Wprowadzenie

Seksualna niemoralność wprowadza amok we współczesnej kulturze. Pokusy by odejść od pewnej Bożej ścieżki błogosławieństwa w dziedzinie seksualności jest epidemiczna. Anonimowość internetu i bezprzewodowej technologii pozwoliła ludziom dążyć do seksualnej niemoralności bardziej jak kiedykolwiek wcześniej.
.
Dzisiaj, zdjęcia pornograficzne i filmy mogą być oglądane z łatwością, otwarcie seksualna muzyka jest powszechna, a pozamałżeńska aktywność seksualna, możliwe, że bardziej jak kiedykolwiek wcześniej jest widziana przez wielu jako normalna. Swoboda seksualna zarówno w myśli jak i uczynku jest akceptowana.
.


Chrześcijańska czystość

Jednakże, w ostrym kontraście do trendu tego świata, Bóg powołuje swoich ludzi by byli czyści:
.
1 Kor. 5:1-13  1 Słyszy się powszechnie o nierządzie wśród was, i to takim nierządzie, o jakim nie wspomina się nawet wśród pogan, że ktoś ma żonę swego ojca. 2 A wy wbiliście się w pychę, zamiast tak się smucić, aby został usunięty spośród was ten, kto się dopuścił tego czynu. 3 Ja bowiem, nieobecny ciałem, lecz obecny duchem, już jakbym był obecny, osądziłem tego, który to uczynił. 4 W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy się zgromadzicie, wy i mój duch, z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa; 5 Wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, żeby duch był zbawiony w dniu Pana Jezusa. 6 Wasze chlubienie się nie jest dobre. Czyż nie wiecie, że trochę zakwasu całe ciasto zakwasza? 7 Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. 8 Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. 9 Napisałem wam w liście, żebyście nie przestawali z rozpustnikami; 10 Ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi, zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. 11 Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. 12 Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? 13 Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych.
.
Efez. 5:3-17  3 A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; 4 Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. 5 Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. 7 Nie bądźcie więc ich wspólnikami. 8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; 9 (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). 10 Badając to, co podoba się Panu; 11 I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. 12 O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. 13 A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. 14 Dlatego Pismo mówi: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 15 Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy; 16 Odkupując czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana.
.
1 Tes. 4:3-7 3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu; 4 Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu; 5 Nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga; 6 I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak wam to przedtem mówiliśmy i zaświadczaliśmy. 7 Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości.
.
Mają oni świecić jak światła osobistej świętości i moralnej cnoty dla Jego chwały:
.
Mat. 5:13-16 13 Wy jesteście solą ziemi; lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 14 Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. 15 Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. 16 Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.  
.

Rola seksu

Bóg zaprojektował seks jako wspaniałe wyznanie miłości między mężem i żoną:
Hebr. 13:4 Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg.
..
Lecz ci którzy traktują seks samolubnie i poza Bożym zastosowaniem doświadczą niewypowiedzianego bólu serca i osobistego wyniszczenia.
.

Konsekwencje seksualnego grzechu

Chrześcijanie z pewnością nie są odporni na pokusy pożądliwości i grzechu seksualnego. Konsekwencje powtarzalnego niepowodzenia na tym polu są dewastujące, a wierzący który grzeszy seksualnie przynosi hańbę imieniu Bożemu. Dziecko Boże musi dążyć by starać się odzwierciedlać jego Ojca prawdziwy charakter:

1 Piotra 1:14-19 14 Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; 15 Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu; 16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. 17 A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni; 18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;  

Nieczystość w myślach i uczynkach jest diametralnie przeciwna celowi Boga dla zbawienia – By przynieść Mu większą chwałę. Poniżej znajduje się tylko kilka przykładów daleko idących, destrukcyjnych konsekwencji grzechu seksualnego.
.

Dyskwalifikacja

Mężczyzna który jest niewierny swojej żonie nie może służyć jako starszy zboru ponieważ Pan oczekuje od niego by był wzorem pobożności we wszystkich dziedzinach

1 Tym. 3:2 Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania;

1 Piotra 5:3 I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.

Najważniejszą kwalifikacją dla mężczyzny który pragnie bycia starszym jest bycie poza wszelkim zarzutem. Jego reputacja i przykład zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła musi być przykładny:

1 Tym. 3:7 Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.

Znaczenie seksualnej czystości wśród tych kwalifikacji jest widziana przez jej ustawienie na samej górze listy w 1 Tym. 3:2 Możliwość służenia w kościele może zostać całkowicie usunięta z powodu utrzymującej się nagany jego seksualnego grzechu.
.

Ból i śmierć

Grzech seksualny także powoduje wielki osobisty ból. Księga przysłów wiele razy ostrzega o daleko idących i bolesnych konsekwencjach seksualnej niemoralności:

Przysł. 2:19  Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca ani nie trafia na ścieżkę życia;

Przysł. 7-22-27 22 Wnet poszedł za nią jak wół prowadzony na rzeź i jak głupi na karę pęt. 23 Aż strzała przebije mu wątrobę; spieszy jak ptak w sidła, nie wiedząc, że chodzi o jego życie. 24 Więc teraz słuchajcie mnie, synowie, i zważajcie na słowa moich ust. 25 Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi i nie tułaj się po jej ścieżkach. 26 Bo wielu zranionych strąciła i wielu mocarzy pozabijała. 27 Jej dom jest drogą do piekła, która wiedzie do komnat śmierci.
.

Utrata bogactwa:

Przysł. 5:10 Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek nie został w cudzym domu;
.

Trwający żal

Przysł. 5:11-14 11 I abyś nie jęczał u kresu swych dni, gdy twoja skóra i ciało będą zniszczone; 12 I nie musiał powiedzieć: O, jakże nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem! 13 Nie słuchałem głosu moich wychowawców i nie nakłaniałem ucha ku tym, którzy mnie nauczali! 14 O mało co nie wpadłem we wszelkie nieszczęście wśród zebrania i zgromadzenia.  
.

Uwięzienie

Przysł. 5:22 Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu
.

Bolesna kara

Przysł. 6:27-29 27 Czy może ktoś wziąć ogień w zanadrze, a jego szaty się nie spalą?  28 Czy może ktoś chodzić po rozżarzonych węglach, a jego nogi się nie poparzą? 29 Tak ten, kto wchodzi do żony swego bliźniego; ktokolwiek ją dotknie, nie będzie bez winy. 
.

Wstyd i zniszczenie

Przysł. 6:32-35 32 Lecz kto cudzołoży z kobietą, jest pozbawiony rozsądku; kto tak robi, gubi swoją duszę. 33 Znajdzie chłostę i wstyd, a jego hańba nie będzie zmazana. 34 Bo zazdrość rozpala gniew mężczyzny i nie będzie pobłażał w dniu zemsty. 35 Nie będzie miał względu na żaden okup i nie przyjmie darów, choćbyś najwięcej mu dawał.
.

Wewnątrz małżeństwa, seksualna niemoralność także zniszczy zaufanie między mężem a żoną i zbezcześci świętość ich seksualnej intymności.
.


Przebaczenie i nadzieja

Jeżeli już zgrzeszyłeś seksualnie lub aktualnie borykasz się z pokusą pożądliwości, pamiętaj, że Bóg jest zawsze gotowy przebaczyć i oczyścić tych którzy się do niego zwracają żałując i wyznając swoje grzechy:

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Lecz rozumienie trwającej świętości w twoim życiu stanie się rzeczywistością tylko kiedy wiernie dążysz do niej zgodnie z zasadami Bożego słowa. Pan obiecuje:

Filip 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.

Lecz ty musisz być gotowy i chętny do współpracy w jego dziele uświęcenia. Naśladowca Chrystusa musi rozpoznać, że jest Boża pomoc i nadzieja na zwycięstwo nad silnymi pasjami i złymi pragnieniami powiązanymi z grzechem seksualnym. Pismo naucza, iż są silne źródła od Boga które pozwalają ci zwalczyć grzech i żyć w czystości:

Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.

2 Piotra 1:2-4 2 Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana; 3 Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. 4 Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. 

Bogata praca Ducha Świętego w twoim sercu umocni cię w wiernym dążeniu do świętości.
.


Stopniowy proces uświęcenia

Twoje serce jest pierwszym i najważniejszym polem walki przeciwko pożądliwości i grzechowi seksualnemu. Zwycięstwo nad seksualną niemoralnością zaczyna się wraz z otrzymaniem od Boga nowego serca. Pismo naucza nas, iż jednym ze sposobów dzięki którym wiemy czy osoba jest prawdziwie dzieckiem Bożym jest patrzenie na sposób jego życia. Pierwszy Jana mówi:

1 Jana 2:3-5 3 A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. 4 Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 5 Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

Nie znaczy to, że dziecko Boże nigdy nie grzeszy, lecz z pewnością znaczy, że zbawiona osoba nie będzie trwała niezłomnie w w swoim grzechu. Trwanie w nim było by nienaturalne dla dziecka Bożego.

Wiele ludzi denerwuje się gdy borykają się z przezwyciężeniem grzechu seksualnego ponieważ nigdy nie udaje im się uzyskać utrzymującej się czystości. Częścią powodu dla którego możesz nie przezwyciężyć grzechu seksualnego tak szybko jakbyś chciał jest twoje niezrozumienie miejsca walki. Fizyczna manifestacja grzechu seksualnego jest zwyczajnie odzwierciedleniem tego co się działo w twoim sercu już od jakiegoś czasu. Najpierw więc musisz się skupić na swoim wnętrzu.

Duch święty natychmiastowo i stale zamieszkuje w każdej osobie którą ożywia…

Rzym. 8:9-10 9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 10 Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.

…jest napisany do tych, którzy są zbawieni:

Efez. 4:22-24 22 Że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; 23 I odnowić się w duchu waszego umysłu; 24 I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości.
.


Źródło pomocy

Skąd przychodzi moc by odrzucić grzeszne nawyki i imitować sprawiedliwość i świętość Bożą? Posłuchaj wyzwalającej prawdy zawartej w Liście do Rzymian

Rzym. 6:3-7 3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? 4 Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. 5 Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; 6 Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. 7 Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. 

Jako Chrześcijanin, otrzymałeś zarówno odpowiedzialność, jak i moc by przestać grzeszyć. Jesteś w stanie tego dokonać ponieważ zostałeś duchowo przyłączony do Chrystusa w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jeśli jesteś prawdziwie zbawiony, masz nowe i czyste życie którym możesz zadowolić Boga. Moc która wzbudziła Jezusa z martwych przeobraża cię na jego podobieństwo:

Kol. 2:9-14 9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. 10 I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy; 11 W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego; 12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;  

Bóg sprawił cudowną transformację w twoim sercu, i teraz chce być przyciągnął do siebie duchowe źródła które ci daje kiedy dążysz do świętości:

Rzym. 6:12-23 12 Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. 13 I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. 14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. 15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! 16 Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 17 Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście; 18 A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. 19 Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni. 20 Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. 21 Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. 22 Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. 23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

2 Tym. 2:22 Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Psalm 19:7-14 7 Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. 8 Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy. 9 Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. 10 Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. 11 Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. 12 Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. 13 Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. 14 Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, PANIE, moja skało i mój odkupicielu!

Psalm 119:9-11 9 W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. 10 Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. 11 W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie.

Walka przeciwko grzechowi i pokusie, także jak dążenie do większego posłuszeństwa słowu Bożemu jest procesem który następuje stopniowo, dzień po dniu. Pokusa by ulec w swojej walce z grzechem – nawet grzechem seksualnym – nie jest niezwykła dla wierzącego, Apostoł Paweł pisze o swojej walce z grzechem w Rzymian, mówiąc o swojej “niewoli prawa grzechu”

Rzymi. 7:14-25 14 Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. 15 Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. 16 A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. 17 Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. 18 Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. 19 Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. 20 A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. 21 Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. 22 Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. 23 Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. 24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.

Podczas gdy twoja walka przeciw grzechowi jest nieprzerwana i trudna, jest to walka którą możesz zwyciężyć, jeśli pokornie polegasz na źródłach które daje ci Bóg — Rozmyślanie nad Pismem, oddanie modlitwie, i społeczność w biblijnym kościele. Doświadczanie i radowanie się stopniowym pokonywaniem grzechu zależy od wiernego pielęgnowania twojego serca ku czystości. Walka z grzechem wierzącego jest jak pozbywanie się chwastów z ogrodu. Jeśli będziesz ciął chwasty przy ziemi będą cały czas odrastać. Jeśli chcesz się ich pozbyć stale, musisz wyrwać je z korzeniami.

Tak samo jest z grzechem. Musisz widzieć grzeszne tendencje jako martwe pozostałości swojego poprzedniego życia, które muszą zostać wykorzenione, jak Kolosan naucza:

Kol. 3:5 Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem;

Jeśli będziesz starał się przestać grzeszyć jedynie w zewnętrznym sensie – nie rozprawiając się z korzeniem problemu na poziomie serca — nie osiągniesz długo czasowej świętości. Jak wielki Purytański kaznodzieja John Owen napisał, ” Zabijaj grzech, albo on zabije ciebie..”
.


Klucz do sukcesu

Kluczem do stałej czystości w twoim życiu jest wykształcenie konkretnych, namacalnych wzorców wierności w świętości:

Gal. 5:16 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej

To jest kiedy zaczniesz skracać wzorce modlitwy, pilne studiowanie Biblii, i dążenie do bliskiej relacji z Bogiem, staniesz się bardziej podatny na pożądliwe pokusy. Może być, że okres seksualnego grzechu jest bezpośrednim rezultatem stawania się niedbałym w podążaniu za Panem, szczególnie, gdy wyrzuty sumienia poprzedniego grzechu zaczęły się zacierać.

Będziesz wzrastać w osobistej świętości w bezpośredniej proporcji do twojej nauki Bożego słowa i zaangażowania w modlitwie. W Jana Jezus mówi:

Jan 14:15 Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.

Niech twoja walka przeciwko grzechowi seksualnemu będzie się przelewała miłością i oddaniem dla twojego Pana i Zbawiciela.
.


Biblijne zasoby do przezwyciężenia grzechu seksualnego

W Liście do Efezjan uczysz się o silnej broniach jakie Pan Jezus dał ci do walki przeciwko grzechu. Jest to “Miecz Ducha“, Boże Słowo, które jest największą bronią dla twojej wali przeciwko diabłu:

Efez. 6:10-17 10 W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. 13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. 14 Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; 15 I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. 16 A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;

W Psalmie 119 czytamy:

Psalm 119:9-11 9 W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. 10 Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. 11 W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie.

W dodatku do wypełniania twojego serca Bożym słowem, musisz aktywnie uciekać od każdej pokusy która zagraża twojej czystości. W 2 Tymoteusza, Paweł nakazuje Tymoteuszowi by cały czas uciekać od grzesznych pragnień.

2 Tym. 2:21-22 21 Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. 22 Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

Jest całkowitym głupstwem brać lekko problem seksualnego grzechu, lub przecenić swoją zdolność by opierać się pokusie. Tak jak Józef uciekał od dziennego uwodzenia przez żonę Potifara:

1 Mojż. 39:6-12 Dlatego oddał wszystko, co miał, w ręce Józefa i o niczym u siebie nie wiedział, tylko o chlebie, który spożywał. A Józef był przystojny i miły dla oka. Po tych wydarzeniach żona jego pana zwróciła swe oczy na Józefa i powiedziała: Połóż się ze mną. Ale odmówił i powiedział do żony swego pana: Mój pan nie wie tak dobrze jak ja, co jest w jego domu, bo wszystko, co miał, oddał w moje ręce. I nie ma w tym domu nikogo większego ode mnie, i nie zabronił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I chociaż namawiała Józefa dzień w dzień, on nie zgadzał się z nią położyć ani z nią być. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swoje obowiązki, a nie było tam nikogo z domowników; Uchwyciła go za szatę i powiedziała: Połóż się ze mną. Ale on zostawił swoją szatę w jej ręku, uciekł i wyszedł na zewnątrz.

Ty także musisz unikać tych dni, miejsc, i sytuacji w których wiesz że seksualna pokusa się zwiększy.

W końcu, by wzrastać duchowo i przezwyciężyć pokusę, musisz regularnie i aktywnie brać udział w duszpasterstwach lokalnych biblijnych kościołów. Pan zaprojektował nasz duchowy wzrost by był przeprowadzany poprzez pełne miłości, wzajemnie pouczającą posługę kościoła zobowiązanego do ekspozycyjnego głoszenia i regularnej odpowiedzialności.

Efez. 4:11-16 11 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; 12 Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa; 13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; 14 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. 15 Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. 16 Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości.

Hebr. 10:23-25 23 Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. 24 I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; 25 Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.

Kiedy podążasz za pokusą i samo-gratyfikacji, twoje myśli i wysiłki będą pochłonięte egoizmem. Lecz podejmując inicjatywę by służyć innym poprzez posługę kościoła, zdejmujesz swoją uwagę z siebie. Musisz dążyć by wypracować nawyk kochania i służenia innym zamiast sobie. Jeśli to zrobisz staniesz się bardziej jak Jezus.


Wnioski

Seksualne spełnienie wyrażone wewnątrz Chrześcijańskiego małżeństwa jest wspaniałym darem od Boga. Pan zaprojektował seksualność jako sposób wyrażenia miłości między mężem a żoną, lecz jeśli jest używane egoistycznie i poza więzami jego celu, będzie produkować niewypowiedziany ból serca.

Jeśli jesteś Chrześcijaninem i grzeszyłeś seksualnie, proszę wiedz, iż Bóg przebaczył ci to na podstawie śmierci Chrystusa na krzyżu. Jeśli wyznasz swoje grzechy i zaczniesz dążyć do prawości, Pan jest wierny by oczyścić cię z grzechu i dać ci odnowioną chęć zadowalania go. Pan dał taką obietnicę do wszystkich którzy uklękną przed Chrystusem:

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości

1 Tes. 4:3-5 3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu; 4 Aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu; 5 Nie w namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga;

1 Tes. 4:7-8 7 Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. 8 A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego.

Niech Bóg cię umocni byś wzrastał w zwycięstwie nad seksualnym grzechem dla Jego chwały i twojego dobra.

Print Friendly, PDF & Email