szczególnie I Koryntian 6 daje absolutnie pewny dowód, że homoseksualizm to nie tylko kwestia genów, hormonów czy struktury mózgu. Apostoł ostrzega,

1 Kor. 6:9-10 9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

Paweł natychmiast dodaje:

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Bóg usprawiedliwia skruszonego homoseksualistę, przebaczając mu jego grzechy i przypisując mu sprawiedliwość Jezusa Chrystusa przez samą wiarę. Jahwe również go uświęca i oczyszcza, tak że nie żyje on już pod panowaniem i w niewoli sodomii, chociaż ciało walczy z duchem, jak u wszystkich prawdziwych chrześcijan (Rzym. 6-7).

Gal. 5:16-25 16. Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. 17. Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. 18. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. 19. A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; 20. Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; 21. Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. 22. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 23. Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. 24. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. 25. Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.

Bóg nie zmienia genów homoseksualisty, kiedy nawraca go do Chrystusa swoją suwerenną łaską. Nie czyni tego bardziej, niż zmienia genetyczną strukturę „rozpustników”, „bałwochwalców”, „cudzołożników”, „złodziei”, „chciwych”, „pijaków”, „oszczerców” lub „zdzierców”. Łaskawie przebacza i oczyszcza przez Ducha Świętego i włącza ich do ciała Jezusa Chrystusa, Kościoła, ponieważ homoseksualizm nie jest grzechem niewybaczalnym.
.


Homoseksualizm i Ewangelia

Po obszernym cytowaniu i egzegezie Listu do Rzymian 1:26-27 zauważamy, że te kluczowe wersety dotyczące pożądliwości i stosunków między osobami tej samej płci są zawarte w tej części tego wielkiego listu, która przedstawia grzeszność całego rodzaju ludzkiego (Rzym. 1:18-3:20), zarówno Żydów, jak i pogan. Rzeczywiście, List do Rzymian 1:26-27 znajduje się w podrozdziale poświęconym deprawacji pogan (Rzym. 1:18-32) – to tyle jeśli chodzi o twierdzenie pro-homoseksualistów, że te dwa wersety dotyczą jedynie żydowskiego tabu.

Następna większa część Listu do Rzymian traktuje o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa (Rzym. 3:21-5:21). Argument pierwszych pięciu natchnionych rozdziałów Listu do Rzymian jest zatem bardzo jasny i prosty: wszyscy ludzie, w tym homoseksualiści, są całkowicie zdeprawowani (Rzym. 1:18-3:20) i dlatego potrzebują sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę w ukrzyżowanego Chrystusa (Rzym. 3:21-5:21). Następnie Rzymian 6-7 naucza uświęcenia: obiecanego daru świętego życia i  wezwania do walki dzięki łasce Ducha Świętego.

Werdykt Słowa Bożego, którego Paweł „nie wstydzi się” (Rzym. 1:16), jest taki, że lesbianizm i sodomia są nienaturalne i nikczemne, są sądami Bożymi i przejawami Jego gniewu (Rzym. 1:18, 26-27). Jedyną nadzieją dla tych, którzy zostali zaplątani w te grzechy – lub w jakikolwiek grzech – jest ewangelia łaski Bożej w Panu Jezusie, która skutkuje naszym prawnym przebaczeniem i naszą organiczną przemianą.

Ten sam apostoł Paweł naucza tej prawdy bardziej zwięźle w I Liście do Tymoteusza:

1 Tym. 1:8-11 8. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. 9. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców; 10. Dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce; 11. Zgodnie z chwalebną ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. 

Zauważmy:

 • Po pierwsze, że homoseksualiści, “mężczyźni współżyjący ze sobą“, są włączeni do tej listy grzeszników (w.10).
 • Po drugie, ten grzech i wszystkie inne są zdemaskowane przez właściwe stosowanie Bożego prawa (w.8-9).
 • Po trzecie, wszystko to jest zgodne z “chwalebną ewangelią” Chrystusa (w.11), ponieważ dobra nowina o zbawieniu jest cennym słowem dla wszystkich, którzy widzą swoją winę przed sprawiedliwym Panem w niebie:!

1 Tym. 1:15  Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

To jest ewangeliczne wezwanie Syna Bożego:

Mat. 11:28 Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek.

Jak prorok oświadcza:

Izaj. 55:7 Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje; niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu.

Co za łaskawe i bogate obietnice!

Uznając sprawiedliwość Bożego prawa i ufając, że krzyż jest ich jedyną nadzieją, wszyscy zregenerowani grzesznicy żałują za swoje grzechy i przychodzą do Jezusa Chrystusa po przebaczenie i duchowe uzdrowienie. Wszyscy prawdziwi wierzący, w tym byli homoseksualiści, są umocnieni i oczyszczeni (Rzym. 1:16); (I Kor. 6:9-11) dla samotnego, czystego życia jako eunuchowie w królestwie niebieskim (Mat. 19:11-12) lub dla dozgonnej więzi (heteroseksualnego) małżeństwa (w.4-6).

Jednak ci, którzy odrzucają Boży wyrok, aby usprawiedliwić swoje własne grzechy, tym samym odrzucają ewangelię Chrystusa, jedyne źródło Bożego przebaczenia i jedyną moc zerwania z niewolą i nędzą grzechu, aby żyć w sposób miły Trójjedynemu Bogu. Wszyscy tacy ludzie, w tym niepokutujący homoseksualiści, giną na wieki z powodu swoich grzechów.

1 Kor 6:9-10  9. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; 10. Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

.

Obj. 22:15 Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

.

Obj. 21:8  Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.[12]

Ci, którzy żyją w sodomii lub lesbianizmie nie są wierzący, nawet jeśli twierdzą, że są “chrześcijańskimi homoseksualistami”. Tacy ludzie nie mogą być uznawani za świętych, bez względu na to, jak usilnie o tym mówią. Tacy mężczyźni i kobiety nie powinni być przyjmowani jako członkowie kościoła, bez względu na ich protesty. Homoseksualny chrześcijanin jest oksymoronem, sprzecznością pojęć, jak wegetarianin, który je stek lub ekolog, który opowiada się za hurtową eksterminacją wielorybów błękitnych.

Przyjmowanie niepokutujących sodomitów i lesbijek tak, jakby byli chrześcijanami, nie jest żadną służbą ani miłością do nich. Zamiast tego, to unieważnia ewangelię Jezusa Chrystusa do zagubionych grzeszników, korumpuje kościół i hańbi świętego Boga.


Homoseksualizm a Kościół

Jest na świecie coś gorszego niż homoseksualizm i jego promowanie przez zachodnie media i państwo. Homoseksualizm w kościołach wyznających chrześcijaństwo jest jeszcze bardziej obraźliwy dla Trójjedynego Boga.

Oficjalnie rzymski katolicyzm jest przeciwny aktywności homoseksualnej. Jednakże rzymskie prawo kanoniczne wymaga celibatu kapłańskiego, który Pismo Święte nazywa doktryną demonów i która stanowi podatny grunt dla sodomii. Wielu kandydatów do papieskiego kapłaństwa skarżyło się na homoseksualną kulturę życia seminaryjnego.

1 Tym. 4:1-3 1. A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; 2. Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; 3. Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.

.

Hebr. 13:4 Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg.

Na całym świecie Kościół rzymskokatolicki jest nękany praktyką wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. Uderzające jest to, że zdecydowana większość tych obrzydliwych przypadków dotyczy (homoseksualnego) wykorzystywania chłopców (pederastii), a nie dziewczynek. Jest to jeszcze jedna dziedzina, w której Rzym wyraźnie ujawnia się jako fałszywy kościół z powodu swojej bolesnej odmowy skutecznego zdyscyplinowania tych niegodziwych kapłanów. Ten skandal papieski nie tylko trwa od dziesięcioleci, ale ma miejsce na przestrzeni wielu wieków. Jedyna różnica polega na tym, że w naszych czasach ludzie chętniej wypowiadają się przeciwko temu.

Nie jest tajemnicą, że niepokutujący homoseksualiści byli członkami różnych kościołów anglikańskich czy episkopalnych przez wiele dziesięcioleci i spożywali wieczerzę Pańską bez żadnej dyscypliny kościelnej. Co więcej, od pewnego czasu we Wspólnocie Anglikańskiej otwarcie są homoseksualni księża. Wiele lesbijek i księży sodomitów w Kościele Anglii zostało “poślubionych” na mocy Civil Partnership Act (2005).

W 2003 r. Jeffrey John, który otwarcie żył w związku z osobą tej samej płci, został nominowany na biskupa Reading, ale pod naciskiem Kościoła Anglii wycofał swoją nominację. Później w 2003 r. Gene Robinson, kolejny otwarty homoseksualista, został “wyświęcony” na biskupa New Hampshire w Kościele Episkopalnym w Stanach Zjednoczonych.

Nie tylko rzymski katolicyzm i odstępcze denominacje anglikańskie, ale także inne kościoły dostosowały się do bezbożnego zachodniego świata promowania homoseksualizmu

Rzym. 12:2  A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.

.

1 Jan 2:15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.

i ugięły się pod presją z zewnątrz i od wewnątrz. Takie wspólnoty podzielają wspólne, podstawowe herezje liberalizmu czy modernizmu. Nietrudno dostrzec, jak te (i inne) fałszywe doktryny prowadzą do tolerancji i (ostatecznie) promowania obrzydliwości seksualnych:

1)  Wyższa krytyka Słowa Bożego – po odrzuceniu natchnienia i bezbłędności Pisma Świętego , czy można ufać, że Biblia daje pewne słowo w sprawie homoseksualizmu?

Jan 10:35 Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone

.

2 Tym. 3:16-17 16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

.

2 Piotr 1:19-21 19. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; 20. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

2)  Ewolucjonizm – jeśli Bóg nie stworzył świata i ludzkości, jak mówi Biblia w Księdze Rodzaju 1-2, to nie on ustala zasady dotyczące mężczyzn i kobiet, seksu i małżeństwa!

3)  Niebiblijny rozwód i ponowne małżeństwo – jeśli kościół może odłożyć na bok jasne nauczanie Chrystusa

Mat. 5:31-32 31. Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. 32. Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.

.

Mat. 19:4-5  4. A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? 5. I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. 

.

Marek 10:6-12  6. Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczyzną i kobietą. 7. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną; 8. I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. 9. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. 10. A w domu jego uczniowie znowu go o to pytali. 11. I powiedział im: Kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej. 12. A jeśli kobieta opuści swego męża i wyjdzie za innego, cudzołoży.

.

Łuk. 16:18 Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży.

i Jego Apostołów w tej dziedzinie,

Rzym. 7:2-3 2. Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. 3. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.

.

1 Kor. 7:10-11 10. Tym zaś, którzy trwają w związku małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi od męża. 11. Lecz jeśli odeszłaby, niech pozostanie bez męża albo niech się z mężem pojedna. Mąż również niech nie oddala żony.

.

1 Kor. 7:39 Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu.

w celu dostosowania się do prawa cywilnego i/lub opinii publicznej, dlaczego miałaby być tak “bigoteryjna”, aby sprzeciwiać się lesbianizmowi, sodomii i małżeństwom osób tej samej płci[13]?

4)  Feminizm – jest więcej wersetów sprzeciwiających się kobietom piastującym urzędy kościelne niż sprawujących urzędy homoseksualne w kościele!

1 Tym. 2:11-15 11. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. 13. Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. 14. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. 15. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem. 

.

1 Kor. 14:34-35 34. Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. 35. A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele.

5)  Arminianizm – Bóg kocha i chce zbawić każdego,

Rzym. 9:11-16 11. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 12. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; 13. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. 14. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 

oraz Chrystus umarł za wszystkich,

Jan 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.

.

Jan 10:15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

.

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie

ponieważ wszyscy ludzie są Jego dziećmi na Jego podobieństwo,

Rzym. 8:29 Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.

w tym homoseksualiści, których akceptuje takimi, jakimi są!

Nasze własne powołanie jest bardzo jasne:

 • strzec prawdy całej rady Bożej,

Dzieje. 20:27  Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.

.

Juda 3  Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

 • nieść ewangelię homoseksualistom i wszystkim, którzy nie są w Jezusie Chrystusie,

Marek 16:15-16 15. I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

 • chodzić w czystości seksualnej (I Kor. 6:9-7:40)
 •  żyć wiernie w naszych kościołach (Efez. 4:1-16) z wdzięcznością i miłością do naszego Zbawiciela.!

Psalm 93:5 Twoje świadectwa są bardzo pewne; twemu domowi, PANIE, przystoi świętość na wieczne czasy.

Na podstawie: źródło

Przypisy:

[1] Oprócz wcześniejszych odniesień do niegodziwości Sodomy w Księdze Rodzaju 13, 14 i 18, istnieje wiele wersetów w Starym Testamencie i Nowym Testamencie, które wyraźnie wspominają o “Sodomie” (często razem z “Gomorą”) w związku z jej grzechem i/lub sądem. Teksty te należy rozumieć w świetle Księgi Rodzaju 19, która jest pierwszym odniesieniem Pisma Świętego do homoseksualizmu (5 Mojż. 29:23; 32:32; Izaj. 1:9, 10; 3:9; 13:19; Jer. 23:14; 49:18; 50:40; Lam. 4:6 ; Ezech. 16:46, 48, 49, 53, 55, 56; Amos 4:11; Sof. 2:9; Mat. 10:15; 11:23, 24; Marka 6:11; Łukasza 10:12; 17:29; Rzym. 9:29; II Piotra 2:6; Judy 7; Obj. 11:8). Ozeasz 11:8 mówi o “Admah” i “Zeboim”, na które Bóg spuścił deszcz ognia i siarki, wraz z Sodomą i Gomorą (1 Mojż 10:19; 14:2, 8; 19:24-25). Jeremiasza 20:16 odnosi się do zniszczenia (czterech) miast równiny, nie wymieniając właściwie żadnego z nich.

[2] Ozeasz dwukrotnie odnosi się do niegodziwości Gibea (9:9; 10:9).

[3] Joe Dallas, były wyznający “homoseksualny chrześcijanin”, wyjaśnia: “Kiedy Paweł ukuł termin arsenokoite [związek dwóch greckich słów oznaczających mężczyznę i łóżko lub kanapę] w I Liście do Tymoteusza 1:10 i I Kor 6:9] wziął go bezpośrednio z greckiego przekładu [LXX] zakazu zachowań homoseksualnych w Księdze Kapłańskiej [Kpł 18:22; 20:13]. Jego intencje nie mogłyby być bardziej zrozumiałe. Chociaż arsenokoite jest unikalny dla Pawła, odnosi się konkretnie i jednoznacznie do seksu między mężczyznami” (The Gay Gospel? Jak zwolennicy gejów źle odczytują Biblię [Eugene, OR: Harvest House, 2007], s. 213). Więcej na temat I Tymoteusza 1:8-11 (i I Kor. 6:9-11), zob. Robert A. J. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics (Nashville, TN: Abingdon Press, 2001), s. 303-339; James R. White i Jeffrey D. Neill, The Same-Sex Controversy: Defending and Clarifying the Bible’s Message About Homosexuality (Bloomington, MN: Bethany House, 2002), pp. 141-161 Kevin DeYoung, What Does the Bible Really Teach about Homosexuality? (Nottingham, Anglia: IVP, 2015), pp. 59-67; Dallas, The Gay Gospel? s. 208-216 ; Stanley J. Grentz, Welcoming but Not Affirming: An Evangelical Response to Homosexuality (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1998), pp. 56-59.

[4] David Chilton, Power in the Blood (Brentwood, TN: Wolgemuth & Hyatt, 1987)

[5] Chilton, Power in the Blood, p. 34.

[6] Chilton, Power in the Blood, p. 34.

[7] Robert A. J. Gagnon przytacza badania, które szacują tę liczbę na około 8-20 lat (przeprowadzone przez zespół badaczy zajmujących się gejami w 1997 r. ) lub 25-30 lat (1998 r. ), dodając: “Dla porównania, szacuje się, że palenie papierosów skraca długość życia o dwa lata” (The Bible and Homosexual Practice, s. 472, n. 208). Jednak te dwa badania zostały przeprowadzone w pobliżu szczytu epidemii HIV, podobnie jak publikacja książki Gagnona. Dzięki rozwojowi medycyny różnica w długości życia między homoseksualistami a niehomoseksualistami nie jest już tak duża jak kiedyś. Obie strony tej debaty zgadzają się, że homoseksualiści mają nieproporcjonalnie wysoki poziom depresji, samookaleczeń, upijania się, nadużywania narkotyków i samobójstw.

[8] DeYoung, What Does the Bible Really Teach about Homosexuality? p. 73. Na dowód swojego stwierdzenia DeYoung cytuje homoseksualnego holenderskiego uczonego Pima Pronka i Dana O. Via (str. 73-74).

[9] Przedrostek ek w greckim exekautheesan służy do intensyfikacji spalania.

[10] Gagnon analizuje wiele takich badań (The Bible and Homosexual Practice, s. 453-459).

[11] Obejmuje to zniewolenie, sadomasochizm, anilingus i zjadanie lub rozsmarowywanie na sobie nieczystości cielesnych swoich partnerów.

[12] Oprócz dwóch wyróżnionych kursywą grup w pierwszym wciętym fragmencie Pisma Świętego, w dwóch ostatnich listach, wykluczających ludzi z nowego stworzenia i skazujących ich na wieczne potępienie, znajdują się również dwie kategorie odnoszące się do homoseksualistów: “psy” ( Obj. 22:15; por. 5 Mojż. 23:18) i “obrzydliwych” (Obj. 21:8; por. 3 Mojż. 18:22; 20:13) (por. Gagnon, The Bible and Homosexual Practice, s. 104-105, 432, 434, n. 150).

[13] Więcej na temat związku między kościelną aprobatą dla niebiblijnych rozwodów i ponownych małżeństw z jednej strony, a homoseksualizmem w kościele z drugiej strony, zobacz “Wąska jest droga”: The Argument from Remarriage to Homosexual Relationships”, rozdział 8 książki prof. Davida J. Engelsma, ” “Until Death Us Do Part”


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email