Wojna o przetrwanie cywilizacji

Temat posłuszeństwa rodzicom wymaga poprzedzenia rozważaniem poświęconym współczesnej rodzinie. W ciągu ostatnich kilku pokoleń widzimy na naszych oczach destrukcyjny proces bagatelizowania i ośmieszania rodziny. Wydaje się, że dzisiejsze świeckie społeczeństwo wypowiedziało wojnę rodzinie, która była od wieków podstawową komórką społeczeństwa. Obecnie w Polsce toczy się bitwa pomiędzy największymi blokami politycznymi co niestety nie pomaga podejść rzetelnie do kwestii rodziny i posłuszeństwa rodzicom.

  • ”Czerwoni” bezmyślnie kopiują zachodnie wartości liberalnych mediów,
  • a ”Czarni” niczym czarodzieje wyciągają z kapelusza sielankowe obrazy idealnej polskiej rodziny.

Dlatego nie chcę omawiać tematu posłuszeństwa rodzicom na płaszczyźnie dwubiegunowego rozumienia w potocznym znaczeniu. Taki spłaszczony proces myślowy jest zbyt uproszczony aby przypisać mu drogocenne wersety z Biblii i doprowadzić do przeświadczenia, że po dziesięciu minutach lektury wszystko będzie przedstawione dogłębnie i jasno.


Bilbijny argument

Kol. 3:20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu.

.

Efez. 6:1 Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe

Oba powyższe teksty są niemal identyczne. Apostoł Paweł zwraca się do ludzi świadomie wierzących w Boga, a nie do Kulturowego Chrześcijaństwa. (Które jest Chrześcijaństwem tylko z nazwy, zaś w rzeczywistości nie operuje wartościami przedstawionymi w Słowie Bożym.)

Kategoria związku rodziców i dzieci jest w ogromnej większości  lustrzanym odbiciem relacji pomiędzy samymi rodzicami i innymi domownikami. Ta kategoria relacji nie może być właściwa, o ile związek między mężem i żoną nie jest właściwy. Greckie słowo τεκνία teknia (dzieci) to ogólny termin określający potomstwo i nie ogranicza się do konkretnej grupy wiekowej. Odnosi się do każdego dziecka, które nadal mieszka w domu i jest pod opieką rodziców. Czas teraźniejszy imperatywnego ὑπακούετε hupakouete (bądźcie posłuszne) wymaga ciągłego posłuszeństwa.

To, że dzieci mają szanować i być posłuszne swoim rodzicom, jest wielokrotnie powtarzane w Piśmie Świętym.

Ukazuje się w Dziesięciu Przykazaniach:

2 Mojż. 20:12 Czcij ojca twego i matkę twoją , abyś długo żył na ziemi , którą Pan , Bóg twój , da tobie

Bicie lub przeklinanie rodziców było karane śmiercią w Starym Testamencie

2 Mojż. 21:15–17 15. Kto uderzy swego ojca albo swoją matkę, poniesie śmierć. 16. Kto uprowadzi człowieka i sprzeda go lub zostanie on znaleziony w jego ręku, poniesie śmierć. 17. Kto złorzeczy swemu ojcu lub swojej matce, poniesie śmierć.
.
3 Mojż. 20:9 Ktokolwiek bowiem złorzeczy swemu ojcu albo swej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swemu ojcu i swej matce, więc jego krew spadnie na niego

Podobnie jak uporczywe nieposłuszeństwo

5 Mojż. 21:18-21 18. Jeśli ktoś ma syna upartego i krnąbrnego, który nie słucha ani głosu swojego ojca, ani głosu swojej matki, a choć go karcą, nie słucha ich; 19. Wtedy jego ojciec i matka wezmą go i przyprowadzą do starszych swego miasta i do bramy jego miejscowości; 20. I powiedzą do starszych miasta: Ten nasz syn jest uparty i krnąbrny, nie słucha naszego głosu, jest żarłokiem i pijakiem; 21. Wtedy wszyscy mężczyźni tego miasta ukamienują go na śmierć; w ten sposób usuniesz zło spośród siebie, a cały Izrael usłyszy o tym i będzie się bać

Dzieci mają słuchać instrukcji rodziców i ich przestrzegać

Przysłów 1:8 Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki
,
Przysłów 6:20 Synu mój, strzeż przykazania twego ojca i nie odrzucaj prawa twojej matki

Konsekwencje braku szacunku dla rodziców są graficznie przedstawione w Księdze Przysłów

Przysłów 30:17 Oko, które wyśmiewa ojca i gardzi posłuszeństwem matce, wydziobią kruki nad potokami i wyjedzą orlęta.

Podobnie czytamy u Ewangelistów

Mat. 15:4-5 4. Bóg bowiem nakazał: Czcij swego ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. 5. Ale wy mówicie: Kto by powiedział ojcu albo matce: To, co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, jest darem ofiarnym;
.
Marek 7:10-13 10. Mojżesz bowiem powiedział: Czcij swego ojca i swoją matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. 11. Ale wy mówicie: Jeśli człowiek powie ojcu albo matce: To, co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, to Korban, to znaczy dar przeznaczony na ofiarę – będzie bez winy. 12. I nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla swego ojca albo matki; 13 Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.

Nieposłuszeństwo wobec rodziców oznacza bezbożnych:

2 Tym. 3:2 Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni
.
Rzym. 1:30 Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom


Granice posłuszeństwa

Dzieci mają być posłuszne rodzicom we wszystkim. Jedynym ograniczeniem dla posłuszeństwa dziecka jest sytuacja, gdy rodzic żąda czegoś sprzecznego z prawem Bożym. Jezus wiedział, że niektóre dzieci będą musiały przeciwstawić się rodzicom, aby uwierzyć w Niego. W Ewangelii Łukasza nasz Pan mówi:

Łuk. 12: 51–53  Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Bynajmniej, mówię wam, raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu będzie pięciu poróżnionych, trzech przeciwko dwom, a dwóch przeciwko trzem. Ojciec powstanie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej

Nieco dalej znów przemawia w podobny sposób

Łuk.  14:26 Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem.

Zbawienie może przynieść rozłam w rodzinie, tak że dzieci będą musiały odrzucić polecenia rodziców, jeśli są sprzeczne z Pismem Świętym. Motywem posłuszeństwa jest to, że jest ono miłe Panu, godne pochwały przed samym Bogiem.
.


Rezultaty posłuszeństwa

Tak jak Bog Ojciec był zadowolony ze swego Syna (I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Mat. 3:17), więc zasługuje na to, aby przebywać z innymi dziećmi. Wielu młodych ludzi boryka się ze świadomością braku poznania woli Boga dla ich życia. Posłuszeństwo bogobojnym rodzicom to dobry początek na zrozumienie czym jest ta Boża wola. [1]

Przysłów 15:22 Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. 

Posłuszeństwo rodzicom to również umiejętność słuchania tego co ojciec i matka mają do powiedzenia. O ile wiedza jest obecnie szeroko dostępna przez internet, to problemem jest szum informacyjny, czyli nadmiar dostępnych informacji. W takiej sytuacji praktyczna rada rodzica-przyjaciela jest cenniejsza, niż zalewające nas morze informacji zamieszczane w celu sprzedaży towarów lub usług. Rodzic najczęściej nie ma ukrytej agendy takiej jak to mają firmy marketingowe.

Wiedza to jeden element życia, a doświadczenie i życiowa mądrość to inny, często nawet bardziej potrzebny jego składnik. Posłuszeństwo rodzicom w sensie społecznym to przekazywanie i przyjmowanie pokoleniowej mądrości nagromadzonej przez ciężkie doświadczenia głodu i wojen. Ci którzy się tego nie uczą skazani na powtarzanie tych samych błędów jakie popełnili rodzice i dziadkowie. Albert Einstein powiedział kiedyś;

“Definicja szaleństwa polega na robieniu tego samego w kółko i oczekiwaniu różnych rezultatów.” [2]

Niestety ale historia społeczeństw oraz poszczególnych ludzi, to najczęściej uosobiona wersja szaleństwa. Fazy rozwoju cywilizacji, ich wzrost, stagnacja, a ostatecznie upadek, są opisane w wielu książkach. [3] Żadna populacja podważająca wartość rodziny nie prosperowała długo, a zasada ”co siejesz to żąć będziesz’‘ sprawdzała się w historii wiele razy. Szaleństwem i głupotą jest myślenie iż tym razem nasze komputery i sztuczna inteligencja zapobiegnie temu co już wielokrotnie w zdarzyło się w historii. Posłuszeństwo rodzicom jest więc nie tylko etycznym nakazem Boga, ale ma bardzo praktyczne zastosowania w codziennym życiu.
.


Niebezpieczeństwo nieposłuszeństwa

Kiedy pracowałem w pewnej firmie przewozowej, poznałem jak kończy się brak mądrości u młodych właścicieli do podejmowania dojrzałych decyzji. ”Robota to głupota” czy “Stary na niczym się nie zna” takie frazy brzmią dumnie przy kuflu piwa, ale na tym kończy się kariera ”młodych wilków”. Tak, czy inaczej postawa właścicieli ”Dziad-Trans-u” rażąco ilustrowała nieposłuszeństwo i pogardę do rodziców, co łączy się z lekceważącym podejściem do klientów i pracowników. Najkrócej mówiąc; musiałem szukać sobie nowej pracy, aby nie doczekać dnia kiedy nie będzie pieniędzy na wypłatę…

Człowiek nieposłuszny rodzicom najczęściej nie chce odkryć swojej tajemnicy jakim jest. ”Pakiet nieposłuszeństwa” nie ogranicza się do jednej osoby czy jednego miejsca. Osoby nieposłuszne obnażają stan swojego serca. Nieposłuszne dziecko najprawdopodobniej będzie nieposłusznym uczniem i kiepskim pracownikiem. (Oczywiście za swoje problemy w pracy obwinia rodziców, aby usprawiedliwić swoje … nieposłuszeństwo!)

A co z nieposłuszeństwem wobec Boga?

1 Sam. 15:23 Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.

Nawet ojciec psychologii, ateista Zygmunt Freud stworzył teorie, że negatywne uczucia jednostki wobec własnego ojca w znaczny sposób odzwierciedlają się w uczuciach wobec Boga. I jeszcze jedno: niemal zawsze pierwszą rzeczą w jaką każdy system totalitarny próbuje osiągnąć to zerwać więź rodzica i dziecka i zastąpić to przywiązaniem wobec państwa.  [4]  Co z tego wynika? Nieposłuszeństwo pojedynczych ludzi współdziała z systemami totalitarnymi w zniewoleniu całych narodów!


Solucja

A jednak… jest rozwiązanie na nieposłuszeństwo takie samo jak na każdy inny grzech. To z pozoru małe nieposłuszeństwo może oznaczać że żyjesz pod przekleństwem grzechu i potrzebujesz ratunku podobnego jaki potrzebuje człowiek, który uprawia czary albo mordeca

Jan 8:31-36 31. Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. 32. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 33. Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? 34. Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. 35. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. 36. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.

  • Czy Chrystus wyzwolił również ciebie?
  • Czy próbujesz jak Sigmund Freud zracjonalizować stan swojego serca i znaleźć winnego wszędzie z wyjątkiem samego siebie?

Przypisy

[1] Na podstawie Do Adults Still Need to Obey Their Parents? źródło
[2]  Albert Einstain źródło źródło
[3] Na podstawie Studium historii  źródło
[4] Na podstawie Honor Your Father and Mother  źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email