Przedmowa

Przysłów 30:5 Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają..

Wbrew alegacjom “teologów” liberalnych Jezus Chrystus, wcielony Bóg, to postać historyczna. Również wbrew założeniom zwodzicieli wyznających neoortodoksję historia Jezusa Chrystusa nie wydarzyła się wyłącznie w  “świecie Ducha Świętego”  acz w oderwaniu od rzeczywistośći. Chrystus na stworzonym przez siebie świecie przebywał około 33 lat a Jego życie było tak prawdziwe, jak każdego czytelnika nieniejszego tekstu.

Praktycznie wszyscy badacze starożytności przyjmują, że Jezus był postacią historyczną. Również wśród starożytnych historyków znajdziemy głosy potwierdzające historyczność Jezusa Chrystusa. Wśród nich najbardziej znani są Żyd Józef Flawiusz (37 – † 100 A.D.)  Rzymianin Publiusz Korneliusz Tacyt (55- † 120 A.D.). 

  • Zachowane rękopisy księgi Starożytności Żydów, napisanej przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza z I wieku (około 93-94 A.D.) zawierają dwie wzmianki o Jezusie z Nazaretu i jedno o Janie Chrzcicielu.
    .
  • Tacyt odniósł się do Jezusa, jego egzekucji przez Poncjusza Piłata i istnienia pierwszych chrześcijan w Rzymie w jego ostatnim dziele, Annals (spisanym ok. 116 A.D.), księga 15, rozdział 44.

Jednak najlepszym i jedynym obiektywnym dowodem na historyczność Jezusa Chrystusa jest Jego własne, spisane Słowo. Bowiem Chrystus  w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (Kol. 2:3) ma absolutny epistemologiczny monopol na prawdę. Tak więc o ile Flawiusz i Tacyt mogli kłamać, wiemy z pewnością, że świadectwo czterech Ewangelii, spisanych przez czterech różnych świadków jest całkowicie wiarygodne.

Pierwszą osobą która dokonała próby harmonizacji czterech Ewangelii był Tacjan z Adiabeny (110 – †  172 A.D.), uczeń Justyna Męczennika. Dzieło to nazywa się Diatessaron a jego popularność była tak wielka, że tekst stał się standardowym tekstem w miejsce czterech Ewangelii w kościołach mówiących po syryjsku aż do V wieku, gdy został wyparty przez stanradowy tekst Peszitty.

Niniejsze zestawienie w postaci tabeli ukazuje doskonałą harmonię Ewangelii, zarówno do co czasoprzestrzennej ciągłości wydarzeń z życia Mesjasza oraz co do spójności świadectw, które przedstawiają cały czas tą samą historię życia kładąc nacisk na różne aspekty posługi Chrystusa.

Prezentowany materiał w dużej części jest zgodny z chronologią The Narrated Bible autorstwa F. LaGarda Smith, niektóre szczegóły opierają się na monumentalnym dziele Baker’s New Testament Commentary autorstwa Williama Hendriksena i Simona Kistemakera oraz Four Gospels Hendriksena.

Spisane przez różnych autorów Ewangelie scharmonizowane i rozpatrywane chronologicznie przekazują czytelnikowi całowicie spójną historię życia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowzięcia Jezusa Chrystusa stanowiąc tym samym niezaprzeczalny dowód Jego historyczności.

Wartość zestawienia jest nieoceniona w egzegezie oraz przy pisaniu kazań opartych o cztery Ewangelie lub odnoszące się do nich. Dobrze jest bowiem wiedzieć gdzie i kiedy dane historyczne wydarzenie z życia Chrsytusa miało miejsce w danym momencie Jego posługi.

Jak dowodzi Księga Przysłów: każde słowo Boga okazuje się historyczną prawdą.


Od narodzin Jezusa do początku Jego posługi

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Wstęp 1. Materiał wstępny Marek 1:1 Łuk. 1:1-4
2. Przedmowa Jana Jan 1:1-18
3. Genealogie Jezusa Mat. 1:1-17 Łuk. 3:23-38
Urodziny Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa 4. Anioł nawiedza Zachariasza Jerozolima, 15 miesięcy przed urodzinami Jezusa Łuk. 1:5-25
5. Anioł nawiedza Marię Nazaret, 9 miesięcy przed urodzinami Jezusa Łuk. 1:26-38
6. Maria odwiedza Elżbietę Judea Łuk. 1:39-56
7. Urodziny Jana Chrzciciela Judea, 6 miesięcy przed narodzinami Jezusa Łuk. 1:57-80
8. Józef odkrywa, że Maria jest brzemienna Nazaret, po powrocie Marii Mat. 1:18-25
9. Urodziny Jezusa Betlejem, między 6 a 4 B.C. Łuk. 2:1-20
10. Obrzezanie Jezusa Jezus ma 8 dni Mat. 1:25 Łuk. 2:21
11. Przedstawienie w Świątyni Jerozolima, Jezus ma 40 dni (Lev. 12:4) Łuk. 2:22-39
12. Wizyta mędrców Jerzuzalem, Betlejem Mat. 2:1-12
13. Ucieczka do Egiptu Egipt Mat. 2:13-15
14. Masakra dzieci w Betlejem Betlejem Mat. 2:16-18
15. Powrót do Nazaretu Nazaret, 4 B.C. Mat. 2:19-23 Łuk. 2:39
Dzieciństwo Jezusa 16. Wczesne dzieciństwo Łuk. 2:40
17. Wizyta w Jerozolimie Jezus ma 12 lat Łuk. 2:41-51
18. Późne dzieciństwo Łuk. 2:52

.

Pierwsze półtorej roku Posługi Pana (rok przygotowań)

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Początek służby Jana Chrzciciela i Jezusa 19. Jan rozpoczyna służbę Przy rzece Jordan, późny rok 26 Mat. 3:1-12 Marek 1:2-8 Łuk. 3:1-18
20. Chrzest Jezusa Jezus miał około 30 lat Mat. 3:1317 Marek 1:9-11 Łuk. 3:21-23 Jan 1:32-34
21. Kuszenie Jezusa Na pustyni przez 40 dni Mat. 4:1-11 Marek 1:12-13 Łuk. 4:1-13
22. Jan wyjaśnia swoją służbę Betania po drugiej stronie Jordanu, wczesny rok 27 Jan 1:19-28
23. Jan głosi Jezusa Następnego dnia Jan 1:29-34
24. Inicjujące powołanie Piotra i Andrzeja Następnego dnia Jan 1:35-42
25. Powołanie Filipa i Natanaela Następnego dnia Jan 1:43-51
26. Jezus zmienia wwodę w wino Kana w Galieli, 3 dni później (po trzech dniach podróży) Jan 2:1-11
27. Podróż do Kafarnaum Po weselu, kilka dni Jan 2:12
Pierwsza Pascha w służbie Jezusa 28. Jezus czyści świąynie po raz pierwszy Jerozolima, prawie Pascha, kwiecień 27 A.D. Jan 2:13-25
29. Jezus naucza Nikodema Jan 3:1-21
30. Jezus i Jan Chrzciciel chrzczą Okolice Judei i Ainon koło Salim Jan 3:2224
31. Jan Chrzciciel naucza o Jezusie Jan 3:25-36
Koniec pierwszego roku 32. Herod więzi Jana Grudzień 27 A.D. Mat. 4:12 Marek 1:14 Łuk. 3:19-20 Jan 3:24
33. Jezus opuszcza Galileę Jan 4:1-3
34. Samarytanka Sychar w Samarii, Jezus przebywa tam 2 dni Jan 4:4-42
Początek wielkiej służby w Galilei 35. Jezus przybywa do Galilei Galilea Mat. 4:12 Marek 1:14 Łuk. 4:14-15 Jan 4:43-45
36. Jezus uzdrawia syna dworzanina Kana w Kalilei Jan 4:46-54
37. Jezus osiedla się w Kafarnaum Kafarnaum, wczesny rok 28 Mat. 4:13-16
38. Rozpoczęcie nauczania o królestwie Mat. 4:17 Marek 1:14-15
39. Odrzucenie w Nazarecie Nazaret, w szabat Łuk. 4:16-30
40. “Oficjalne” opwołanie 4 rybaków Morze galilejskie (jezioro Gennezaret) Mat. 4:18-22 Marek 1:16-20 Łuk. 5:1-11
41. Uzdrowienie człowieka z nieczystym duchem Kafarnaum, w szabat Marek 1:21-28 Łuk. 4:31-7
42. Uzdrowienie teściowej Piotra i innych Kafarnaum, tego samego dnia Mat. 8:14-17 Marek 1:29-34 Łuk. 4:38-41
43. Modlitwa Jezusa w odosobnieniu Następnego dnia, odludne miejsce Marek 1:35-38 Łuk. 4:42-43
44. Jezus podróżuje przez Galileę Wioski w Galilei Mat. 4:23-25 Marek 1:39 Łuk. 4:44
45. Powołanie 4 rybaków potwierdzone jezioro Gennezaret Mat. 4:18-22 Marek 1:16-20 Łuk. 5:1-11
46. Uzdrowienie trędowatego Jedno z miast Mat. 8:1-4 Marek 1:40:45 Łuk. 5:12-16
47. Uzdrowienie paralityka Kafarnaum, kilka dni później Mat. 9:1-8 Marek 2:1-12 Łuk. 5:17-26
48. Powołąnie Mateusza (Lewiego) Morze galilejskie (jezioro Gennezaret) Mat. 9:9-13 Marek 2:13-17 Łuk. 5:27-32
49. Uczniowie Jana pytają o post Jan ciągle w więzieniu Mat. 9:17-17 Marek 2:18-22 Łuk. 5:33-39

.

Drugi rok służby Jezusa (rok popularności)

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Druga Pascha Jezusa 50. Uzdrowienie paralityka w sabat Kwiecień, 28 A.D. Jerozolima, sadzawka Betesda Jan 5:1-47
51. Uczniowie zbierają kłosy w sabat Galiela, kwieceń / maj (czas żniw) Mat. 12:1-8 Marek 2:23-28 Łuk. 6:1-5
52. Jezus uzdrawia w sabat Mat. 12:9-14 Marek 3:1-6 Łuk. 6:6-11
53. Jezus uzdrawia innych Jezioro Genezaret (Morze Galilejskie Mat. 12:15-21 Marek 3:7-12
54. Jezus wybiera 12 Apostołów Góra obok jeziora Marek 3:13-19 Łuk. 6:12-16
Kazanie na Górze, pierwszy dyskurs 55. Tłum się gromadzi Pole na tej samej górze Mat. 5:1 Łuk. 6:17-19
56. Postawy Mat. 5:1-12 Łuk. 6:20-23
57. Biada Łuk. 6:24-26
58. Sól ziemi Mat. 5:13 Marek 9:50 Łuk. 14:34-35
59. Światło świata Mat. 5:14-16
60. Wypełnienie prawa Mat. 5:17-37
61. Oko za oko Mat. 5:38-42 Łuk. 6:27-31
62. Miłuj swych wrogów Mat. 5:43-48 Łuk. 6:32-36
63. Datki na potrzebujących Mat. 6:1-4
64. Modlitwa Mat. 6:5-8
65. Modlitwa Pańska Mat. 6:9-15 Łuk. 11:1-4
66. Post Mat. 6:16-18
67. Skarb w niebie Mat. 6:19-21 Łuk. 12:32-34
68. Lampa ciała Mat. 6:22-23 Łuk. 11:33-36
69. Nie można służyć dwom panom Mat. 6:24
70. Nie troszcie się Mat. 6:25-34 Łuk. 12:22-31
71. Osądzanie innych Mat. 7:1-5 Łuk. 6:37-42
72. Perły przed wieprze Mat. 7:6
73. Proście a będzie wam dane Mat. 7:7-11 Łuk. 11:5-13
74. Złota zasada Mat. 7:12
75. Dwie bramy Mat. 7:13-14 Łuk. 13:23-30
76. Drzewo i jego owoc Mat. 7:15-23 Łuk. 6:43-45
77. Mądrzy i głupi budowniczy Mat. 7:24-27 Łuk. 6:46-49
78. Zadziwienie tłumu Mat. 7:28-29
Kontynuacja posługi 79. Uzdrowienie sługi centuriona Kafarnaum Mat. 8:5-13 Łuk. 7:1-10
80. Wskrzeszenie syna wdowy Nain Łuk. 7:11-17
81. Jezus i Jan Chrzciciel Jan ciągle w więzieniu Mat. 11:2-19 Łuk. 7:18-38
82. Jezus namaszczony przez grzesznicę Łuk. 7:36-50
83. Jezus podrózuje Galilea Łuk. 8:1-3
84. Jezus a Belzebub Kafarnaum Mat. 12:22-30 Marek 3:20-27 Łuk. 11:14-23
85. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Mat. 12:31-37 Marek 3:28-30
86. Znak Jonasza Mat. 12:38-42 Łuk. 11:29-32
87. Chwilowa reforma Mat. 12:43-45 Łuk. 11:24-28
88. Kim są moi bracia? Mat. 12:46-50 Marek 3:31-35 Łuk. 8:19-21
89. Lampa ciała Mat. 6:22-23 Łuk. 11:33-36
89. Sześć biada Łuk. 11:37-54
Przypowieści: Dyskurs o Królestwie Niebieskim 90. Siewca Obok jeziora Mat. 13:1-23 Marek 4:1-20 Łuk. 8:4-15
91. Kąkol Mat. 13:24-30
92. Lampa Marek 4:21-25 Łuk. 8:16-18
93. Rosnące ziarno Marek 4:26-29
94. Gorczyczne ziarno Mat. 13:31-32 Marek 4:30-32 Łuk. 13:18-19
95. Zaczyn Mat. 13:33 Łuk. 13:20-21
95. Wyjaśnienie przypowieści o kąkolu Mat. 13:36-43
96. Ukryty skarb Mat. 13:44
97. Perły Mat. 13:45-46
98. Sieć Mat. 13:47-52
99. Przypowieści jako wypełnienie proroctw Mat. 13:34-35 Marek 4:33-34
Cuda 100. Koszt uczniostwa Mat. 8:18-22 Łuk. 9:57-62
101. Jezus ucisza burzę Jezioro Genezaret (Morze Galilejskie Mat. 8:23-27 Marek 4:35-41 Łuk. 8:22-25
102. Uzdrowienie dwóch opętanych Geraza Mat. 8:28-34 Marek 5:1-20 Łuk. 8:26-39
103. Martwa dziewczynka Kafarnaum Mat. 9:18-19 Marek 5:21-24 Łuk. 8:40-42
104. Chora kobieta Mat. 9:20-22 Marek 5:24-34 Łuk. 8:43-48
105. Jezus wskrzesza córkę Jaira Mat. 9:23-26 Marek 5:35-43 Łuk. 8:49-56
106. Jezus uzdrawia dwóch ślepców Mat. 9:27-31
107. Jezus uzdrawia niemego Mat. 9:32-34
108. Jezus ponownie wzgardzony Nazaret Mat. 13:53-58 Marek 6:1-6
Wysłanie 12 Apostołów: Dyskurs misyjny 109. Mało robotników Miasta i wioski Mat. 9:35-38 Marek 6:6
110. Wezwanie dwunastu Kafarnaum Mat. 10:1-4 Marek 6:7 Łuk. 9:1-2
111. Instrukcje dla Apostołów Mat. 10:5-15 Marek 6:8-11 Łuk. 9:3-5
112. Sprytny acz niewinny Mat. 10:16-33 Łuk. 12:1-12
113. Konflikty a ofiary Mat. 10:34-38 Łuk. 12:49-53
114. Kto straci życie znajdzie je Mat. 10:39 Łuk. 17:33
115. Kto was przyjmie mnie przyjmuje Mat. 10:40-42
116. Wysłanie Apostołów Mat. 11:1 Marek 6:12-13 Łuk. 9:6
Śmierć Jana Chrzciciela 117. Śmierć Jana Chrzciciela Macheeont, wczesny rok 29 Mat. 14:3-12 Marek 6:17-29 Łuk. 9:9
118. Herod myśli o Jezusie Perea Mat. 4:1-2 Marek 6:6:14-16 Łuk. 9:7-9

.

Trzeci rok służby Jezusa (rok opozycji)

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Cuda i tłumy, trzecia Pascha 119. Powrót Apostołów Kafarnaum Marek 6:30 Łuk. 9:10
120. Schronienie się w łodzi w miejscu odludnym Koło Betsaidy Mat. 14:13 Marek 6:31-32 Łuk. 9:10 Jan 6:1
121. Tłumy podążają Mat. 14:13 Marek 6:33 Łuk. 9:11 Jan 6:2
122. Jezus naucza i leczy ludzi Na górze, blisko paschy, kwiecień 29 A.D. Mat. 14:14 Marek 6:34 Łuk. 9:11 Jan 6:3-4
123. Nakarmienie pięciu tysięcy Zmierzh, zielona trawa Mat. 14:15-21 Marek 6:35-44 Łuk. 9:12-17 Jan 6:5-13
124. Ucieczka przed powołaniem na króla Jan 6:14-15
125. Wysłanie uczniów w łodzi Mat. 14:22 Marek 6:45 Jan 6:16-17
126. Rozpuszczenie tłumu Mat. 14:22 Marek 6:45
127. Samotna modlitwa na górze Mat. 14:23 Marek 6:46
128. Nadejście wieczoru, kłopoty uczniów Wieczór Mat. 14:23-24 Marek 6:47-48 Jan 6:17-18
129. Jezus chodzi po wodzie Czwarta straż nocna, po 3 rano Mat. 14:25-26 Marek 6:48-50 Jan 6:19
130. Nie bójcie się Mat. 14:27 Marek 6:50 Jan 6:20
131. Piotr chodzi po wodzie Mat. 14:28-31
132. Jezus uspokaja burzę i wchodzi do łodzi Mat. 14:32-33 Marek 6:51-52 Jan 6:21
133. Cuda w Genezaret Miasto Genezaret Mat. 14:34-36 Marek 6:53-56
134. Chleb życia Kafarnaum, następny dzień Jan 6:22-71
135. Jezus ptępia ludzkie tradycje Mat. 15:1-9 Marek 7:1-13
136. Prawdziwa nieczystość Mat. 15:10-20 Marek 7:14-23
137. Koniec wielkiej służby w Galilei Mat. 15:21 Marek 7:24 Jan 7:1
Podróż przez Galileę i okoliczne miejscowości 138. Kobieta Kananejska Tyr i Sydon Mat. 15:21-28 Marek 7:24-30
139. Uzdrowienie głuchoniemego i innych Morze Galilejsie, południowowschodnie wybrzeże, Dekapolis Mat. 15:29-31 Marek 7:31-37
140. Nakarmienie czterech tycsięcy 3 dni po opuszczeniu Tyru i Sydonu Mat. 15:32-39 Marek 8:1-10
141. Żądanie znaku Dlamanuta, Magdalia Mat. 16:1-4 Marek 8:11-13
142. Ostrzeżenie przed żydowskimi przywódcami Mat. 16:5-12 Marek 8:14-21
143. Ślepiec koło Betsaidy Betsaida Marek 8:22-26
Przygotowanie Apostołów na koniec 144. Wyznanie Piotra Cezarea Filipowa Mat. 16:13-20 Marek 8:27-30 Łuk. 9:18-20
145. Jezus zapowiada swoją śmierć Mat. 16:21-23 Marek 8:31-33 Łuk. 9:21-22
146. Prawdziwe uczniostwo Mat. 16:24-27 Marek 8:34-38 Łuk. 9:23-26
147. Królestwo Boże nadejdzie wkrótce Mat. 16:28 Marek 9:1 Łuk. 9:27
148. Przemiana na górze 6 dni później, Góra Hermon Mat. 17:1-9 Marek 9:2-10 Łuk. 9:28-36
149. Eliasz i Jan Chrzciciel Mat. 17:10-13 Marek 9:11-13
150. Uzdrowienie chłopca od złego ducha Następnego dnia, koło góry Mat. 17:14-18 Marek 9:14-29 Łuk. 9:37-43
151. Wiara jak ziarno gorczyczne Mat. 17:19-21 Łuk. 17:5-6
152. Powtórna zapowiedź śmierci Galilea Mat. 17:22-23 Marek 9:30-32 Łuk. 9:3-45
153. Moneta z ust rybki Kafarnaum Mat. 17:24-27
Dyskurs o Kościele 154. Największy w królestwie niebieskim Mat. 18:1-2 Marek 9:33-36 Łuk. 9:46-47
155. Bądźcie jak małe dzieci Mat. 18:3-4
156. Przyjęcie małego dziecka Mat. 18:5 Marek 9:37 Łuk. 9:48
157. Dzieła w imię Jezusa Marek 9:38-41 Łuk. 9:49-50
158. Kara za zgorszenie dziecka Mat. 18:6-7 Marek 9:42 Łuk. 17:1-2
159. Ostrzeżenie przed pokuszeniem Mat. 18:89 Marek 9:43-50
160. Przypowieść o zgubionej owcy Mat. 18:10-14 Łuk. 15:1-7
161. Dyscyplina kościelna Mat. 18:15-17
162. Udzielenie autorytetu Apostołom Mat. 18:18-20
163. Przebaczenie Mat. 18:21-22 Łuk. 17:3-4
164. Przypowieć o dłużniku Mat. 18:23-35
W Jerozolimie na święcie pierwocin 165. Bracia Jezusa Kafarnaum, wrzesień lub październik 29 A.D. Jan 7:2-9
166. Jezus idzie na święto po kryjomu Jerozolima Jan 7:10-13
167. Kontrowersja wokół Jezusa Jan 7:14-52
168. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie W świątyni Jan 7:53-8:11
169. Rózne nauczania Jan 8:12-59
170. Uzdrowienie ślepego od urodzenia w sabat Jan 9:1-10:21
Posługa w trakcie podróży z Galilei do Judei 171. Jezus opuszcza Galileę Mat. 19:1 Marek 10:1 Łuk. 9:51
172. Uzdrowienie trędowatego Granica między Galileą a Samarią Łuk. 17:11-19
173. Opozycja Samarytan Samaria Łuk. 9:52-56
174. Wysłanie 72 uczniów Łuk. 10:1-11
175. Biada nieupamiętanym miastom Mat. 11:20-24 Łuk. 10:12-16
176. Powrót 72 uczniów Jakiś czas później Łuk. 10:17-20
177. Boże objawienie Mat. 11:25-27 Łuk. 10:21-24
178. Dam wam odpoczynek Mat. 11:28-30
179. Przypowieść o dobrym Samarytaninie Łuk. 10:25-37
180. Z Marią i Martą W Betanii, koło Jeruzalem Łuk. 10:38-42
181. Modlitwa Pańska “Pewne miejsce” prawdopodobnie koło Jerozolimy Mat. 69-15 Łuk. 11:1-4
182. Proście a będzie wam dane Mat. 7:7-11 Łuk. 11:5-13
W Jerozolimie 183. Hanukka, święto poświęcenia Świątyni Jerozolima, listtopad lub grudzień 29 A.D. Jan 10:22-39
Posługa w Perei 184. W drodze do Perei Perea, region Judei za Jordanem Mat. 19:1-2 Marek 10:1 Jan 10:40-42
185. Ostrzeżenia i zachęty Mat. 10:16-33 Łuk. 12:1-12
186. Przypowieść o bogatym głupcu Łuk. 12:13-21
187. Nie martwcie się Mat. 6:25-34 Łuk. 12:22-31
188. Skarb w niebie Mat. 6:19-21 Łuk. 12:32-34
189. O ostrożności Łuk. 12:35-48
190. Podziały nie pokój Mat. 10:34-38 Łuk. 12:49-53
191. O rozpoznawaniu czasów Łuk. 12:54-59
192. Upamiętajcie się lub gińcie Łuk. 13:1-9
193. Uzdrowienie zgarbionej kobiety w sabat w synagodze w sabat Łuk. 13:10-17
194. Przypowieść o nasieniu gorczycznym Mat. 13:31-32 Marek 4:30-32 Łuk. 13:18-19
195. Przypowieść o zakwasie Mat. 13:33 Łuk. 13:20-21
196. W drodze do Jerozolimy Miasta i wioski, podróż w stronę Jerozolimy Łuk. 13:22
197. Wąska brama Mat. 7:13-14 Łuk. 13:23-30
198. Ostrzeżenie dla Heroda Łuk. 13:31-33
199. Jezus w domu faryzeusza W sabat Łuk. 14:1-14
200. Przypowieść o wielkiej uczcie Łuk. 14:15-24
201. Koszt uczniostwa Łuk. 14:25-33
202. Zwietrzała sól Mat. 5:13 Marek 9:50 Łuk. 14:34-35
203. Przypowieść o zgubionej owcy Mat. 18:10-14 Łuk. 15:1-7
204. Przypowieść o zgubionej monecie Łuk. 15:8-10
205. Przypowieść o synu marnotrawnym Łuk. 15:11-32
206. Przypowieść o nieuczciwym szafarzu Łuk. 16:1-15
207. Dodatkowe nauczania Łuk. 16:16-18
208. Bogacz i żebrak Łuk. 16:19-31
209. O prowadzeniu maluczkich do grzechu Mat. 18:6-7 Marek 9:42 Łuk. 17:1-2
210. Przebaczenie Mat. 18:21-22 Łuk. 17:3-4
211. Wiara jak ziarno gorczyczne Mat. 17:19-21 Łuk. 17:5-6
212. Niegodny sługa Łuk. 17:7-10
213. Przyjście królestwa Bożego Mat. 24:23-27 Marek 13:21-23 Łuk. 17:20-25
214. Jak za dni Noego Mat. 24:37-39 Łuk. 17:26-27
215. Jak za czasów Lota Łuk. 17:28-32
216. Kto straci życie, zachowa je Mat. 10:39 Łuk. 17:33
217. Zabrani i pozostawieni Mat. 24:40-43 Łuk. 17:34-36
218. Ciała i sępy Mat. 24:28 Łuk. 17:37
219. Przypowieść o upartej wdowie Łuk. 18:1-8
220. Przypowieść o faryzeuszu i celniku Łuk. 18:9-14
221. Rozwody Mat. 19:3-12 Marek 10:2-12
222. Jezus błogosławi dzieci Mat. 19:13-15 Marek 10:13-16 Łuk. 18:15-17
223. Bogaty młodzieniec Mat. 19:16-22 Marek 10:17-22 Łuk. 18:18-23
224. Miłość bogactw Mat. 19:23-26 Marek 10:23-27 Łuk. 18:4-27
225. Porzucenie rzeczy tego świata Mat. 19:27-30 Marek 10:28-31 Łuk. 18:28-30
225. Przypowieść o pracownikach w winnich Mat. 20:1-6
Powrót do Judei i wskrzeszenie Łazarza 226. Pogłoski o chorobie Łazarza Wciąż w Perei Jan 11:1-16
227. Wskrzeszenie Łazarza Betania koło Jerozolimy Jan 11:17-53
228. Jezus ukrywa się ponownie Efraim Jan 11:54
Końcowa podróż 229. Jezus po raz trzeci zapowiada swoją śmierć Droga do Jerozolimy Mat. 20:17-19 Marek 10:32-34 Łuk. 18:31-34
230. Matka Jakuba i Jana Mat. 20:20-23 Marek 10:35-40
231. Pokora Mat. 20:24-28 Marek 10:41-45
232. Uzdrowienie ślepego Bartolomeusza i innych Jerycho Mat. 20:29-34 Marek 10:46-52 Łuk. 18:35-43
233. Zacheusz przychodzi do Jezusa Łuk. 19:1-10
234. Przypowieść o talentach Łuk. 19:11-27
235. W stronę Jeruzalem Łuk. 19:28
236. Spisek przeciw Jezusowi Jerozolima, kwiecień zaraz po Passze, 30 A.D. Jan 11:55-57

Wielki Tydzień

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Sobota 237. Maria namaszcza Jezusa Betania, 6 dni przed Paschą Mat. 26:6-13 Marek 14:3-9 Jan 12:1-8
238. Plan zabicia Łazarza Jan 12:9-11
Niedziela Palmowa 239. Ludzie przybywają spotkać Jezusa Niedziela Palmowa Jan 12:12-13
240. Jezus posyła po osiołka Przechodąc przez Górę Oliwną Mat. 21:1-7 Marek 11:1-7 Łuk. 19:29-35 Jan 12:14-16
241. Wjazd w chwale Jerozlima Mat. 21:8-9 Marek 11:8-10 Łuk. 19:36-40
242. Zapowiedź zniszczenia Jerozolimy Łuk. 19:41-44
243. Jezus rozpoznany Mat. 21:10-11 Jan 12:17-19
244. Powrót do Betani Betania Mat. 21:17 Marek 11:11
Poniedziałek 245. Drzewo figowe bez owocu Po drodze Mat. 21:18-19 Marek 11:12-14
246. Jezus powtórnie oszczyszcza świątynie Jerozolima w świątyni Mat. 21:12-13 Marek 11:15-17 Łuk. 19:45-46
247. Plany wrogów Marek 11:18 Łuk. 19:47-48
248. Dzieci wielbią Jezusa Mat. 21:14-16
249. Wyjście do miasta Marek 11:19
250. Dalszy dzień, rano i wieczór Łuk. 21:37-38
Wtorek rano 251. Drzewo figowe usycha Po drodze Mat. 21:19-22 Marek 11:20-26
252. Próba podważenia autorytetu Jezusa W Jerozolimie Mat. 21:23-27 Marek 11:27-33 Łuk. 20:1-8
253. Przypowieść o dwóch synach Mat. 21:28-32
254. Przypowieść o dwóch najemnikach Mat. 21:33-41 Marek 12:1-9 Łuk. 20:9-16
255. Kamień węgielny odrzucony Mat. 21:42-44 Marek 12:10-11 Łuk. 20:17-18
256. Przywódcy obrażeni Mat. 21:45-46 Marek 12:12 Łuk. 20:19
257. Przypowieść o uczcie weselnej Mat. 22:1-14
258. Pytanie o podatki Mat. 22:15-22 Marek 12:13-17 Łuk. 20:20-26
259. Pytanie o zmartwychwstanie Mat. 22:23-33 Marek 12:18-27 Łuk. 20:27-38
260. Największe przykazanie Mat. 22:34-40 Marek 12:28-34 Łuk. 20:39-40
261. Czyim synem jest Chrystus? Mat. 22:41-46 Marek 12:35-37 Łuk. 20:41-44
262. Jezus potępia pychę Mat. 23:1-12 Marek 12:38-40 Łuk. 20:45-47
263. Siedem biada Mat. 23:13-36
264. Płacz nad Jerozolimą Mat. 23:37-39 Łuk. 13:34-35
265. Przykład biednej wdowy Marek 12:41-44 Łuk. 21:1-4
Nauka o końcu wieków: dyskurs oliwny 266. Świątynia będzie zniszczona Opuszczając świątynię Mat. 24:1-2 Marek 13:1-2 Łuk. 21:5-6
267. Uczniowie zadają pytania Mat. 24:3 Marek 13:3-4 Łuk. 21:7
268. Ostrzeżenie przed zwiedzeniem Mat. 24:4-5 Marek 13:5-6 Łuk. 21:8
269. Wojny i prześladowania Mat. 24:6-14 Marek 13:7-13 Łuk. 21:9-19
270. Ohyda spustoszenia i Ucisk Mat. 24:15-22 Marek 13:14-20 Łuk. 21:20-24
271. Fałszywi chrystosowie Mat. 24:23-27 Marek 13:21-23 Łuk. 17:20-25
272. Ciała i sępy Mat. 24:28 Łuk. 17:37
273. Przyjście Syna Człowieczego Mat. 24:29-31 Marek 13:24-27 Łuk. 21:25-25
274. Lekcja o drzewie figowym Mat. 24:32-35 Marek 13:28-31 Łuk. 21:29-33
275. Nikt nie zna dnia i godziny Mat. 24:36 Marek 13:32
276. Jak za dni Noego Mat. 24:37-39 Łuk. 17:26-27
278. Niektórzy zabrani inni pozostawieni Mat. 24:40-43 Łuk. 17:34-36
279. Czuwajcie Mat. 24:44-51 Marek 13:33-37 Łuk. 21:34-36
280. Przypowieść o dziesięciu pannach Mat. 25:1-13
281. Przypowieść o talentach Mat. 25:14-30
282. Owce i kozły Mat. 25:31-46
Wtorek popołudniu 283. Jezus ponownie zapowiada swoją śmierć Jan 12:20-36
284. Dokończenie publicznej służby Jan 12:36
285. Przypomnienie o ukrzyżowaniu Dwa dni przed Paschą Mat. 26:1-2
286. Spisek przeciw Jezusowi Mat. 26:3-5 Marek 14:1-2 Łuk. 22:1-2
287. Judasz zgadza się zdradzić Jezusa Mat. 26:14-16 Marek 14:10-11 Łuk. 22:3-6
Podsumowanie posługi 288. Niewiara Żydów Jan 12:37-43
289. Podsumowanie nauczania Jezusa Jan 12:44-50
Środa 290. Jezus odpoczywa?
Czwartek, Wieczerza Pańska, czwarta Pascha Jezusa 291. Przygotowania do Wieczerzy Pańskiej Pierwszy dzień Paschy Mat. 26::17-19 Marek 14:12-16 Łuk. 22:-13
292. Przy stole Górna izba, noc Mat. 26:20 Marek 14:17 Łuk. 22:14
293. Waga Wieczerzy Łuk. 22:15-16
294. Jezus myje stopy uczniom Jan 13:1-17
295. jezus mówi o zdradzie Mat. 26:21 Marek 14:18 Łuk. 22:21-22 Jan 13:18-21
296. Pytanie o zdrajcę Mat. 26:22-25 Marek 14:19-21 Łuk. 22:23 Jan 13:22-25
297. Jezus wskazuje zdrajcę Jan 13:26-27
298. Judasz odchodzi Jan 13:27-30
299. Nowe przykazanie Jan 13:31-35
300. Ustanowienie Wieczerzy: chleb Mat. 26:26 Marek 14:22 Łuk. 22:19 1 kor. 11:23-24
301. Ustanowienie Wieczerzy: wino Mat. 26:27-28 Marek 14:23-24 Łuk. 22:20 1 Kor. 11:25
302. Jezus nie będzie pił wina ponownie Mat. 26:29 Marek 14:25 Łuk. 22:17-18
303. Wielkość przez służbę Łuk. 22:24-30
304. Zapowiedź zaparcia się Piotra Łuk. 22:31-34 Jan 13:36-38
305. Jezus jedyna droga do Ojca Jan 14:1-14
306. Obietnica Ducha Świętego Jan 14:15-31
307. Sakiewka, torba podróżna i miecz Łuk. 22:35-38
308. Wyjście na Górę Oliwną Mat. 26:30 Marek 14:26 Łuk. 22:39 Jan 14:31
309. Jezus pzrewiduje zaparcie się Piotra Mat. 26:31-35 Marek 14:27-31
310. Prawdziwy krzew winny Jan 15:1-17
311. Nienawiść świata Jan 15:18-16:4
312. Dzieło Ducha Świętego Jan 16:5-15
313. Smutek zmieni się w radość Jan 16:16-24
314. Zwycięstwo nad światem Jan 16:25-33
315. Arcykapłańska modlitwa Jezusa Jan 17:1-26
W Getsemane 316. Przybycie do Getsemane Getsemane Mat. 26:36-38 Marek 14:32-34 Łuk. 22:40 Jan 18:1
317. Jezus modli się w agonii Mat. 26:39 Marek 14:35-36 Łuk. 22:41-45
318. Druga modlitwa Mat. 26:40-42 Marek 14:37-39 Łuk. 22:46
319. Trzecia modlitwa Mat. 26:43-46 Marek 14:40-42
320. Judasz zdradza Jezusa Mat. 26:47-50 Marek 14:43-45 Łuk. 22:47-48 Jan 18:2-3
321. Jezus prosi o bezpieczeńśtwo uczniów Jan 18:4-9
322. Piotr odcina ucho Malchusowi Mat. 26:51-54 Marek 14:46-47 Łuk. 22:49-51 Jan 18:10-11
323. Jezus kwestionuje aresztowanie Mat. 26:55-56 Marek 14:48-49 Łuk. 22:52-53
324. Jezus aresztowany, ucieczka uczniów Mat. 26:56 Marek 14:50 Jan 18:12
325. Młody uczeń ucieka nago (Jan Marek) Marek 14:51-52
Rozprawa przed władzami żydowskimi 326. Do domu Annasza i Kaifasza Jerozolima Mat. 26:57 Marek 14:53 Łuk. 22:54
327. Przed Annaszem Jan 18:13-14
328. Piotr podąża do dziedzińca Mat. 26:58 Marek 14:54 Łuk. 22:54 Jan 18:15-16
329. Piotr zapiera się Jezusa po raz pierwszy Mat. 26:69-71 Marek 14:66-68 Łuk. 22:55-57 Jan 18:17-18
330. Kogut pieje po raz pierwszy Marek 14:68
331. Rozprawa przed Annaszem Jan 18:19-24
332. Rozprawa pzred Kajfaszem i Sanhedrynem Mat. 26:59-66 Marek 14:55-64
333. Pobicie i drwiny z Jezus Mat. 26:67-68 Marek 14:65 Łuk. 22:63-65
334. Piotr zapiera się Jezusa po raz drugi Nieco później Mat. 26:71-72 Marek 14:69-70 Łuk. 22:58 Jan 18:25
335. Piotr zapiera się Jezusa po raz trzeci Około godziny później Mat. 26:73-74 Marek 14:70-71 Łuk. 22:59-60 Jan 18:26-27
336. Kogut pieje po raz drugi Mat. 26:74 Marek 14:72 Łuk. 22:60 Jan 18:27
337. Jezus spogląda na płaczącego Piotra Mat. 26:75 Marek 14:72 Łuk. 22:61-62
Piątek wczesny ranek 338. Sanhendryn skazuje Jezusa Mat. 27:1 Marek 15:1 Łuk. 22:66-71
339. Judasz popełnia samobójstwo Mat. 27:3-10 Dzieje 1:18-19
Rozprawa przed Piłatem 340. Przed Piłatem Dziedziniec Mat. 27:2 Marek 15:1 Łuk. 23:1-2 Jan 18:28-32
341. Piłat przesłuchuje Jezusa Mat. 27:11-14 Marek 15:2-5 Łuk. 23:3-4 Jan 18:33-38
342. Przed Herodem Łuk. 23:5-12
343. Ostrzeżenie od żony Piłata Mat. 27:19
344. Piłat chce uwolnić Jezusa Łuk. 23:13-16
345. Jezus a Barabasz Mat. 27:15-18 Marek 15:6-10 Łuk. 23:17 Jan 18:39
346. Tłum woli Barabasza Mat. 27:20-21 Marek 15:11 Łuk. 23:18-19 Jan 18:40
347. Ukrzyżuj Mat. 27:22-23 Marek 15:12-14 Łuk. 23:20-23
348. Korona cierniowa Mat. 27:27-30 Marek 15:16-19 Jan 19:1-3
349. Piłat próbuje uwolnić Jezusa 6 rano Jan 19:4-15
350. Piłat umywa ręce Mat. 27:24-25
351. Uwolnienie Barabasza Mat. 27:26 Marek 15:15 Łuk. 23:24-25 Jan 19:16
352. Droga na ukrzyżowanie Via Dolorosa Mat. 27:31 Marek 15:20 Jan 19:17
353. Szymon z Cyreny Mat. 27:32 Marek 15:21 Łuk. 23:26
354. Kobiety płaczą nad Jezusem Łuk. 23:27-31
Ukrzyżowanie 355. Jezus ukrzyżowany Golgota, Miejsce Czaszki, 9 rano Mat. 27:33-35 Marek 15:22-24 Łuk. 23:33 Jan 19:18
356. Ojcze przebacz im Łuk. 23:34
357. Losy o szaty Jezusa Mat. 27:35-36 Marek 15:24 Łuk. 23:34 Jan 19:23-24
358. Trzecia godzina (9 rano) 9 rano Marek 15:25
359. Tabliczka z winą nad głową Mat. 27:37 Marek 15:26 Łuk. 23:38 Jan 19:19-22
360. Ukrzyżowanie dwóch złoczyńców obok Jezusa Mat. 27:38 Marek 15:27 Łuk. 23:32
361. Wszyscy drwią z Jezusa Mat. 27:39-44 Marek 15:28-32 Łuk. 23:35
362. Żołnierze drwią z Jezusa Łuk. 23:36-37
363. Dziś będziesz ze mną w raju Łuk. 23:39-43
364. Oto moja matka Jan 19:25-27
365. Ciemność nad światem 12 w południe Mat. 27:45 Marek 15:33 Łuk. 23:44-45
366. Czemu mnie opuściłeś? 15 po południu Mat. 27:46-47 Marek 15:34-35
367. Pragnę Mat. 27:48 Marek 15:36 Jan 19:28-29
368. Zobaczmy czy Elijasz przyjdzie Mat. 27:49 Marek 15:36
369. Wykonało się Jan 19:30
370. W Twoje ręce oddaję mego ducha Łuk. 23:46
371. Śmierć Jezusa Mat. 27:50 Marek 15:37 Łuk. 23:46 Jan 19:30
372. Cudowne wydarzenia Mat. 27:51-53 Marek 15:38 Łuk. 23:45
373. Centurion wyznaje Jezusa Mat. 27:54 Marek 15:39 Łuk. 23:47
374. Tłum zadziwiony Łuk. 23:48
375. Kobiety i ich towarzysze Mat. 27:55-56 Marek 15:40-41 Łuk. 23:49
376. Przebicie boku Jezusa Jan 19:31-37
Złożenie do grobu Jezusa 377. Józef z Arymatei prosi o wydanie ciała Późne popołudnie Mat. 27:57-58 Marek 15:42-45 Łuk. 23:50-52 Jan 19:38
378. Jezus pochowany Przed nastaniem nocy Mat. 27:59-60 Marek 15:46 Łuk. 23:53-54 Jan 19:39-42
379. Kobiety obserwują Mat. 27:06 Marek 15:47 Łuk. 23:55
380. Kobiety przygotowują zioła Łuk. 23:56
Sobota 381. Starżnik przed grobowcem Mat. 27:62-66
382. Kobiety odpoczywają Łuk. 23:56
383. Kobiety kupują więcej ziół Po sabacie, sobotni wieczór Marek 16:1

40 dni od zmartwychwstania do wniebowstąpienia

Wydarzenie Szczegóły Gdzie i kiedy Mateusz Marek Łukasz Jan
Niedziela, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 384. Kobiety idą do grobowca Maria Magdalena, Maria matka Jakuba, Salome, ciągle ciemno Mat. 28:1 Marek 16:2-3 Łuk. 24:1 Jan 20:1
385. Kamień odwalony Mat. 28:2-4
386. Kobiety widzą odwalony kamień Marek 16:4 Łuk. 24:2 Jan 20:1
387. W grobie nie ma ciała Łuk. 24:3
388. Widzenie aniołów Marek 16:5 Łuk. 24:4
389. Anioły ogłaszają zmartwychwtsanie Mat. 28:5-6 Marek 16:6 Łuk. 24:5-6
390. Przypomnienie słów Jezusa Łuk. 24:6-8
391. Idźcie powiedzcie uczniom Mat. 28: Marek 16:7
392. Kobiety milczą ze strachu Marek 16:8
393. Potem biegną do uczniów Mat. 28:8
394. Maria Magdalena biegnie pierwsza i niedowierza Jan 20:2
395. Maria Magdalena mówi Piotrowi i Janowi Jan 20:2
396. Piotr i Jan widzą grobowiec Łuk. 24:12 Jan 20:3-10
397. Jezus ukazuje się Marii Magdalenie Marek 16:9 Jan 20:11-17
398. Jezus ukazuje się innym kobietom Mat. 28:8-10
399. Świadectwo strażników Mat. 28:11-15
400. Kobiety głoszą nowinę uczniom Marek 16:10-11 Łuk. 24:9-12 Jan 20:18
401. Jezus ukazuje się Piotrowi 1 Kor. 15:5 Łuk. 24:34
402. Jezus ukazuje się Kleofasowi i innym Po południu, droga do Emmaus, 11 km, 2 godziny drogi Marek 16:12 Łuk. 24:13-27
403. Jezus objawia się im Prawie wieczór, Emmaus Łuk. 24:28-32
404. Ci wracają do Jerozolimy 2 godziny drogi spowrotem Marek 16:13 Łuk. 24:33-35
405. Jezus ukazuje się Jedenastu Niedzielny wieczór 1 Kor. 15:5 Marek 16:14 Łuk. 24:36-43 Jan 20:19-20
406. Apostołowie otrzymują autorytet Jan 20:21-23
407. Jezus otwiera im umysły Łuk. 24:44-48
Później 408. Niewierny Tomasz Jan 20:24-25
Następna niedziela 409. Jezus ukazuje się Tomaszowi Jakiś dom, tydzień po zmartwychwstaniu Jan 20:26-29
Później 410. Jezus ukazuje się siedmiu uczniom Galilea, Morze Tyberiadzkie Jan 21:1-24
411. Ukazanie się Jedenastu w Galilei Góra w Galilei Mat. 28:16-17
412. Wielki Nakaz Misyjny Mat. 28:18-20 Marek 16:15-16
413. Znaki Apostołów Marek 16:17-18
414. Ukazanie się 500 naraz 1 Kor. 15:6
415. Ukazanie się Jakubowi 1 Kor. 15:7
416. Podsumowanie ukazań Przez 40 dni Dzieje 1:3
Wnioebowstąpienie, 40 dni po zmartwychwstaniu 417. Nakaz nieopuszczania Jerozolimy Jerozolima, prawdopodnie w czasie posiłku (Dzieje 1:4) Łuk. 24:49 Dzieje 1:4-5
418. Do Betanii Betania, koło Jerozolimy Łuk. 24:50
419. Ostatnie polecenia 1 Kor. 15:7 Dzieje 1:6-8
420. Wniebowzięcie Marek 16:19 Łuk. 24:50-51 Dzieje 1:9
421. Zapowiedź powrotu Jezusa Dzieje 1:10-11
422. Powrót uczniów do Jerozolimy Jerozolima Łuk. 24:2-53 Dzieje 1:12-14
Uwagi końcowe 423. Niekompletne lecz selektywne świadectwo Jan 20:30-31
424. Niekompletne świadectwo Jan 21:25
Po wniebowstąpieniu 425. Maciej wybrany za Judasza Jerozolima, w tych dniach Dzieje 1:15-26
426. Zesłanie Ducha Pięćdziesiątnica, niedziela, 10 dni po wniebowstąpieniu Dzieje 2:1-13
427. Piotr i inni głoszą 9 rano Marek 16:20 Dzieje 2:14-41

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email