Spójność nauki

Nie, Stary Testament nigdy nie naucza nienawidzić naszych wrogów, zresztą tak samo jak Nowy Testament. W całym Piśmie Świętym nakazano nam traktować nawet tych, którzy nas nienawidzą z godnością i współczuciem, jako mężczyzn i kobiety stworzonych na obraz Boga.

Niektórzy krytycy twierdzą jednak, że stwarza to problem z nauczaniem Jezusa, które wydaje się (jak oni twierdzą) wskazywać, że Stary Testament nauczał nienawiści wobec wrogów i że Jezus zastąpił to ściślejszą etyką miłości nawet do swoich wrogów. Podczas Jego słynnego „Kazania na Górze” Jezus wypowiada mocne słowa:

Mat. 5:43-44 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. 44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;

Słowa te stanowią centralną część chrześcijańskiej etyki od prawie dwóch tysięcy lat i rezonują nawet wśród wielu niewierzących na całym świecie. Są jednak tacy, którzy krzyczą tutaj w proteście, twierdząc, że wypowiedź Jezusa opiera się na błędnej interpretacji Starego Testamentu i fałszywym założeniu, że Stary Testament nauczał ludzi nienawidzić swoich wrogów.
.


Miłość do bliźniego w Starym Przymierzu

Przykazanie „miłuj swoich bliźnich” pochodzi z Księgi Kapłańskiej i brzmi:

3 Mojż. 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.

Przykazanie mówi, żeby kochać swojego bliźniego, ale nigdy nie mówi nic o nienawidzeniu swoich wrogów. W rzeczywistości zakaz zemsty zdaje się wskazywać, że masz kochać swojego bliźniego, nawet wtedy, gdy jest twoim wrogiem. Jest to zgodne z innymi stwierdzeniami w Prawie (Zakonie), takimi jak:

2 Mojż. 23:4-5 4 Jeśli napotkasz błądzącego wołu swego wroga lub jego osła, musisz odprowadzić go do niego. 5 Jeśli zobaczysz, że osioł tego, który cię nienawidzi, leży pod swoim ciężarem, nie odmówisz mu pomocy. Owszem, masz mu z nim pomóc.

Gdzie indziej w Starym Testamencie czytamy takie oto słowa:

Przysłów 25:21 Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą;

.


Nakaz nienawiści w Prawie?

Dlaczego więc Jezus powiada, że Stary Testament mówi, aby nienawidzić swoich wrogów? Prosta odpowiedź brzmi, że Jezus w ogóle tego nie mówi. Jezus demonstruje, co Bóg naprawdę nakazuje przeciwko naukom i praktykom Jego czasów. Odnosi się do błędnych interpretacji Prawa. Skąd możemy to wiedzieć? Jezus odnosi się do Pism Starego Testamentu często w Ewangelii Mateusza i nigdy nie używa żadnego zwrotu, jak „słyszeliście”, aby je zacytować. Mateusz często relacjonuje, że Jezus rzuca wyzwanie faryzeuszom zwrotami typu: „Czy nie czytaliście?”. Nigdy „czy nie słyszeliście?

Mówiąc w oparciu o Proroka Daniela, Jezus zaleca: „niech czytający rozumieją”, a nie „niech słuchający rozumieją”. Ten schemat jest niezwykle spójny. Ewangelia Mateusza nie przedstawia Jezusa mówiącego o samych Świętych Pismach jak o czymś „słyszanym”, ale raczej o czymś „czytanym”. Tak więc w Ew. Mat. 5, kiedy Jezus używa zwrotu „słyszeliście, że powiedziano … lecz ja wam powiadam”, Jezus nie spiera się z samym fragmentem.

Rzeczywiście, Jezus potem cytuje ten fragment „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (4 Mojż. 19:18) jako drugie największe przykazanie całego Prawa (Zakonu). Zatem, Jezus nie krytykuje słów Pisma, ale raczej sposób, w jaki Pismo było nauczane i interpretowane przez nauczycieli i praktyki religijne Jego czasów. Pamiętajcie, że Jezus poprzedza tę całą część swojego kazania, mówiąc:

Mat. 5:20 Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego

I również:

Mat. 5:17-19 17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. 18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. 19 Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim

.


Wykrzywiając naukę Pisma

Gdy Jezus rzuca wyzwanie temu, co usłyszeli ludzie: „miłuj bliźniego swego i miej w nienawiści swojego wroga”, nie przekręca Starego Testamentu, aby go zaatakować. Broni On prawdziwego nauczania Starego Testamentu przeciwko temu popularnemu fałszywemu przedstawieniu jego intencji!

Co ciekawe, Mormonizm zmienia tutaj słowa Jezusa i przypadkowo stwarza sam problem, za który fałszywie oskarża się Jezusa! Księga Mormona opowiada o Jezusie zstępującym z nieba w starożytnej Ameryce i ponownie głoszącego Kazanie na Górze ludziom tam obecnym. W wersji Księgi Mormona słowa Jezusa są jednak następujące:

3 Nefi 12:43-44 A oto napisano też, abyś miłował bliźniego swego i nienawidził wroga twojego, ale oto powiadam wam: miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tych, którzy was przeklinają, czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy złośliwie wykorzystują i prześladują was

Zauważcie, że rzeczywiste słowa Jezusa, „słyszeliście, że powiedziano” zastępuje się formułą „oto napisano”.

Teraz, kiedy Jezus użył słów „Jest napisane” w Ewaneglii Mateusza, zawsze odnosi się do słów Pisma. A zatem, przez niedbałe zmienianie słów Jezusa, Księga Mormona faktycznie tworzy fałszywą sytuację, w której Jezus zaiste zarzuca Staremu Testamentowi, że zawiera polecenie nienawiści do waszego wroga. Wina tutaj nie leży jednak po stronie Jezusa ani Starego Testamentu. Błąd tkwi w Księdze Mormona i u jej autora.
.


Przykłady spójności Testamentów

W rzeczywistości zarówno Stary jak i Nowy Testament nauczają, że mamy kochać nawet naszych wrogów. Jezus był konsekwentny i podtrzymywał wszystko, co zostało objawione przed Jego ziemskim przyjściem.

O łamaniu szabatu przez Dawida

Mat. 12:3 A on im powiedział: Czy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był głodny, on i ci, którzy z nim byli?
.
Odnosząc się do
.
1 Sam. 21:3 Teraz więc, co masz pod ręką? Daj mi do ręki pięć chlebów lub cokolwiek się znajdzie

O łamaniu szabatu przez kapłanów

Mat. 12:5  Albo czy nie czytaliście w prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy?
..
Odnosząc się do
.
4 Mojż. 28:9 Lecz w dniu szabatu złożysz dwa roczne baranki bez skazy i dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę z pokarmów wraz z jej ofiarą z płynów.

O małżeństwie

Mat. 19:4 A on im odpowiedział: Nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą?
.
Odnosząc się do
.
1 Mojż. 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą.

O chwale Chrystusa

Mat. 21:16 I zapytali go: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: Przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę?
.
Odnosząc się do
.
Psalm 8:2 Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela.

O odrzuceniu Mesjasza

Mat. 21:42 Powiedział im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach?
.
Odnosząc się do
.
Psalm 118:22 Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym
.
Izaj. 28:16 Dlatego tak powiedział Pan BÓG: Oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto uwierzy, nie pospieszy się

O zmartwychwstaniu

Mat. 22:31-32 31 A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga: 32 Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych.
..
Odnosząc się do
.
2 Mojż. 3:6 I dodał: Ja jestem Bogiem twego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga

O miłości do bliźniego

Mat. 22:39  A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
.
Odnosząc się do
.
3 Mojż. 19:18 Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego ludu, lecz będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem PAN.

Luke Wayne,  żródło
Tłumaczył Robert Jarosz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email