Jedyny autorytet: Bóg Pisma

1 Mojż. 3:1 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno Wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu?

Bracia i siostry, w tym artykule chciałbym poruszyć ważny temat jakim jest istota stworzenia. Jednak zanim zacznę analizę, pragnę zaznaczyć że, nie będę się zagłębiał w naukowy charakter tego wydarzenia. Ufam Słowu Bożemu i wierzę, że jest prawdą, a informacje w nim zawarte dla ludzi wierzących są swoistym kierunkiem i drogowskazem w życiu.

2 Tym. 3:16-17 Całe Pismo jest natchnione przez Bogai pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany

O czym mówią te dwa wersety z drugiego listu do Tymoteusza? O natchnionym i pożytecznym Słowie Boga. Jego samowystarczalności, doskonałości, przez które sami stajemy się coraz bardziej doskonałymi. Więc rodzi się dziś pytanie. Bardzo ważne pytanie. Czy jako ludzie wierzący bezgranicznie ufamy Panu Bogu i Jgo Sowu? Dotyczy to każdego aspektu naszego życia w tym też Jego dzieła-stworzenia.

Jeśli więc wierzymy historii spisanej na kartach Biblii, to jaki dziś współcześnie mamy problem aby zaakceptować prawdę tam objawioną? Problemem tym jest współczesna nauka, której ateistyczne korzenie rozrastały się gwałtownie w powstałych nurtach w XIX wieku, co skutkowało i skutkuje totalnym atakiem na Pismo Święte oraz dzieło stworzenia:

Psalm 56:4 W Bogu będę wysławiać Jego Słowo; Bogu ufam, i nie będę się bał tego co człowiek może mi uczynić

Analizując ten werset, nie trzeba być człowiekiem obdarzonym dużą inteligencją, aby zrozumieć przesłanie i wymowę tego tekstu. Jasnym jest, że słowom Pana mamy ufać bezgranicznie, ale ciekawa jest końcówka cytatu “…co człowiek może mi uczynić”. Nie chodzi tu tylko o fizyczną krzywdę. Można do tego spokojnie podpiąć kłamstwo, które człowiek wyrządza drugiemu człowiekowi, w tym wypadku szerzenie fałszywej edukacji. Większość wiernych zapomina o zaufaniu Bogu a kieruje się zaufaniem do ludzkich autortetów, w tym przypadku naukowców. Ludzi, którzy sami odrzucili istnienie Stworzyciela.

Jer. 17:5-6 Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który ufa człowiekowi, i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsce na pustyni w ziemi słonej i bezludnej

Czy to  nie brzmi jak ostrzeżenie?! I zapewne nim jest. Tam gdzie ludzie poprzez swoj rozum, odrzucają Boga i Jego Stworzenie utwierdzeni są w tak zwanym “fakcie”  pochodzenia życia z przypadku, poniżają się twierdzeniem, że ewoluowali z prostego zwierzęcia może nieść ze sobą przekleństwo. Jakie mogą być skutki takiego obrotu sprawy?
.


Kult śmierci

Ewolucja sama w sobie głosi kult śmierci. Coś musi umrzeć, by jego następstwo było bardziej udoskonalone. Ludzi, którzy to głoszą sami siebie jak i innym mogą traktować jak przedmiot. Tu mamy cały zbiór przykładów, a najgorszym może być morderstwo. Jeśli, jak twierdzą, Boga nie ma, to nie ma podziału na dobro i zło (Kary- piekło i nagrody- Królestwo Boże).

Szatan nasz przeciwnik od samego początku nienawidził ludzi, w skutek czego skusił kobietę a ona mężczyznę. Popełnili oni grzech i musieli opuścić idelny  Eden. Ale co robi szatan odziałując na podatnych mu ludzi? Pragnie by jak najwięcej ludzi szło szeroką bramą na zatracenie. On wie, jaką wartość dla Boga ma każde istenienie ludzkie. Więc jest zdeterminowany ku temu, by wytracić nas jak najwięcej. Jest jeszcze jeden powód, ktorego się obawia. Tj pierwszego proroctwa i zapowiedzi przyjścia Mesjasza, który zgniecie jego głowę.

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę  nieprzyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani Ci głowę, a Ty zranisz mu piętę
.


Komu wierzysz?

Tak więc, drodzy bracia i siostry w Chrystusie co się stanie gdy odrzucimy dzieło stworzenia i historię z Edenu ? Czy nie po raz kolejny uwierzymy wężowi? Czy możemy zignorować tak ważne proroctwo ? Przecież człowiek, który pochodzi od małpy jest zaprzeczeniem Boga, ziemskiego życia Pana Jezusa, Jego śmierci i Zmartwychwstania, czyli odrzucamy plan Boga i Jego łaskę zbawienia.

Celem tego artykułu, nie jest atakowanie nauki jako pożytecznej dziedziny ludzkiego życia, gdyż Pan nasz dał nam rozum, abyśmy korzystali z niego mądrze. Wykorzystywali naukę w dobrych celach lecz nie do ataków na Jego dzieła.

Radosław Barwiński.


W co uderza teoria ewolucji?

Teoria ewolucji oparta jest na czterech filarach:

 1. Nikt nie stworzył niczego
 2. Wszystko powstało z niczego
 3. Wszystko powstało dzięki przypadkowi
 4. Śmierć przyczyną doskonałości

Zatem u podstaw wiary ewolucjonistów lezy równanie

NIKT x NIC = WSZYSTKO

Oto największa “mądrość” upadłego umysłu. “Mądrość” ta uderza w co następuje:


Moralność człowieka

1 Mojż. 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (a nie małpy), na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą

Jeśli człowiek nie jest stworzony na obraz Boży (umiejętność rozeznawania prawdy, odróżnienie dobra od zła), zatem nie obowiązują go żadne stałe wartości moralne. Niczym małpa, od której rzekomo pochodzi powinien wszelkim kosztem dbać jedynie o swoje przetrwanie.
. .


Walkę z grzechem

Przysłów 26:10 Wielki Bóg stworzył wszystko odpłaca głupiemu, odpłaca również przestępcom

Jeśli Bóg nie stworzył wszystkiego, zło nie jest karane, zatem hulaj dusza…
.


Podział na płeć

Mat. 19:4 A on im odpowiedział: Nie czytaliściek, że ten, który stworzyłl ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?

Ponieważ Bóg nie stworzył ludzi, nie stworzył ich również jako męzczyzny i kobiety. Zatem podział na płeć stoi tylko na przeszkodzie w rozwoju jednostki i jako taki powinien zostać zniszczony.
.


Wartość życia

Izaj. 42:5 PAN, który stworzył niebiosa i je rozpostarł; który rozszerzył ziemię i to, co się z niej rodzi; który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co po niej chodzą

Jeśli to nie Bóg daje tchnienie ludziom zamieszkującym ziemię, nie On jedynie ma prawo to tchnienie odbierać. A ponieważ to dzięki śmierci następuje doskonalenie populacji, należy uśmiercać wszystkie jednostki zawierające dowolny defekt genetyczny lub niepożądaną cechę. A ponieważ nie istnieje żadna stała moralność i determinowanie które cechy są pożądane jest dowolne, w konsekwencji żaden człowiek nie powinien żyć. Zbrodniarz Adolf Hitler był zwolennikiem eugeniki, podobnie jak Bill Gates.
.


Jedność rodu ludzkiego

Mal. 2:10 Czy nie mamy wszyscy jednego ojca? Czy nie stworzył nas jeden Bóg? Czemu więc brat zdradza swego brata, naruszając przymierze naszych ojców?

Ponieważ nie wszyscy są stworzeni przez tego samego Boga, nie wszyscy są braćmi. Zatem istnieją nadludzie i podludzie. Nadludzie powinni wykorzystywać i elminować podludzi aby zrobić miejsce dla lepszych jednostek.
.


Sens modlitwy

Psalm 115:15 Błogosławieni jesteście przez PANA, który stworzył niebo i ziemię
.
Psalm 134:3 Niech cię błogosławi z Syjonu PAN, który stworzył niebo i ziemię
.
Psalm 121:2 Moja pomoc jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię.
.
Psalm 124:8 Nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię

Akcent psalmisty pada na stworzenie. Tak samo jak Bóg stworzył wszechświat tak jest w stanie pomóc i wesprzeć. Zatem jeśli Bóg nie stworzył wszechświata nie może ani pomóc ani wesprzeć. Modlitwa jest formą autosugestii.
.


Społeczność z Bogiem

1 Mojż. 2:7 Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi (nie z małpy) i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą

Jeśli człowiek pochodzi od małpy i nie został stworzony przez Boga, Bóg nie jest dawcą życia ludzkiego, nie ma zatem prawa mieszać się do życia człowieka np. w celu społeczności.
.


Bożą wiarygodność

1 Mojż. 2:2 W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył
.
2 Mojż. 20:11 PAN bowiem przez sześć dni (a nie przez miliony lat) stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich

Jeśli ewolucja wszechświata trwała miliony lat i Bóg nie stworzył go w siedem dni, Bóg nie jest wiarygodnym źródłem informacji, nie ma w Nim prawdy.
.


Bożą suwerenność

2 Król. 19:15 Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię
.
Izaj. 37:16 PANIE zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz pomiędzy cherubinami, ty, ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, ty stworzyłeś niebo i ziemię
.
Izaj. 45:12 Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. To ja – moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję.

Jeśli Bóg nie jest stworzycielem wszechrzeczy, nie ma żadnego prawa do decydowania o losach świata i istot go zamieszkujących. Jest zwykłym uzurpatorem.
.


Wszechmoc Bożą

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Jeśli to nie Bóg stworzył wszystko, nie jest on wszechmocny, ponieważ istnieją rzeczy, których On nie stworzył i nie leżą w sferze Jego działania i kontroli.
.


Wierność Boga

Obj. 10:6 I przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że czasu już nie będzie

Jeśli Bóg nie stworzył wszechświata nie możemy się spodziewać spełnienia jakiejkolwiek Bożej obietnicy danej ludzkości. Zatem należy zmienić obiekt kultu.
.


Prawdomówność Pisma

Hebr. 1:2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy

Tak samo jak Bóg stworzył światy przez swojego Syna tak przemówił On przez Swojego Syna. Skoro nie stworzył wszechświata to i nie przemówił….
.


Posłuszeństwo Bogu

Jonasz 1:9 Jestem Hebrajczykieme i boję się PANA, Boga nieba, który stworzył morze i ziemię

Ponieważ Bóg nie stworzył wszechświata nikt nie powinien być temu Bogu posłuszny. Zatem opór Bogu jest cechą pożądaną.
.


Misję Chrystusa

Efez. 3:9 żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa

Jesli Bóg nie stworzył wszystkiego przez Chrystusa, nie zbawił też nikogo przez Chrystusa. Zresztą, zbawienie nie jest potrzebne, ponieważ po śmierci jest tylko nadzieja na nicość.
.


Boskość Chrystusa

1 Mojż. 5:1 To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga (nie małpy)

Jeśli człowiek pochodzi od małpy, Chrystus nie jest Synem Bożym lecz jest zmutowanym zwierzęciem. Ponadto mając do dyspozycji dokładną genealogię Chrystusa możemy założyć, że Adam, pierwszy człowiek, będący 75 przodkiem Jezusa nie mógł być synem Boga lecz musiałbyć synem małpy. Zatem małpa jest bogiem.

Łuk. 3:23-38 23 A Jezus miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono,

 1. synem Józefa,
 2. syna Helego;
 3. 24 Syna Mattata,
 4. syna Lewiego,
 5. syna Melchiego,
 6. syna Jannaja,
 7. syna Józefa;
 8. syna Matatiasza,
 9. syna Amosa,
 10. syna Nahuma,
 11. syna Esliego,
 12. syna Naggaja;
 13. syna Maata,
 14. syna Matatiasza,
 15. syna Semei,
 16. syna Józefa,
 17. syna Judy;
 18. syna Joanana,
 19. syna Resy,
 20. syna Zorobabela,
 21. syna Salatiela,
 22. syna Neriego;
 23. syna Melchiego,
 24. syna Addiego,
 25. syna Kosama,
 26. syna Elmadama,
 27. syna Era;
 28. syna Jozego,
 29. syna Eliezera,
 30. syna Jorima,
 31. syna Mattata,
 32. syna Lewiego;
 33. syna Symeona,
 34. syna Judy,
 35. syna Józefa,
 36. syna Jonana,
 37. syna Eliakima;
 38. syna Meleasza,
 39. syna Menny,
 40. syna Mattata,
 41. syna Natana,
 42. syna Dawida;
 43. syna Jessego,
 44. syna Obeda,
 45. syna Booza,
 46. syna Salmona,
 47. syna Naassona;
 48. syna Aminadaba,
 49. syna Arama,
 50. syna Esroma,
 51. syna Faresa,
 52. syna Judy;
 53. syna Jakuba,
 54. syna Izaaka,
 55. syna Abrahama,
 56. syna Tarego,
 57. syna Nachora;
 58. syna Serucha,
 59. syna Ragaua,
 60. syna Faleka,
 61. syna Hebera,
 62. syna Sali;
 63. syna Kainana,
 64. syna Arfaksada,
 65. syna Sema,
 66. syna Noego,
 67. syna Lamecha;
 68. syna Matusali,
 69. syna Enocha,
 70. syna Jareta,
 71. syna Maleleela,
 72. syna Kainana;
 73. syna Enosa,
 74. syna Seta,
 75. syna Adama,
 76. syna Boga (małpy?)
  .

Obiekt kultu

Dzieje 17:24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką
.
Obj. 14:7 Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
.
Obj. 4:11 Godzien jesteśl, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone

Skoro Bóg nie stworzył wszechświata i nie jest stwórcą, można (o ile komuś to wogóle do czegoś potrzebne) wierzyć w dowolne stworzenie. Totem, wielką sowę, potwora spaghetti, pra-małpę, seks, pieniądze, opłatek z zaklętym zbawicielem, a najlepiej w samego siebie. Jeśli Bóg nie stworzył wszechświata, nie ma się komu kłaniać. To ostateczna forma degeneracji duchowej.
.


Istnienie Boga

Izaj. 45:18 PAN, który stworzył niebiosa, Bóg, który stworzył ziemię i uczynił ją, który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, lecz na mieszkanie ją utworzył: Ja jestem PANEM i nie ma żadnego innego.

Jeśli Bóg nie stworzył wszystkiego nie tylko nie jest Jedynym Bogiem. Nie jest Bogiem w ogóle. Zatem Boga nie ma.
.


Wezwanie do pokuty

Teoria ewolucji ma straszliwe konsekwencje. Odwraca moralność człowieka do góry nogami. Unieważnia potrzebę walki z grzechem, prowadzi do hedonizmu, segregacji rasowej, zaciera prawidłowe zrozumienie roli płci, podważa wartość życia, oddziela od społeczności z Bogiem, prowadzi do wynaturzeń, grzechu i duchowej ruiny, czyni z Boga zwykły wymysł ludzkiego umysłu. To człowiek jest suwerenem, to człowiek wymyślił sobie bóstwo, to człowiek kontroluje swoją wiarę. Nie ma mowy o zbawieniu, ponieważ po pierwsze nie jest ono potrzebne a po drugie nie ma komu zbawić. A ponieważ ewloucja godzi w istnienie Boga, jedynym obiektem kultu powinien być człowiek. Ewolucja jest tworem szatana i godzi w Boga, człowieka i relacje między Bogiem a człowiekiem.

Nad wyraz dobrze pasują w tym miejscu słowa z Listu do Rzymian ukazujące przyczyny oraz konsekwencje bałwochwalstwa, którym niewątpliwie jest ateizm gloryfikujący człowieka zamiast Boga.

Rzym. 1:18-32

18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.

22 Podając się za mądrych, zgłupieli;

23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.

24 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.

25 Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

26 Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.

27 Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

28 A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;

29 Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;

30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;

31 Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.

32 Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

Szatan rzeczywiście jest bardziej przebiegły niż wszystkie inne stworzenia. Dziś mówi on do ludzkości: czy rzeczywiście Bóg jest? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że stworzył wszystko? Dlatego też:

Dzieje 14:15Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje
.

Izaj. 40:26Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie: Kto stworzył te rzeczy?

I na marginesie mówiąc, rzymski Pontiff, rzekomy zastępca Chrystusa na ziemi, również wierzy, że pochodzi od małpy.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email