Przypomnienie pierwszej reguły

Pierwsza reguła gramatyczna w jasny i precyzyjny sposób dowodzi, że Jezus Chrystus to Bóg Jahwe, Syn lecz nie Ojciec, tym samym potwierdza ona doktrynę Trójjedyności Boga i rozbija w pył heretyckie nauki antytrynitarian.

Definicja: Kiedy spójnik łączny καί kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub przymiotniki / imiesłowy) opisu osobistego odnoszące się do urzędu, godności, powinowactwa lub związku oraz atrybutów, właściwości lub jakości, dobrych lub złych, jeśli przedimek określony ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy tych rzeczowników, przymiotników lub imiesłów i nie jest powtarzany przed drugim rzeczownikiem, przymiotnikiem lub imiesłowem, ten ostatni odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik, przymiotnik lub imiesłów: tj. oznacza dalszy opis osoby o tej samej nazwie.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik / spójnik καί kai / drugi rzeczownik

Chrystus to Wielki Bóg i Zbawiciel

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 του   μεγαλου   θεου   και   σωτηρος 
 tou  megalou  theou  kai  sōtēros
 wielkiego   Boga   i   Zbawiciela 
t_ Gen Sg m a_ Gen Sg m n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Wielki Bóg to ta sama osoba co Zbawiciel czyli Jezus Chrystus)
  .
Chrystus to nasz Bóg i nasz Zbawiciel

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Σωτῆρος  ἡμῶν
tou Theou hemon kai Soteros hemon
tego konkretnego Boga naszego i Zbawiciela naszego
t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  pp 1 Gen Pl  Conj  n_ Gen Sg m  pp 1 Gen Pl 
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez τοῦ zaimek osobowy w dopełniaczu spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez τοῦ zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (nasz Bóg to nasz Zbwiciel, czyli Jezus Chrystus)
  .

Reguła druga

Definicja: Powtórzenie przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, gdy spójnik łączny καί kai zostanie pominięty, będzie miało ten sam skutek i moc: oznacza to dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik /przedimek określony / drugi rzeczownik

.

Zbawiciel to Bóg

Łuk. 1:47 I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;

τω  θεω  τω  σωτηρι  μου 
to Theo to soteri mou
tym konkretnym Bogu tym konkretnym Zbawicielu mym
t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  pp 1 Gen Sg 
przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza tak pierwszy jak i drugi rzeczownik
 • Oba rzeczowniki odnoszą się do tej samej osoby, (nasz konkretny Zbawiciel to nasz konkretny Bóg)
  ..

Duch jest Święty

Łuk. 2:26 I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.

του  πνευματος  του  αγιου 
tou Pneumatos tou hagiou
tego konkretnego Ducha tego konkretnego Świętego
t_ Gen Sg n  n_ Gen Sg n  t_ Gen Sg n  a_ Gen Sg n 
przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik w dopełniaczu poprzedzany przez του
 • Tak rzeczownik jak i przymiotnik są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza tak pierwszy jak i drugi rzeczownik
 • Rzeczownik i przymiotnik odnoszą się do tej samej osoby, (Duch jest Święty)
  .

Baranek biorący na siebie grzechy

Jan 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

ο  αμνος  του θεου  ο  αιρων 
ho amnos tou theou ho airon
ten konkretny Baranek tego konkretnego Boga ten konkretny biorący
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  t_ Nom Sg m  vp Pres Act Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu przedimek określony w mianowniku imiesłów w mianowniku poprzedzany przez ο
 • Pierwszy rzeczownik jest w mianowniku
 • Przedimek określony w mianowniku poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Imiesłów będący w mianowniku poprzedzany jest przez przedimek określony w tym samym przypadku
 • Pierwszy rzeczownik i imiesłów odnoszą się do tej samej osoby
 • Drugi rzeczownik jest w dopełniaczu, poprzedzany jest przez przedimek określony również w dopełniaczu, odnosi się do innej osoby
 • Fragment wskazuje na rozdzielność osobową Boga Ojca i Syna Bożego
  .

Chrystus to Zbawiciel

Jan 4:42  A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.

ο  σωτηρ του κοσμου  ο χριστος 
ho Soter tou kosmou ho Christos
ten konkretny Zbawiciel tego konkretnego świata ten konkretny Chrystus
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  t_ Gen Sg m  n_ Gen Sg m  t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο przedimek określony w dopełniaczu rzeczownik w dopełniaczu przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο
 • Pierwszy rzeczownik jest w mianowniku
 • Przedimek określony w mianowniku poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Trzeci rzeczownik będący w mianowniku poprzedzany jest przez przedimek określony w tym samym przypadku
 • Pierwszy i trzeci rzeczownik odnoszą się do tej samej osoby
 • Drugi rzeczownik jest w dopełniaczu, poprzedzany jest przez przedimek określony również w dopełniaczu, odnosi się do innego podmiotu
 • Fragment wskazuje na Chrystusa jako tego konkretnego Zbawiciela
  .

Ojciec posłał Syna

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

τον  πατερα  τον  πεμψαντα 
ton Patera ton pempsanta
tego konkretnego Ojca tego konkretnego który posłał
t_ Acc Sg m  n_ Acc Sg m  t_ Acc Sg m  vp Aor Act Acc Sg m
przedimek określony w bierniku rzeczownik w bierniku poprzedzany przez τον przedimek określony w bierniku imiesłów w bierniku poprzedzany przez τον
 • Rzeczownik jest w bierniku
 • Przedimek określony w bierniku poprzedza rzeczownik
 • Imiesłów jest w bierniku
 • przedimek określony w bierniku poprzedza imiesłów
 • Rzeczownik i imiesłów odnoszą się do jednej i tej samej osoby (identyczna forma kultu przynależna Ojcu, który posłał Syna, należna jest i Synowi)
  .

Jezus to Chrystus to Syn

Jan 20:31 Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.

ο  ιησους  εστιν  ο  χριστος  ο  υιος 
ho Iesous estin ho Christos ho Hyios
ten konkretny Jezus jest ten konkretny Chrsytus ten konkretny Syn
t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  vi Pres vxx 3 Sg  t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m  t_ Nom Sg m  n_ Nom Sg m 
przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο czasownik trybu orzekającego przedimek określony w mianowniku rzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο przedimek określony w mianowniku rrzeczownik w mianowniku poprzedzany przez ο
 • Pierwszy, drugi i trzeci rzeczownik jest w mianowniku
 • Każdy z nich poprzedzany jest przez przedimek określony również w mianowniku
 • Wszystkie odnoszą się do jednej i tej samej osoby (Jezus to Chrystus i Syn)
  .

Pan to Wielki Pasterz

Hebr. 13:20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;

τον  ποιμενα  των  προβατων  τον  μεγαν  εν  αιματι  διαθηκης  αιωνιου  τον  κυριον 
ton poimena ton probaton ton megan en hamati diathekes iaonion ton kurion
tego konkretnego Pasterza tych konkretnych owiec tego konkretnego wielkiego w krwi przymierza wiecznego tego konkretnego Pana
t_ Acc Sg m  n_ Acc Sg m  t_ Gen Pl n  n_ Gen Pl n  t_ Acc Sg m  a_ Acc Sg m  Prep  n_ Dat Sg n n_ Gen Sg f  a_ Gen Sg f  t_ Acc Sg m  n_ Acc Sg m 
przedimek określony w bierniku rzeczownik w bierniku poprzedzany przez τον przedimek określony w bierniku przymiotnik w bierniku poprzedzany przez τον przedimek określony w bierniku rzeczownik w bierniku poprzedzany przez τον
 • Rzeczowniki i przymiotnik będące w bierniku poprzedzane przez przedimki okreslone również w bierniku odnoszą się do jednej i tej samej osoby
 • Pan jest Wielkim Pasterzem

Mając na uwadze Psalm 23:1 PAN (יְהוָ֥ה Jahwe) jest moim pasterzem, dochodzimy do wniosku, że μέγας ποιμήν megas poimen = יְהוָֹה Jahwe. Jezus to Bóg Jahwe.
.


Wyjątki od drugiej reguły

Wyjątkiem od drugiej reguły występują gdy wyrazy w dopełniaczu są od siebie wzajemnie zależne w sukcesji:

Kol. 2:2 Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email