Doktryna wcielenia

Wyznajemy, że Bóg wypełnił obietnicę daną ojcom przez zwiastowanie proroków [1], kiedy w wyznaczonym przez siebie czasie zesłał na świat swego jednorodzonego i wiecznego Syna, który przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom [2], w rzeczywisty sposób przyjmując prawdziwą ludzką naturę z wszelkimi jej słabościami za wyjątkiem grzechu [3];

Poczęty w łonie błogosławionej dziewicy Marii mocą Ducha Świętego bez udziału mężczyzny [4] przyjął nie tylko ludzką naturę w formie ciała, lecz także ludzką duszę [5], aby mógł być prawdziwie człowiekiem. Skoro dusza upadła podobnie jak ciało, musiał On przyjąć oba, aby oba zbawić.

Dlatego wyznajemy (w przeciwieństwie do herezji anabaptystów, którzy zaprzeczają jakoby Chrystus przyjął ciało po swojej matce),

 • że Chrystus miał uczestnictwo w ciele i krwi potomstwa [6],
  .
 • że jest owocem łona Dawida według ciała [7],
  .
 • zrodzony z nasienia Dawida według ciała [8],
  .
 • owoc łona Marii [9],
  .
 • narodzony z niewiasty [10],
  .
 • latorośl dawidowa [11],
  .
 • odrośl z pnia Jessego [12],
  .
 • wyrosły z plemienia Judy [13],
  .
 • pochodzący od Żydów według ciała [14],
  .
 • z nasienia Abrahama, ponieważ przyjął na siebie nasienie Abrahamowe [15]
  .
 • i upodobnił się we wszystkim do braci, za wyjątkiem grzechu [16]
  .
 • dlatego jest naszym IMMANUELEM, co znaczy „Bóg z nami.” [17]


[1] Obietnica

Izaj. 11:1 I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie.
.
Łuk. 1:55 Jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki.
.
1 Mojż. 26:4 I rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie, i dam twemu potomstwu wszystkie te krainy. A będą błogosławione w twoim potomstwie wszystkie narody ziemi;
.
2 Sam. 7:12 Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza, i umocnię jego królestwo.
.
Psalm 132:11 Przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie.
.
Dzieje. 13:23 Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa.


[2] Druga natura Mesjasza

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
.
1 Tym. 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.
.
Filip. 2:7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;


[3] Cechy ludzkiej natury Mesjasza

Hebr. 2:14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 
.
Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.


[4] Niepokalane poczęcie Mesjasza

Łuk. 1:31, 34-35 31. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.  34. Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną?  35. A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.


[5] Ludzka dusza Mesjasza

Mat. 26:38 Wtedy Jezus powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
.
Jan 12:27 Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę.


[6] Uczestnictwo w ciele i krwi

Hebr. 2:14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła;


[7] Owoc łona Dawida

Dzieje. 2:30 Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie;


[8] Nasienie Dawida według ciala

Psalm 132:11 Przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie.
.
Rzym. 1:3 O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;


[9] Owoc łona Marii

Łuk. 1:42 I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona.


[10] Narodzony z niewiasty

Gal. 4:4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem;


[11] Latorośl dawidowa

Jer. 33:15 W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi Latorośl sprawiedliwa. Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi.


[12] Gałązka z pnia Jessego

Izaj. 11:1 I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie.


[13] Wyrosły z plemienia Judy

Hebr. 7:14 Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi.


[14] Żyd z ciała

Rzym. 9:5 Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.


[15] Z nasienia Abrahama

1 Mojż. 22:18 I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
.
2 Sam. 7:12 Gdy się dopełnią twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twojego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza, i umocnię jego królestwo.
.
Mat. 1:1 Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
.
Gal. 3:16 Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus.


[16] Upodobniony acz bezgrzeszny

Hebr. 2:15-17 15. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. 17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.


[17] Immanuel

Izaj. 7:14 Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go Emmanuel.
.
Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

Belgijskie Wyznanie Wiary z 1561 r.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email