Po co dobre uczynki?

Dlaczego wybrani spełniają dobre uczynki? Jeśli są oni zbawieni, zmierzają w kierunku nieba i nie muszą się niczym martwić, dlaczego więc mieliby spełniać dobre uczynki? Zdaję sobie sprawę, że twoja odpowiedź może różnić się od mojej, ale czy naprawdę spełniają je oni, aby dostąpić zbawienia?

Boże przeznaczenie

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zajrzeć do Biblii, tak więc odsyłam was do dwóch poniższych tekstów:

Efez. 2:8-10Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
.
Tyt. 2:14
Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.
.
1 Tes. 4:3 Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie

Dwie wielkie prawdy

W tekstach tych widzimy dwie wielkie prawdy związane z zadanym pytaniem:

1. chrześcijanie odkupieni są wyłącznie przez Chrystusa, bez udziału uczynków oraz

2. zbawiony święty przeznaczony został przez Boga, aby był on gorliwy do spełniania dobrych uczynków „według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej” (Efez. 1:5-6).

W pierwszym tekście Paweł informuje nas o tym, iż Bóg przygotował sobie lud, tj. swoje dzieło, które przeznaczył do pełnienia dobrych uczynków (Efez. 2:10). Nie tylko przygotował ich do wypełniania uczynków, jak to widać w drugim tekście, ale również uczynił gorliwymi do wypełniania ich.

Owoc zbawienia

Podczas gdy dobre uczynki stanowią dowód naszego zbawienia, nie oznacza to, iż są one przyczyną lub podstawą zbawienia.

Jakub 2:17-18 17 Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 18 Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków.
.
1 Jana 1:6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.
.
1 Jana 3:10 Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła: Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

Bóg uczynił nas swoją własnością, jedynie w Chrystusie. Jako lud Boży, otrzymujmy nowe życie, nową miłość, nowe posłannictwo i uczynki. Jako nowe stworzenia w Chrystusie, jesteśmy gorliwi do dobrych uczynków, tj. jesteśmy entuzjastycznie oddani do wypełniania ich. Wolność w Chrystusie pozwala nam wyrażać miłość, jaką mamy do Boga poprzez nasze uczynki. Jest to nieodłączna część już obecnego, ale jeszcze nie do końca ukazanego Królestwa Bożego na tej ziemi. Dlatego też istnieje potrzeba spełniania tych uczynków, ponieważ rozumiemy, że jesteśmy blisko ponownego przyjścia Pana i ustanowienia Jego Królestwa.

W oczekiwaniu na Pana

Nasz Wielki Pasterz nie wróci, dopóki wszyscy Jego wybrani nie zostaną przyprowadzeni do owczarni

Mat. 18:12-14 12 Jak wam się wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec, a jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi tych dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie w góry szukać zabłąkanej? 13 A jeśli uda mu się ją znaleźć, zaprawdę powiadam wam, że cieszy się z niej bardziej niż z tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. 14 Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych.
.
Łuk. 15:3-7 3 I opowiedział im taką przypowieść: 4 Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? 5 Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. 6 A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. 7 Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty.
.
Rzym. 11:25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.

Pola są już dojrzałe do żniwa

Jan 4:35 Czyż nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam: Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa.

Wybrani Boży są rozproszeni wśród wszystkich narodów, plemion, języków i ludów

Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

Obj. 7:9 Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach.

Niektórzy z nich prawdopodobnie jeszcze się nie narodzili, ale również im Ewangelia musi został wygłoszona. Tak więc Chrystus, Pan żniwa  posyła nas, aby pomóc w zebraniu wybranych z czterech strona świata

Mat. 9:37-38 37 Wtedy powiedział do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo.
.
Mat 28:18-20 18 Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
.
Marek 13:27 Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.

Czynimy to żarliwie modląc się, dzieląc się słowem i sakramentem, karmiąc głodnych, odwiedzając chorych i tych w więzieniu

Mat. 25:35-36 35 Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; 36 Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.

Niektórzy nazywają to posłannictwem, inni ewangelizacją.  Jako synowie i córki Królestwa, naszym przywilejem i radością jest dzielenie się wielką miłością, którą Bóg nasz obdarzył

Rzym. 5:8 Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Miłość Chrystusa ogarnia nas

2 Kor. 5:14 Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
.
Rzym. 5:15 Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
.
Gal. 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.
,
Kol. 3:3 Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Ci, który znajdują się w Chrystusie, z radością pracują na Jego ziemi. Nie robimy tego, aby zasłużyć sobie na zbawienie, ale dlatego, iż taki jest skutek bycia odkupionym przez Chrystusa. Chrystus nas kocha. Zmienił naszą naturę. On wyposażył i wciąż wyposaża nas w dobre uczynki. Otrzymaliśmy od Niego zadanie do zrealizowania. Cóż za radość i przywilej, spełniać jego dobre uczynki.

Ostrzeżenie

Chrześcijanie, którzy nie mają radości i gorliwości do wykonywania dzieł Pana, powinni poważnie zastanowić się na Jego słowami

Mat. 25:41-46 41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów. 42 Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić; 43 Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. 44 Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie? 45 Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. 46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Tłumaczył Robert Jarosz, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email