Tyt. 1:1-3 1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością; 2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg; 3 I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela; 

Ewangelia: moc Boga ku zbawieniu

Bez prawdy ewangelii nie ma zbawienia. Każdy człowiek, nawet posiadając pełnię naturalnego objawienia o Bogu, wyrażoną w dziele stworzenia, nie jest w stanie ani Boga odnaleźć ani tym bardziej do Niego przyjść o własnych siłach. To oznacza, że naturalny człowiek tłumi w sobie prawdę, jego upadła natura zawsze odrzuca prawdziwego Boga, przez co nie ma on żadnej nadziei na zbawienie.

Rzym. 1:19-20 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

Rzym. 3:11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Efez. 2:12 Byliście w tamtym czasie (niewiary i pogaństwa) bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.
.


Potrzeba Bożej interwencji

.

Boża łaska:

W celu uratowania ludzi wybranych przez Boga do zbawienia Bóg wysłał swojego Syna aby umarł za nich. Ustanowił ewangelię. Dobrą nowinę o skończonym dziele Chrystusa, który na krzyżu poniósł Bożą karę za grzechy wszystkich wierzących, w tym samym czasie przypisując im Swoją sprawiedliwość, którą wykazał przez 33 lata bezgrzesznego życia na ziemi. Owocem zbawienia stało się upamiętanie od grzechu i ciągłe uświęcenie wierzących.

.

Boży wybór: 

To Ojciec pociąga wybranych do zbawienia i przekazuje ich Synowi, jednak Bóg również nakazał głosić ewangelię. I to jest główne zadanie kościoła.

Jan 6:64 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.

Do wiary mogą przyjść tylko wybrani przez radę Bożą (Ojciec, Syn i Duch zdecydowali kto i kiedy). Decyzja ta zapadła przed założeniem świata.
.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

.

Sposób: 

Aby człowiek mógł być zbawiony ewangelią pojednania z Bogiem musi zostać fizycznie ogłoszona. Jeśli ewangelia nie jest głoszona, nie ma możliwości zbawienia.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.
.

Agenci: 

Głoszenie dobrej nowiny jest uwarunkowane od poświęconych temu celowi ludzi.
.

Syn

 – wzywał do upamiętania i nawrócenia się do Boga dając przykład kościołowi.

Efez. 2:17 A gdy (Syn) przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy.
.

Apostołowie

– przed wniebowstąpieniem i na chwilę przed powołaniem do życia kościoła (co stało się po dziesięciu dniach, w dniu pięćdziesiątnicy) wskrzeszony z martwych Syn objawił się jedenastu wybranym przez siebie osobiście Apostołom dając im zadanie, jakie miało przejść na cały kościół. Fizyczne ogłoszenie ewangelii zbawienia wszelkiemu stworzeniu.

Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Marka 16:15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Do grona wybranych Apostołów, którzy byli świadkami zmartwychwstałego Jezusa dołączył w późniejszym czasie również Paweł. Jemu także Chrystus objawił się osobiście nakazując głoszenie ewangelii na całym świecie.

1 Kor. 15:8 A ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jak poronionemu płodowi.

Dzieje 9:15 (Jezus o Pawle) on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela.

Gal. 1 15-16.17.22-23 Lecz gdy upodobało się Bogu, który mnie odłączył w łonie mojej matki i powołał swoją łaską; 16 Aby objawić swego Syna we mnie, abym głosił go wśród pogan, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi;…17 poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku…22 A nie byłem osobiście znany kościołom Judei, które są w Chrystusie. 23 Słyszeli tylko: ten, który kiedyś nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył.

Dzieje 20:27 Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej.
.

Uczniowie Apostołów

– mają przekazywać naukę apostolską, spisaną w postaci Słowa Bożego prawdę ewangelii  dalszym pokoleniom. Wiara może być też wzbudzona przez samo czytanie Słowa Bożego.

2 Tym. 2:2 A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

2 Tes. 2:14 Do tego powołał was przez naszą ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Misjonarze sprawujący dzieło głoszenia ewangelii posyłani są przez Boga i wyposażani przez kościół. Jest to piękne w oczach Bożych.

Rzym. 10:15 Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!

1 Kor. 9:14 Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, z ewangelii żyli.
.

Zakres działania:

Słowo Boże, cała Rada Boża ma dotrzeć na cały świat, do wszystkich, którzy nie mają nadziei po to, aby w ich sercach zaświtała nadzieja. Nadzieja zbawienia oparta o spisane Słowo Boże, ogłoszona fizycznie przez kościół.

Efez. 2:12 Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.

2 Piotra 1:19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie (od wizji na Górze Przemiany), a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;
.

Wnioski

Wniosek, jaki wyłania się ze zbiorczej nauki Pisma jest taki, że ewangelia musi być głoszona fizycznie jako nauczanie komunikowane przez agentów (Bożych misjonarzy) bądź też fizycznie przez czytanie Słowa Bożego. W obu przypadkach Słowa Prawdy zawarte w Piśmie Świętym są podstawą działania Ducha Świętego, który przekonuje słuchacza o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (Jan 16:8-11). Bez ukazania prawdy ewangelii jaką znajdujemy w Piśmie Świętym, przekazanej pośrednio przez agentów lub bezpośrednio przez samo Pismo Święte, nie ma możliwości zbawienia.

.


Uniwersalizm

To wierzenie, że wszyscy będą zbawieni. Wszyscy skończą w niebie. Odrzuca naukę o potępieniu i piekle. Zakłada, że Boża miłość i współczucie są większe od Jego sprawiedliwości, co prowadzi do wiary, że w ostateczności Bóg zlituje się nad wszystkimi. W tym systemie głoszenie ewangelii jest zbyteczne. Bóg i tak zmiłuje się nad wszystkimi, po co zatem głosić ewangelię?

Jest to diabelska nauka osłabiająca motywację do głoszenia Słowa za wszelką cenę (nawet życia ewangelisty). W ten sposób szatan daje chrześcijanom fałszywe poczucie bezpieczeństwa oraz uspokaja ich sumienie, gdy nie głoszą ewangelii. To przeciwstawienie się nakazowi Pańskiemu, to doktryna wysyłająca na zatracenie ludzi nieupamiętanych z grzechów. Choćby nawet tacy ludzie posiadali fizyczny dostęp do pełnej prawdy Pisma Świętego w postaci kazań i książek, czy Biblii na półce, brak misyjnego działania i ewangelizacji (jak ma to miejsce w większości domów europejskich) nie przyprowadza ludzi do upamiętania.

Obecnie widzimy, że wysiłki przeciwnika Boga przyniosły rezultaty. Kościół w większej swojej części przestał być misyjny. Skupia się raczej na rozwiązywaniu praktycznych problemów swoich członków, stał się quasi klubo kawiarnią, gdzie przez godzinę czy dwie można posłuchać zza kazalnicy jak radzić sobie z problemami, a potem w miłej atmosferze pogawędzić ze starymi znajomymi.
.


Pośmiertna szansa

Podobną teorię wyznają niektórzy chrześcijanie, uważając, że Bóg każdemu daje wybór. Zatem ci, którzy nie mogli usłyszeć ewangelii za życia będą ją mogli usłyszeć po śmierci. Jednak według Pisma zbawienie nie jest zależne od wyboru człowieka lecz od wyboru Boga i nikogo więcej (monergizm).

Jan 15:16  Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.

Rzym. 9:15-16 15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16A więc nie zależy to od tego, który chce (θέλοντος thelontos), ani od tego, który zabiega (τρέχοντος trechontos), ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
.
θέλω theló – chcieć, pożądać, życzyć sobie, planować
τρέχω trechó – biec (jak w wyścigu), czynić rozwój, czynić wysiłek w celu uzyskania czegoś

Po śmierci człowieka czeka go sąd a nie druga szansa.

Hebr. 9:27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;

Teologia równej szansy to pogląd niebiblijny, który umniejsza znaczenie roli głoszenia. Skoro Bóg daje szansę wiary po śmierci, po co ewangelizować? Implikacje tej nauki są dramatycznie sprzeczne ze Słowem. Ponieważ Słowo naucza, że ci, którzy odrzucają Chrystusa są godni większej kary po śmierci, lepiej jest nie głosić ewangelii aby nie narażać odrzucających ją na cięższą karę. Arminianistyczna wersja Boga jest zaiste zadziwiająca….

Hebr. 10: 26-27 26 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; 27 Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników.

Hebr. 10:29 Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?
.


Katolicka doktryna teologii naturalnej

Dzisiaj mówienie o tym, że Ewangelia jest jedyną drogą do zbawienia, mówienie o tym co Paweł pisał w Liście do  Galacjan, mówienie tak trudnym językiem nie jest dziś popularne.

Gal. 1:8-9 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Kościół katolicki też tego nie lubi więc wymyślono coś co nazywa się naturalną teologią. I Kościół katolicki twierdzi, że ludzie bez dostępu do Biblii, bez Ewangelii, bez wiedzy o Chrystusie pojawią się w niebie i Królestwie Bożym. Będą pojednani z Bogiem. Będzie im przebaczone i otrzymają życie wieczne. Na podstawie czego?

Według Drugiego Soboru Watykańskiego zinterpretowanego przez papieża twierdzi się, że:

„Ci, którzy żyją w zgodzie z Ośmioma Błogosławieństwami i z miłością znoszą cierpienia wejdą do Królestwa Niebieskiego”.

Więc jeśli jesteś ubogi, pokorny, w żałobie, cierpiący, bez Biblii, bez ewangelii, bez Chrystusa, będziesz w Królestwie Bożym. To właśnie nazywają naturalną teologią. Innymi słowy, jest naturalna droga do Boga jeśli będziesz żył według konkretnych moralnych zasad.”
.


Protestancka “szersza łaska”

Protestanci wpadli na inny pomysł, coś co nazywają szerszą łaską i mówią, że Boża łaska jest większa niż chrześcijaństwo, jest szersza niż tylko Ewangelia. Jeden z autorów napisał:

„Bóg ma więcej do powiedzenia na temat zbawienia niż to co stało się w I wieku w Palestynie”.

Naprawdę? „Bóg ma więcej do powiedzenia na temat zbawienia niż to co stało się w I wieku w Palestynie”? Inaczej mówiąc, to, w co ten autor chce abyśmy uwierzyli – a kiedyś nazywał siebie ewangelicznym chrześcijaninem – to, że Bóg zbawia przez inne religie.

Raimon Panikkar napisał książkę zatytułowaną „Nieznany Chrystus Hinduizmu”. W tej książce napisał coś takiego:

„Chrystus zbawia przez sakrament Hinduizmu.”

Naprawdę? To tylko jeden przykład.

Widać to więc w klasycznym katolicyzmie, w idei naturalnej teologii. Widać to w protestantyzmie w szerszej łasce, że łaska Boga nie jest ograniczona tylko do Ewangelii. I nawet w ewangelikalizmie, jest coś co teraz nazywa się nową perspektywą Pawła. Główny wpływ tej myśli pochodzi od człowieka, który nazywa się N.T. Wright i jest brytyjskim teologiem. Napisał setki stron na temat ewangelii, wliczając w to bardzo grubą książkę o “zmartwychwstaniu Chrystusa”.

Szaleństwo bałwochwalczego rzymskiego katolicyzmu i odszczepieńczych grup protestanckich łatwo można odrzucić na podstawie następujących fragmentów

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Jan 10:9 Ja jestem drzwiami (ἡ θύρα he thyra). Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.

ἡ θύρα he thyra – przedimek określony ἡ he zawęża ilość desygnatów słowa θύρα thyra (drzwi) do jednego i odnosi się do jedynych drzwi, przez które jest wejście do zbawienia

Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Zatem tylko Jezus, wcielony Bóg jest jedyną drogą do Ojca,  tylko w Nim jest prawda prowadząca ku życiu wiecznemu, tylko w Nim jest życie. Kto nie wchodzi do zbawienia przez Jezusa nie wchodzi do niego w ogóle. A to ponieważ w nikim innym nie ma zbawienia, to jest w żadnym systemie religijnym, ani też przez osobiste poniżenie, dobre uczynki czy też w wierze w inne bóstwa. .

 


Wizje Jezusa

Mając powyższe na uwadze, oraz to, że w niektórych miejscach świata głoszenie Słowa jest zabronione (jak choćby w krajach muzułmańskich) i karane śmiercią, powstał pogląd, potwierdzany przez praktyczne świadectwa rzekomo nawróconych ludzi:

tam gdzie kościół zawiódł, Jezus objawiał się osobiście

Również w tym systemie głoszenie ewangelii jest zbyteczne. Skoro Bóg i tak objawi się tym, którzy mają być zbawieni, głoszenie Słowa nie ma wpływu na efekt końcowy.

Jest to pogląd zaprzeczający nauce Pisma Świętego. Gdy nie ma głosicieli Słowa, nie ma Pisma Świętego, to nie ma możliwości zbawienia.
.

Biblijna refutacja

W Piśmie Świętym oprócz przypadku powołania Pawła na Apostoła, widzimy, że nikt nie doznaje objawienia ewangelizacyjnego, Słowo Boże nie daje nam takich przykładów.
.

Dzieje 8 Eunuch królowej Kandaki

26 Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna.
27 Wstał więc i poszedł. A oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami;
28 I wracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.
29 A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.
30 Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, co czytasz?
31 A on odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł.
32 A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust.
33 W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi.
34 I zapytał eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym?
35 Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu Pisma, głosił mu Jezusa.
36 A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony?
37 I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
38 Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.

 • Diakon Filip z pewnością miał bezpośrednie objawienie, lecz był już człowiekiem wierzącym, wers 26
 • Eunuch czytał Pismo Święte, którego nie rozumiał, wersy 28 i 31
 • Diakon Filip musiał wyjaśnić znaczenie słów Izajasza, które dotyczyły osoby Mesjasza, wersy 32-33
 • Diakon Filip wyjaśnia znaczenie słów, tym samym głosząc ewangelię na podstawie Pisma Świętego, wers 35
 • To skutkowało działaniem Ducha Świętego, który narodził Eunucha z góry, czego konsekwencją był chrzest wodny, wersy 37-38
 • Bóg nie objawił swojej ewangelii Eunuchowi osobiście
 • Bóg nie objawił się bezpośrednio wyjaśniając znaczenia ewangelii
 • Bóg nakazał Diakonowi Filipowi ogłoszenie ewangelii jako sposobu zbawienia Eunucha, Bóg nie wierzy w uniwersalizm
 • Objawienie zawarte w Nowym Testamencie pozwala właściwie interpretować objawienie Starego Testamentu, jest to zasada progresywnego objawienia (Rzym. 16:25, 1 Kor. 2:7, 1 Kor. 15:51Efez. 3:3-4, Kol. 1:26, porównaj Izaj. 6:1-10 z Dzieje 28:25-27). A ponieważ w tamtym czasie Nowy Testament nie był spisany, wykładni znaczenia objawienia zawartego w Starym Testamencie dokonywali ludzie obdarowani przez  Boga mocą cudów i znaków, która uwiarygadniała ich słowa jako prawdziwie pochodzące od Boga. W tym przypadku Filip wyjaśnił znaczenie mesjańskich słów Izajasza, wersy 3135
 • Nawet pomimo tego, że objawienie w czasie Apostolskim jeszcze miało miejsce dotyczyły tylko Apostołów i niektórych z ich najbliższych współpracowników, Bóg w objawieniu nakazuje fizyczne ogłoszenie ewangelii, zamiast objawić się Eunuchowi osobiście.
  .
Dzieje 8 Samarytanie

5 Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
6 A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił.
7 Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych.
25 A gdy (Apostołowie Piotr i Jan) dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.

 • Przez ręce Diakona Filipa działała potężna moc Boża w postaci cudów, wers 7
 • Diakon Filip głosił fizycznie ewangelię, wers 5
 • Apostołowie, którzy dołączyli do diakona Filipa również głosili Słowo Boże, wers 25
 • Bóg nie objawił się bezpośrednio Samarytanom
 • Jedynym sposobem na usłyszenie dobrej nowiny było fizyczne głoszenie Słowa.
  .
Dzieje 10 Korneliusz

1 A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim;
2 Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga.
3 Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu!
4 A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: Co, Panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie.
5 Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem.
6 Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić.

19 A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego Duch: Szukają cię trzej mężczyźni.
20 Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem.

30 A Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu pościłem aż do tej godziny, a gdy o godzinie dziewiątej modliłem się w swoim domu, stanął przede mną pewien mąż w jasnej szacie;
31 I powiedział: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, a twoje jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie.
32 Dlatego poślij do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Zatrzymał się on w domu Szymona, garbarza, nad morzem. Gdy przyjdzie, będzie z tobą mówić.
33 Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy tu wszyscy obecni przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co ci Bóg nakazał.

34 Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby;
35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.
36 A jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich;
37 Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan;
38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.
39 A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.
40 Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił;
41 Nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu.
42 Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.
43 Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów.
44 A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy.

 • Korneliusz dostaje wizję od Boga, wersy 3-6
 • Według niej ma sprowadzić Piotra, wersy 30-33
 • Apostoł Piotr dostaje objawienie, według którego ma iść do Korneliusza, wersy 19-20
 • Po przybyciu Apostoł Piotr głosi Korneliuszowi i jego domownikom ewangelię co skutkuje nawróceniem, wersy 34-44
 • Pomimo tak silnego natężenia wizji, mieli je zarówno głoszący ewangelię jak i odbiorca ewangelii, Bóg nie ogłosił ewangelii w wizji lecz wysłał w tym celu swojego agenta.
  .
Dzieje 19 Joanici 

którzy znali część ewangelii, dalej ewangelizowani byli przez Pawła a nie przez osobiste objawienie (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Dzieje 2 i trzy tysiące osób

którym głoszona jest ewangelia i żaden z nich nie doznał cudu objawienia ewangelizacyjnego (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Dzieje 4 i pięć tysięcy osób

którzy nie dostali osobistego objawienia lecz podlegali słownej ewangelizacji przez kaznodzieję (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Dzieje 13 Żydzi w Salaminie i prokonsul Sergiusz, poganie w Antiochii

Bóg nie objawił się osobiście ani Żydom w Salaminie, ani prokonsulowi Sergiuszowi w Pafos ani też poganom w Antiochii Pizydyjskiej (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Dzieje 25 Agrypa i Festus z rodzinami

wszyscy podlegali ewangelizacji a nie osobistemu objawieniu (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Dzieje 28 Rzym

Ostatni rozdział Dziejów Apostolskich 28:23 stwierdza , że w Rzymie nastąpiła ewangelizacja na podstawie spisanego Słowa Bożego a nie osobistego objawienia (zgodnie z Mat. 28:19-20, Rzym. 10:14, 1 Tes. 2:162 Tes. 2:14, Rzym. 10:17, 2 Tym. 2:2)
.

Przykłady można mnożyć. Nie znajdziemy w Biblii przypadku objawienia się Jezusa w celach ewangelizacyjnych a wizje jakie mieli niektórzy ludzie miały charakter wyłącznie nakłaniający do podjęcia działań ewangelizacyjnych lub przyjęcia fizycznie głoszonej przez usta kaznodziei ewangelii.

Owszem, widzimy Jezusa wykładającego Pisma i otwierającego serca Apostołom i najbliższym uczniom (Łuk. 24:24–27) co wydarzyło się jeszcze przed Wielkim nakazem misyjnym Chrystusa oraz było Świadectwem Jego Zmartwychwstania zgodnie z 1 Kor. 15:5-8.
.


Pismo nie może sobie zaprzeczać

Zatem skoro Pismo, które nie może być naruszone (Jan 10:35) stwierdza:

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Odpowiadamy nijak, ponieważ bez kaznodziei nie usłyszą o Chrystusie i nie zostaną zbawieni, ponieważ nie usłyszeli o tym od kaznodziei, co potwierdza

1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.

Spytamy więc każdego wierzącego w to, że obecnie ewangelia głoszona przez sny, wizje, osobiste objawienia czy przez anioły:

 1. Czemu naruszasz Słowo Boże i uczysz innej doktryny?
 2. Czemu pragniesz zamknąć Boga w pudełku swoich marzeń?
 3. Czemu za wszelką cenę (o zgrozo kosztem integralności Słowa Bożego) pragniesz zmusić Boga do działania wedle twojej woli, nie pozwalając Mu czynić ze swoim to co chce (Psalm 135:6 Wszystko, co PAN chce, to czyni na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich głębinach )?

Pan chce aby ewangelia była głoszona przez kościół a nie przez objawienia, wizje i sny

.


Biblia a współczesne wizje i sny ewangelizacyjne

Jedyny fragment jaki znajdziemy w Słowie dotyczący ewangelii głoszonej w cudowny, ponadnaturalny sposób jest ostrzeżeniem.

Gal. 1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił (εὐαγγελίζηται euangelizētai) wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.

Fragment ten ostrzega przed fałszywą ewangelią i nie ustanawia aniołów jako głoszących ewangelię w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Potwierdza to grecka gramatyka
Słowo εὐαγγελίζηται euangelizētai – (głosiłby wam ewangelię) to wyraz w tzw. Subjunctive Mood czyli stanie wyrażającym nieprawdopodobną możliwość (źródło). Grecka gramatyka nazywa to ἡ διςτακτικὴ ἔγκλιςισ, „stanem wyrażania wątpliwości”. Jest to zatem przypuszczenie jakie nigdy się nie wydarzy.

– Anioły (te nieupadłe) nie będą zwiastować ewangelii, tym bardziej innej. Czynią to wysłannicy szatana, upadłe anioły.

– Apostołowie nie będą głosić innej ewangelii, czynią to uzurpatorzy, fałszywi apostołowie podszywający się pod Apostołów Baranka

2 Tes. 2:2 Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany,

Ostrzeżenie Pawła jest jak najbardziej zasadne. Potwierdza to praktyka kościoła na przestrzeni 2000 lat.

Wszystkie przypadki głoszenia “ewangelii” przez anioły czyli pozabiblijne objawienia prowadzą do herezji, odstępstwa i fałszywego Chrystusa. Począwszy od Świadków Jehowy, Montanistów, Jansenistów, Kwakrów, zielonoświątkowców, ruchu wiary, katolicyzmu, prawosławia, na sektach i kultach jak islam, mormoni, 7 all prophets, Matkę Leigh, Sun Myung Moona, Adwentystach i tak dalej i tak dalej… Wszyscy oni opierali swoją wiarę na dodatkowych objawieniach przekazywanych czy to przez anioła czy przez zjawę podającą się za Jezusa, Marię, czy samego Boga Ojca, albo Ducha Świętego…

.

Przyszłe objawienie

Owszem, Anioły będą głosić ewangelię, lecz dopiero gdy kościół zostanie zabrany z ziemi i nie będzie już komu głosić prawdy.

Obj. 14:6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom;

Jednak zanim to nastąpi, wszelkie sny, wizje i objawienia należy traktować jako podstęp diabła

2 Tes. 2:9-11 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości  wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu;
.


Wezwanie do upamiętania

Dlatego też wszystkich zielonoświątkowców opierających swoją wiarę o sny, wizje i pozabiblijne objawienia a także rzekome cuda i znaki wzywamy do upamiętania z grzechu zielonoświątkowstwa i zwróceniu swych serc ku ewangelii Panującego Pana.

Warto mieć w pamięci ostrzeżenie Jezusa, który zamiast powiedzieć, że zabici przez Piłata oraz ci którzy zginęli w nieszczęśliwym wypadku będą mieli drugą szansę na zbawienie zachęca zamiast tego do upamiętania, które może być spowodowane wyłącznie działaniem Ducha Świętego, a Duch Święty działa zawsze przez Słowo Boże. Nikt ze zmarłych nie miał wizji, snów i objawień Jezusa. Nikt nie powinien tego oczekiwać. Mamy w pełni wystarczające Słowo. Obecnie spisane w 66 księgach.

Łuk. 13:1-5 1 W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. 2 A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? 3 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. 4 Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? 5 Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.  

Niech nikt nie da się zwieść uniwersalizmowi, który zakłada że wszyscy idą do nieba, doktrynie pośmiertnej szansy, która naucza, że wszyscy dostaną szansę uwierzenia w Jezusa po śmierci, katolickiej teologii naturalnej, która głosi możliwość zbawienia z uczynków, nauce “szerszej łaski” pseudoprotestantów, która wyklucza Chrystusa z dzieła zbawienia, ani też pozabiblijnym objawieniom rzekomego Chrystusa, który w każdym z takich przypadków zaprzecza Słowu Bożemu. Niech nikt nie da się zwieść naukom innoewangelickim.

Gal. 1:6-7 6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.

2 Kor. 11:3-4 3 Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. 4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Nad tymi ludźmi ciąży przekleństwo i Boży gniew

Gal. 1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email