Smutek ku zbawieniu

Wyrażenie Boży smutek wystepuje tylko raz w Piśmie Świętym,

2 Kor. 7:10-11 10 Bo smutek, który jest według Boga, przynosi upamiętanie ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć. 11 To bowiem, że byliście zasmuceni według Boga, jakąż wielką wzbudziło w was pilność, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie wymierzenie kary! We wszystkim okazaliście się czyści w tej sprawie.

Boży smutek przetłumaczony również, jako „Boży żal,” dotkliwe poczucie smutku, które doświadczamy jako rezultat popełnionych grzechów. Paweł odniósł się do Bożego smutku w 2 Liście do Koryntian 7 i reakcji Koryntian na poprzedni list, w którym upomniał ich za niezgodę jaka panowała w kościele. Mimo to, było mu przykro, że musiał ich zranić. Radował się, że jego list przyniósł im Boży żal „jaki był zamierzeniem Boga.”


Boży smutek przynosi upamiętanie, które prowadzi do zbawienia

2 Kor. 7:8-9 8 Choć bowiem zasmuciłem was listem, nie żałuję tego, a mimo że żałowałem (bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę); 9 To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas.

.


Smutek ku zrozumieniu

Boży smutek jest zrozumieniem osobistej nikczemności, który przynosi skruszonego grzesznika do łez żalu.

Dobrym przykładem tego jest Piotr w czasie próby, kiedy Jezus został aresztowany. Piotr został oskarżony o bycie zwolennikiem Jezusa. Odrzucił Jezusa poprzez zaklinanie się i przysieganie przed swoimi oskarżycielami, że nie zna tego Człowieka. Wówczas usłyszał jak kogut trzy razy zapiał i przypomniał sobie słowa Jezusa, który przepowiedział reakcję Piotra.

Wtenczas poszedł i gorzko zapłakał

Mat. 26:74-75 74 Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. 75 I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

Jakub napisał,

Jakub 4:8-9 8 Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. 9 Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie.

Jakub odnosi się do takiego rodzaju żałoby z jego nakazem do „smutku, opłakiwania i lamentowania”.  Słowa te przywodzą na myśl proroków w Starym Testamencie’ wzywających ludzi do upamiętania, do żalu za grzechy, do worka pokutnego i popiołu.

Kolejną ilustracją Boskiego żalu za grzechy był Dawid, mąż który Bogu się podobał

Dzieje 13:22 A kiedy go odrzucił, wzbudził im na króla Dawida, o którym dał świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę.

Dawid odkrył swój własny Boży żal za grzechy, o którym czytamy w wielu Psalmach. W jednym z nich prosi Boga o łaskę i wznosi okrzyk:

Psalm 6:7 Moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów.

Apostoł Paweł opisuje swoją własną walkę z grzechem: „Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Później daje odpowiedź: Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!

Rzym. 7:24-25 24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 25 Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu.

.


Rezultat Bożego smutku

Rezultatem Bożego smutku żalu jest odczuwanie sercem przekonania, że przez nasz grzech obraziliśmy Boga.

Takie żarliwe przekonanie wytwarza w naszych sercach Boży smutek. Kiedy patrzymy na Tego, który był przebity za nasze grzechy jesteśmy głęboko rozżaleni w duchu. Rozważamy w naszych sercach, że będziemy w stanie z Bożą pomocą „Przestać czynić zło!  Zaprawiajcie się w dobrem!

Izaj. 1:16 Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić

.


Stan Ducha grzesznika

W Psalmie 119, który jest najdłuższym w całym Pismie Świętym, znajdujemy ciekawą sekcję, która opisuje stan ducha pogrążonego w żalu grzesznika błagającego Boga o zbawienie. Jakżesz odległe jest przesłanie tego Psalmu od współczesnej, taniej pseudoewangelii, w której, aby być zbawionym, wystarczy wygdakać formułkę zapraszającą Pana Jezusa do serduszka i żyć dalej po pogańsku…

Psalm 119:20-45

20 Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami.

21 Zgromiłeś pysznych, przeklęci są ci, którzy odstępują od twoich przykazań.

22 Oddal ode mnie hańbę i wzgardę, gdyż przestrzegam twoich świadectw.

23 Władcy też zasiadają i mówią przeciwko mnie, lecz twój sługa rozmyśla o twoich prawach.

24 Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.

25 Moja dusza przylgnęła do prochu, ożyw mnie według twego słowa.

26 Opowiedziałem ci moje drogi i wysłuchałeś mnie; naucz mnie twoich praw.

27 Spraw, bym zrozumiał drogę twoich nakazów, a będę rozmyślał o twoich cudownych dziełach.

28 Dusza moja rozpływa się we łzach ze smutku, umocnij mnie według twego słowa.

29 Oddal ode mnie drogę kłamstwa, a obdarz mnie swoim prawem.

30 Wybrałem drogę prawdy, a twoje nakazy stawiam przed sobą.

31 Przylgnąłem do twoich świadectw; PANIE, nie pozwól mi zaznać wstydu.

32 Pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce.

33 Naucz mnie, PANIE, drogi twoich praw, a będę jej strzegł aż do końca.

34 Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca.

35 Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie.

36 Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości.

37 Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na twojej drodze.

38 Utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni.

39 Oddal ode mnie mą hańbę, której się boję, bo twoje sądy są dobre.

40 Oto pragnę twoich nakazów; ożyw mnie w swej sprawiedliwości.

41 Niech zstąpi na mnie twoja łaskawość, PANIE, twoje zbawienie według twego słowa;

42 Abym mógł dać odpowiedź temu, który mi urąga, bo ufam twojemu słowu.

43 I nie wyjmuj z moich ust słowa prawdy, bo twoich sądów oczekuję.

44 I będę zawsze strzegł twego prawa, na wieki wieków.

45 A będę chodził drogą przestronną, bo szukam twoich nakazów.

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email