Tekst źródłowy

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

Czas zakończyć spekulacje. Tak Pismo Święte jak i historia wczesnego Kościoła są jednoznaczne w temacie. Chrzest należy czynić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie jest to jedno imię, jak starają się przekonywać środowiska związane przez nauki Branhama. W czasie chrztu wodnego należy dosłownie cytować formułę “w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Didache I wiek

Pełny tytuł dzieła to Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu Apostołów. Po grecku brzmi: διδαχ κυρίου δι τν δώδεκα ποστόλων τος θνεσιν (didache kuriou dia ton dodeka apostolon tois ethnesin).

Jest jednym z pism wczesnochrześcijańskich. Data jego powstania sięga czasów, w których zostały napisane ewangelie. Dzieło było przedmiotem wielkiej czci, w pewnym okresie Kościoła odczytywane wraz z Listami. Jest to podsumowanie i synteza nauki apostolskiej. Oto co czytamy na temat chrztu

Rozdział VII
.
1. Co zaś do chrztu, to tak chrzcijcie: to wszystko naprzód powiedziawszy, chrzcijcie w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego w wodzie bieżącej.

2. Jeżeli zaś nie masz wody bieżącej, chrzcij w innej wodzie; jeżeli nie możesz w zimnej, to w ciepłej. Jeżeli zaś nie masz ani jednej, ani drugiej (w ilości dostatecznej), wylej na głowę trzy razy wodę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Tekst ustanawia trynitarną formułę chrztu poprzez podwójną jego afirmację tak w wersie 1 jak i 2. Autor Didache (pełna nazwa: Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu Apostołów ) znał tekst Mateusza 28:19, a cytując go

 • potwierdził jako immanentny element nauki Jezusa
 • potwierdził jako element nauki głoszonej przez dwunastu Apostołów. 
 • potwierdził, że w pełni się z nim zgadzał
 • potwierdził również autorstwo Ewangelii Mateusza; rzeczywiście została ona napisana przez Apostoła Mateusza.

Ponieważ pierwsi chrześcijanie wierzyli w jednego Boga w trzech osobach, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie powinno nikogo dziwić, że podporządkowali się nauce Pisma zawartej w Mateusza 28:19 i chrzcili wypowiadając formułę “w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.
.


Ignacy z Antiochii I wiek

Zwany Theoforem, po grecku Θεοφορος (niosący Boga), ur. ok. r. 30, zmarł śmiercią męczeńską ok. 98-117 roku w Rzymie, był starszym bratem kościoła Antiochii Syryjskiej, uczniem Apostoła Jana i przyjacielem Polikarpa, który był pastorem zboru w Smyrnie w czasie, gdy Jan spisał Objawienie.

Autentyczność siedmiu listów Ignacego, wśród których znajduje się List do Filadelfian, potwierdzają Polikarp i Euzebiusz, którzy podają zarówno ich treść jak i kolejność powstania [Od: Patrick J. Hamell, Handbook of Patrology (NY: Alba House, 1968)]

List do Filadelfian
Rozdział IX – Stary Testament jest dobry: Nowy Testament jest lepszy
.
Gdyż rzeczy, które prorocy ogłosili, mówiąc: “Dopóki nie przyjdzie, dla którego jest to zachowane, a On będzie oczekiwaniem pogan” zostało spełnione w Ewangelii, [nasz Pan mówi:] “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego “. [964]
.
[964] Dosłowny cytat Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

.


Etymologia

Nowy Testament

Βαπτίζω baptizō – znaczenie tego słowa najlepiej zdefiniował  James Wilkinson Dale (1812-1881), prezbiteriański teolog, autor wielu prac, z których najważniejszą jest 4 tomowe dzieło o chrzcie (Filadelfia 1867-1874, 4 tomy, 8 vo). Podsumowując wszystkie możliwe argumenty językowe i użycia tego słowa baptyzm zdefiniował następująco:

„Wszystko, co jest w stanie gruntownie zmienić charakter, stan lub właściwości jakiegokolwiek przedmiotu, jest w stanie ochrzcić ten przedmiot; a przez taką zmianę charakteru, stanu lub właściwości w rzeczywistości go ochrzci”

Tak więc chrzest (baptizo) oznacza gruntowną zmianę charakteru, stanu lub właściwości osoby czy przedmiotu..

Stary Testament

זָרַק  zaraq- pokropić (płynem lub cząstkami ciała stałego) – być tu i tam, rozproszenie, obsypać.
.


Znaczenie

Pokropić osobę lub rzecz czystą wodą, która stała się nieczysta przez dotknięcie martwego ciała było częścią mojżeszowego rytuału oczyszczenia. Przyjęcie niewierzących do społeczności Izraela odbywało się z zastosowaniem powyższych trzech rytuałów.

Zwróćmy uwagę na obietnicę daną przez Boga w księdze Ezechiela:

Ezech. 36:25-27 25 i pokropię (וְזָרַקְתִּ֧י  wə•zā•raq•tî – inna forma słowa זָרַק  zaraqwas czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was.26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

I w Nowym Testamencie

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

Zatem chodzi o Bożą obietnicę oczyszczenia, której zrozumienie należy zawęzić do odpuszczenia grzechów. Chrzest w wodzie jest symbolem tego oczyszczenia i włączenia do społeczności, do Kościoła. Symbolem, lecz nie oczyszczeniem i nie włączeniem, które mają pochodzenie Boskie. Chrzest w wodzie to widoczny, zewnętrzny znak tego, czego Bóg dokonał w nas poprzez „obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego” i “pokropienie krwią Chrystusa.

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Chrzest w wodzie jest

 • symbolem duchowego oczyszczenia, lecz nie samym oczyszczeniem
 • symbolem włączenia do społeczności, do Kościoła, lecz nie samym włączeniem
 • jednorazowym wydarzeniem w życiu chrześcijanina odzwierciedlającym chrzest w Duchu, czyli gruntowną duchową zmianę, tj. narodzenie na nowo  Jan 3:1-8, Ezech. 36:25-27
  .

Ochrzczeni w imię Jezusa

Szereg fragmentów Pisma wskazuje na chrzest w imię Jezusa. Czy to znaczy, że chrzcić w wodzie należy nie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz w imię Jezusa? Nic bardziej mylnego.

Chrzest w imię Pana Jezusa oznacza:

Chrzest w Jego śmierci

Każdy zbawiony zostaje ochrzczony w śmierci Chrystusa, aby umrzeć dla Prawa i przekleństwa jakie z niego wynika

Rzym. 6:3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
.
Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.

.

Włączenie do ciała Chrystusa

Chrzest w Chrystusie skutkuje przyłączeniem do Kościoła, który jest drugim ciałem Chrystusa. Dzięki temu Bóg nie widzi w nas starego człowieka, lecz Chrystusa. To element doktryny podwójnego przypisania (Boża sprawiedliwość przypisana wierzącym)

Gal. 3:27-2827 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. 28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
.
1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.
.
Dzieje 2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa
.
Dzieje 8:16 Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
.
Dzieje 10:48 I nakazał ochrzcić ich w imię Pana.
.
Dzieje 19:5 Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Chrzest w imię Jezusa oznacza także:

 • chrzest dla Niego i jego posługi;
 • być poświęconym przez publiczne wyznanie Jego imienia jako jedynej nadziei grzeszników, Odkupiciela;
 • być ochrzczonym w Niego, który jest fundamentem;
 • być mu oddanym.
  .
To nie jest zmiana formuły

Stary Testament informuje o chrzcie w Mojżesza. To nie oznacza, że kapłani i lewici chrzcili ludzi w obłoku i morzu wypowiadając formułę “chrzczę cię w imię Mojżesza“. Chodzi raczej o to, co miało wskazywać na ich jedność i solidarność z Mojżeszem jako ich przewodnikiem, co jest dokładnym odwzorowaniem znaczenia chrztu w Jezusa czy też w imię Jezusa.

1 Kor. 10:2I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu;

Apostoł Paweł dowodził, że nie chrzcił w swoje imię, co nie może oznaczać, że Paweł chodził po Koryncie i chrzcił używając formuły “Chrzczę cię w imię Pawła z Tarsu”. Raczej odpiera zarzut judaizantów, twierdzących, że Paweł odbiega doktrynalnie od nauczania apostolskiego i tworzy własną sektę. Stąd “chrzcić w imię” oznacza włączać do Przymierza, czy też oficjalnie włączać do kościoła instytucjonalnego.

1 Kor. 1:14-15 14. Dziękuję Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem; 15. Aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię.

Chrzcić w imię Jezusa oznacza zatem włączać do Przymierza jakie jest w Jezusie i włączać do instytucji kościoła Jezusa Chrystusa. Formuła chrztu to w imię Ojca, Syna i Ducha, jak naucza nas Ewangelia Mateusza 28:19

.


Podsumowanie

Jest oczywistym, że wyznawcy różnych judaistycznych odszczepieństw od chrześcijaństwa, tak jak i zielonoświątkowi fanatycy Branhama, wyznawcy Religii bez Jezusa (grupa znana jako Jezus Bez Religii), Kościół Uliczny, czy też czciciele doktryny Jedności Bóstwa, która w rzeczywistości jest starym, dobrze znanym Kościołowi modalizmem, będą argumentować za obowiązkowm chrztem wodnym w Imię Jezusa. Jest to niestety fałszywa praktyka, która nie ma ani biblijnego ani eklezjalnego potwierdzenia.

Kościół Pana Jezusa chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email