Jak rozmawiać?

Ile razy przygotowywałeś się przed dyskusją ze Świadkami Jehowy opracowując niektóre kluczowe wersety Biblijne, tylko po to żeby ugrzęznąć w dyskusjach nad fragmentami w których Jezus nazywany jest “Bogiem”?

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

“Oh” Świadkowie odpowiadają, “my wierzymy że Jezus jest bogiem. Izajasza 9:5 nazywa go mocnym bogiem. Ale on nie jest Wszechmocnym Bogiem.” Następnie słyszysz, że ludzie są czasami nazywani “bogami” Ii że Bóg sprawił że Mojżesz był “bogiem” dla faraona

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

2 Mojż. 7:1 I PAN powiedział do Mojżesza: Oto ustanowiłem cię bogiem dla faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem.

Kiedy spotkanie dobiega końca, czujecie się tak sfrustrowani jak drużyna Buffalo Bills po finałach Super Bowl.


Wyjście poza schemat

Aby uniknąć tego problemu musimy nauczyć się przekonująco przekazywać biblijną prawdę na temat boskości Chrystusa i Trójcy, do umysłów wyćwiczonych w teologii Strażnicy. Istnieje ścieżka wokoło naturalnych “murów”, które indoktrynacja ‘Strażnicy’ umieszcza w umysłach Świadków Jehowy. Jest to jeden ze sposobów, w jaki możemy być instrumentami w dziele Ducha Świętego.
.

Jahwe jest Bogiem

Wielu Świadków odczuwa, że nikt spoza ich własnego kręgu, nie myśli o niczym, związanym z Bogiem Jahwe. Są zaskoczeni kiedy spotykają Chrześcijan, którzy znają imię Jahwe, i używają tego imienia w hymnach i pieśniach. Możesz zgodzić się ze Świadkami że Jahwe jest Bogiem. To stwierdzenie otwiera możliwości żeby świadczyć tej osobie o wspaniałych prawdach odnośnie Jezusa Chrystusa.

Świadkowie argumentują że zwrot “bóg” może być użyty w odniesieniu do ludzi i aniołów, tak więc gdy jest użyty w odniesieniu do Jezusa, to nie dowodzi to Jego boskości. Nie mogą natomiast konsekwentnie użyć tej taktyki przeciwko przytłaczającym dowodom, że w Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest identyfikowany jako Bóg Jahwe!

Świadek Jehowy musi w sposób logiczny rozpoznać, że jeżeli Jezus jest Bogiem Jahwe, to wszystkie jego argumenty o “mniejszym bogu” są bez znaczenia. Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem, i jeśli Biblia nazywa Jezusa Bogiem Jahwe, sprawa jest zamknięta. Możemy włączyć się w proces myślowy Świadka Jehowy, żeby przywieźć go do miejsca, w którym uświadomi sobie jaka jest prawda. Z chwilą gdy tożsamość Jezusa jako Jahwe jest ustalona, to fragmenty które nazywają Go “Bogiem” staną się sensowne i zrozumiałe dla Świadka Jehowy.
.

Udowadnianie twojego stanowiska

Często docierałem do tego tematu poprzez krótkie wyjaśnienie Trójcy. Większość Świadków Jehowy nie  ma prawidłowej wiedzy na temat Trójcy, (niestety, wielu Chrześcijan również jej nie ma). Kiedy ktoś zada mi pytanie dlaczego wierzę w Trójce,  zazwyczaj odpowiadam:

Wierzę w Trójcę ponieważ Biblia naucza tej doktryny. Czyni to, nie poprzez użycie konkretnego słowa “Trójca”, ale poprzez nauczanie trzech filarów, które tworzą naszą doktrynę.

Po pierwsze, że istnieje tylko jeden prawdziwy  Bóg Jahwe, Stwórca wszystkich rzeczy. Z pewnością zgadzasz się ze mną w tej kwestii.

Następnie, że są trzy boskie Osoby: Ojciec, Syn, i Duch Święty. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wierzysz, że Duch Święty jest osobą, ale zgadzasz się z tym, że Ojciec i Syn, nie są jedną i tą samą osobą, prawda?

Na koniec, trzeci filar, punkt w którym bezpośrednio się ze sobą nie zgadzamy – że Biblia naucza o pełnej równości tych trzech boskich Osób. Zawiera się w tym boskość Chrystusa, i osobowość Ducha Świętego.
.

Istota a osoba

Ważne jest to, żeby zacieśnić krąg, naturalnej tendencji Świadka Jehowy do błędnego zrozumienia tego co mówisz. Nie twierdzimy, że są trzy osoby, które są jedną osobą, ani że są trzy istoty (byty) w jednej istocie. Robimy rozróżnienie pomiędzy zwrotami: istota, a osoba.

Biblia uczy że wszystkie rzeczy posiadają istotę, ale tylko Bóg, ludzie, i aniołowie są personalni (mają osobowość). Ja, jako ludzka istota, jestem jedną istotą, Jamesem Whitem. Moja istota czyni mnie człowiekiem, a moja osobowość odróżnia mnie od wszystkich innych istot ludzkich. Ponieważ moja istota jest ‘skończona’ i ograniczona, to właściwie tylko jedna osoba może w niej przeżyć, czyli ja.

Ale ponieważ Boża istota jest nieskończona i nieograniczona, to może, i jest współdzielona przez trzy Osoby: Ojca, Syna, i Ducha Świętego.
.

Poparcie w Piśmie

Gdy już dokonam rozróżnienia między istotą, a osobą, to pytam czy mogę zilustrować to na podstawie Pisma. Ponieważ Świadkowie Jehowy wierzą że Trójca jest fałszywą doktryną, wziętą z Greckiej filozofii, to często są skłonni żeby otworzyć Biblię, mając pewność, że nie będziesz w stanie wesprzeć swojej pozycji. Mówię,

Ty i ja, obydwaj zgadzamy się z tym, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Jahwe. Wierzę że zwrot ‘Jahwe’ odnosi się do samej boskiej istoty, wiecznego Boga, który stworzył wszystkie rzeczy. Zgodziłbyś się ze mną że Ojciec to Jahwe, prawda? Nie zgadzamy się natomiast w tym: wierzę że Biblia mówi że Jezus Chrystus to Jahwe, i że Duch to także Jahwe. Każda z tych trzech osób, dzieli to jedno boskie imię, Jahwe. Czy mogę pokazać Ci jedno z tych miejsc, gdzie Biblia naucza nas, że Jezus to Jahwe?”

Większość Świadków nigdy nie spotkało się z takim podejściem. Upewnijcie się, że wasz znajomy zrozumiał to o czym mówicie – być może będziecie musieli wyjaśnić swoje stanowisko kilka razy, zanim pójdziecie dalej.

Nie ma wersetu od którego musielibyście rozpocząć. Osobiście skłaniam się do korzystania z Hebrajczyków 1. W innym przypadku, upewnijcie się, że gruntownie zapoznaliście się, nie tylko z samym wersetem, ale również z kontekstem tego wersetu. Nie chcecie przecież żeby wasza prezentacja została skrócona przez wasz brak znajomości tekstu.

Używając tłumaczenia Świadków Jehowy, Przekładu Nowego Świata, zwracam uwagę na niektóre ważne wersety, takie jak Hebrajczyków 1:3, który mówi o Chrystusie, jako o “odbiciu jego istoty”, kontynuuję bacząc na kontekst aż do wersetu 8, który rozpoczyna się: “Lecz do Syna…”

Hebr. 1:3-12

3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

4 I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.

5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem?

6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.

7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.

8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

10 Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

11 One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;

12 I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.

Pytam “O kim teraz jest mowa w całym tym fragmencie?” Odpowiedź jest oczywista, o Synu. Cytat który rozpoczyna się w wersecie 8, kończy się w wersecie 9 , po którym Przekład Nowego Świata mówi:

“Oraz: „Tyś, Panie, na początku założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.”

Poprzez użycie znaczników cytatów, przekład ten wyraźnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z cytatem ze Starego Testamentu. Kończę czytać na 12  wersecie, i od razu pytam, “A teraz, kto jest tu opisywany?” Jedyną możliwą  odpowiedzią jest – “Syn”.

Świadek Jehowy może powiedzieć coś o tym, jak  Jezus, jako pierwsze stworzenie Jahwe, był tym, przez którego całe pozostałe stworzenie zostało uczynione. Pozwalam wtedy mówić Świadkowi Jehowy, cokolwiek on, lub ona sobie życzy, tak długo jak zgadzamy się z faktem, że Hebrajczyków 1:10-12 nadal odnosi się do Syna.

Następnie pytam, czy mój znajomy wie, z jakiego fragmentu autor Listu do Hebrajczyków cytuje? Cytowanym fragmentem, według odnośników jakie są w referencjach Przekładu Nowego Świata, jest Psalm 102:25-27. Bardzo ważne jest to, żeby udać się od razu do Psalmu by zapewnić właściwy kontekst.

Psalm 102:1; 12; 19-21; 25-27

1 Jahwe, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do ciebie moje wołanie.

12 Ale ty, Jahwe, trwasz na wieki, a twoja pamięć z pokolenia na pokolenie.

19 Spojrzał bowiem z wysokości swojej świątyni; Jahwe popatrzył z nieba na ziemię;

20 Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć;

21 Aby głosili na Syjonie imię Jahwę i jego chwałę w Jeruzalem

25 Ty dawno założyłeś fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem twoich rąk.

26 One przeminą, ale ty pozostajesz; wszystkie jak szata się zestarzeją, zmienisz je jak płaszcz i będą odmienione.

27 Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą.

Poproś Świadka Jehowy, żeby zaczął od wersetu 1 Psalmu 102 i żeby zidentyfikował tego do kogo zaadresowany jest ten fragment. W Przekładzie Nowego Świata rozpoczyna się on:

12 “O Jehowo racz usłyszeć moją modlitwę”

Pójdź do wersetu 12 i pokaż że nadal odnosi się to do Jahwe. Wskaż że słowo Jahwe,  kolejno pojawia się w wersetach 19 i 20.

19. Bo spojrzał on ze swej świętej wysokości,z niebios Jehowa popatrzył na ziemię,
20  by usłyszeć wzdychanie więźnia,by rozwiązać skazanych na śmierć
21  tak by na Syjonie głoszono imię Jehowy,a jego chwałę w Jerozolimie

Jest to ważne, ponieważ kiedy dotrzesz do wersetu 25, to wtedy okaże się ważność tych słów. Do Jahwe zostają zaadresowane te same słowa, których autor Listu do Hebrajczyków używa w odniesieniu do Syna, Jezusa Chrystusa!

25 Tyś dawno temu założył fundamenty ziemi i dziełem twoich rąk są niebiosa.
26  One zginą, ty zaś pozostaniesz; i jak szata wszystkie zniszczeją. Niczym odzież je wymienisz i zakończą swój bieg.
27  Ale ty jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.

Istotne jest to, żebyś jasno wykazał, że nie ma żadnego powodu by myśleć, że to do kogoś innego, poza Bogiem Jahwe, psalmista adresuje słowa fragmentu Psalmu 102:25-27. Pokazałeś pierwszy z wielu fragmentów, w których Nowo-testamentowi pisarze biorą Staro-testamentowy fragment, który w oryginale jest o Bogu Jahwe, a następnie stosują go do Pana Jezusa Chrystusa. Ten fragment jest wyjątkowo silny, dlatego że psalmista mówi o niezmiennej, wiecznej naturze, i o stwarzającej mocy Boga Jahwe, a jednak autor Listu do Hebrajczyków, jest skłonny orzec wszystkie te rzeczy o Jezusie Chrystusie.
.


Przewaga tej metody

Nie spodziewajcie się że Świadek Jehowy podda się za pierwszym razem gdy mu pokażecie ten fragment. Większość z nich zarządzi pośpieszny odwrót w stronę drzwi, i będzie starać się znaleźć kogoś, kto będzie potrafił odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Kiedy pokażesz Świadkowi boską prawdę na stronach jego własnego przekładu Biblii, to ta prawda pójdzie za nim wszędzie. Nie wyrzuci on swojej Biblii, więc kiedykolwiek ją otworzy i natknie się na te fragmenty, Duch Boży przypomni mu to, na co nie mógł dać odpowiedzi. Świadek Jehowy nie weźmie od ciebie literatury, więc przekształćcie ich własne Biblie w traktaty, które za nimi podążą gdy odejdą od waszych drzwi.

James White, źródło

Notatka: Nie daj się wmanewrować, dąż do tego żeby zademonstrować że Jezus jest Bogiem Jahwe. Jeśli wdasz się w dyskusję na temat fragmentów ‘Nowego Przekładu Świata’ specjalnie zaprojektowanych do ukrycia bóstwa Chrystusa to nigdy nie dojdziesz do tego, co próbujesz osiągnąć.

Hebr. 1:6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.
.
Hebr. 1:8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

Print Friendly, PDF & Email