Dziecinne pytanie

Rzym. 9:15-16 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

Dzieci zawsze zadają tego rodzaju pytania. Dorośli ich nie zadają, ponieważ nauczyli się, że nie ma na nie odpowiedzi.

Dlaczego Bóg nie wybrał wszystkich do zbawienia? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ale dam prostą odpowiedź: ponieważ Bóg otrzyma więcej chwały dla swego imienia robiąc to w taki sposób w jaki to zrobił. Bóg wszystko czyni dla swojej chwały.


Wolność garncarza

Pozwolisz, że powiem ci coś jeszcze: czy Bóg kiedykolwiek się myli? Czy Bóg kiedykolwiek nie ma racji? Czy Bóg miłuje? – owszem. Zatem cokolwiek On czyni odpowiada to Jego charakterowi. I jeśli ciężko nam to zrozumieć, to nie jest Boży problem; czyj to jest problem? Nasz, czyż nie? Ponieważ nie mamy zdolności aby to zrozumieć.

I to jest jedno z tych pytań, na które nie ma odpowiedzi.

Ezech. 33:11 Nie chcę śmierci niepobożnego, ale aby się odwrócił niepobożny od drogi swojej, a żył
.
Izaj. 46:10 całą moją wolę uczynię

Bóg tak powiedział. To prowadzi do napięcia. Nie rozumiem tego pytania. Nie znam odpowiedzi na nie, ponieważ Bóg tego nie objawił. Wszyscy ludzie  zrodzeni w Adamie rodzą się z grzeszną naturą, a ponieważ dźwigają grzeszną naturę, wszyscy są skazani na piekło. Tak jak wszyscy ludzie skazani są na piekło, Bóg w swojej cudownej łasce niektórych zbawia. Reszta jest skazana, lecz nie tylko ze względu na grzech Adama – lecz przede wszystkich z powodu grzechu niewiary.

Hebr. 3:12 Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego (πονηρα ponera – złego, niegodziwego, bezbożnego) serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego;
.
Jan 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
.
Jan 16:8-9 8. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie (Jezusa)

Zbawienie jest przez elekcję, predestynację, cel Boży. Potępienie jest przez niewiarę ludzi. Jak to pogodzić? Nijak. Nie da się. Wiem jednak, że Bóg jest doskonały i godzi to doskonale, to najlepsze podejście jakie możemy mieć.

Cóż zatem uczynimy? Jeśli jesteśmy zbawieni komu podziękujemy? Bogu. A gdy ludzie idą do piekła, kogo mogą winić? Siebie samych. Powiesz „nie rozumiem tego”. Racja. Ja też nie. Implikacje są następujące: gdy jestem zbawiony to dziękuje Bogu i raduję się; gdy idę do niewierzącego nie pytam go „czy jesteś wybrany?” – jak powiedział Spurgeon, nie podnoszę jego koszuli żeby zobaczyć wielką literę „W” przybitą na jego plecach. Idę do nich i mówię: „Będziecie potępieni przez waszą niewiarę” i proszę ich aby „uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa aby byli zbawieni”. Rozwiązanie pozostawiam Bogu.
.


O Bożym postanowieniu

Rozważmy fragmenty mówiące o Bożym postanowieniu co do elekcji i zbawienia

Efez. 3:11-12 11. Zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.  12. W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

 • Przystęp do Boga mamy w Panu Jezusie
 • Wiarę wiary, śmiałość i ufność w Jezusa mamy dzięki wiecznemu postanowieniu
 • Decyzja o udzieleniu wybranym wiary, śmiałości i ufności w Jezusa zapadła przed stworzeniem czasu
 • Przyczyna udzielenia wiary, śmiałości i ufności jest zgodna z Bożym postanowieniem, lecz nie jest zdefiniowana
 • Bóg jest całkowicie suwerenny w swoim wyborze
  .

2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.

 • Zbawiecielem jest Jezus
 • Powołanie jest nie z uczynków człowieka lecz na podstawie Bożego postanowienia o udzieleniu łaski
 • Postanowienie to odbyło się przed stworzeniem czasu.
 • Przyczyna powołania niektórych (a nie wszystkich) jest zgodna z Bożym postanowieniem, lecz nie jest zdefiniowana
 • Bóg uczynił wszystko dla swojej chwały i jest całkowicie suwerenny w swoim wyborze
  .

Efez. 1:4-11 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 7. W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; 8. Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; 9. Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił; 10. Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 11. W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 

 • Wybór zbawionych odbył się przed stworzeniem czasu, wers 4
 • Przeznaczenie niektórych (a nie wszystkich) do zbawienia odbyło się przed stworzeniem czasu i jest zgodne z Bożym upodobaniem, wers 5
 • Skuteczne oznajmienie woli czyli powołanie poprzez Ewangelię dotyczy niektórych i jest suwerennym dziełem Boga, które nie wynika z ludzkich zasług czy atrybutów, wers 9
 • Przyczyna wyboru do zbawienia, czyli Boża wola, Boże suwerenne postanowienie, jest tajemnicą, wersy 9-11
 • Bóg uczynił wszystko dla swojej chwały i jest całkowicie suwerenny w swoim wyborze
  .

Wnioski

Przyczyna wyboru do zbawienia niektórych (a nie wszystkich) ludzi nie została objawiona, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani istoty Boga ani Jego myśli.  Bóg dla śmiertelnych ludzi jest niepojętą istotą, Jego myśli nie są naszymi myślami, Jego natura nie jest naszą naturą.

Izaj. 55:8 Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan
.
Hiob 9:10 On czyni rzeczy wielkie, a niewybadane i dziwne, którym niemasz liczby
.
5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego
.
Rzym. 11:34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?
.
1 Kor. 2:16 Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.
.
Psalm 50:21 sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy.
.
Przysłów 21:30 Nie ma mądrości ani rozumu, ani rady przeciwko PANU.
.
Rzym. 11:34-35 34. Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35. Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę?

Dlatego też nie wolno człowiekowi ani spierać się z decyzjami Boga ani ich kwestionować.

Rzym. 9:18-23 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. 19. Ale mi powiesz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli? 20. Człowieku!Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;

Na podstawie nauczania Johna MacArthura


Zobacz w temaci

Print Friendly, PDF & Email