Hipoteza ramowa

Hebr. 4:4 …I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.

Mit jest także implikacją „hipotezy ramowej”. To jest wyjaśnienie sześciu dni Księgi Rodzaju 1 i siódmego dnia Księgi Rodzaju 2:1-3. Przyczyną powstania tej teorii to wątpliwości co do dosłowności relacji z Księgi Rodzaju 1:1-2:3 z powodu głośnych świadectw współczesnych naukowców,

  • że wszechświat ma miliardy lat
    .
  • i że jego obecna forma jest wynikiem ewolucji.

Hipoteza ramowa zaprzecza, jakoby Księga Rodzaju 1:1-2:3 wyjaśniała, co faktycznie miało miejsce na początku. Ten bardzo ludzki, ale natchniony autor opowiedział raczej historię, której celem jest to, że Bóg stworzył świat w nieznany sposób i na przestrzeni nieznanego czasu. (W rzeczywistości obrońcy hipotezy ramowej będą uważać, że Bóg stworzył świat dokładnie tak, jak dekretuje nauka ewolucyjna: w procesie ewolucyjnym trwającym miliardy lat).

[kreacjonizm sześciodniowy to] przejaw ignorancji i fanatyzmu […] nie wiem jak było naprawdę […] sześciodniowy kreacjonizm naukowy z geologią potopową jest po prostu błędny [… to] pseudonauka jakich wiele, żadna teologia, żadna pobożność, [lecz] ośli upór i brak wiedzy, górne rejestry Denninga-Krugera [tj. odniesienie do osoby niedouczonej i przeceniającej swoje intelektualne możlwości, przyp. red.], nic więcej. Kreacjonistów którzy […] nie są sześciodniowi […] nie atakuję, są odmiany kreacjonizmu nie tylko w sensie filozoficznym/teologicznym (bo ten sam wyznaję), które mogą mieć przynajmniej częściowo jakiś sens, których zostanie przejęty przez przyszłą teorię wyjaśniającą zmiany życia [czyli ewolucję, przyp. red.] – Janusz Kucharczyk, wykładowca greki i filozofii na Wyższym Seminarium Baptystycznym, mitolog, źródło


Fałszywa narracja?

Tak więc narrator z Księgi Rodzaju, jak głosi hipoteza, oparł swoją opowieść na ramie (całkowicie fikcyjnej!) sześciu dni stworzenia i jednego dnia odpoczynku. Nie ma nic faktycznego w dniach z ich wieczorem i porankiem, w tym siódmym dniu: nic faktycznego w porządku dni; nic faktycznego o poszczególnych aktach stworzenia każdego dnia, ani w żadnych szczegółach. Przypuszczalnie nierealność tego fragmentu rozciągałaby się również na trynitarną rozmowę Boga w Nim przed stworzeniem człowieka w Księdze Rodzaju

1 Mojż. 1:26 Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.

Tak opisał ją jeden z czołowych orędowników tej teorii, który również zrobił wiele dla jej spopularyzowania wśród konserwatywnych Reformatów zarówno w Holandii, jak i w Ameryce Północnej.

„W Księdze Rodzaju 1 natchniony autor przedstawia nam historię stworzenia. Nie jest jednak jego zamiarem przedstawianie dokładnego sprawozdania z tego, co wydarzyło się przy stworzeniu. Mówiąc o ośmiokrotnym dziele Boga, imponuje czytelnikowi faktem, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga. Tę ośmiokrotną pracę umieszcza w ramach: rozdziela ją na sześć dni, do których dodaje siódmy dzień jako dzień odpoczynku. W ten sposób daje wyraz temu, że dzieło stworzenia jest kompletne; także, że na zakończenie Swojego dzieła Bóg może odpocząć, cieszyć się rezultatem; a także… że w celebrowaniu szabatu człowiek musi być naśladowcą Boga. Sposób, w jaki dzieła stworzenia zostały rozłożone na sześć dni, nie jest arbitralny”. [1]

Nazwa „hipoteza ramowa”, którą nazywa się to rozumienie fundamentalnych rozdziałów Biblii, jest obaleniem tej teorii. Wiara Kościoła nie może i nie opiera się na „hipotezie”. Wiara kościoła musi być absolutnie pewną wiedzą, której przedmiotem jest jasne, nieomylne, boskie objawienie i która uznaje Księgę Rodzaju 1:1-2:3 za to, czym ona sama i cała reszta Pisma Świętego twierdzi, że jest: historią.

Odrzucenie przez ramową hipotezę historyczności Księgi Rodzaju 1:1-2:3 implikuje

Księga Rodzaju 1:1-2:3 zawiera opis stworzenia przez Boga pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety na swój obraz. Jeśli ta relacja nie jest historyczna, to nie jest też ściśle z nią powiązana relacja o upadku tych dwóch wspaniałych postaci.

Sam Ridderbos przyznał, że hipoteza ramowa implikuje śmierć w świecie Bożym na długo przed i zupełnie niezależnie od ewentualnego „upadku” ludzi, który według Rodzaju 3:17, 18 i Rzymian 8:19-22 jest przyczyną śmierci w stworzeniu. Ridderbos przyznał też, że hipoteza ramowa otwiera Kościół na nauki Jana Levera o biologicznym pochodzeniu człowieka od zwierząt [2].

1 Mojż. 3:17-18 17. Do Adama zaś powiedział: Ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc: Nie będziesz z niego jadł – przeklęta będzie ziemia z twego powodu, w trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia. 18. Ona będzie ci rodzić ciernie i oset i będziesz spożywał rośliny polne.
.
Rzym. 8:19-22 19. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. 20. Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; 21. Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd.

Podstawą historyczności Księgi Rodzaju 1-11 jest rzeczywistość dni Księgi Rodzaju 1:1-2:3, z których każdy składa się z jednego wieczoru i jednego poranka; faktyczność ich porządku, jak aktów lub odpoczynku Boga w każdym z nich; i dosłowność ich zapisu.
.


Pismo

Co tłumaczy pogląd, że początkowe rozdziały Pisma Świętego są mityczne?

Ten pogląd nie był tradycją Kościoła przez około 1700 lat po Apostołach. Wszyscy swobodnie przyznają, że tradycją kościoła jest traktowanie Księgi Rodzaju 1-11 jako historycznej. W niemniejszym stopniu ten pogląd jest tradycją Reformacji.

Luter

Luter w swoich wykładach z Księgi Rodzaju reprezentuje tradycję Reformacji. Odnosząc się do kuszenia Ewy przez węża, Luter napisał:

„Przez Mojżesza [Duch Święty] nie daje nam głupich alegorii; ale uczy nas o najważniejszych wydarzeniach, które dotyczą Boga, grzesznego człowieka i szatana, sprawcy grzechu. Ustalmy zatem w pierwszej kolejności, że wąż jest prawdziwym wężem, ale tym, który został wprowadzony i przejęty przez szatana, który przemawia przez węża.” [3]

Nieco później w swoim komentarzu, zastanawiając się nad pierwszymi trzema rozdziałami, Luter napisał:

„Wszystkie te fakty potraktowaliśmy w ich znaczeniu historycznym, czyli prawdziwym i rzeczywistym” [4].
,
„Nikt – dodał – nie może nie zauważyć, że Mojżesz nie ma intencji przedstawiać alegorii, ale po prostu pisał historię prymitywnego świata”. [5]

Wyznanie krytków

Pogląd na Księgę Rodzaju 1–11 jako mit nie wynika również z egzegezy samych rozdziałów ani z egzegezy fragmentów Nowego Testamentu, które odnoszą się do Księgi Rodzaju 1–11. Najbardziej liberalni krytycy Księgi Rodzaju 1–11, w tym Julius Wellhausen i Gerhard von Rad, przyznali, że Księga Rodzaju 1-11 rzekomo jest historią i nauką. Pisarz myślał, że daje kosmogonię i zamierzał opowiedzieć historię. Wellhausen napisał:

„Jednak przy tym wszystkim cel narratora nie jest głównie religijny. Gdyby chciał tylko powiedzieć, że Bóg stworzył świat z niczego i uczynił go dobrym, mógłby to powiedzieć w prostszych słowach, a jednocześnie wyraźniej. Nie ulega wątpliwości, że zamierza opisać rzeczywisty przebieg genezy świata i być przy tym wiernym naturze; ma na myśli przedstawienie kosmogonicznej teorii. Kto temu zaprzecza, myli dwie różne rzeczy – wartość historii dla nas i cel pisarza.
.
Podczas gdy nasze poglądy religijne są lub wydają się być zgodne z jego poglądami, mamy inne wyobrażenia o początku świata, ponieważ mamy inne wyobrażenia o samym świecie i nie widzimy na niebie żadnego sklepienia, w gwiazdach żadnych lamp ani na ziemi fundamentu wszechświata. Nie może to jednak przeszkadzać nam w rozpoznaniu, jaki naprawdę był teoretyczny cel pisarza Rodzaju. 1. Próbuje wydedukować rzeczy takimi, jakimi są od siebie nawzajem: pyta, jak prawdopodobnie wyszły one początkowo z pierwotnej materii i świata, który ma przed oczami, robiąc to, nie w świecie mitycznym, ale w obecnym i zwyczajnym” .
[6]

Chociaż von Rad wykluczył Księgę Rodzaju 1:1-2:4a z tej analizy, osądził w odniesieniu do reszty Księgi Rodzaju 1 – 11, że

„w przypadku Jahwisty byłoby błędnym teologicznym rygoryzmem nie uznać, że to, co zaplanował, było, na ile to możliwe ze środkami i możliwościami swoich czasów, prawdziwą i kompletną pierwotną historią ludzkości. Niewątpliwie przedstawił tę rozpiętość historii z punktu widzenia relacji człowieka z Bogiem; ale w tym przedsięwzięciu bezsprzecznie chciał także przekazać swoim współczesnym konkretną wiedzę o najwcześniejszym rozwoju cywilizacji człowieka, a więc i ten aspekt pradziejowej historii Jahwe musi być poważnie uwzględniony.”[7]

Chrystus i Apostołowie

Czy jest ktoś, kto ośmieli się zaprzeczyć, że Chrystus i Jego Apostołowie uważali osoby i wydarzenia opisane w Księdze Rodzaju 1 -11 za historyczne i nauczali kościół nowotestamentowy tak je postrzegać w Ewangelii Mateusza, Jana, Listach do Rzymian, Koryntian, Tymoteusza, Piotra, Dziejach Apostolskich i innych miejscach?

Mat. 19:3-4 3. Wtedy przyszli do niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? 4. A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
.
Mat. 24:37-39 37. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; 39. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
.
Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
.
Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
.
1 Kor. 11:7-9 7. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. 8. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. 9. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny.
.
1 Tym. 2:12-14 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. 13.Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. 14. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.
.
2 Piotra 3:5-6 5. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże; 6. Przez które ówczesny świat, zalany wodą, zginął.
.
Dzieje 17:26 I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania;

Nikt nie wywodzi koncepcji Księgi Rodzaju 1-11 jako mitu z solidnej egzegezy tych fragmentów Nowego Testamentu. Rzeczywiście, uznanie Księgi Rodzaju 1-11 jako historycznej przez Chrystusa i Apostołów w Piśmie Nowego Testamentu jest przyczyną skrajnego zakłopotania dla ewangelicznych i Reformowanych mitologów.
.

Wyznania Wiary

W Wyznaniach Reformacji – wiążących dokumentach dla wszystkich teologów Reformowanych i Prezbiteriańskich – nie ma najmniejszego otwarcia na przyjęcie Księgi Rodzaju 1-11 jako mitu.

Na podstawie Księgi Rodzaju 1-3, w artykułach 12-17, Konfesja Belgijska naucza o stworzeniu, stworzeniu człowieka z prochu i upadku człowieka za pomocą diabła przemawiającego przez węża jako o historii.

Artykuł 14 Wierzymy, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i uformował go na swój obraz i podobieństwo (1 Mojż. 1:26) – dobrego, sprawiedliwego i świętego, zdolnego zawsze pełnić wolę Bożą (1 Mojż. 1:31). Lecz kiedy człowiek był w stanie chwały, nie uszanował tego, nie uznał swego wyjątkowego położenia, lecz dobrowolnie poddał się grzechowi i w konsekwencji śmierci i przekleństwu, kiedy dał posłuch diabłu (1 Mojż. 3:6-17)

Katechizm Heidelberski czyni to samo w 3 i 4 Dniach Pańskich.

Pytanie 6: Czy to znaczy, że Bóg stworzył człowieka złym i przewrotnym?
.
Odpowiedź:Nie, Bóg stworzył człowieka dobrym, stworzył go na swój obraz, tzn. jako prawdziwie sprawiedliwego i świętego, tak aby człowiek mógł w pełni poznać swego Stwórcę, aby mógł Go kochać i żyć z Nim w wiecznym szczęściu, nieustannie chwaląc Go i błogosławiąc Mu.
Pytanie 9:Czy w takim razie Bóg nie jest niesprawiedliwy stwarzając w swym Prawie wymagania, których człowiek nie jest w stanie wypełnić
.
Odpowiedź: Nie, nie jest, gdyż człowiek został przez Boga stworzony tak, aby mógł Prawo wypełnić. Zbuntował się jednak, zwiedziony przez diabła i pozbawił tej zdolności zarówno sam siebie, jak i swoje potomstwo.

Westminsterskie Wyznanie Wiary wyraźnie wymaga, aby dni Księgi Rodzaju 1 były rozumiane jako rzeczywistość historyczna:

„Na początku podobało się to Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Stworzyć lub zrobić z niczego świat i wszystkie rzeczy w nim, widzialne lub niewidzialne, w ciągu sześciu dni, a wszystko było bardzo dobre” (4.1).


Podstawy herezji

Dlaczego więc ewangelicy i Reformowani zaczęli kwestionować historyczność Księgi Rodzaju 1-11?
.

Naturalistyczny pogląd na Pismo

Było to możliwe dzięki doktrynie Pisma Świętego, która weszła do kościołów. Pismo Święte uważane jest za ludzką księgę uformowaną w procesie historycznym. W Księdze Rodzaju 1-11 Pismo Święte jest słabym, omylnym słowem człowieka na temat pochodzenia.

John Romer jest prawdopodobnie trochę za mocny dla niektórych ewangelicznych i Reformowanych obrońców figuratywnej interpretacji Księgi Rodzaju 1-11, ale dokładnie wskazuje, co dzieje się w tych kręgach, jeśli chodzi o ich doktrynę Pisma Świętego. W półpopularnym dziele na temat Pisma Świętego zatytułowanym Testament Romer stwierdza, że Księga Rodzaju wprowadza nas w „świat mitów”.Mit”, opisuje jako „świętą opowieść… starannie zaprojektowaną, aby poradzić sobie z najgłębszymi sprawami dnia”. Jak to się stało w Biblii, Romer wyjaśnia w ten sposób:

„Cały ten proces rozpoczął się, gdy sagi Mezopotamii zostały dokładnie przeanalizowane przez autorów Księgi Rodzaju, a myśli i struktury tej najstarszej historii zostały skierowane do celów Izraela i ich najbardziej jedynego i samotnego Boga”[8]

Nauka środkiem hermeneutycznym

Drugim, nie mniej znaczącym, jest pragnienie uczonych ewangelicznych i Reformowanych, aby dostosować myślenie Kościoła do myślenia świata, pragnienie dostosowania chrześcijaństwa do kultury. Jest to głębokie i silne we współczesnej teologii protestanckiej. Kościoły porzuciły antytezę: absolutną duchową separację między światem bezbożnych a świętym ludem Bożym, między umysłem wrogów Boga a umysłem Chrystusa w Jego przyjaciołach.

Jednym z aspektów tej samobójczej manii jest przekonanie, że aby być szanowanym, a nawet atrakcyjnym dla wykształconego współczesnego człowieka, kościoły muszą dostosować swoje myślenie, swoje wyznanie i swoje Pismo Święte do najnowszych teorii naukowych. Najnowszą teorię naukową nazywają „ogólnym objawieniem”. Ponieważ panującą teorią jest darwinowska ewolucja, Księga Rodzaju 1–11 musi tańczyć do melodii granej przez tego niewiernego naukowca i jego ateistyczną teorię.

Zachary Hayes, pisarz rzymskokatolicki, jest odświeżająco szczery, co do powodu, dla którego zarówno kościoły rzymskokatolickie, jak i protestanckie uważają teraz Księgę Rodzaju 1-11 za mityczną.

„Płaska (sic!), historyczna interpretacja Księgi Rodzaju zniknęła z praktycznie wszystkich prezentacji teologicznych poza kręgami ściśle fundamentalistycznymi (sic!). Relacja ma w dużej mierze charakter fikcyjny i zawiera wiele elementów symbolicznych i mitycznych…”

Nowe spojrzenie kościołów na początkowe rozdziały Biblii nie jest egzegezą Pisma Świętego:

„Byłoby całkiem niekompletne próbować wyjaśnić te zmiany wyłącznie w kategoriach wewnętrznego rozwoju egzegezy biblijnej”.

Przyczyną jest raczej współczesna teoria naukowa, szczególnie darwinowska ewolucja:

„Znana teoria, która od samego początku była pełna niedoskonałości, stała się prawie niezrozumiała dla chrześcijanina, który postrzega początki rasy ludzkiej w kategoriach jakiejś formy ewolucji.

Hayes daje uczciwe ostrzeżenie:

„Nie można otworzyć możliwości utrzymywania jakiejś formy ewolucji bez otwierania puszki Pandory. Ci, którzy otwierają tę puszkę, muszą być gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów pojawiających się w wielu dziedzinach teologii. “[9]

Wielu ewangelicznych i Reformowanych uczonych i kościołów jest mniej szczerych w swoich wyjaśnieniach lub mniej rozwiniętych w swoim myśleniu, ale wszyscy wskazują, że ich zrewidowany pogląd na Księgę Rodzaju jest spowodowany naciskiem współczesnej nauki, to znaczy teorii ewolucji. Chrześcijańsko-Reformowany „Komitet ds. Stworzenia i Nauki” wrzucił całą Księgę Rodzaju 1–11 w sferę tego, co niehistoryczne.

Fragment ten jest „specjalnym rodzajem historiografii”; daje nam „pierwotną historię”. Powodem tej analizy tego fragmentu był „wpływ objawienia ogólnego na nasze zrozumienie objawienia specjalnego”.Ogólne objawienie” jest współczesną ewolucyjną teorią naukową. [10] N.H. Ridderbos wskazał leżącą u jego podstaw hipotezę ramową dotyczącą Księgi Rodzaju 1 i 2, gdy argumentował, że „z każdego innego punktu widzenia… powstają poważne trudności w odniesieniu do nauk przyrodniczych.” [11]

“Dziś wiemy, że krzyżowaliśmy się z nimi [tj. z małpami]. Kreacjoniści za to dzielnie mówią, że istnieje ostra granica między człowiekiem a małpą, tylko że prawie każdy lokuje ją w innym miejscu: jeden przed australpitekiem, inny przed Homo erectus, czwarty przed Homo heidelebergensis, piąty po nim 😉 Nie ma żadnej ostrej granicy. To jest wniosek”Janusz Kucharczyk, wykładowca greki i filozofii na Wyższym Seminarium Baptystycznym, mitolog, źródło

To, co robią tchórzliwe kościoły, doskonale symbolizował jeden z najbardziej ironicznych incydentów w historii kościoła. Po śmierci Karola Darwina Kościół anglikański tego ateistę, który zrobił tyle samo, by zniszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, co każdy człowiek w epoce nowożytnej, pochował z pełnymi honorami w Opactwie Westminsterskim, wraz ze starym, uznanym potępionym Thomasem Huxleyem, niosącym jego trumnę. To się naprawdę wydarzyło.
.


Podstęp mitologów

Nic z tego nie sugeruje, że mitologowie nie traktują Księgi Rodzaju 1-11 bardzo poważnie i że nie znajdują zbyt dobrego, duchowego znaczenia w tej niehistorycznej części Pisma Świętego. Przeciwnie!

  • Historia stworzenia ukazuje zależność Izraela od Jahwe, odrzucenie przez Izrael pogańskiego ubóstwienia stworzenia i wyznanie Izraela, że ​​tylko ich Bóg jest Bogiem.
    .
  • Historia upadku to uznanie przez Izrael, że człowiek jest z natury grzeszny i potrzebuje odkupienia.

Ale żadne z tych wspaniałych, duchowych i pomocnych zastosowań Księgi Rodzaju 1-11 nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wszystko opiera się na… micie. To wszystko jest ludzkim wyjaśnieniem fikcyjnego opisu rzeczy przez człowieka. Wszystkim brakuje… cóż, rzeczywistości. To nie jest zdrowa doktryna. To nie jest prawda.

Jeśi Księga Rodzaju 1 – 11 to mit, muszę ją postrzegać tak samo jak opowieść o puszce Pandory, czy mit o zabiciu i poćwiartowaniu przez Marduka potwora [boginię] Tiamat, czy też bajkę „Czerwony Kapturek”. Kiedy kaznodzieja, który przyjmuje Księgę Rodzaju 3 jako mit, mówi mi, że potrzebuję odkupiciela ze względu na upadek człowieka, mam tylko jedną odpowiedź:

„Czy człowiek naprawdę upadł tak, jak zapisano w księdze Rodzaju 3?”.

Jeśli nie, nie potrzebuję odkupiciela; raczej muszę ewoluować wyżej.

“Nie lubię myśleć o zmartwychwstaniu tylko w kategoriach kościelnej ortodoksji, która bywa martwa, bliższa mi jest perspektywa rosyjskiego teologa i filozofa prawosławnego Nikołaja Fiodorowa, który widzi w nim zachętę do poszukiwań naukowych metod wsrzeszania, nie jest to dla nie negacja wiary lecz raczej wyciągnięcie z niej ostatecznych wniosków
.
Nie wykluczam życia pośmiertnego, ale taki argument jest albo zabawny celowo, lub z naiwności albo trollingiem”Janusz Kucharczyk, wykładowca greki i filozofii na Wyższym Seminarium Baptystycznym, mitolog,  źródło1źródło2

Kiedy teolog, który wyjaśnia Księgę Rodzaju 2 jako mit, wzywa mnie do życia w jednocielesnej wierności z moją żoną (zauważam, że w miarę jak kościoły coraz bardziej akceptują Księgę Rodzaju 1-11 jako mit, coraz rzadziej wzywają mnie do życia w jednocielesnej wierności z moją żoną), mam to pytanie:

„Czy Księga Rodzaju 2 jest faktycznym opisem historycznej instytucji małżeństwa przez samego Stwórcę?”

Jeśli nie, nie obowiązuje mnie żadne prawo wierności w małżeństwie. W małżeństwie lub poza nim mogę żyć tak, jak mi się podoba.

Dziecko Boże musi widzieć historię w Księdze Rodzaju 1-11. Chrześcijaństwo musi widzieć tam historię, historię, która jest jasno i wiarygodnie spisana przez boskie natchnienie.

Na podstawie źródło

Przypisy

[1] N.H. Ridderbos, Is There a Conflict between Genesis 1 and Natural Science?, Grand Rapids: Eerdmans, 1957, s.45.
[2] Tamże, s. 70, 71. Trzeba przyznać, że Ridderbos nie próbował ukrywać tych implikacji hipotezy ramowej. Nie umniejszał też ich znaczenia. Mówił o „dwóch głębokich problemach”.
[3] Marcin Luter, Dzieła Lutra, t.1, wyd. Jaroslav Pelikan, Saint Louis: Concordia, 1958, s.185.
[4] Tamże, s. 231.
[5] Tamże, s. 237
[6] Julius Wellhausen, Prolegomena to the History of Ancient Israel, Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1973, s. 298.
[7] Gerhard von Rad, Old Testament Theology, vol.1, New York: Harper & Row, 1962, s.158, 159.
[8] John Romer, Testament, New York: Henry Holt and Company, 1988, s.33. 39.
[9] Zachary Hayes, What are They Saying about Creation?, New York: Paulist Press, 1980.
[10] “Report 28,” s. 379-384.
[11] Ridderbos, s. 46.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email