Doktrynalny bękart

Tak zwana „dobrointencyjna oferta zbawienia” (ang. well-meant offer) to stanowisko doktrynalne, które gorąco odrzucam i uważam za potomstwo Arminianizmu. Wielu wyznających chrześcijan błędnie myśli, nie studiując tego, że „dobrointencyjna oferta zbawienia” oznacza po prostu, że wierzący muszą świadczyć wszystkim ludziom bez wyjątku. Gdyby tak było, zgodziłbym się, ale nie tak definiuje się „dobrointencyjną ofertę zbawienia” .

Arminianie, a nawet umiarkowani kalwiniści, również nauczają, że Bóg zapewnia dobrointencyjną ofertę zbawienia nie tylko wybranym, ale wszystkim ludziom łącznie z potępionymi.

Przed zbadaniem pojęcia dobrointencyjnej oferty zbawienia poświęćmy trochę czasu na zrozumienie różnicy między odpowiedzialnością człowieka a działaniem Trójjedynego Boga w zbawieniu.


Ewangelia jest skuteczną mocą Boga, a nie ofertą

Chrześcijanie mają głosić Ewangelię sprawiedliwości Chrystusa wszystkim ludziom bez wyjątku.

Dzieje.10:42 Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.

Ci, którzy to odrzucają, są z definicji „hiperkalwinistami”. Odpowiedź Johna Rylanda do kalwinisty Williama Careya jest przykładem: „Młody człowieku, usiądź; kiedy Bóg zechce nawrócić pogański świat, zrobi to bez twojej i mojej pomocy ”. Chrześcijanie muszą potępić hiperkalwinizm Rylanda jako herezję!

Biblia nigdy nie stwierdza, ani nawet nie sugeruje, że Bóg oferuje zbawienie wszystkim ludziom bez wyjątku.

1) Tylko ci, którzy zostali predestynowani i dani Synowi

Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

2) i pociągnięci przez Ojca

Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

3) są powołani, usprawiedliwieni i uwielbieni.

Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Zatem chwalebna Ewangelia łaski nie jest ofertą składaną wszystkim ludziom z nadzieją, że ją przyjmą lub mogą ją przyjąć; Ewangelia jest deklaracją skutecznej mocy Boga, która odkupi Swoich wybranych.
.


Zdeformowane myślenie

Poświęć trochę czasu na przeczytanie poniższych punktów, aby zobaczyć, dlaczego Bóg nie próbuje zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku, w tym potępionych.

Po pierwsze, Bóg nigdy nie wybrał niegodziwców do zbawienia, ale „zatwardza”

Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
.
Przysłów 16:4
PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła

i „przygotował” ich do zniszczenia.

Rzym. 9:22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie

Należy zauważyć, że „zatwardza” jest aktywnym czasownikiem. Dlatego, jeśli Bóg aktywnie zatwardzał i przygotowywał potępionych do zniszczenia, dlaczego miałby próbować ich zbawić? Niektórzy umiarkowani kalwiniści powiedzą

  • „paradoks”,
  • „tajemnica” lub
  • „nie wiemy”,

podczas gdy inni powiedzą: „Bóg ma dwie wole – wolę pragnienia i wolę dekretu”. To podejście oparte na dwóch wolach polega na wyskoczeniu z patelni do ognia, że tak powiem. Opierając się na podejściu dwóch woli,

  • Bóg zatwardzał i przygotował niegodziwych do zniszczenia (wola dekretu),
  • ale chce ich odkupić (wola pragnienia).

To stanowisko jest bluźniercze, ponieważ sprawia, że Bóg wygląda, jakby miał zaburzenie dwubiegunowe lub jest schizofrenicznym głupcem, który ma zawsze słabnące pragnienie odkupienia ludzi, których potępił.

Ponadto jest oszałamiające, ale także sprzeczne z sugerowaniem, że Bóg oferuje zbawienie potępionym, gdy aktywnie zatwardził i zaślepił oczy niegodziwców, aby nie mogli uwierzyć. Ewangelia Jana mówi:

Jan. 12:40 Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił.

Zwolennicy „dobrej oferty zbawienia” zgodzą się, że Bóg zatwardził i zaślepił oczy niegodziwców, aby nie mogli uwierzyć, ale będą utrzymywać, że Bóg nadal ma pragnienie i oferuje im zbawienie. To jest zdeformowane myślenie, a nie teologia Reformowana.

Po drugie, Chrystus nigdy nie kupił zbawienia dla wszystkich ludzi bez wyjątku, ale tylko dla wybranych.

Jan 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
.
Jan 10:15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

Oznacza to, że potępieni nigdy nie zostaną odkupieni, zbawieni ani pojednani, a gniew Boży wciąż na nich ciąży. Dlatego też, jeśli Bóg dosłownie zapewnia „dobrointencyjną ofertę zbawienia” wszystkim ludziom bez wyjątku, jak twierdzą, co dokładnie oferuje im Bóg? Jeśli sprawiedliwość Chrystusa nigdy nie zostanie przypisana potępionym, to Bóg nie może patrzeć na nich łaskawie, ponieważ jest napisane:

Hab. 1:13 Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam?

Ale według zwolenników „dobrointencyjnej oferty zbawienia”, Bóg wciąż próbuje ich uratować.

Po trzecie, jak stwierdzono wcześniej, Biblia nigdy nie naucza, że Bóg oferuje zbawienie wszystkim ludziom bez wyjątku. W związku z tym umiarkowani kalwiniści i semi-pelagianie będą powoływać się na tekst Mateusza w nadziei, że obronią swoją doktrynę arminiańską.

Mat. 11:28-29 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 29. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.

Oczywiście, podobnie jak Arminianie, umiarkowani kalwiniści będą argumentować, że „wszyscy” w tym fragmencie oznacza, że ​​Chrystus odnosi się do wszystkich ludzi bez wyjątku, w tym potępionych. Tak interpretują Biblię Arminianie. Tak, Mateusza 11:28-29 mówi „wszyscy”, ale ten tekst nie mówi ani nie sugeruje, że Chrystus w jakikolwiek sposób odnosi się również do potępionych. W jaki sposób Chrystus może oferować zbawienie potępionym w Ewangelii Mateusza 11:28-29, jeśli powiedział potępionym, którzy do Niego przyszli, „odstąpcie ode mnie” w Ewangelii Mateusza 7:23?

Mat. 7:23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

„Wszyscy” w Ewangelii Mateusza 11:28-29 odnosi się do wszelkiego rodzaju ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu i narodu

Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

i z każdej grupy.

Gal. 3:28  Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

Zatem „wszyscy” w Ew. Mateusza 11:28-29 odnosi się do wybranych, ponieważ tylko wybrani będą słuchać i podążać za swoim Zbawicielem,

Jan. 10:27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.

podczas gdy niegodziwi nie uwierzą, ponieważ nie są Jego owcami. Zwróćmy uwagę na to, że Jan 10:26 nie mówi, że potępieni  nie są owcami Chrystusa, ponieważ nie przyjęli „dobrointencyjnej oferty zbawienia”. Wręcz przeciwnie, Jezus powiedział, że potępieni nie uwierzą, ponieważ „nie są Jego owcami”

Jan. 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.


Konkluzja

Podsumowując, tak, Biblia naucza, że Bóg „wszędzie nakazuje wszystkim ludziom, aby pokutowali”,

Dzieje. 17:30  Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować  

a w Dziejach 10:42 chrześcijanom nakazuje się głosić wszystkim ludziom bez wyjątku.

Dzieje 10:42  Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych.

Jednak Biblia nie naucza, że Bóg zapewnia wszystkim ludziom bez wyjątku „dobrointencyjną ofertę zbawienia”. Dobrointencyjna oferta przedstawia sfrustrowanego, sprzecznego i schizofrenicznego Boga. Zgodnie z tym stanowiskiem:

1) Bóg wiecznie nienawidzi potępionych,

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

– ale ma wobec nich usposobienie miłującej dobroci;

2) Bóg przeznaczył potępionych na zniszczenie,

Rzym. 9:18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

– ale pragnie ich zbawić.

To pojęcie jest szokujące i niebiblijne.

Zwodziciele najgłosniej krzyczą o pokoju i jedności. Reformacja natomiast oparta jest o bezpardonową walkę o doktrynę. Z heretykami, odstępcami i uzurpatorami. Posłuchajmy Marcina Lutra:
“Słowo Boże bowiem, ilekroć przychodzi, przychodzi po to, ażeby zmienić i odnowić świat. A również pisarze pogańscy świadczą, iż zmiany stosunków nie mogą nastać bez wzburzenia i niepokoju, owszem nawet bez przelewu krwi. Należy to już do powołania chrześcijan, tych rzeczy z sercem nieustraszonym oczekiwać i je znosić, jak i Chrystus powiada Mat.24,w.6.: “Gdy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, nie lękajcie się, bo musi się to pierwej stać, lecz jeszcze nie wnet będzie koniec”. A co do mnie, to jeślibym tych niepokojów nie widział, powiedziałbym, że Słowa Bożego nie ma na świecie. Gdy je zaś teraz widzę, z całego serca się cieszę i nie przejmuję się nimi, będąc tego najpewniejszym, że władztwo papieża i jego zwolenników rozpadnie się, gdyż na nie najmocniej natarło Słowo Boże, które teraz przez świat bieży.” Marcin Luter, O niewolnej woli s. 18
Jesteśmy całkowicie zdeterminowani walczyć o prawdę Ewangelii. Z heretykami wyznającymi Arminianizm a także z ich pseudoreformowanymi poplecznikami – łgarzami i farbowanymi lisami, którzy wyznają bożka pragnącego zbawienia wszystkich ludzi, który Ewangelię traktuje jako tanią ofertę…

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email