Definicja

Czas przeszły niedokonany wyraża działanie jako ciągłe lub ciągłe działanie w przeszłości. Odnosi się do niekompletnego działania i wraz z czasem teraźniejszym posaiada aspektu niedokonania. Opisywana akcja jest w toku i nie została jeszcze doprowadzona  do zamierzonego celu.

Wyróżniamy następujące rodzaje czasu przeszłego dokonanego:


Progresywny (opisowy)

Opisuje działanie będące w toku w przeszłości i jest najbliższy pierwotnej definicji. Istnieją dwie charakterystyki tegi czasy

Progresywny niedokonany opisuproces jest reprezentowany jako rzeczywiście przebiegający w przeszłości. Przykład znajduje się w:

Łuk. 15:16 I pragnął (επεθυμει epethymei) napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał.

Progresywny niedokonany trwaniadziałanie jest postrzegane jako takie, które odbyło się w przeszłości przez pewien okres, ale bez uwzględnienia tego, czy zostało ukończone w danym momencie w przeszłości. Przykład znajduje się :

1 Kor 3:6 Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost (ηυξανεν euksamen – dawał wzrost)


Iteratywny

Iteracja – czynność powtarzania tej samej operacji w pętli z góry określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku.

Powtarzający się lub iteracyjny czas niedokonany opisuje działanie jako powtarzające się w kolejnych odstępach czasu lub powtarzające się działanie w przeszłości. Podobnie jak w czasie teraźniejszym, aktywność może być zwyczajem lub nawykiem. Przykład znajduje się w

Marek 15:6 Na święto miał on zwyczaj wypuszczać (απελυεν apeleuen) im jednego więźnia, o którego prosili.


Incepcyjny

Incepcja– w języku polskim samo słowo incepcja nie istnieje (jest neologizmem powstałym od spolszczonej nazwy filmu Inception, co w prawidłowym tłumaczeniu znaczy tyle co początek

Odnosi się do działania ciągłego, ale podkreśla rozpoczęcie procesu lub działania. W centrum uwagi jest początek akcji, a nie jej postęp. Tłumacz może użyć słów „zaczął” lub „zaczynał”. Przykład znajduje się w

Marek 1:21  Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał (εδιδασκεν edidaskosen – zaczął nauczać)


Tendencyjny

Oznacza działanie, które rozpoczęło się, podjęło próbę lub zaproponowało, ale którego koniec nie został osiągnięty. Tłumacz może użyć słów „próbuje” lub „zamierza”. Przykład znajduje się w

Mat. 3:14 Ale Jan powstrzymywał (διεκωλυεν diekoluen – starał się powstrzymywać) go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie?


Wolicjonalny

Oznacza pragnienie lub życzenie, które nie jest realizowane. Przykład znajduje się w

Gal. 4:20 Chciałbym (ηθελον ethelon – chciałem) teraz być wśród was i zmienić swój głos, ponieważ jestem zaniepokojony o was

Dr Young identyfikuje kolejny tekst, gdzie Paweł uznaje, że nie byłoby możliwe, aby został skazany na potępienie w miejsce swoich współwyznawców, ponieważ Bóg nigdy nie potępiłby wierzącego i ponieważ tylko Chrystus mógł ponieść śmierć zastępczą (Richard Young, Intermediate New Testament Greek Nashville: BRoadman & Holman, 1994, s. 116)

Rzymian 9:3 Pragnąłbym (ηυχομην euchomen – życzyłem sobie ale to się nie dzieje) bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email