Definicja

Grecki czas dokonany wyraża ukończony akt ze skutkiem trwającym. Słowo dokonany pochodzi od łacińskiego perficere, co oznacza „zakończyć, dopełnić, skończyć”. Czasy przeszły dokonany i zaprzeszły są do siebie podobne i takie same co do aspektu, różne zaś co do czasu.

To znaczy, że zarówno czas dokonany jak i zaprzeszły mówią o zdarzeniu, które miało miejsce w przeszłości, i o rezultatach istniejących w następstwie tego zdarzenia, ale czas dokonany widzi wyniki istniejące w teraźniejszości, podczas gdy zaprzeszły widzi wyniki istniejące w przeszłości. Jednak nie popełnijcie błędu, czas przeszły dokonany jest czasem ukończonej akcji. Akcja jest postrzegana jako zbliżająca się do stanu lub punktu zakończenia z wynikiem istniejącym w stanie ukończonym.


Użycia czasu dokonanego

Wzmacniający
To użycie najbliższe jego podstawowemu znaczeniu. Czas przeszły dokonany wzmacniający koncentruje się przede wszystkim na istniejących rezultatach jako skończonych. Czas przeszły dokonany wzmacniający jest czasami nazywany z tego powodu wynikowym. Przykłady obejmują:

 Rzym. 3:10 Jak jest napisane (γεγραπται gegraptai): Nie ma sprawiedliwego, ani jednego

oraz

1 Kor. 15:3-4 3. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; 4. Że został pogrzebany, że zmartwychwstał (ἐγήγερται egegertai – jest wzbudzony) trzeciego dnia, zgodnie z Pismem


Doskonały

Podkreśla zakończone działanie przeszłej czynności działania, które trwało przez pewien czas, ale teraz dobiegło końca. Przykładem jest

2 Tym. 4:7 Dobrą walkę stoczyłem (ηγωνισμαι egonismai), bieg ukończyłem (τετελεκα teteleka), wiarę zachowałem (τετηρηκα tetereka)

kolejny to

Jan 1:34 Ja to widziałem (εωρακα eoraka) i świadczyłem (μεμαρτυρηκα ememartureka – zaświadczyłem), że on jest Synem Bożym.


Iteratywny

Iteracja – czynność powtarzania tej samej operacji w pętli z góry określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku.

Podkreśla „powtarzające się interwały”, a nie ciągły postęp. Na przykład

1 Jana 1:1 To, co było od początku, co słyszeliśmy (ακηκοαμεν akemoamen), co widzieliśmy (εωρακαμεν heorakamen) na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia;

Czasy dokonane wyrażają tutaj trwałe efekty słyszenia i widzenia.


Dramatyczny

Jest używany, gdy autor chce opisać przeszłe wydarzenie w sposób żywy, ale realistyczny. Ponieważ czas dokonany reprezentuje stan istniejący, to użycie jest najsilniejszym sposobem wyrażenia zdarzenia historycznego z podglądem na stan istniejący. Przykładem jest

Jan 1:15 Jan świadczył o nim i wołał (κεκραγεν kekramen): To był ten, o którym mówiłem: Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja

kolejny przykład

Obj. 5:7  Wtedy on podszedł i wziął (ειληφεν elefen) księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie


Użycia czasu zaprzeszłego

Doskonały

Podkreśla zakończenie działania w odniesieniu do przeszłości. Przykład znajduje się w

Jan 11:13  Ale Jezus mówił (ειρηκει eirekei – był powiedział) o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem.


Wzmacniający

Podkreśla wynik działania, które istniało w przeszłości. Dr. Dany i Mantey piszą:

„Tutaj kładzie się nacisk na rzeczywistość faktu, która pozwala przedstawić go z większą siłą niż można by to zrobić za pomocą czasu aorist ale jedynym sposobem na zinterpretowanie tego w języku angielskim jest czas przeszły dokonany”

Przykład znajdziemy w

Łuk. 4:41 Z wielu też wychodziły demony, wołając: Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. Ale on gromił je i nie pozwalał im mówić. Wiedziały (ηδεισαν edeisan – były znały) bowiem, że on jest Chrystusem.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email