Katolicki dogmat jednozbawczego kościoła

Dzieje 4:12 I nie ma w nikim innym [poza Jezusem] zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

W dobie współczesnej ekumenii warto zadać pytanie o perspektywę, z jakiej agenci Watykanu postrzegają Protestantów. Otóż Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem. Powiadają: „poza Kościołem nie ma zbawienia” (extra ecclesiam nulla salus)

Czy zatem według Katolików wszyscy Protestanci idą do piekła?


Ci przeklęci Protestanci

1 Tym. 6:12; 20 12. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 20. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy;

Według doktryny Rzymu Protestantom brakuje pełnych środków zbawienia, ponieważ brakuje im Kościoła (czyli Kościoła Rzymskokatolickiego), który jest niezbędny do zbawienia, postrzegając go (czyli Kościół Rzymskokatolicki) w taki sposób iż tylko on nosi w sobie i administruje całością środków zbawienia.

Protestanci według Rzymskokatolików są pod przekleństwem.

Rzeczywiście Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

KKK 824 “To właśnie w Kościele złożona została pełnia środków zbawienia”
.
KKK 846 “Sobór święty… opierając się na Piśmie świętym i Tradycji, uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia.”
.
KKK 868 “Kościół jest “powszechny”: głosi całość wiary; nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je;”

Papież Benedykt XVI ponownie podkreślił tę fałszywą doktrynę 10 lipca 2007 r. kiedy powiedział:

„jeden kościół w Chrystusie … istnieje w Kościele katolickim … wspólnoty protestanckie” nie mogą być nazwane „kościołami we właściwym sensie”, ponieważ brakuje im sukcesji apostolskiej, to znaczy zdolności do prześledzenia przywództwa w stosunku do pierwotnych uczniów Chrystusa”

Zasadniczo Kościół rzymski naucza:

1. Wszyscy Protestanci podlegają co najmniej jednemu Latae Sententiae, który automatycznie poddaje nas poważnej ekskomunice:

a. jeśli nie poddamy się papieżowi, jesteśmy schizmatykami.
b. jeśli świadomie odrzucimy przynajmniej jeden punkt dogmatu KKK, jesteśmy heretykami.
c. jeśli świadomie wierzymy w pewne idee, KKK wyraźnie potępia nas jako heretyków.
d. jeśli mamy własne kościoły, jesteśmy schizmatykami i sekciarzami.

2. Anathema (przekleństwo) jest rodzajem głównej eksomuniki jaki Trydentu nakazuje za przekroczenie jejgo Kanonów:

a. Trydent przeklina i odrzuca protestanckie sformułowania usprawiedliwienia.
b. Trydent przeklina i odrzuca protestanckie srofułowania nauki o łasce
c. Trydent przeklina i odrzuca reformowane pojęcia:

– odrodzenie poprzedzające wiarę (nauka odrzucona również przez Arminian)
– predestynacja (nauka odrzucona również przez Arminian)
– nieodparta łaska (nauka odrzucona również przez Arminian)

 3. Anatemy i wszystkie inne główne ekskomuniki są takie same w swej istocie, chociaż klątwa jest ceremonialnie odrębna.

4.  Formuła anatemy konkretnie przenosi nas do ognia piekielnego.

5. Dlatego też  zarówno z powodu poważnych ekskomunik Latae Sententiae , jak i anatem synodu w Trydencie KKK wysyła wszystkich Protestantów do piekła.

.


100 twarzy Soboru Trydenckiego

Gal. 1: 8-9 8. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Sobór Trydencki, który odbył się w latach 1545–1563 w Trydencie (łac. Concilium Tridentinum) w Bolonii w północnych Włoszech, był jedną z najważniejszych rad ekumenicznych Kościoła Rzymskokatolickiego Spowodowany Protestancką Reformacją został opisany jako ucieleśnienie kontrreformacji. Trydent nałożył na protestantów kilka „anatem”. Oznacza to, że ci, którzy nie zgadzają się z doktrynami Kościoła katolickiego, są „przeklęci” .

Katolicy ekskomunikują tych, którzy są pod przekleństwem. Innymi słowy, ekskomunika oznacza przebywanie poza „Kościołem”. Przebywanie poza „Kościołem” (w ich rozumieniu poza Kościołem Rzymskokatolickim) oznacza, że zgodnie z doktryną KKK ​​nie jest się zbawionym. Sobór Trydencki zawiera w sobie około stu przekleństw. Oto mała próbka dotycząca usprawiedliwienia:

Kanon 4. „Jeśli ktoś mówi, że wolna wola człowieka poruszona i podekscytowana przez Boga, wyrażając zgodę na podniecenie i wezwanie do Boga, w żaden sposób nie współpracuje w celu usposobienia i przygotowania się do uzyskania łaski usprawiedliwienia; że nie może odmówić zgody, gdyby tak mogło być, ale jako coś nieożywionego nic nie robi i jest jedynie pasywna; – niech będzie przeklęty. (tożsamą wiarę mają Arminianie)
.
Kanon 8. “Jeśli ktoś twierdzi, że sakramenty Nowego Przymierza nie udzielają łaski mocą sakramentalnego obrzędu (ex opere operato), ale że wystarcza wiara w obietnicę Bożą do uzyskania łaski – niech będzie przeklęty
.
Kanon 9. „Jeśli ktoś mówi, że tylko przez wiarę bezbożni jest usprawiedliwiony; w takim sensie, że nie wymaga się niczego innego do współpracy w celu uzyskania łaski usprawiedliwienia i że nie jest w żaden sposób konieczne, aby był do tego przygotowany i dysponowany ruchem własnej woli – niech będzie przeklęty (tożsamą wiarę mają Arminianie)”.
.
Kanon 10.  “Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni bez sprawiedliwości Chrystusa, którą wysłużył dla nas, albo że dzięki niej samej są formalnie sprawiedliwiniech będzie przeklęty.
.
Kanon 11. “Gdyby ktoś mówił, że ludzie są usprawiedliwieni albo przez samo przypisanie im sprawiedliwości Chrystusa, albo przez samo odpuszczenie grzechów, z wyłączeniem łaski i miłości, które Duch Święty wlewa w ich serca i które w nich trwają, albo też, że łaska, która nas usprawiedliwia, jest tylko życzliwością Boga – niech będzie przeklęty
.
Kanon 12. “Jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni — niech będzie przeklęty.
.
Kanon 14. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek otrzymuje rozgrzeszenie lub usprawiedliwienie jedynie dzięki temu, że wierzy mocno, że jest rozgrzeszony i usprawiedliwiony, bądź że prawdziwie usprawiedliwiony jest jedynie ten, kto wierzy w swe usprawiedliwienie, oraz że jedynie przez wiarę dokonuje się owo rozgrzeszenie i usprawiedliwienie — niech będzie przeklęty.
.
Kanon 15. “Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek odrodzony, czyli usprawiedliwiony, jest zobowiązany nakazem wiary wierzyć, że jest z pewnością w liczbie predestynowanych [do nieba] — niech będzie przeklęty.
.
Kanon 23. “Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek raz usprawiedliwiony nie może już więcej grzeszyć ani utracić łaski i dlatego ten, kto upada i grzeszy nigdy nie był prawdziwie usprawiedliwiony, lub że sprawiedliwy może bez specjalnego przywileju przez całe swe życie unikać wszystkich grzechów, nawet powszednich, jak to utrzymuje Kościół o świętej Dziewicy — niech będzie przeklęty.
.
Kanon 24. „Jeśli ktoś mówi, że otrzymana sprawiedliwość nie jest zachowana, a także wzrasta przed Bogiem poprzez dobre uczynki; ale że te uczynki są jedynie owocami i znakami usprawiedliwienia, ale nie przyczyną ich wzrostu; – niech będzie przeklęty”.
.
Kanon 30. „Jeśli ktokolwiek mówi, że po otrzymaniu łaski usprawiedliwienia każdemu upamiętanemu grzesznikowi odpuszcza się winę, a dług wiecznej kary jest tak wymazany, że nie pozostaje żaden dług doczesny za który należna jest kara wymierzona albo na tym świecie, albo na następnym w czyśćcu, zanim wejście do królestwa niebieskiego będzie otwarte (dla niego); – niech będzie przeklęty ”.
.
Kanon 32. „Jeśli ktoś mówi, że dobre uczynki usprawiedliwionego są w ten sposób darami Bożymi, że nie są one również dobrymi zasługami usprawiedliwionego; lub też dobre uczynki, które wykonuje przez łaskę Boga i zasługi Jezusa Chrystusa, którego jest żyjącym członkiem, nie stanowią zasługi dla wzrostu prawdziwwj łaski, życia wiecznego i osiągnięcia tego życia wiecznego … a także wzrostu chwały – niech będzie przeklęty ”.

Jednakże protestanci (nie Arminianie) popierają usprawiedliwienie samą wiarą (sola fide) niezależnie od wszystkiego (w tym dobrych uczynków), a stanowisko Kościoła katolickiego do dziś potępia to jako herezję. Dlatego zgodnie z doktrynami KKK protestanci są skazani na piekło. Inne anatemy zostały nałożone na Protestantów z :

  • odrzucanie apokryfów
  • odrzucanie transubstancjacji
  • odrzucanie czyśca
  • uznawanie zasady Sola Scirptura (samo Pismo)
  • uznawanie odpustów za bezużyteczne oraz iż kościół nie może ich przyznawać

Deklaracje i przekleństwa Soboru Trydenckiego nigdy nie zostały odwołane i obowiązują do dziś.  Z takimi oto “braćmi w wierze” z całego serca pragną współpracować znamienici hersztowie, hegemoni i “kózpasterze” współczesnego protestantyzmu wierząc, jak powiedział baptystyczny ksiądz Leszek Wakuła, prawa ręka J. E. księdza doktora Mateusza Wicharego, że łączy ich wspólna ewangelia.

“Możemy żywić nadzieję… że będziemy [katolicy i protestanci] coraz bardziej do siebie podobni. Nabierzemy do siebie zaufania. Zaczniemy rozmawiać o naszej pracy, o tym, co nam idzie, a co nie. I być może w takiej dobrej atmosferze będziemy w stanie budować owe systemy (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne) znacznie bardziej do siebie podobne, bardziej skuteczne, nawzajem zachęcając się do pracy. A może nawet kiedyś zupełnie dobrowolnie uznamy, że warto gdzieniegdzie je (czyli dogmaty, liturgie i struktury kościelne)  ze sobą połączyć?” – J. E. ksiądz Mateusz Wichary,  źródło

Tymoteuszu, a może “Ty Mateuszu” ? 🙂


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email