Wstęp

Niniejszym pragniemy przedstawić dokument będący ważną oceną ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego: Tak zwana „Deklaracja Berlińska“, utworzona w 1909 roku przez niemieckich braci z kręgów pozostających wiernymi Biblii, będąca przestrogą przed wtedy jeszcze młodym ruchem zielonoświątkowym.

Obecnie pod adresem tej deklaracji kierowane są obraźliwe oszczerstwa; wielu zielonoświątkowców i charyzmatyków twierdzi z całą powagą, że była ona przyczyną II wojny światowej oraz dojścia do władzy Hitlera.

Jednakże duchowo usposobieni bracia, którzy napisali to ostrzeżenie, dokładnie zbadali niemiecki ruch zielonoświątkowy, powstały na kanwie spotkań Odrodzeniowych i Przebudzeniowych, które zaczęły się w miejscowości Kassel w 1905 roku. Bracia początkowo byli otwarci na ten ruch i przyjaźnie do niego usposobieni.

Duchowy osąd ruchu zielonoświątkowego nie był łatwą decyzją, jednakże dalszy rozwój ruchu charyzmatycznego aż do dnia dzisiejszego, potwierdził całkowicie słuszność tego osądu. Jako były zwolennik ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego mogę jedynie potwierdzić, że Deklaracja Berlińska mówi w przejrzysty sposób prawdę o tym ruchu – czego brakuje dzisiejszym duchowym spadkobiercom sygnatariuszy tej deklaracji.

Dokument ten ma na celu duchową ochronę i powinien zostać przedstawiony w sposób dosłowny, ma to szczególne znaczenie dla młodych chrześcijan, którzy nie znają historii duchowych zmagań tamtych lat.

Rudolf Ebertshäuser – Leonberg, sierpień 2007
.

Deklaracja Berlińska w tekście z podpisami

Niżej podpisani bracia chcieli zabrać głos w celu ostrzeżenia przed ruchem zielonoświątkowym.
.

Rozeznanie

Po poważnym i kompleksowym wspólnym rozważeniu przed Panem wiarygodnego materiału doszliśmy do następujących wniosków.

-Ten ruch jest nierozerwalnie związany z ruchem obecnym w Los Angeles-Christianii (Oslo) – Hamburgu-Kassel – Großalmerode. Próby zanegowania tego powiązania zostały obalone po przedstawieniu poniższych faktów.

-Tak zwany ruch zielonoświątkowy nie pochodzi z góry lecz z dołu; ma wiele cech wspólnych ze spirytyzmem. Działają w nim demony, które prowadzone przez szatana w przebiegły sposób mieszają prawdę z kłamstwem w celu zwiedzenia dzieci Bożych. W wielu przypadkach tak zwani „Duchem obdarzeni“ później okazali się osobami opętanymi.

-Od przekonania, że ruch ten pochodzi z dołu, nie może nas odwieść ani lojalność i oddanie przywódców tego ruchu, ani uzdrowienia, języki i proroctwa. Fakt ten nie może nas zbałamucić. Wielokrotnie wcześniej znaki te były związane z podobnymi ruchami, na przykład z Irwingianizmem, a nawet z „Christian Science“ i spirytyzmem.

-Obecny w tym ruchu duch wywołuje psychiczne i fizyczne manifestacje energetyczne i przejawy mocy; ale jest on duchem kłamstwa, to jest fałszywy duch. On się takim ujawnił. Ohydne zjawiska jak upadanie, skurcze mięśni twarzy, drżenie, krzyki, paskudny i głośny śmiech, itp. objawiają się w zebraniach nawet obecnie. Nie będziemy się więcej zastanawiać nad tym, czy te zjawiska mają pochodzenie demoniczne, są wynikiem histerii lub czy są też przejawami cielesności. Bożym działaniem te zjawiska nie są.

-Duch tego ruchu uwiarygadnia się przez Słowo Boże, lecz odsuwa je w cień przez tak zwane „proroctwa i objawienia“.

2 Kronik 18:22 Przetoż teraz, oto dał Pan ducha kłamliwego w usta tych proroków twoich, gdyż Pan wyrzekł przeciwko tobie złe.

Te proroctwa zawsze niosły ze sobą wielkie niebezpieczeństwo; nie tylko zawierały w sobie ewidentne sprzeczności, ale powodowały, że bracia i ich działanie stawali się niewolniczo uzależnieni od tych posłań. Sposób przekazywania wcześniej wymienionych posłań jest porównywalny z przekazami / wiadomościami od spirytystycznych mediów. Zwiastunami w tym ruchu są przeważnie kobiety. To, że na kobietach a nawet młodych dziewczynach spoczywa główny ciężar pracy doprowadziło do tego, że ruch ignoruje jasne i wyraźne polecenia Pism (zabraniające kobietom odzywać się w zborze i posiadać autorytet nad mężczyznami).
.

Odrzucenie ruchu

Uznanie ruchu tego rodzaju za dar od Boga, jest rzeczą niemożliwą. Jest oczywiście niewykluczone, że na spotkaniach gdzie jest głoszone Słowo Boże, które samo w sobie ma moc, pojawią się owoce. Niedoświadczeni bracia i siostry widząc błogosławieństwa i owoce działania Słowa Bożego, zostaja przez to zmyleni. Jednakże błogosławieństwa i owoce Słowa Bożego aboslutnie nie zmieniają klamliwego charakteru całego tego ruchu.

2 Kor. 11:3-4 3 Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. 4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

2 Kor. 11:14 I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości.
.

Grzech zaniedbania

Kościół Boży w Niemczech ma powody aby wyrazić skruchę za pozwolenie temu ruchowi na swobodę działania. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni z powodu naszych zaniedbań i uchybień, i modlimy się w tej sprawie przyznając się do winy.

 • brak biblijnego poznania,
 • brak biblijnego fundamentu,
 • brak rozeznawania prawdy,
 • brak czujności,
 • powierzchowne zrozumienie grzechu,
 • powierzchowne zrozumienie łaski,
 • powierzchowne zrozumienie nawrócenia,
 • powierzchowne zrozumienie nowonarodzenia,
 • dowolna interpretacja Biblii,
 • pożądanie ekstatycznych zjawisk
 • i przede wszystkim egzaltacja człowieka

– to wszystko cechuje ten ruch.
.

Herezja zatracenia

Szczególnie niebiblijna doktryna tzw. „czystego serca” będąca przyczyną zguby w wielu ewangelicznych kręgach, dla ruchu zielonoświątkowego stała się wielce zyskowna. Polega ona na błędnym założeniu, że wewnętrzny „wrodzony grzech” został wykorzeniony w uświęconym i pełnym łaski chrześcijaninie. My trzymamy się prawdy, że Bóg chce i potrafi chronić swoje dzieci przed każdym potknięciem i upadkiem oraz dzieci Boże mają moc przez Ducha Swietego panować nad grzechem.

1 Tes 5:23 A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Judy 1:24-25 24 A temu, który może was ustrzec od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością przedobliczem swojej chwały, 25 Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.

Hebr. 13:21 Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

Ale całkowicie „czystego” serca, posiadającego pełną Bożą ochronę człowiek na ziemi od Boga nie otrzymuje i każdy musi skromnie powiedzieć za Pawłem:

1 Kor. 4:4 Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, jednak nie jestem przez to usprawiedliwiony

Nawet umocniony chrześcijanin musi się przed Bogiem uniżyć, jako przed jedynym sędzią  który zna prawdziwy stan serca

1 Jana 1: 8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.

Rzeczywistośc jest taka, że wierzący w Chrystusa otrzymują serca bez skazy i oczyszczone; jednakże herezja, że serce może osiągnąć stan bezgrzeszności samo w sobie, wprowadziła wiele z dzieci Bożych w stan przekleństwa i zwiedzenia spowodowany ignorancją grzechu, doprowadziła do braku szczerości odnośnie grzechu, oszukała ich odnośnie grzechów, które są jeszcze obecne w ich umysłach, w ich zaniedbaniach, lub w ich niedociągnięciach w stosunku do wysokich wmagań Bożych nałożonych na ich życia.

Nie można wystarczajaco dużo ostrzegać przed grzechem, przed ludzkim samouświęceniem, przed wyimaginowaną nauką, która pozbawia człowieka jego grzesznej natury; trzeba mieć oczy otwarte na grzech czyniony przez człowieka.

Brak upamiętania z grzechu odbiera człowiekowi boże błogosłąwieństwa i wprowadza go pod wpływ przeciwnika. Smutne doświadczenia dnia dzisiejszego pokazują, że tam, gdzie jest mowa o osiągnięciu stanu bezgrzeszności, wierzący może dotrzeć do takiego punktu, w którym już nie jest w stanie przyznać się do błędu, o wyznawaniu grzechów nie wspominając.

Kolejną smutną konsekwencją fałszywej doktryny uświęcenia jest powiązane z nią odejście od biblijnego standardu życia małżeńskiego; w niektórych miejscach nauczane jest, że stosunek seksualny między mężczyzną i kobietą nie jest uświęcony przez Boga.

Efez. 5:31 Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem.
..

Odrzucenie przywódców ruchu

Na czele tzw. „ruchu zielonświątkowego“ w Niemczech stoi pastor Paweł, reprezentujący go przed społeczeństwem. Jest on również głównym głosicielem wcześniej wymienionych odrzuconych niebiblijnych nauk. Kochamy go jak brata i życzymy tłumowi jego zwolenników żeby głosili prawdę. Bolesne jest dla nas publiczne wyrażanie naszej opini przeciw niemu. Między nami a nim doszło do wymiany poglądów na osobności w wąkim gronie. Po tym, gdy to wszystko okazało się daremne, musimy teraz dla jego dobra i ze względu na Boga wyrazić co następuje: My, niżej podpisani, bracia, nie możemy jego uznać jako lidera i nauczyeciela w zborze. Powierzamy go w miłości i wierze lasce Pana w nadziei że zotanie przyprowadzony do upamiętania.
.

Jedna i tylko pięćdziesiątnica

Wierzymy, że byl tylko jeden dzien Pięćdziesiątnicy, w Dziejach Apostolskich 2. Wierzymy w Ducha Świetego, który pozostaje w Kościele Jezusa na wieki.

Jan. 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki;

Zdajemy sobie sprawę, że Kościół Boży wielokrotnie otrzymał łaskę działania Ducha Świętego i potrzebuje jej w dalszym ciagu. Każda osoba wierząca powinna pamiętać napomnienie Apotoła

Efez. 5:18 bądźcie napełnieni Duchem;

Drogą do tego, sposobem w jaki można to osiągnąć to pozotanie w pełnej połeczności z ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uniesionym do nieba Panem. W Nim mieszka pełnia Boskości, z której bierzemy łaskę za łaską. Nie spodziewamy sie nowej Pięćdziesiątnicy; ale czekamy na powrót Pana.

Ponieważ szatan chce w ten spoób unicetwić dzieło Boże prosimy wszystkich naszych braci i siostry:
.

Trzymajcie się z dala od tego ruchu!

Ale jesli ktoś z was uległ władzy tego ducha, niech się go wyrzecze i niech prosi Boga o przebaczenie i uwolnienie.

Nie upadajcie w walce, przez którą być może niektóry muszą przejść. Szatan nie odda łatwo swojej wladzy. Ale niech to będzie pewnoscią dla was, że Pan przeprowadzi was przez to! On już niejednego uwolnil i chce wam dać prawdziwą zbroję Duchową.

Nasza ufność w tym trudnym czasie to: lud Boży wyjdzie błogosławiony z tych zmagań! Drodzy bracia i siostry, którzy stoicie przed wstrząającymi faktami i którzy mający nasze słowa na uwadze, pozwólcie sobie powiedzieć co następuje. Pan prostemu i pokornemu da światło, wzmocni i zachowa go.

Ufamy Jezusowi, Arcypasterzowi. Jeśli każdy da przystęp Panu i Jego słowu, które do Niego należy, wtedy  On będzie wykonywać dzieło Ducha swego, które zaczął tak łaskawie w Niemczech, dla jego cudownego, pożądanego przez Boga celu.

Opieramy się na Nim, ponieważ On mówi:

Izaj. 45:11 Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i Twórca jego: O przyszłe rzeczy pytajcie mię, a synów moich, i sprawę rąk moich poruczajcie mi.

Berlin, 15 września 1909
.

Podpisali pastorzy ewangeliccy:

Bähren, Hannover;                        Bartsch, Charlottenburg;             Blecher, Friedrichshagen;

Broda, Gelsenkirchen;                  A. Dallmeyer, Leipzig;                   Dolman, Wandsbeck;

Engel, Neurode;                              Evers, Rixdorf;                                 Frank, Hamburg;

Grote , Oberfischbach;                 Hermann, Berlin;                            Heydorn, Frankfurt a. O.;

Huhn, Freienwalde a. O.;            Ihloff, Neumünster;                      Jörn, Berlin;

Kmitta,  Preuß. Bahnau;               Knippel, Duisburg-Beeck;            Köhler, Berlin;

Graf von Korff, Hannover;          Kühn, Großen-Lichterfeld;         Ammen, Berlin;

Lohe, Breslau;                                  K. Mascher, Steglitz;                      Fr. Mascher, Lehe i. Hannover;

Meister, Waldenburg i. Schi.;    Merten, Elberfeld;                         Michaelis, Bielefeld;

Frhr. von Patow, Zinnitz;             Rohrbach,Charlottenburg;          von Rothkirch, Berlin;

Rudersdorf, Düsseldorf;              Ruprecht, Herischdorf;                                Sartorius, Sterbfritz;

Scharwächter, Leipzig;                  Schiefer, Neukirchen;                   Schöpf, Witten a. d. Ruhr;

Schrenk, Barmen;                           Schütz, Berlin;                                  Schütz, Rawitsch;

Seitz, Teichwolframsdorf;           Simoleit, Berlin;                               Stockmayer, Hauptweil;

ThieleWinckler,Rothenmoor;    Thiemann, Marklissa;                    von Tresckow, Camenz i. Schi.;

Frhr. v. Thümmler, Selka;            M. Urban, Kattowitz;                    Urbschat, Heia;

Vasel, Königsberg;                         von Viebahn, Stettin;                    Wächter, Frankfurt a. M.;

Wallraff, Berlin;                               Warns, Berlin;                                  Wittekindt, Werningerode a. Harz;

Wüsten,  Görlitz;                             von Zastrow, GroßBreesen.

 

Tekst oryginalny deklaracji: Dokument Berliner Erklärüng 1909


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email