Każdy słyszy w głowie swój wewnętrzny głos. Jednak osoby z omamami słuchowymi, jak choćby w schizofrenii, uznają go za głos kogoś obcego. Jest to psychologicznie uwarunkowana halucynacja. Czy zatem mężowie Boży byli ofiarami choroby? Rozważmy na podstawie Słowa Bożego w jaki sposób przemawiał Bóg:

Do proroków

1 Tym. 4:1 A Duch otwarcie (ητς rhétós)  mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów;

 • ητς rhétós – wyraźnie, jasno, w wielu słowach.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez nauczycieli i proroków.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Z nieba do Saula

Dzieje 9:6-7 4 Upadł (Saul) na ziemię i usłyszał głos (φωνην phonen), który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?  6 A Saul, drżąc i bojąc się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: Wstań i idź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz robić. 7 A mężczyźni, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli bowiem głos (φωνς phōnēs), lecz nikogo nie widzieli.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez niewierzących Żydów.
 • Głos wzbudzał strach.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Jan 12:28-29 28 Ojcze, uwielbij swoje imię. Wtedy rozległ się głos (φων phōnē) z nieba: Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. 29 A ludzie, którzy stali i słyszeli, mówili: Zagrzmiało. A inni mówili: Anioł do niego przemówił.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Brzmiał niczym grzmot.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Mat. 3:17 I rozległ się głos (φων phōnēz nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez Apostołów.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

 


Z obłoku chwały

Łuk. 9:35 I rozległ się głos (φων phōnēz obłoku: To jest mój umiłowany Syn, jego słuchajcie.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez Apostołów.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Mat. 17:5-6 5 Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos (φων phōnē): To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. 6 Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez Apostołów.
 • Wzbudzał strach.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Na górze
.

Hebr. 12:19 Ani do dźwięku trąby i takiego głosu (φων phōnēsłów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono;

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez Izraela.
 • Wzbudzał strach.
 • Był trudny do zniesienia.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

2 Mojż. 20:18-19 18 Tedy wszystek lud widząc gromy, i błyskawice, i głos trąby, i górę kurzącą się, to widząc lud cofnęli się, i stanęli z daleka; 19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchać; a niech nie mówi do nas Bóg, byśmy snać nie pomarli.

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez Izraela.
 • Brzmiał jak gromy i głos trąby.
 • Wzbudzał strach.
 • Był trudny do zniesienia.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Przeciw Filystynom

1 Sam. 7:10 I stało się, gdy Samuel sprawował całopalenie, że Filistynowie przyciągnęli blisko, aby walczyli przeciw Izraelowi; ale zagrzmiał (גָּ֠דוֹל gā•ō•wl / φων phōnē – septuaginta) Pan grzmotem wielkim dnia onego nad Filistynami, a potarł je, i porażeni są przed obliczem Izraela

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Słyszany przez pogan.
 • Brzmiał jak grom.
 • Wzbudzał strach.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Grzmot

2 Sam. 22:14 Zagrzmiał Pan z nieba, a najwyższy wydał głos (קוֹלֽוֹ׃ qō•w•lōw / φωνν phonēn – septuaginta) swój.

 • Brzmiał jak grom.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Hiob 37:1 Słuchajcie z pilnością grzmienia głosu (קֹל֑וֹ qō•lōw) jego, i dźwięku który wychodzi z ust jego

 • Słyszany przez wiele osób.
 • Brzmiał jak grom.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Psalm 18:13 Głos  (קֹל֑וֹ qō•lōw / φωνν phonēn – septuaginta) PANA nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, PAN nad wielkimi wodami.

 • Brzmiał niczym grzmot.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Psalm 29:3  Głos (ק֥וֹל qō•wl / φων phōnē – septuaginta) PANA nad wodami; zagrzmiał Bóg chwały, PAN nad wielkimi wodami.

 • Brzmiał niczym grzmot.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Psalm 77:18 Głos (ק֥וֹל qō•wl / φωνν phone – septuaginta) twego grzmotu wśród obłoków, błyskawice oświetliły świat, ziemia poruszyła się i zatrzęsła.

 • Brzmiał niczym grzmot.
 • Nie był to głos w głowie.
  .
  .

 


Słyszalny cichy głos

1 Król. 19:12-13 12 Za trzęsieniem był ogień; ale Pan nie był w ogniu; za ogniem był głos (ק֥וֹל qō•wl / φωνν phone – septuaginta) cichy i wolny. 13 To gdy usłyszał Elijasz, zakrył oblicze swoje płaszczem swoim, a wyszedłszy stanął we drzwiach jaskini. A oto do niego głos mówiący: Co tu czynisz Elijaszu?

 • Słyszany przez pororoka.
 • Był cichy i spokojny.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Wielki szum

Obj. 1:15 Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos (φων phōnējak szum wielu wód.

 • Brzmiał niczym szum wielu wód.
 • Słyszany przez Apostoła.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Dan. 10:6 A ciało jego było jako Tarsys, a oblicze jego na wejrzeniu jako błyskawica, a oczy jego były jako lampy gorejące, a ramiona jego i nogi jego na wejrzeniu jako miedź wypolerowana, a głos (וְק֥וֹל wə•qō•wl / φων phōnē – septuaginta) słów jego jako głos mnóstwa.

 • Słyszany przez Proroka.
 • Brzmiał niczym głos mnóstwa.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Ezech. 43:2 A oto chwała Boga Izraelskiego przychodziła drogą od wschodu, a jego głos (וְקוֹל֗וֹ wə•qō•w•lōw / φων phōnē – septuaginta) był jako szum wód wielkich, a ziemia się lśniła od chwały jego.

 • Słyszany przez Proroka.
 • Brzmiał niczym głos wielkich wód.
 • Nie był to głos w głowie.
  .

Wnioski

Bóg przemawiał  wyraźnie, jasno, w wielu słowach. Był to prawdziwy głos, który mogło usłyszeć wiele osób.  Słyszeli go nie tylko wierzący. Głos ten wzbudzał strach / bojaźń.  Był trudny do zniesienia.  Brzmiał niczym grzmot, głos mnóstwa, szum wielu wód (choć czasem brzmiał ciszej). Posiadał cechy fizyczne jak głośność, ton i barwa, przez co był fizycznie słyszany i mógł być fizycznie słyszalny przez osoby inne niż adresaci.  Nie był to głos w głowie.

We współczesnym ruchu zielonoświątkowym istnieją świadectwa ludzi twierdzących, że słyszą w głowie głos jakiegoś boga.  Biorąc pod uwagę świadectwo Słowa Bożego jedyny nasuwający się wniosek jest taki, że nie jest to głos Boga z Biblii. W najlepszym przypadku jest to urojenie, w najgorszym demoniczna manifestacja.

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email