Przypomnienie pierwszej reguły

Pierwsza reguła gramatyczna w jasny i precyzyjny sposób dowodzi, że Jezus Chrystus to Bóg Jahwe, Syn lecz nie Ojciec, tym samym potwierdza ona doktrynę Trójjedyności Boga i rozbija w pył heretyckie nauki antytrynitarian.

Definicja: Kiedy spójnik łączny καί kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub przymiotniki / imiesłowy) opisu osobistego odnoszące się do urzędu, godności, powinowactwa lub związku oraz atrybutów, właściwości lub jakości, dobrych lub złych, jeśli przedimek określony ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy tych rzeczowników, przymiotników lub imiesłów i nie jest powtarzany przed drugim rzeczownikiem, przymiotnikiem lub imiesłowem, ten ostatni odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik, przymiotnik lub imiesłów: tj. oznacza dalszy opis osoby o tej samej nazwie.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik / spójnik καί kai / drugi rzeczownik

.

Chrystus to Wielki Bóg i Zbawiciel

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 του   μεγαλου   θεου   και   σωτηρος 
 tou  megalou  theou  kai  sōtēros
 wielkiego   Boga   i   Zbawiciela 
t_ Gen Sg m a_ Gen Sg m n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Wielki Bóg to ta sama osoba co Zbawiciel czyli Jezus Chrystus)
  .


Przypomnienie drugiej reguły

Definicja: Powtórzenie przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, gdy spójnik łączny καί kai zostanie pominięty, będzie miało ten sam skutek i moc: oznacza to dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik /przedimek określony / drugi rzeczownik

.

Zbawiciel to Bóg

Łuk. 1:47 I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;

τω  θεω  τω  σωτηρι  μου 
to Theo to soteri mou
tym konkretnym Bogu tym konkretnym Zbawicielu mym
t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  pp 1 Gen Sg 
przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza tak pierwszy jak i drugi rzeczownik
 • Oba rzeczowniki odnoszą się do tej samej osoby, (nasz konkretny Zbawiciel to nasz konkretny Bóg)
  .

Przypomnienie trzeciej reguły

Pominięcie spójnika łącznego καί kai między dwoma lub więcej rzeczownikami (tego samego przypadku) osobistego opisu lub zastosowania, nawet bez przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, będzie miało ten sam skutek: tj. będzie oznaczać dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik,

Konstrukcja gramatyczna
.
opcjonalny przedimek określony / pierwszy rzeczownik / drugi rzeczownik / trzeci rzeczownik, itd

.

Bóg to nasz Zbawiciel

1 Tym. 1:1 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją;

κατ επιταγην θεου σωτηρος ημων
kat epitagen Theou soteros hemon
ze względu na nakaz Boga Zbawciela naszego
Prep n_ Acc Sg f n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m pp 1 Gen Pl
przyimek rzeczownik w bierniku pierwszy rzeczownik w dopełniaczu drugi rzeczownik w dopełniaczu zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Pierwszy rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Pierwszy i drugi rzeczownik są w dopełniaczu
 • Oba wskazują na to, że Zbawiciel i Bóg to jedna i ta sama osoba
  .

Czwarta reguła

Definicja: Inaczej to wygłada w przypadku gdy rzeczowniki, przymiotniki czy imiesłowy nie dotyczą osobistego opisu lub zastosowania; wtedy opisują różne rzeczy lub jakości, np.

Konstrukcja gramatyczna
.
pierwszy rzeczownik / drugi rzeczownik / trzeci rzeczownik, itd.

Łaska, miłosierdze i pokój

1 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
.
2 Tym. 1:2 Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
.
Tyt. 1:4 Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

χαρις ελεος ειρηνη
charis eleos eirene
łaska miłosierdzie pokój
n_ Nom Sg f n_ Nom Sg m n_ Nom Sg f
pierwszy rzeczownik w mianowniku drugi rzeczownik w mianowniku trzeci rzeczownik w mianowniku
 • Trzy występujące po sobie rzeczowniki są w mianowniku
 • Żaden rzeczowik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Żaden z nich nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Każdy z nich odnosi się do innego podmiotu
  .

Piąta reguła

Ma zastosowanie gdy rzeczowniki, przymiotniki czy imiesłowy nie dotyczą osobistego opisu lub zastosowania.

Definicja: Także gdy przed pierwszym rzeczownikiem nie występuje przedimek określony ho (lub jakakolwiek inna jego forma gramatyczna), wstawienie spójnika καί kai przed następnym rzeczownikiem lub nazwą w tym samym przypadku oznacza, że drugi rzeczownik odnosi się do innej osoby lub rzeczy niż pierwszy, np.

Konstrukcja gramatyczna
.
pierwszy rzeczownik / spójnik / drugi rzeczownik / spójnik / trzeci rzeczownik, itd.

Gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask, złorzeczenie

Efez. 4:31 Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością.

πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια
pikria kai tymos kai orge kai krauge kai blasfemia
gorycz i zapalczywość i gniew i wrzask i złorzeczenie
n_ Nom Sg f Conj n_ Nom Sg m Conj n_ Nom Sg f Conj n_ Nom Sg f Conj n_ Nom Sg f
pierwszy rzeczownik w mianowniku spójnik drugi rzeczownik w mianowniku spójnik trzeci rzeczownik w mianowniku spójnik czwarty rzeczownik w mianowniku spójnik piąty rzeczownik w mianowniku
 • Pięć występujących po sobie rzeczowników jest w mianowniku
 • Żaden rzeczowik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Drugi, trzeci, czwarty i piąty rzeczownik poprzedzone są spójnikiem και kai
 • Żaden z nich nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Każdy z nich odnosi się do innej rzeczy
  .
Ojciec i Pan

2 Kor. 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

θεου πατρος ημων και κυριου
Theou Patros hemon kai Kuriou
Boga Ojca naszego i Pana
n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m pp 1 Gen Pl Conj n_ Gen Sg m
pierwszy rzeczownik w dopełniaczu drugi rzeczownik w dopełniaczu zaimek osobowy w dopełniaczu spójnik trzeci rzeczownik w dopełniaczu
 • Trzy występujące po sobie rzeczowniki są w dopełniaczu
 • Żaden z nich nie jest poprzedzany przedimkiem określonym
 • Żaden rzeczownik  nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Pierwszy i drugi rzeczownik odnoszą się do pierwszej osoby (Boga Ojca)
 • Trzeci rzeczownik poprzedzany spójnikiem και kai odnosi się do innej osoby niż pierwsze dwa, jest nią Syn Boży
 • Tekst rozróżnia między Bogiem Ojcem i Panem Jezusem
  .
Jeden Bóg i jeden Ojciec

Efez. 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich

εις θεος και πατηρ
eis Theos kai Pater
jeden Bóg i Ojciec
a_ Nom Sg m n_ Nom Sg m Conj n_ Nom Sg m
przymiotnik w mianowniku pierwszy rzeczownik w mianowniku spójnik drugi rzeczownik w mianowniku
 • Oba rzeczowniki są w mianowniku
 • Żaden z nich nie jest poprzedzany przedimkiem określonym
 • Żaden rzeczownik  nie jest opisem osobistym czy osobistym zastosowaniem
 • Pierwszy rzeczownik odnosi się do pierwszego podmiotu, którym jest Bóg Trójjedyny
 • Drugi rzeczownik poprzedzany spójnikiem και kai odnosi się do innego podmiotu niż pierwszy, wskazuje konkretnie na Pierwszą Osobę Boga
 • Tekst rozróżnia między Bogiem rozumianym ogólnie oraz Ojcem, czyli pierwszą osobą Boga Trójjedynego a drugą osobą – Synem

Źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email