Definicja

Grecki czas przyszły, podobnie jak czas przyszły w języku polskim, wyraża przede wszystkim czynność, która będzie miała miejsce w przyszłości. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich czasów greckich, czas przyszły może posiadać wiele aspektów, w zależności od oczekiwań mówcy w stosunku do możliwego przyszłego wydarzenia.

Wyróżniamy następujące rodzaje czasu przyszłego:


Predykcyjny

Czas przyszły predykcyjny prognozuje przyszłość opisując zdarzenie, jakie ma wystąpić w przyszłości. Przykłady tego czasu znajdziemy w

Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was (ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει ekeinos hymas didakseiczas przyszły, tryb orzekający, strona czynna) wszystkiego i przypomni (ὑπομνήσει hypomneseiczas przyszły, tryb orzekający, strona czynna) wam wszystko, co wam powiedziałem.
.
Marek 1:8 Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił (βαπτίσει baptiseiczas przyszły, tryb orzekający, strona czynna) Duchem Świętym


Progresywny

Czas przyszły progresywny wyraża działanie jako postępujące w przyszłości. Na przykład w

Filip. 1:18 Cóż więc? Mimo wszystko każdym sposobem, czy obłudnie, czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Z tego się raduję i będę się radował (χαρήσομαι charesomai – kontynuował radowanie mnie – czas przyszły, tryb orzekający, strona medialna).

2 Tes. 3:4 Co do was, mamy ufność w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić (ποιήσετε poiesete – będziecie kontynuować czynność – czas przyszły, tryb orzekający, strona czynna)


Imperatywny

Czas przyszy imperatywny wyraża czynność jako rozkaz. Jak zauważają Dana i Mantey,

„Ponieważ polecenie koniecznie wiąże się z elementem przyszłościowym, jest to bardzo naturalny idiom”.Richard Young, Intermediate New Testament Greek (Nashville: Broadman & Holman, 1994), s. 118

Przykłady znajdziemy w

Mat. 1:21 I urodzi syna, któremu nadasz imię (καλεσεις kaleseisczas przyszły, tryb orzekający, strona czynna) Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
.
Mat. 22:37 A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował (αγαπησεις agapeseis – czas przyszły, tryb orzekający, strona czynna) Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem.
.
1 Piotra 1:16 Gdyż jest napisane: Świętymi będziecie / bądźcie (NA ἔσεσθε esesthe  – czas przyszły, tryb oznajmujący, strona medialna / TR γενεσθε genesthe – czas przeszły dokonany aorist, tryb rozkazujący, strona medialna bo ja jestem święty
.
Rzym. 7:7 Cóż więc powiemy? Że prawo jest grzechem? Nie daj Boże! Przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo, bo i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał (Οὐκ ἐπιθυμήσεις ouk epithymeseisczas przyszły, tryb oznajmujący, strona czynna)

Uwaga: użyty w Textus Receptus czas przeszły dokonany aorist w trybie rozkazującym informuje czytelnika o konieczności dokończenia dzieła rozpoczętego w przeszłości, zaś użycie strony medialnej wskazuje na podmiot który działa na siebie samego ale także jest poddany czynnikowi zewnętrznemu, który jest przyczyną danej akcji (czyli Bóg, więcej w temacie strony medialnej tutaj)
.


Tendencyjny

Czas przyszły tendencyjny jest stosowany w pytaniach, w których odpowiedź posiada element niepewności. Te pytania mogą być rzeczywiste lub retoryczne. Przykład rzeczywistego pytania znajduje się w:

Rzym. 6:2 Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć (ζήσομεν zesomen –  czas przyszły, tryb oznajmujący, strona czynna)?

Przykład pytania retorycznego znajduje się w

Rzym. 9:14 Cóż więc powiemy (ἐροῦμεν  eroumen – czas przyszły, tryb oznajmujący, strona czynna) ? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże!

Dr Young identyfikuje

„Retoryczne pytania, które rzucają wyzwanie czytelnikom lub słuchaczom, aby zastanowili się nad implikacjami pytania i odpowiednio na nie odpowiedzieli”, tak jak np. w Liście do Hebrajczyków
.
Hebr. 2:3 Jakże my ujdziemy (εκφευξομεθα ekfeuksomethaczas przyszły, tryb oznajmujący, strona medialna) , jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli?
.
Pytanie retoryczne wyraża w sposób dorozumiany stwierdzenie: „Na pewno nie uciekniemy”
.
Richard Young, Intermediate New Testament Greek (Nashville: Broadman & Holman, 1994), s. 118


Gnomiczny

Gnomiczny – zawierający jakąś myśl, sentencję. Służy do wyrażenia ogólnie przyjętego faktu.

Czas przyszły gnomiczny wyraża stwierdzenie faktu, który jest prawdziwy przez cały czas. Przykłady znajdują się w

Gal. 6:5 Każdy bowiem poniesie (βαστασει bastasei czas przyszły, tryb oznajmujący, strona czynna) swoje własne brzemię.
.
Rzym. 5:7 Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze (αποθανειται apothaneitai – czas przyszły, tryb oznajmujący, strona medialna) za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email