Inny Jezus

2 Kor. 11:3-4 3. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. 4. Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Apostoł Paweł mówił o tych, którzy przyjdą głosić innego Jezusa; tych, którzy przyjmą innego ducha i przyjmą inną ewangelię. Pytanie, które dzisiaj stawiam tobie, czytelniku, brzmi:

„Jakiego ducha otrzymałeś, w którą ewangelię wierzysz i którego Jezusa przyjąłeś?”

Istnieje wiele fałszywych Jezusów, którego miliony ludzi z ufnością przyjęły. Ci fałszywi mesjasze nazywają się Jezus i twierdzą, że są Synami Bożymi, ale kiedy przyjrzymy się szczegółom doktryn promujących takich szarlatanów i porównamy je ze Słowem Bożym, możemy zobaczyć, że nie są oni Synem Bożym, ale oszustami, którzy nie mają absolutnie żadnej mocy, by kogokolwiek zbawić.

Łuk. 21:8 A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi.


 Jezus Rzymskiego Katolicyzmu

Jezus rzymskiego katolicyzmu jest fałszywym Jezusem, którego śmierć na krzyżu sama w sobie nie wystarczyła, aby zadośćuczynić za grzechy wszystkich tych, za których umarł. Ten Jezus umarł, aby odkupić całą ludzkość od grzechu, ale sama jego śmierć nie wystarczyła, aby w pełni zadośćuczynić za wszystkie grzechy, dlatego istnieje potrzeba, aby ludzie ponieśli karę w czyśćcu, aby mogli zostać całkowicie oczyszczeni ze swoich grzechów.

Jezus rzymskiego katolicyzmu nie dokonał żadnego zbawienia, grzesznik musi sam przez swoje uczynki zapracować na zbawienie, co jest zaprzeczeniem biblijnej nauki o zbawieniu z łaski przez wiarę daną od Boga.

Efez. 2:8-9 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9.  Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

Rzym. 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.

Powtarzalna rzymskokatolicka ofiara składana na ołtarzu jest bluźnierstwem i zaprzeczeniem jedynej, raz na zawsze złożonej ofierze prawdziwego Chrystusa.

Hebr. 10:12  Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga

Jezus rzymskokatolicki jest fałszywym Jezusem i nie jest Zbawicielem.
.


Jezus Arminianizmu

Jezus Arminianizmu jest najbardziej popularnym i uwielbianym. Ten Jezus jest fałszywym mesjaszem, który nie umarł za wybrany lud Boży, ale za każdą osobę, która kiedykolwiek się narodziła. Jego śmierć nie miała zapewnić zbawienia nikomu, ale miała uczynić zbawienie możliwym dla wszystkich, zależnym od wyboru ich wolnej woli.

Ten Jezus nie jest faktycznym Zbawicielem Swojego ludu, ale potencjalnym zbawicielem każdej osoby która w swej wolnej woli podejmie decyzję dla Boga, i ostatecznie zadecyduje o swoim wiecznym przeznaczeniu.

Artykuł II Remonstrancji
.
“Że, zgodnie z tym, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, umarł za wszystkich ludzi i za każdego człowieka, tak że przez swoją śmierć na krzyżu wyjednał dla nich odkupienie i przebaczenie grzechów;
ale że nikt tak naprawdę nie skorzysta z tego przebaczenia grzechów, z wyjątkiem wierzącego…”źródło

Według arminianizmu to nie Chrystus i Jego Dzieło są tym, co odróżnia zbawionych od zgubionych, ale akt wolnej woli człowieka. Jezus Arminianizmu nie osiągnął nic na krzyżu dla nikogo, za kogo umarł, chyba że zaakceptują to, co zrobił, wtedy czyniąc z tego akt ważny i skuteczny. Jezus Arminianizmu jest fałszywym Jezusem i nie jest Zbawicielem.
.


Prawdziwy Jezus

A) Jest tylko jeden Prawdziwy Jezus. Ten, o którym Bóg daje świadectwo. Ten, który umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał „zgodnie z Pismem”

1 Kor. 15:1-4 1. A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; 2. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. 3. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; 4. Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem

B) Jest tylko jeden Zbawiciel, którego Bóg uznaje za Swojego Syna i tylko Jego Syn zbawia: Jezus, który jest nie tylko Synem Bożym, ale jest Samym Bogiem. Prawdziwy Jezus siedzi po prawicy Ojca i nie pojawia się na zawołanie rzymskokatolickich księży na ich ołtarzach.

 • Prawdziwy Jezus umarł na krzyżu na Golgocie, a Jego przelana krew zadośćuczyniła za wszystkie grzechy wszystkich wybranych, za których umarł. Jego ofiara była raz na zawsze zastępczą ofiarą, która nie wymaga powtarzania ani działania ze strony człowieka, aby stała się w pełni skuteczna.
  .
 • Jego fizyczna śmierć jest wystarczająca, aby zakryć każdy grzech – przeszły, obecny i przyszły – wszystkich tych, których Bóg Mu dał, których wybrał przed założeniem świata.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

.

Jan 6:36-39 36. Ale wam powiedziałem: Chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie. 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
.
Ko. 2:13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;

C) Jezusom promowanym w fałszywych ewangeliach nie udało się w pełni zadośćuczynić za grzech swoją śmiercią na krzyżu. Prawdziwe zadośćuczynienie Jezusa za Jego lud było w pełni skuteczne w odkupieniu każdego, za kogo przelał Swoją krew:

Kol. 2:14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża

.

Hebr. 9:13-14 13. Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

.

Hebr. 9:26 Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

.

Hebr. 10:10  Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

.

Hebr. 10:14 Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.

.

Obj. 1:5 I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych, i władcą królów ziemi. Temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią

E) Wszystkie te fragmenty Pisma Świętego świadczą o fakcie wystarczalności i skuteczności jedynej ofiary Jezusa za Jego wybrane owce na krzyżu, za Jego wybrany lud z każdego narodu, ludu i języka czyli za Kościół.

To znaczy, że Chrystus nie oddał swojego życia za kozły, za tych, których nie wybrał aby byli Jego ludem czyli za osoby, które nigdy nie należały i nie będą należeć do organicznego Kościoła, który jest ciałem Chrystusa.

Ezech. 34:11 Tak bowiem mówi Pan BÓG: Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać
.
Jan 10:11, 15 11. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. 15.  Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.
.
Jan 10:3-4  3. … on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. 4. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos.
.
Mat. 1:21 I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
.
Łuk. 1:68 Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud;
.
Dzieje 20:28  Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.
/
Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;
.
.
Obj. 5:9 ...zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

F) Tak jak różne fałszywe ewangelie  w ogóle nie są Ewangelią, tak samo fałszywi Jezusowie nie są Jezusem, a zatem nie są wcale Zbawicielem! Niezwykle ważne jest, abyśmy wierzyli we właściwego Jezusa. W rzeczywistości jest to kwestia życia i śmierci. Jezus, którego masz, jest identyfikowany przez doktrynę, w którą wierzysz.

Na tej ziemi są miliardy ludzi, ale tylko jeden ty i tylko jeden ja. Podobnie jest tylko JEDEN Zbawiciel, a jeśli ktoś nie trwa w Jego doktrynie, jeśli nie wierzy w jedyną Ewangelię, która objawia sprawiedliwość Chrystusa, bez której nikt nie może zostać zbawiony, to jest bez Boga i bez nadziei.

1 Jana 2:23 Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.

.

2 Jana 1:9 Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

.

Rzym. 1:16-17 16. Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

G) Atrybuty, historia i odkupieńcze dzieło Jezusa, za którymi podążasz, muszą być zgodne z Jezusem z Biblii, w przeciwnym razie przyjąłeś fałszywego Jezusa Dlatego błąd jest tak poważny w kwestii tego, kim jest Zbawiciel i co uczynił ponieważ odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto (Mat 16:6-12)

1 Kor. 5:7 Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas.

H) Jeśli ktoś nie trzyma się prawdy o Jezusie, jak można powiedzieć, że ma Prawdziwego Jezusa?

2 Jana 1:9 Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

.

Jan. 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.

1 Jana 5:10-12 10. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. 11. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. 12. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia.

I) Doktryna, która odróżnia i identyfikuje Jezusa, w którego wierzysz musi być zgodna z Pismem Świętym. W przeciwnym razie nauczono cię i podążasz za jednym z wielu fałszywych zbawicieli. Prawdziwy Jezus to Ten, którego fizyczna śmierć na krzyżu, w pełni zadośćuczyniła za grzechy wszystkich wybranych, za których umarł.

Tylko ten Jezus jest prawdziwym Zbawicielem; tylko ten Jezus zapewnia zbawienie swojemu ludowi, tym, których Bóg wybrał przed założeniem świata i dał Swojemu Synowi.

Efez. 1:4  Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

.

Jan 17:1-3 1. To powiedziawszy, Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swego Syna, aby też twój Syn uwielbił ciebie; 2. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś. 3. A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

.

Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.


Fałszywa ewangelia

Fałszywa ewangelia jest ofertą o potencjalnym zbawicielu który nie może nikogo zbawić dopóki grzesznik nie zdecyduje się jej przyjąć, ustanawiając w ten sposób swoją sprawiedliwość, co czyni zbawienie dziełem człowieka wywyższając ludzką wolę ponad wszechmogącego Boga. Implikacje tego są tragiczne

 • Bóg Ojciec wyznaczył swego Syna na śmierć na krzyżu bez pewnego i ostatecznego postanowienia zbawienia kogokolwiek
  .
 • Celem śmierci Chrystusa było nabyć dla Ojca prawo do ustanawiania z człowiekiem takiego przymierza, jakie Jemu się podoba, czy to z łaski czy z uczynków
  .
 • Chrystus przez swe zadośćuczynienie nie wyjednał dla nikogo zbawienia, ani wiary
  .
 • Wszyscy ludzie są przyjęci do stanu pojednania i łaski przymierza, tak że nikt nie jest godzien potępienia z powodu grzechu pierworodnego
  .
 • Kiedy niektórzy zyskują przebaczenie grzechów i życie wieczne a inni nie, to różnica ta zależy od ich wolnej woli, która łączy się z łaską oferowaną bez wyjątku wszystkim
  .
 • Ewangelia nie musi być nikomu głoszona, ponieważ Bóg przyjmie do nieba tych spośród ludzi, którym Ewangelia nigdy nie została zaoferowana, którzy jednak żyli w zgodzie z własnym sumieniem i światłem naturalnym jakie zostało im dane

Takie właśnie jest nauczanie rzymskiego katolicyzmu, powielane przez Arminian:

KKK 36 Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”. Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony „na obraz Boży”
.
KKK 166 Wiara jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia.
.
KKK 432 Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia grzechów. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie; mogą go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez Wcielenie.
.
KKK 1993 Usprawiedliwienie ustanawia współpracę między łaską Bożą i wolnością człowieka. Jej wyrazem ze strony człowieka jest przyzwolenie wiary na słowo Boże, które wzywa go do nawrócenia, oraz współdziałanie miłości z poruszeniem Ducha Świętego, który go uprzedza i strzeże
.
“Nie jest Bóg daleko od tych, którzy w cieniach i obrazach szukają nieznanego Boga; gdyż Zbawiciel chce, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Ci, którzy nie z własnej winy, nadal nieświadomi Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, a jednocześnie szczerze szukają Boga i z pomocą łaski Bożej starać się pełnić Jego wolę, jak wiadomo do nich za pośrednictwem głosu sumienia ci ludzie mogą osiągnąć wieczne zbawienie.” II Watykańska Konstytucja o Kościele, Abbofl, Vatican II, s.35.


Prawdziwa Ewangelia

Prawdziwa Ewangelia jest obietnicą Boga dla Jego wybranych, mówi o tym czego już skutecznie i raz na zawsze dokonał ich Zbawiciel Jezus Chrystus ustanawiając dla nich wieczną sprawiedliwość która jest im przypisana przez Boga.

Tylko sprawiedliwość i świętość Jezusa Chrystusa jest podstawą usprawiedliwienia. Zbawienie jest tylko i wyłącznie dziełem Boga.

Jon. 2:9 Ale ja z głosem dziękczynienia będę ci składał ofiary, wypełnię to, co ślubowałem. Od PANA pochodzi wybawienie.

.

Tyt. 3:5  Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego

.

Tyt. 3:7 Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.

.

Rzym. 1:16-17 16.  Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

.

Filip. 3:8-9 8. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; 9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę

Przyjmując każdego innego Jezusa, bez względu na to, jak bardzo mógłby przypominać prawdziwego Jezusa, jakkolwiek szczerze wierzysz, że jest prawdziwym Jezusem, przyjąłeś szatańskiego fałszerza, który zaprowadzi cię do wiecznego, nieuniknionego piekła.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email