Przyczyna upadku ludzkości

Doprawdy powstanie koncepcji naturalizmu oznaczało moralną katastrofę dla współczesnego społeczeństwa. Najbardziej niszczycielskie ideologie XIX i XX wieku były zakorzenione w darwinizmie. Jeden z pierwszych czempionów Darwina, Thomas Huxley, wygłosił w 1893 r. wykład, w którym argumentował, że ewolucja i etyka nie są ze sobą zgodne. Napisał, że

„Praktyka tego, co jest najlepsze z etycznego punktu widzenia – co nazywamy dobrocią lub cnotą – pociąga za sobą postępowanie, które pod każdym względem jest przeciwne temu, co prowadzi do sukcesu w kosmicznej walce o byt”. [Ewolucja a etyka, The Romanes Lecture, 1893.]


Niekonsekwencja wierzeń ewolucjonistów

Mimo to Huxley starał się usprawiedliwić etykę jako pozytywny wynik wyższych racjonalnych funkcji ludzkości, i wezwał swoich słuchaczy, aby ani nie naśladowali „procesu kosmicznego” ani nie uciekali przed nim, ale raczej walczyli z nim – pozornie utrzymując pozory moralności i etyki.

Ale to, czego nie mógł zrobić – czym on i inni filozofowie swojej epoki nawet nie zawracali sobie głowy aby spróbować zrobić – było jakiekolwiek uzasadnienie dla przyjęcia zasadności moralności i etyki per se na czysto naturalistycznych zasadach. Huxley i jego koledzy przyrodnicy nie mogli zaoferować żadnego moralnego kompasu poza własnymi osobistymi preferencjami, i zgodnie z przewidywaniami ich filozofie otworzyły szeroko drzwi dla całkowitej podmiotowości moralnej i ostatecznie amoralności.

1 Tym. 6:20 Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy;


Grunt pod rasizm i ludobójstwo

1 Kor. 1:20 Gdzie jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata?

Filozofowie, którzy wprowadzili idee Darwina, szybko zrozumieli sens idei Huxleya, wymyślając nowe filozofie, które przygotowały grunt pod amoralność i ludobójstwo, które charakteryzowały tak dużą część XX wieku.
.

Karol Marks i walka klas

Na przykład Karol Marks samoświadomie podążył za Darwinem przy opracowywaniu jego teorii ekonomicznych i społecznych. Podpisał kopię swojej książki Das Kapital Darwinowi „od oddanego wielbiciela”. Odniósł się do dzieła Darwina  pt. “Pochodzenie Gatunków” The jako

„książki, która zawiera podstawy historii naturalnej służącej naszemu poglądowi” [Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin (New York: Norton, 1977), 26.]

Herbert Spencer i społeczny darwinizm

Filozofia „społecznego darwinizmu” Herberta Spencera zastosowała doktryny ewolucji i przetrwania najsilniejszych w społeczeństwach ludzkich. Spencer argumentował, że jeśli sama natura zdecydowała, że ​​silni przetrwają, a słabi zginą, zasada ta powinna również rządzić społeczeństwem. Różnice rasowe i klasowe po prostu odzwierciedlają drogę natury. Nie ma zatem transcendentnego powodu moralnego, by być współczującym walce klas defaworyzowanych. W końcu jest to część naturalnego procesu ewolucyjnego – a społeczeństwo faktycznie poprawiłoby się, uznając wyższość dominujących klas i zachęcając do wznoszenia się.
.

Ernst Haeckel i rasizm

Rasizm pisarzy takich jak Ernst Haeckel (który wierzył, że rasy afrykańskie nie są zdolne do kultury lub wyższego rozwoju umysłowego) był również zakorzeniony w darwinizmie.
.

Fryderyk Nietzche i przetrwanie najsilniejszych

Cała filozofia Fryderyka Nietzschego oparta była na doktrynie ewolucji. Nietzsche był gorzko wrogi religii, a zwłaszcza chrześcijaństwu. Moralność chrześcijańska ucieleśniała istotę wszystkiego, czego Nietzsche nienawidził; wierzył, że nauczanie Chrystusa wychwala ludzką słabość i szkodzi rozwojowi rodzaju ludzkiego. Szydził z chrześcijańskich wartości moralnych, takich jak pokora, miłosierdzie, skromność, łagodność, współczucie dla bezsilnych i służba sobie nawzajem. Uważał, że takie ideały zrodziły słabość społeczną.

Nietzsche widział dwa rodzaje ludzi – klasę mistrzowską, oświeconą, dominującą mniejszość; oraz „stado”, przypominające owce wyznawców, których łatwo prowadzić. Doszedł do wniosku, że jedyną nadzieją dla ludzkości będzie ewolucja klasy mistrzowskiej w rasę übermenschen (supermenów), nieobciążoną obyczajami religijnymi lub społecznymi, która przejmie władzę i wprowadzi ludzkość na kolejny etap jej ewolucji.
.

Adolf Hitler i nazizm

Nic dziwnego, że filozofia Nietzschego położyła podwaliny pod ruch nazistowski w Niemczech. Zaskakujące jest to, że na początku XXI wieku reputacja Nietzschego została zrehabilitowana przez spin-doktorów filozoficznych, a jego pisma znów są modne w świecie akademickim. Rzeczywiście, jego filozofia – lub coś bardzo podobnego – jest tym, do czego nieuchronnie musi wrócić naturalizm.

Tyt. 3:3 Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.


Antychrześcijańska nienawiść do ludzi

Wszystkie te filozofie opierają się na pojęciach, które są diametralnie sprzeczne z biblijnym poglądem na naturę człowieka, ponieważ wszystkie zaczynają od przyjęcia darwinowskiego poglądu na pochodzenie ludzkości. Są zakorzenione w antychrześcijańskich teoriach o ludzkim pochodzeniu i pochodzeniu kosmosu, dlatego nic dziwnego, że stoją w opozycji do biblijnych zasad na każdym poziomie.

Prostym faktem jest to, że wszystkie filozoficzne owoce darwinizmu były negatywne, niegodne i niszczące dla samej struktury społeczeństwa. Żadna z głównych XX wiecznych rewolucji prowadzonych przez post-darwinowskie filozofie nie poprawiła ani nie uszlachetniła żadnego społeczeństwa.

Zamiast tego głównym dziedzictwem społecznym i politycznym myśli darwinowskiej jest pełne spektrum złej tyranii z inspirowanym Marksem komunizmem z jednej strony i faszyzmem inspirowanym Nietzschego z drugiej. Katastrofa moralna, która zniekształciła współczesne społeczeństwo zachodnie, jest również bezpośrednio związana z darwinizmem i odrzuceniem pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju.

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył nie bo i ziemię

John MacArthur, źródło

Lewicujących, popierających aborcję i eutanazję “pastorów” oraz ich wyznawców wzywamy do upamiętania z grzechu i nawrócenia się do Chrystusa Pana.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email