Bóg jednorodzony

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest zgodnie ze swoją boską naturą jednorodzonym Synem Bożym [1], zrodzony w wieczności [2], nieuczyniony i niestworzony (gdyż wówczas byłby stworzeniem), lecz współistotny [3] Ojcu i tak samo wieczny [4] jak Ojciec, gdyż jest obrazem Jego istoty i blaskiem Jego chwały [5], na równi z Ojcem we wszystkim [6].

Jest Synem Bożym nie tylko od czasu przyjęcia ludzkiej natury, lecz od wieczności [7], jak zaświadczają o tym zestawione ze sobą fragmenty Pisma Świętego.

  • Mojżesz uczy, że Bóg stworzył świat [8],
    .
  • A św. Jan, że wszystko powstało przez Słowo, które nazywa Bogiem [9].
    .
  • Apostoł ten tłumaczy, że Bóg stworzył świat przez swojego Syna [10]
    .
  • i dalej, że Bóg stworzył świat przez Jezusa Chrystusa [11].

Jasno z tego wynika, że Ten, który zwie się Bogiem, Słowem, Synem i Jezusem Chrystusem, istniał, już wtedy gdy wszystko przez Niego zostało stworzone [12]. Dlatego prorok Micheasz stwierdza: „Początki Jego od prawieku, od wieczności.” [13] A Hebrajczyków mówi: „Nie ma początku dni ani końca życia.” [14]

Dlatego jest On tym prawdziwym, wiecznym i wszechmocnym Bogiem, którego wzywamy, czcimy i któremu służymy.


[1] Syn Boży

Jan 1:18, 49 18. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. 49. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela.


[2] Zrodzony w wieczności

Jan. 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.
/
Kol. 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.


[3] Współistotny Ojcu

Jan. 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
.
Filip. 2:6  Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;


[4] Wieczny

Jan. 1:2 Ono było na początku u Boga.
.
Jan 17:5  A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat.
.
Obj. 1:8 Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.


[5]  Blask chwały Ojca

Hebr. 1:3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;


[6] Współrówny Ojcu

Filip. 2:6  Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;


[7]  Wieczny Syn

Jan. 8:23, 58 23. I powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata. 58. Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.
.
Jan 9:35-37 35. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego?  36. A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył? 37. I powiedział do niego Jezus: I widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim.
.
Dzieje. 8:37  I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
.
Rzym. 9:5 Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.


[8]  Bóg Stworzycielem

1 Mojż. 1:1 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.


[9] Słowo Stworzycielem

Jan 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.


[10]  Bóg stworzył świat przez Syna

Hebr. 1:2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;


[11]  Bóg stworzył świat przez Jezusa

Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.


[12] Syn stwórcą wszechrzeczy

Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.


[13]  Syn pochodzi z wieczności

Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych.


[14] Bez początku i końca

Hebr. 7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.

Belgijskie Wyznanie Wiary z 1561 r.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email