Przedmowa

Mat. 24:5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.

Artykuł ten, autorstwa pastora wyznającego teologię przymierza, dowodzi jasno, że współczesne ortodoksyjne chrześcijaństwo reformowane w dużej mierze zostało w swoisty sposób ogłupione. Większość z tych, którzy powinni stać w pierwszym szeregu w walce z kłamstwem innej ewangelii i jej wyznawcami, którzy powinni głosić im prawdę aby oszukani mogli pokutować, raczej utwierdzają Arminian w przekonaniu, że soteriologia sprzeczna z nauką Pisma zbawia.

Czyż obrona herezji zatracenia nie jest przejawem duchowego ogłupienia? Owszem, to dowód wielkiego sukcesu szatana. Chwała Panu za to, że nie jesteśmy osamotnieni w walce o prawdę, ponieważ chrystus Arminianizmu nie zbawia lecz prowadzi na zatracenie.


Zlekceważone ostrzeżenie

Biblia ostrzega nas, że w ostatnich dniach, w których żyjemy, będzie wielu fałszywych Chrystusów – tych, którzy twierdzą, że są Chrystusem, ale w rzeczywistosci sa oszustami. Jezus powiedział: „Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą” (Mat. 24:4-5). Wszyscy uznający się za chrześcijan musimy wziąć to pod uwagę. Musimy bardzo uważać, abyśmy nie zostali zwiedzeni. Naszym powołaniem jest ufać, kochać i podążać tylko za prawdziwym Chrystusem i tylko za Nim. Nie możemy mieć nic wspólnego z fałszywymi Chrystusami, których jest tak wielu w naszych czasach.

Wiemy o Chrystusie kultów i innych religii. Jest on

  • dobrym człowiekiem (hinduizm)
  • prorokiem (islam)
  • pierwszym stworzeniem Boga (arianizm)
  • wielkim duchem (gnostycyzm)
  • boską ideą (unitarianizm)
  • a nawet samym bogiem (modalizm)

Ale w tych systemach wierzeń On nie jest prawdziwym i wiecznym Bogiem. Swoje istnienie otrzymuje od kogoś, kto jest od Niego większy. On nie jest Chrystusem Biblii. I takiemu Chrystusowi nie dajemy się zwieść. To fałszywy Chrystus.

Wiemy o Chrystusie rzymskiego katolicyzmu. Ludzie ci wyznają, że jest prawdziwym Bogiem. Cierpiał i umarł dla przebaczenia grzechu. Powstał ponownie, wstąpił do nieba i ponownie nadchodzi. Ale nie jest on kompletnym Zbawicielem. Chrystus rzymskokatolików nie może zbawić grzeszników bez dodatku ich własnych dobrych uczynków i wstawiennictwa kapłanów. On nie jest Chrystusem Biblii. I takiemu Chrystusowi także nie dajemy się zwieść. To fałszywy Chrystus.

Istnieje jednak inny fałszywy Chrystus, który jest znacznie bardziej niebezpieczny niż Chrystus kultów i Chrystus katolicyzmu. Oszukiwał ludzi od wielu lat i nadal oszukuje miliony. Ten Chrystus jest tak niebezpieczny, że gdyby nie było to niemożliwe, oszukałby wybranych (Mat. 24:24). To jest Chrystus Arminianizmu.

Ten fałszywy Chrystus jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ pod wieloma względami wydaje się być prawdziwym Chrystusem. Arminianie mówią, że ich Chrystus

  • jest prawdziwym Bogiem
  • równym Ojcu i Duchowi Świętemu
  • że umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników
  • mówią nawet, że zbawia jedynie swoją łaską, bez uczynków człowieka.

Ten Chrystus nie będzie miał nic wspólnego z Chrystusem kultów i Chrystusem rzymskokatolickim.

Ale uważaj! Bądź ostrzeżonym! Chrystus Arminianizmu nie jest Chrystusem Biblii. Nie daj się ogłupić!
.
.


Porównanie Chrystusów Biblii i arminianizmu

Różny obiekt miłości

Chrystus arminianizmu – kocha każdą osobę na świecie i szczerze pragnie jej zbawienia.

Chrystus z Biblii – szczerze kocha i pragnie zbawienia tylko tych, których Bóg bezwarunkowo wybrał do zbawienia

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
.
Psalm 7:11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.
.
Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie
.
Mat. 11:27 Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić
.
Jan 17: 9-10 9. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. 10. I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich.
.
Dzieje 2:47 Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni
.
Dzieje 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
.
Rzym. 9:10-13 10. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka; 11. Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; 12. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; 13. Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.  
.
Rzym. 9:21-24 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale; 24. To znaczy nas, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan?  
.
Efez 1:3-4 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.


Inny sposób zbawienia

Chrystus arminianizmu – oferuje zbawienie każdemu grzesznikowi i czyni wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić go do zbawienia. Bóg jest sfrustrowany ponieważ jego oferta i praca są często odrzucane, wielu nie chce przyjść.

Chrystus z Biblii – skutecznie wzywa do siebie tylko wybranych i suwerennie doprowadza ich do zbawienia. Żaden z nich nie zostanie utracony

Izaj. 55:11 Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.
.
Jan 5:21 Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce
.
Jan 6:37-40 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. 38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
.
Jan 10:25-30 25. Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie. 26. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. 27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
.
Jan 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś
.
Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.


Synergizm kontra monergizm

Chrystus arminianizmu – nie może odrodzić i zbawić grzesznika, o ile ten najpierw nie wybierze Chrystusa własną wolną wolą. Wszyscy ludzie mają „wolną wolę”, dzięki której mogą albo przyjąć albo odrzucić Chrystusa. Chrystus nie może naruszyć tej „wolnej woli”.

Chrystus z Biblii – suwerennie odradza wybranego grzesznika niezależnie od jego wyboru, ponieważ bez regeneracji duchowo martwy grzesznik nie może wybrać Chrystusa. Wiara nie jest wkładem człowieka w zbawienie, ale darem Chrystusa, który suwerennie jej udziela w procesie odrodzenia

Jan 3:3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego
.
Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym
.
Jan 6:65 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.
.
Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
./
Dzieje 11:18 A usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu
.
Rzym. 9:16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
.
Efez.2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach
.
Efez. 2:8-10 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 10. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
.
Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć
,
Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga
.
2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej.
.
Efez. 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa
.
1 Kor. 3:5 Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
.
Rzym. 12:3 Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.


Inny suweren

Chrystus arminianizmu – umarł na krzyżu za każdą osobę, a tym samym umożliwił zbawienie każdej osobie. Jego śmierć, pozbawiona wyboru człowieka, nie jest w stanie zbawić nikogo, a wielu, za których umarł, zostało zatraconych.

Chrystus Biblii – umarł tylko dla wybranego ludu Bożego i dzięki temu rzeczywiście uzyskał zbawienie dla wszystkich, za których umarł. Jego śmierć była zastępczą i uśmierzającą Boży gniew, ona faktycznie usunęła winę Jego wybranego ludu

Łuk. 19:10 Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło.
.
Jan 10:11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
.
Jan 10:14-15 14. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. 15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.
.
Jan 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem
.
Dzieje 20:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią
.
Rzym. 5:10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.
.
Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie
.
Hebr. 9:12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie
.
1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem


Różna moc zbawcza

Chrystus arminianizmu – traci wielu, których „zbawił”, ponieważ nie trwają oni w wierze. Nawet jeśli daje im „wieczne bezpieczeństwo”, jak niektórzy twierdzą, to bezpieczeństwo nie opiera się na jego woli lub pracy, ale na wyborze dokonanym przez grzesznika, kiedy przyjął Chrystusa.

Chrystus z Biblii – zachowuje swój wybrany lud, aby nikt nie stracili zbawienia, ale aby wszyscy wytrwali w wierze do samego końca. Zachowuje wybranych dzięki suwerennej woli Boga, mocy Jego śmierci i potężnemu działaniu Jego Ducha

Jan 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia
.
Jan 10:26-29 26. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. 27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
.
Rzym. 8:29-30 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. 30. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
.
Rzym. 8:35-39 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
.
1 Piotra 1:2-5 2. Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą. 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych; 4. Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was; 5. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
.
Judy 1:24-25 24. A temu, który ma moc ustrzec was od upadku i przedstawić jako nienagannych, z radością przed obliczem swojej chwały; 25. Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
.
1 Kor. 1:8 On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa


Dwaj mesjasze, dwie drogi

Jak widać, chociaż chrystus Arminianizmu i Chrystus Biblii mogą początkowo wydawać się tacy sami, są bardzo różni. Jeden jest fałszywym Chrystusem. Drugi jest prawdziwy. Jeden jest słaby i bezradny. Kłania się przed suwerenną „wolną wolą” człowieka. Drugi jest panującym Panem, który chce tego, co chce, i suwerennie dokonuje wszystkiego, co chce.

Jeśli wierzysz i służysz chrystusowi arminianizmu, musisz uznać fakt, że nie służysz Chrystusowi z Biblii. Zostałeś oszukany! Studiujcie Pisma i uczcie się o prawdziwym Chrystusie. Módlcie się o łaskę pokuty i ufajcie Chrystusowi jako waszemu najwyższemu Zbawicielowi.

Wielebny Steven Hauck, Covenant Protestant Reformed Church źródło


Pomocne zestawienie

Porównajmy teraz Chrystusa Pisma i Jego Ewangelię z chrystusem Arminian oraz ich ludzką ewangelią, które będzie pomocne w zrozumieniu dla każdego czytelnika jaką drogą idzie, szeroką na zatracenie, czy też wąską ku zbawieniu. Sprawa jest najwyższej wagi, dlatego też drogi czytelniku, jeśli jesteś Arminianinem, nie słuchaj nigdy głosów osób wyznających teologię reformowaną, które będą cię utwierdzać w fałszywym przekonaniu, że jesteś zbawiony. Ludzie ci nie posiadają włąsciwego rozeznania w tym temacie.
.

Porównanie prawdy zbawienia i kłamstwa zatracenia

Szeroka droga zatracenia
Wąska droga zbawienia
Chrystus arminianizmu – kocha każdą osobę na świecie i szczerze pragnie jej zbawienia. Chrystus z Biblii – szczerze kocha i pragnie zbawienia tylko tych, których Bóg bezwarunkowo wybrał do zbawienia
Chrystus arminianizmu – oferuje zbawienie każdemu grzesznikowi i czyni wszystko, co w jego mocy, aby doprowadzić go do zbawienia. Bóg jest sfrustrowany ponieważ jego oferta i praca są często odrzucane, wielu nie chce przyjść. Chrystus z Biblii – skutecznie wzywa do siebie tylko wybranych i suwerennie doprowadza ich do zbawienia. Żaden z nich nie zostanie utracony

Chrystus arminianizmu – nie może odrodzić i zbawić grzesznika, o ile ten najpierw nie wybierze Chrystusa własną wolną wolą. Wszyscy ludzie mają „wolną wolę”, dzięki której mogą albo przyjąć albo odrzucić Chrystusa. Chrystus nie może naruszyć tej „wolnej woli”.

Chrystus z Biblii – suwerennie odradza wybranego grzesznika niezależnie od jego wyboru, ponieważ bez regeneracji duchowo martwy grzesznik nie może wybrać Chrystusa. Wiara nie jest wkładem człowieka w zbawienie, ale darem Chrystusa, który suwerennie jej udziela w procesie odrodzenia

Chrystus arminianizmu – umarł na krzyżu za każdą osobę, a tym samym umożliwił zbawienie każdej osobie. Jego śmierć, pozbawiona wyboru człowieka, nie jest w stanie zbawić nikogo, a wielu, za których umarł, zostało zatraconych.

Chrystus Biblii – umarł tylko dla wybranego ludu Bożego i dzięki temu rzeczywiście uzyskał zbawienie dla wszystkich, za których umarł. Jego śmierć była zastępczą i uśmierzającą Boży gniew, ona faktycznie usunęła winę Jego wybranego ludu
Chrystus arminianizmu – traci wielu, których „zbawił”, ponieważ nie trwają oni w wierze. Nawet jeśli daje im „wieczne bezpieczeństwo”, jak niektórzy twierdzą, to bezpieczeństwo nie opiera się na jego woli lub pracy, ale na wyborze dokonanym przez grzesznika, kiedy przyjął Chrystusa. Chrystus z Biblii – zachowuje swój wybrany lud, aby nikt nie stracili zbawienia, ale aby wszyscy wytrwali w wierze do samego końca. Zachowuje wybranych dzięki suwerennej woli Boga, mocy Jego śmierci i potężnemu działaniu Jego Ducha

Wymyślony chrystus Arminianizmu to demoniczna pułapka, majstersztyk zwiedzenia i herezja doskonała, ponieważ używając chrześcijańskiej nomenkratury nadaje jej odmienne znaczenie łechcząc ucho słuchacza poprzez odwoływanie się do jego rzekomej wolnej woli. A martwy w grzechach człowiek nie jest w stanie pojąć, że jego wola i owszem, posiada zdolność czynienia wyborów (liberum arbitrum) ale nie może uczynić absolutnie nic co Bogu mogłoby się podobać (libertos) ponieważ tkwi w żelaznych kleszczach niewoli grzechu.

„Nawet w małym ułamku nie służę bogu Arminian; nie mam z nim nic wspólnego, i nie zegnę kolana przed baalem którego ustawili; nie jest on moim Bogiem, ani nigdy nie będzie; nie obawiam się go, ani nie drżę w jego obecności… Bóg który dzisiaj coś mówi, a zaprzecza jutro, który dzisiaj usprawiedliwia, a jutro potępia… nie ma nic wspólnego z moim Bogiem nawet w najmniejszym stopniu. Może mieć coś wspólnego z astartą, czy baalem, ale z Jahwe nigdy nie miał, i mieć nie może.”Ch. H. Spurgeon

Mat. 7:13-14 13. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email