Podstawa teologii i zbawienia

Doktryna Pisma jest niezmiernie istotna dla wszystkich chrześcijan, bowiem przy pomocy Słowa (głoszonego i czytanego), Bóg zbawia nas i sprawia, że wzrastamy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Tylko za pośrednictwem Pisma, poznanie Boga w Jezusie Chrystusie, staje się możliwe.

Rozważmy:

 • Jeżeli Stary Testament nie jest prawdziwy, to i Nowy Testament podobnie
  .
  Hebr. 1:1-2 1. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 2. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;
  .
 • Jeżeli Biblia jest omylna, podobnie i Bóg,
 • Jeśli spisane Słowo Boże nie jest prawdziwe, to podobnie jest i z Wcielonym Słowem Bożym,
 • Jeśli wiara oparta na Piśmie jest fałszywa, to i Twoja wiara podobnie.
  .
  Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

Przyjrzymy się teraz temu, co Biblia mówi sama o sobie.


Biblia jest objawieniem Boga

Czy objawienie jest możliwe?

Ci, którzy twierdzą, że nie, podają następujące argumenty:

A) Bóg nie chce objawiać Samego Siebie człowiekowi.

Odpowiedź: jeżeli tak jest, to dlaczego Bóg stworzył człowieka? Przed upadkiem, Pan Bóg objawił się człowiekowi i rozmawiał z nim w ogrodzie Eden. W taki oto sposób, już na początku, Bóg pokazał, że jest zainteresowany objawieniem Samego Siebie człowiekowi. Obecnie, spisanym Bożym objawieniem dla nas jest Pismo Święte.

B) Człowiek nie jest w stanie zrozumieć Bożego objawienia.

Odpowiedź: prawdą jest, że żaden człowiek nie jest w stanie pojąć i nie zrozumie Boga w całej Jego Pełni

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga, a objawione – do nas i naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa.
.
Hiob 11:7 Czy wybadasz tajemnice Boga? Czy zgłębisz doskonałość Wszechmocnego?
.
1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

W przeciwnym wypadku, co jest absurdem, człowiek byłby Bogiem. Trzeba też powiedzieć, że żaden człowiek (ani anioł) nie jest w stanie zrozumieć w pełni nawet samego siebie. A to, że nasza wiedza jest niekompletna, nie oznacza jeszcze, że jest nieprawdziwa.

Co więcej, to, że możemy zrozumieć Boże objawienie, ma swój początek w nieskończonej mądrości Boga. On to zapragnął objawić się i wiedział jak to uczynić, aby nawet ograniczony człowiek, którego stworzył, mógł to pojąć. Łatwo przyjmujemy do wiadomości fakt, że dorośli radzą sobie z wytłumaczeniem pewnych rzeczy dzieciom. Bóg, który przewyższa człowieka mądrością w sposób nieskończony, nie stawia mu żadnych przeszkód, ale faktycznie umożliwia to, iż może się człowiekowi objawić.
.

Czy objawienie jest niezbędne?

Tak. Bóg musi objawić Samego Siebie albo nigdy nie będzie poznany. Gdyby się ukrył, to czy ktokolwiek byłby w stanie Go odnaleźć? Co więcej, od czasu upadku, człowiek tkwi w grzechu i nie jest w stanie, poprzez własne poszukiwania i na podstawie własnych rozważań, poznać Boga. A zatem niezbędne jest, aby to Bóg objawił Siebie człowiekowi.

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
.
1 Kor. 1:21 Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą.
.
1 Kor. 2:9 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
.
1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.


Biblia jest natchniona przez Boga

2 Tym. 3:16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;

Słowo θεόπνευστος theopneustos czyli „natchniony” oznacza dosłownie „tchnięty przez Boga”. Bóg „tchnął” Pismo Święte jako Swoje Słowo.
.

Natchnienie jest całkowite

Pismo nie uznaje różnej jakości inspiracji. Nie wszystkie jego części mają tę samą wartość dla naszego zbudowania, ale wszystkie są jednakowo natchnione. Kiedy Chrystus i jego Apostołowie cytowali Stary Testament, nie czynili różnicy pomiędzy Pięcioksięgiem (Genesis-Deuteronomium), księgami prorockim czy innymi księgami ze względu na różny poziom autorytetu, bowiem wszystkie one były Słowem Bożym. Ponieważ Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione” (2 Tym. 3:16), nauczanie biblijne obejmuje nie tylko „teologię”, ale też

 • historię,
 • geografię
 • i nauki ścisłe.

Jeżeli Bóg nie jest w stanie przekazać nam prawd dotyczących spraw ziemskich, to jak będziemy mogli Mu zaufać, gdy będzie mówił nam o rzeczach niebiańskich?

Jana 3:12 Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich?

A jeśli jakieś fragmenty Biblii nie są natchnione, to kto nam je wskaże?
.

Natchnienie jest dosłowne

Każde słowo autografu (oryginału, pierwotnego manuskryptu) jest natchnione. Jest to niezbędne, bowiem spisane Boże objawienie składa się z wypowiedzi przekazanych za pomocą słów. Jest to również widoczne wtedy, kiedy uważnie przyjrzymy się starotestamentowym cytatom zawartym w Nowym Testamencie.

W Ewangelii Mateusza 22:32, argumentacja Chrystusa opiera się na fakcie, że Boże słowa zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej 3:6 nie występują w czasie przeszłym.

Mat. 22:32 Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
.
2 Moj. 3:6 I dodał: Ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga.

W Liście do Galacjan 3:16, Paweł dowodzi swoich racji wykazując, że 1 Księga Mojżeszowa 12:7 mówi o „nasieniu” w liczbie pojedynczej nie zaś w liczbie mnogiej.

Gal. 3:16 Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus.

1 Moj. 12:7 I PAN ukazał się Abramowi, i powiedział: Twemu potomstwu (לְזַ֨רְעֲךָ֔ lezaraka – potokmowi, l. pojedyncza) dam tę ziemię. I Abram zbudował tam ołtarz dla PANA, który mu się ukazał.

Niektórzy argumentują, że Bóg natchnął tylko myśli autorów, jednak Pismo mówi o natchnieniu „słów”

Mat. 4:4 A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
.
2 Piotra 3:2 Abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
.
Judy 1:17 Wy zaś, umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Tak czy inaczej, w jaki sposób te myśli zostały nam przekazane? Czy nie za pomocą słów?
.

Natchnienie ma charakter naturalny

Bóg wykorzystał ludzi aby spisać Biblię ale nie uczynił tego w sposób mechaniczny (tak jak my używamy maszyny do pisania), bowiem uczynił to poprzez ludzi, którzy wcześniej zostali obdarowani odpowiednimi darami i umiejętnościami. W 2 Liście Piotra czytamy, że Apostołowie i prorocy (z otrzymanym od Boga stylem i talentem) pisali pod natchnieniem Ducha Świętego.

2 Piotra 1:21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. 

A zatem autorem tego wszystkiego co napisali był Bóg, a oni działali zgodnie z Jego wolą. Bóg nie pozwolił na to aby grzeszna wola człowieka zmieniła Jego przesłanie albo aby zostało ono błędnie zapisane.
.


Biblia jest nieomylna

Oryginalne manuskrypty są bezbłędne. Musi tak być skoro:

A) Biblia jest Słowem Bożym: gdyby zawierała błędy, Bóg popełniałby je w Swoich wypowiedziach. Ale wtedy nie byłby doskonały, co jest absurdalne.

5 Moj. 32:4 On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.
.
2 Sam. 22:31 Droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają.
.
Mat. 5:48  Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie.

B) Biblia jest objawieniem Boga. Bóg Niebios objawia Siebie w Piśmie Świętym. Byłoby afrontem sądzić, zarówno w stosunku do Jego mądrości, że może On popełniać błędy jak i w stosunku do Jego prawdomówności, że może On głosić nieprawdę

Tyt. 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;
.
Hebr.6:18 Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei;

C) Biblia mówi sama o sobie, że jest doskonała

Jezus powiedział ”Twoje Słowo jest Prawdą” (Jan 17:17). On sam był Prawdą (Jan 14:6) i nie mówił nieprawdy. Jeżeli Biblia jest doskonała to nie zawiera błędów. Chrystus naucza w Jana 10:35—”Pismo nie może być naruszone”—zatem nie jest możliwe aby mogło się mylić.

Psalm 19:7 Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu.
.
Jan 10:35 Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone;
.
Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.
.
Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.


Biblia posiada autorytet Boga

A) To, że Biblia posiada boski autorytet wynika w logiczny sposób z wcześniejszego rozważania.

B) To, że Biblia posiada boski autorytet dowieść można na podstawie następującego rozumowania:

– Bóg posiada wszelki autorytet
– Pismo Święte jest natchnione przez Boga.
– A zatem Biblia jest autorytatywnym Słowem Bożym.

C) O tym, że Biblia posiada boski autorytet dowiadujemy się z fragmentów biblijnych. W Izajasza czytamy:

Izaj. 1:2 Słuchajcie, niebiosa, a ty, ziemio, nakłoń ucha. PAN bowiem przemówił:
.
Mich. 1:2 Słuchajcie, wszystkie narody; słuchaj, ziemio, i wszystko, co na niej jest. A niech Pan BÓG będzie świadkiem przeciwko wam, Pan ze swego świętego przybytku.

Widzimy to jasno w stwierdzeniu: ”Tak mówi Pan(461 razy w PIśmie) jak i w słowach Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam wam”. (fraza wystepuje w Biblii aż 78 razy!)

D) To, że Biblia posiada boski autorytet dowieść można na podstawie fragmentów Starego Testamentu zacytowanych w Nowym Testamencie, ukazanych jako słowa Ducha Świętego

Hebr. 3:7 Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego gło
.
Psalm 95:7 On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk. Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie;
.
Hebr. 10:15-16 15. A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy najpierw: 16. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach;
.
Jer. 31:33 Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Będąc Bogiem, Duch Święty przemawia z boskim autorytetem.

E) To, że Biblia posiada boski autorytet dowieść można na podstawie fragmentów Nowego Testamentu, gdzie Boże wypowiedzi są zacytowane jak wypowiedzi Pisma

Gal. 3:8 A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
.
1 Mojż. 12:3 I będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

oraz

Rzym. 9:17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi.
.
2 Mojż. 9:16 Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi.

Nie Pismo (którego wtedy jeszcze nie było!) zwracało się do Abrahama, ale czynił to sam Bóg (1 Mojż. 12:3). Podobnie Bóg, za pośrednictwem Mojżesza zwracał się do faraona (2 Mojż. 9:16).

Na podstawie obu zacytowanych przez Pawła starotestamentowych fragmentów widzimy wyraźnie, że traktuje on tekst Pisma jak wypowiedź Boga.

F) To, że Biblia posiada boski autorytet dowieść można na podstawie fragmentów Nowego Testamentu, gdzie mówi się o Bogu tak, jak gdyby był On Pismem

Mat. 19:4-5 4. A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? 5. I powiedział: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
.
1 Mojż.2:24 Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.

oraz

Dzieje 4:25-26 25. Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? 26. Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi.
.
Psalm 2:1-2 1. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? 2. Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc:

Chrystus i Piotr cytują słowa ze Starego Testamentu w taki sposób, jakby „wypowiedziane” one były przez Boga, jednak to nie Bóg jest Tym, w Którego ustach znajdujemy owe wypowiedzi w tekście Starego Testamentu. Tak więc słowa Pisma są Słowami samego Boga, posiadającymi Jego autorytet.

G) To, że Biblia posiada boski autorytet widać w pewności z jaką Chrystus cytował Pisma. Pan Jezus używał Pisma jako autorytatywnego źródła. On wciąż powtarzał „jest napisane” (Mat. 4:4.7.10; 21:13; 26:31; Mar. 7:6; 9:13; Jan 6:31. 45; 10:34),

Podobnie czynili Apostołowie (Dzieje 1:20; 7:42; 15:15; 23:5; 1 Kor. 1:19; 1 Piotra 1:16).

Werdykt Pisma jest ostateczny i nie może być kwestionowany: ”Pismo nie może być naruszone” (Jan 10:35).

O kiedy „Biblia jest, ni mniej ni więcej, tylko głosem Tego, który zasiada na tronie” (John W. Burgon), jest to zasada, której musimy wierzyć i w zgodzie z którą musimy żyć

2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
.
Psalm 19:7-9 7. Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. 8. Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy. 9. Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne.


Bóg chroni Biblię w sposób szczególny

Bóg Niebios w szczególny sposób chroni Swoją Księgę, w której spisano prawdę o zbawieniu w Jego Synu

Jan 20:31  Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.

Na podstawie nauczania Jezusa widzimy że:

A) Tekst Starego Testamentu, pozostający w powszechnym użyciu wśród Żydów podczas ziemskiej służby Chrystusa, był w całości godnym zaufania. Jezus powiedział,

Mat. 5:18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.
.
Łuk. 16:17 I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa.

B) Ta sama Boska Opatrzność, która chroniła Stary Testament zachowa też i Nowy Testament. W „Wielkim Posłannictwie” skierowanym do Kościoła na samym początku, zawarta została obietnica, że kościół będzie zawsze w posiadaniu nieomylnego zapisu słów i czynów Jezusa. Chrystus oznajmił, „Niebo i ziemia przeminą ale słowa moje nie przeminą”

Mat. 24:35; Mar. 13:31; Łuk. 21:33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.


Biblia posiada wiele innych wspaniałych cech

Biblia jest wieczna

Pismo zostało spisane na przestrzeni zamkniętego okresu historii, ale posiada ono swój początek w wiecznym umyśle Boga.

Psalm 119:89 Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie

Odnosi się to do każdej epoki i każdego człowieka.
.

Biblia jest zrozumiała

Pismo jest jasne i możemy je zrozumieć. Jest ono przyrównane do światła ale rozumieją je nawet dzieci

Psalm 119:105 Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.
.
2 Piotra 1:19 Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach;

.
2 Tym. 3:15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie

Nie oznacza to, że nie ma w Biblii trudniejszych fragmentów ale raczej, że znaczenie Pisma można uchwycić poprzez właściwe użycie zwykłych środków.

2 Piotra 3:16  Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.

Od chwili kiedy Bóg przekazał nam Swoje Słowo, które jest dla nas zrozumiałe, Chrystus polecił nam studiować je po to, abyśmy poznali je jeszcze lepiej

Jan 5:39  Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

Musimy też prosić Boga o to, aby otwierał nasze umysły na zrozumienie Słowa Bożego

Psalm 119:18, 27, 34 18. Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa. 27. Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach. 34. Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca.

Biblia jest czysta

Pismo jest czyste, podobnie jak Bóg, który je dał. Król Dawid powiada,

Psalm 12:6 Słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone.
.
Psalm 119:140 Twoje słowo jest w pełni wypróbowane, dlatego twój sługa je kocha
.
Przysłów 30:5 Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.

Biblia uświęca

Pismo, jako czyste Słowo Boże, ma uświęcający wpływ na chrześcijan. Jest ono środkiem za pomocą którego Bóg dokonuje oczyszczenia kościoła. Toteż Chrystus modli się,

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.
.
Jan 15:3 Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem.

Biblia jest wystarczająca

Wszystko, czego potrzebujemy dla naszego zbawienia objawione zostało w Biblii

Jan 20:30-31 30. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. 31. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.
.
2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 16. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Wszechwiedzący Bóg dał nam Swoje Słowo stąd nie ma już żadnych innych,

 • nowych ksiąg,
 • rzekomych „objawień Ducha”
 • czy czegokolwiek innego, co mogłoby zostać dodane do Słowa Bożego czy traktowane z nim na równi

5  Mojż. 4:2 Nie przydacie do słowa, które ja wam rozkazuję, ani ujmiecie z niego, abyście strzegli przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam rozkazuję.
.
5 Mojż. 12:32 Cokolwiek ja wam rozkazuję, tego strzedz będziecie, abyście czynili; nie przydasz nic do tego, ani też ujmiesz z tego.
.
Przysłów 30:6 Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.
.
Mal. 2:7 Wargi kapłana bowiem mają strzec poznania i jego ustami ludzie mają pytać o prawo, gdyż on jest posłańcem PANA zastępów. 
,
Obj. 22:18 Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;

Biblia jest jedna

Zarówno Stary jak i Nowy Testament, stanowią jedno Słowo Boże. Mojżesz, Dawid, prorocy, Piotr, Paweł czy Jan, pisali o tym samym Bogu

Hebr. 12:29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
.
5 Mojż. 4:24 Bo PAN, twój Bóg, jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym.

i o tym samym zbawieniu

Rzym. 4:3 Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 

Toteż Chrystus mógł powiedzieć, „na początku ksiąg napisano o mnie

Psalm. 40:8 Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu.
.
Hebr. 10:7 Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę – na początku księgi napisano o mnie – abym spełniał twoją wolę, o Boże.

oraz „Pisma…, one świadczą o mnie”

Jan 5:39  Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.

Podobnie jak dwaj uczniowie w drodze do Emmaus, dzięki oświeceniu Ducha Świętego, możemy ujrzeć tego samego Chrystusa w całej Biblii.
.

Biblia sama potwierdza swoją autentyczność

Chrześcijanie wiedzą, że to czego Biblia naucza o nich samych, o upadku człowieka, o świecie itp. jest prawdą. Zgodność i harmonia, którą znajdujemy w poszczególnych Księgach Pisma, wspaniałe doktryny i cel dla którego istnieją—oddanie wszelkiej chwały Bogu—pokazują, że Biblia jest prawdziwym Słowem Bożym. Pewność wierzącego, że Biblia pochodzi od Boga bierze się z wewnętrznego świadectwa Ducha Świętego, który poprzez Swoje Słowo, zaświadcza o tym w naszych sercach

1 Kor. 2:4-5 4. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy; 5. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.

Możemy posiadać tę pewność na skutek posłuszeństwa przykazaniom Ojca, zawartym w Piśmie, bo jak powiada Chrystus,

Jan 7:17 Jeśli ktoś chce wypełniać jego wolę, ten będzie umiał rozeznać, czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email