Efez. 1:17-19 (Apostoł modli się o Efezjan) 17 Prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia w poznaniu jego samego;18 Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych; 19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.

Ważne pytanie

Czy Duch Święty ma prowadzić dzieło objawienia w każdym wierzącym? Co Duch objawia? I w jaki sposób to czyni? Wyznawca ducha zielonoświątkowstwa z radością odpowie, że Bóg dziś jest autorem wizji, snów, a także, że bezpośrednio daje właściwe zrozumienie fragmentów Pisma bez potrzeby ich studiowania oraz przekazuje praktyczne porady życiowe a nawet nową teologię dotyczącą Boga.

Wszystkie powyższe założenia to ludzkie fantazje, poniżej refutacja.


Refutacja

Gramatyka

φωτίζω fotizo
.
Dosłownie: wyprowadzić na światło, uczynić coś ewidentnym;
Duchowo: wpoić coś, poinstruować
W przenośni: Bóg dzielący Swoje życie, eksponujący i pokonujący ciemność

Słowo to występuje w Piśmie 11 razy i najczęściej oznacza oświetlanie czegoś tak, aby stało się widoczne a przez to poznawalne.
.


Zakres objawienia

Poznanie Boga odbywa się w następujących obszarach

 1. Nadzieja powołania
 2. Bogactwo Bożej chwały w świętych
 3. Wielkość i potęga mocy sprawiająca wiarę w świętych

Chodzi zatem o zrozumienie istoty wiary (zbawienie), celu wiary (społeczność z Bogiem), i źródla oraz sposobu działania wiary (źródłem jest Bóg, sposobem działania Jego wszechmoc). Nie ma tu mowy o nowej teologii, Bożych planach na życie, snach, wizjach, podróżach do nieba itp.
.

Sposób objawienia

Nad wyraz interesującym jest sposób objawienia, którym jest oświecenie. Nie ma tu zatem mowy o bezpośrednim objawieniu lecz raczej o korzystaniu z objawienia pośrednio, to jest takiego, do zrozumienia którego potrzebne jest oświecenie. Jeśli bowiem objawienie byłoby bezpośrednie, Apostoł niepotrzebnie wspominałby o potrzebie oświecenia.

 • Tekst informuje o zadaniu Ducha którym będzie oświecenie a nie objawienie.
  .
 • Oświecenie jest dziełem Ducha Świętego, które umożliwia zrozumienie spisanego tekstu Pisma (oświeca umysł człowieka aby ten wiedział czyli rozumiał)
  .
 • W odróżnieniu od objawienia, które jest niezawodne i niezależne od wysiłków człowieka, oświecenie towarzyszy pracy nad Słowem, a z racji upadłej natury i możliwego zakłócenia informacji (błąd tłumacza, niezrozumienie kontekstu kulturowo-historycznego, błędy w rozumieniu języka tekstu oryginalnego, itp.) oraz upadłej natury oświecanej osoby, dojście do autorskiej intencji tekstu może być zawodne.
  .
 • Objawienie nie wymaga od człowieka zrozumienia przekazu, np. 1 Piotra 1:10-12 naucza o prorokach którzy nie rozumieli co zostało im objawione
  .
  1 Piotra 1:11 Badali (ἐρευνάω ereunao – szukać aby się dowiedzieć) oni (prorocy posiadający objawienie), na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa
  .
 • Oświecenie oczu umysłu odnosi się do procesu kognitywnego zrozumienia treści
  .
 • Zatem objawienie, o jakim mowa, musi podlegać procesowi badania, czego skutkiem będzie dojście do prawdy. Jedyna alternatywa to spisane Słowo Boże jako źródło teologicznej wiedzy.Tylko spisane Słowo stanowi niezawodny fundament prawdy (Psalm 119:160) i spełnia kryteria umożliwiające dojście do autorskiej intencji. Na bazie kłamstwa, nawet najbardziej oświecony przez Ducha umysł zawsze będzie dochodził do fałszywych wniosków.
  .
 • Proces badania wspierany jest przez Ducha Świętego, autora mądrości przekazanej przez objawienie, którego sam dokonał.
  .

Londyńskie Wyznanie Wiary

Co do objawienia w poznaniu Boga, oto co czytamy w baptystycznym Londyńskim Wyznaniu Wiary

LWW Rozdział 8:8

Chrystus pewnie i skutecznie stosuje i udziela wiecznego odkupienia tym, dla których je zdobył. On oręduje za nimi. Jednoczy ich ze sobą przez swojego Ducha; w (spisanym) Słowie i przez (spisane) Słowo objawia im tajemnicę zbawienia; przekonuje ich, aby wierzyli i byli posłuszni, kierując ich sercami przez swoje Słowo i Ducha; pokonuje wszystkich ich wrogów swoją wszechmocą i mądrością, używając metod i sposobów, które są najbardziej zgodne z cudownymi i niezgłębionymi postanowieniami Jego opatrzności. Wszystko to przeprowadza w swojej niezależnej i suwerennej łasce, bezwarunkowo, nie przewidując żadnej zasługi u wybranych.

Prawowierni bracia piszący niniejsze wyznawnie wiary doskonale rozumieli, że objawienie oznacza przekonywanie do prawdy ewangelii zawartej na kartach Biblii, co z kolei prowadzi do wiary i posłuszeństwa i w żadnym wypadku nie tłumaczyli tego jako pozabiblijnego objawienia parktycznego czy też teologicznego…
.


Analogia Scriptura

Adekwatnymi fragmentami Pisma będą tutaj teksty:

a. Odniesienie do spisanego Słowa Bożego, zachowanego w formie kanonu. Słowa, które mówił Jezus mogą być czytane codziennie w czasie lektury Biblii i nie są dostępne w formie nowego objaweinia. To co Jezus mówił jest czytane właśnie we fragmencie Jana 6:63, może być analizowane i zrozumiane dzięki oświeceniu Ducha Świętego jakie towarzyszy pracy w dochodzeniu do znaczenia tekstów Pisma.

Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem

b. Łaska Boga przejawia się możliwości zrozumienia Słowa Bożego wraz z umiejętną praktyczną aplikacją wynikających z niego zasad w życiu codziennym. To, co Bóg oznajmił zostało spisane i zamknięte w kanonie 66 ksiąg. Wszelka mądrość Boża została oznajmiona i jest dostępna w formie Pisma. A skoro wszelka mądrość została oznajmiona wraz z wszystkimi praktycznymi zaleceniami, nie ma tu miejsca na nowe objawienie.

Efez. 1:8 Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; 9 Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił;

c. Zachowanie Słów Bożych odbyło się przy udziale Apostołów i ich najbliższych współpracowników. To Apostołowie i ich najbliżsi współpracownicy spisali księgi Nowego Testamentu zawierające całą niezbędną teologię do wiary i praktyki

Jan 17:6 Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa. 

d. Stało się to możliwe dzięki pracy Ducha Świętego, który wszystkie Słowa Chrystusa przypomniał Apostołom. Duch Święty w czasie życia Apostołów po zmartwychwstaniu i wniebowzięciu Chrystusa sukcesywnie przypominał im Słowa Mistrza. Te były najpierw głoszone w zborach w formie ustnej, następnie spisane dla następnych pokoleń.

Jan 14:26 (do Apostołów) Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

e. Podstawą oświecenia jest spisane Słowo Boże, które lda czytelnika nieposiadającego w sobie Ducha Świętego jest zakryte i niezrozumiałe. Gdy jednak Bóg decyduje o narodzeniu na nowo danej osoby, w jej sercu zamieszkuje Bóg Duch Święty umożliwiający zrozumienie ewangelii

2 Kor. 4:6 Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
.
Dziej 26:18 Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie.
.
Psalm 119:130 Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.

,.


Praktyczny przykład

Dwa interesujące przykłady działania oświecenia Ducha Świętego znajdziemy w Psalmach i w Ewangelii Łukasza. Pierwszy dotyczy osoby właśnie spisującej Boże objawienie, w której działał Duch objawienia, drugie dotyczy grupy, która tego Ducha miała za moment otrzymać.
.

Modlitwa Psalmisty

Psalm 119:18 Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa.

 • Psalmy to natchniona księga Starego Testamentu
 • Autor psalmu działał pod natchnieniem Ducha Świętego
 • Duch Święty objawiał psalmiście prawdę teologiczną
 • Mimo to psalmista prosi o “otworzenie oczu“, co metaforycznie oznacza prośbę o zrozumienie teologii  zawartej w “prawie” czyli Starym Testamencie
  .
Otwarcie umysłów Apostołów

Łuk. 24:44-46 44 Potem powiedział do nich (Apostołów): To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 45 Wtedy otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. 46 I powiedział im: Tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć, i trzeciego dnia zmartwychwstać;

 • W ciągu trzech lat ziemskiej posługi Chrystus przebywał z Apostołami niemal każdego dnia.
 • W tym czasie wielokrotnie wyjaśniał im znaczenie Pism
 • Mimo doskonałej ekspozycji teologii zawartej w Księgach Starego Testamentu uczniowie nie potrafili zrozumieć nauczania Jezusa
 • Aby Pisma mogły być zrozumiałe, Chrystus otwiera umysły słuchaczy, co sprawia, że pojmują właściwie wyłożone, spisane Słowo
  .

Ojcowie Kościoła

Terturlian

List do Laodycean
.
Od Niego również prosi się o “Ducha mądrości” [Efez. 1:17], do którego dyspozycji jest wliczona przez Izajasza ta siedmiokrotna dystrybucja Ducha Łaski [Izaj. 11:2 I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.]. On również udzieli “oświecenia oczu zrozumienia” [Efez. 1:18], który również wzbogacił nasze naturalne oczy światłem

Według Tertuliana zadaniem Ducha Bożego nie jest nowe objawienie lecz zgodnie z Izajaszem

 1. udzielenie mądrości
 2. rozumu
 3. rady
 4. mocy
 5. poznania
 6. bojaźni
 7. w poznaniu i relacji w stosunku do Pana
  .
Addæus

Tadeusz, po syriacku Addai (forma czasami latynizowana na Addeusz), według tradycji kościołów wschodnich był jednym z siedemdziesięciu uczniów Chrystusa (Łuk. 10:1-20). Jego nauki zostały zawarte w starożytnych dokumentach Syryjskich.

Nauki wysłannika Tadeusza
.
Nie odwracajcie się więc od Jego wiary: bo, oto!
słyszeliście i widzieliście, jakie rzeczy świadczą o Jego wierze – pokazując, że On jest uroczym Synem, i że jest Bogiem chwalebnym, i że jest zwycięskim Królem, i że jest potężną Mocą;
a przez wiarę w Niego człowiek może zdobyć oczy prawdziwego umysłu, [Efez. 1:18] i zrozumieć, że każdy, kto czci stworzenie, ogarnie go gniew (Bożej) sprawiedliwości.
Ponownie zauważamy, że dziełem Ducha Świętego jest oświecenie a nie nowe objawienie.
/

Wnioski

Wierzący otrzymują Ducha Świętego, który jest autorem mądrości i objawienia, jednak nie działa On w zbawionych w sposób jaki sugerują wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa. Otóż o ile sam Duch jest autorem mądrości i objawienia, o tyle oświecenie, którego udziela On chrześcijanom, umożliwia studiowanie tej mądrości i tego objawienia jakie zostało spisane w formie Ksiąg Nowego i Starego Testamentu.

Duch Święty nikogo nie prowadzi na skróty. Aby zrozumieć Pismo, potrzebna jest ciężka praca w rozkładaniu go na czynniki pierwsze.

2 Tym. 2:15 Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada (ὀρθοτομοῦντα orthotommounta – tnie równo, jak np. kawałki materiału na namiot tak, żeby pasowały) słowo prawdy.

Droga na skróty, jaką idą wyznawcy ducha zielonoświątkowstwa prowadzi ku niechybnej destrukcji.

2 Piotra 3:16 Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni (bez znajomości zasad interpretacji Pisma) i nieutwierdzeni (pozbawieni Ducha Świętego – zobacz Efez. 3:16) przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Na zakończenie przestroga płynąca z ust Johna Owena, XVII wiecznego największego reformatora i “księcia purytan” , zaangażowanego w walkę doktrynalną z heretycką grupą Kwakrów, będącą w jego czasach odpowiednikiem współczesnego ruchu zielonoświątkowego. Słowa te powinny zapaść w pamięci każdego wyznawcy pozabilibjnego objawienia:

„Prawdziwym dziełem Ducha jest przypominanie nam słów Chrystusa, Bożych słów z Pisma Świętego. Właśnie w Biblii słowa i dzieła Chrystusa zostały „spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego”.
.
Działanie ducha tego świata jest zupełnie odmienne: stara się stworzyć pozory, jakoby nadeszło nowe objawienie od Boga, odwodząc w ten sposób ludzi od Biblii, gdzie spisano całe dzieło Boże i wszystkie obietnice Chrystusa.”

Gdzie pozabiblijne objawienie, tam pozbawiona biblijnej prawdy teologia. A to już prosta droga wiodąca do duchowej ciemności, braku rozeznania, cierpienia a nawet na zatracenie.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email