Bóg kocha wszystkich ludzi tak samo. Bóg kocha cały świat i dlatego posłał swojego Syna aby zbawił wszystkich ludzi. Bóg jest przecież miłością.

Powyższe stwierdzenia oparte są o błędne założenie, według którego miłość Boża, ta którą umiłował Swego Syna, udzielana jest każdemu stworzeniu na świecie. Nic bardziej mylnego. Przyjrzyjmy się naturze Boga:

Cechy Bożej natury

Z jednej strony widzimy, że Boga cechują

 • majestat
 • suwerenność,
 • wszechmoc,
 • wszechwiedza,
 • wszechobecność,

Są to atrybuty Wszechwładcy, przed którego okiem nic nie może się ukryć. I to jest podstawowy problem każdego grzesznika, ponieważ Boga cechują również:
.

Świętość

Świętość to całkowita doskonałość i czystość Bożej natury, charakteru i działań. Bóg jest całkowicie oddzielony i wolny od zła i grzechu. Bóg nie toleruje grzechu w żadnej formie. Nawet najmniejszy grzech jest dla Boga nieskończoną obrzydliwością. Tak święty jest Bóg.

Psalm 99:9 Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo PAN, nasz Bóg, jest święty.

Jakub 1:13 Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi.

Hab. 1:13 Twoje oczy są zbyt czyste aby akceptować zło, nie możesz patrzeć na niegodziwość z przychylnością.

1 Sam. 2:2 Nikt nie jest tak święty jak PAN, Nie ma bowiem nikogo oprócz ciebie i nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg.

Obj. 15:4 Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił twego imienia? Bo ty jedynie jesteś święty

Psalm 11:4 PAN jest w swym świętym przybytku, tron PANA jest w niebie, jego oczy patrzą, jego powieki badają synów ludzkich.

Psalm 15:1 PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze?

Zach. 2:13 Niech umilknie wszelkie ciało przed PANEM. On bowiem powstał ze swego świętego przybytku.
.

 

Prawość i sprawiedliwość

Boża prawość to Jego świętość w działaniu. On musi okazać grzesznikowi swój gniew. On jest zupełnie sprawiedliwy i zawsze robi to, co prawe. Człowiek nie jest sprawiedliwy w oczach Bożych.

Psalm 130:3 PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?

Rzym. 3:10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;

Izaj. 64:6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.

Mat. 7:23 Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
.


Boży gniew

Rzym. 1:18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
.
Kol. 3:5-6 6 nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; 6 Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa.

Bóg nie tylko nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi przeznaczonych na potępienie grzeszników i jest ich wrogiem ze względu na swoją świętą naturę, prawość i sprawiedliwość

Psalm 76:7 Ty, ty sam, jesteś straszliwy; i któż się ostoi przed twoim obliczem, gdy się rozgniewasz?

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.

Izaj 63:3 Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną; a tłoczyłem ich w gniewie i deptałem ich w zapalczywości tak, że ich sok pryskał na moją szatę i całe moje odzienie zbryzgałem.

Rzym. 12:19 Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan.

Psalm 26:5 Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i z niegodziwymi nie usiądę.

Psalm 11:5 PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie.

Hebr. 10:31 Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.

Hebr. 12:29 Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.

Psalm 89:7 Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół niego.

Sof. 1:18 Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu PANA, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi.

2 Piotra 3:10-11 10 A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. 11 Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności;

Bóg będzie walczył z każdym nieupamiętanym grzesznikiem.

Psalm 7:11-13 11 Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. 12 Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go. 13 Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców.

Łuk. 19:27 Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.

Na każdym niezbawionym człowieku ciąży Boży gniew skutkujący zniszczeniem, wiecznym zatraceniem.

Rzym. 2:5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga

Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim,

Obj. 14:10-11 10 będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem. 11 A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy

Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne

Jak straszny jest gniew Boży może świadczyć reakcja Pana Jezusa, wcielonego Boga-Syna, który w oczekiwaniu na wylanie na Niego gniewu Bożego w zastępstwie wszystkich wybranych do zbawienia odczuwał lęk i udrękę co było również przyczyną Jego krańcowego fizycznego wyczerpania.

Marek 14:33 Wziąwszy ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, zaczął odczuwać lęk i udrękę.

Łuk. 2242:44 42 Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. 43 Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. 44 I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię.

Bóg będzie szydził z każdego potępionego grzesznika

Przysłów 1:25-28 25 Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; 26 Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. 27 Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie; 28 Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą.

Psalm 37:12-13 12 Niegodziwy knuje przeciwko sprawiedliwemu i zgrzyta na niego zębami. 13 Lecz Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi jego dzień.

Psalm 59:8 Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.

Psalm 2:4-5 4 Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. 5 Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży:

Przysłów 3:34 On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym.

Treny 3:39 Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek – z powodu kary za swoje grzechy?

Powoli zauważamy, że z kart Pisma Świętego wyłania się obraz potężnego Boga, sprawiedliwego sędziego, który odda każdemu według uczynków i który nie ma względu na osoby. To zupełnie inny obraz Boga niż ten, jaki jest współcześnie promowany przez pseudochrześcijańskich uzurpastorów. Bóg nie jest podobny do dżina z butelki spełniającego wszystkie zachcianki wyznawcy. On nie ofiarował swojego Syna aby zapewnić dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo. Bóg nienawidzi grzeszników, których przeznaczył na potępienie, jest ich osobistym wrogiem. Będzie z nimi walczył i pokona ich wszystkich. Tak święty i sprawiedliwy jest Bóg.

Przysłów 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.
.
2 Mojż. 9:16 Lecz dlatego cię postawiłem, aby okazać na tobie moją moc i żeby rozgłaszano moje imię na całej ziemi.
.
2 Piotra 2:3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.
.
Rzym. 9:21-22 21. Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;

.


Jedyna nadzieja grzesznika

Z drugiej strony obserwujemy takie Boże cechy

 • miłość,
 • łaska,
 • miłosierdzie,
 • cierpliwość,
 • wierność,
 • mądrość,
 • stałość
 • zazdrość

I tylko dzięki Bożem miłosierdziu, cierpliwości i łasce niektórzy, wybrani przed wiekami otrzymują zbawienie. Bóg wyznaczył czas, aby wybrani do zbawienia, w całej swojej pełni upamiętali się. Na wybranych Bóg się gniewa do czasu ich odrodzenia, ale ich nie nienawidzi. Bóg miłuje ich wieczną miłością i nigdy nie był ich wrogiem (choć wybrani do czasu byli w swoich umysłach wrogami Boga)

Jer. 31:3 Powiedz: Dawno PAN mi się ukazał, mówiąc: Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem.
.
Kol. 1:21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
.
Efez. 2:3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.

Wszyscy pozostali nazwani są bezbożnikami i zostaną skazani na wieczne potępienie i cierpienie. Tak święty jest Bóg.

2 Piotra 3:7-9 7 A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. 8 Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9 Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty.

Jedyną nadzieją na ocalenie od gniewu Bożego jest Boża interwencja czyli odrodzenie. To sprawia, że odrodzony człowiek dochodzi do zrozumienia własnej bezsilności, korzy się i prosi o bezwarunkowe ułaskawienie. To jest upamiętanie się i nawrócenie do Jezusa Chrystusa. Tylko odrodzone owce Chrystusa mogą się upamiętać i uwierzyć, tylko one przychodzą do Jezusa po pomoc. Inni są wilkami.

Jan 10

1 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą.

2 Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec.

3 Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je.

4 A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos.

5 Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych.

6 Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.

7 Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem drzwiami dla owiec.

8 Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały.

9 Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.

10 Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.

11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.


Czy wierzysz w Boga Biblii?

Mich. 1:12 Ta, która mieszka w Marot, oczekiwała dobra, ale zło zstąpiło od PANA aż do bramy Jerozolimy.

Mal. 2:2-3 2 Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, aby oddać chwałę mojemu imieniu, mówi PAN zastępów, wtedy ześlę na was przekleństwo i będę przeklinać wasze błogosławieństwa. I już je przekląłem, bo nie bierzecie tego do serca. 3 Oto wam zepsuję wasze siewy i rzucę wam gnojem w twarz, gnojem waszych ofiar. I zabiorą was razem z nim. 

5 Mojż. 30:15 Oto dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło

Izaj. 42:24-25 24 Kto wydał Jakuba na rabunek, a Izraela łupieżcom? Czy nie PAN, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy? Nie chcieli bowiem kroczyć jego drogami ani słuchać jego prawa. 25 Dlatego PAN wylał na niego zapalczywość swego gniewu i gwałtowną wojnę. Rozgorzała wokół niego, lecz on tego nie poznał, paliła go, ale nie wziął tego do serca.

Izaj. 45:7 Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęściea. Ja, PAN, czynię to wszystko.

Jer. 4:6 Podnieście sztandar w kierunku Syjonu, uciekajcie, nie zastanawiajcie się. Sprowadzam bowiem nieszczęście od północy i wielkie zniszczenie

Jer. 8:17 Oto bowiem poślę na was najbardziej jadowite węże, których nie można zaklinać, i będą was kąsać, mówi PAN.

Jer. 11:11 Dlatego tak mówi PAN: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać; a choćby wołali do mniea, nie wysłucham ich.

Jer. 11:23 I nikt z nich nie zostanie, bo sprowadzę nieszczęście na ludzi z Anatot w roku ich nawiedzenia

Jer. 45:4 Tak powiesz do niego: Tak mówi PAN: Oto co zbudowałem, zburzę, co zasadziłem, wyplenię, tę całą ziemię.

Psalm 105:25  Odmienił ich serca, żeby znienawidzili jego lud i postępowali przebiegle wobec jego sług.

Ezech. 14:9 A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela

Oz. 6:5 Dlatego ciosałem ich przez proroków, zabijałem ich słowami moich ust, aby wyszła światłość twoich sądów.

Amos 3:6 Czy trąba zadmie w mieście, a lud się nie ulęknie? Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego PAN by nie uczynił?
.


Jesteś na wojnie

Uświadom to sobie wreszcie królu swojego życia. Na wojnie z góry przegranej bo walczysz z przeciwnikiem, który jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. Nie masz z Nim szans. Jego Syn mówi do ciebie:

Łuk. 14

31 który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciwko niemu?

32 A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju.

33 Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

Czas wyrzec się swojej sprawiedliwości, wiary w zbawienie z uczynków czy religijności. Czas złożyć pokłon Panu panów i Królowi królów, czas prosić o pokój. Gdy ten jeszcze jest daleko…

Rzym. 4:8 Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu.


Dzieło Chrystusa

Chrystus wypił kielich gniewu Bożego za każdego wybranego do zbawienia człowieka, wszyscy za których poniósł karę uwierzą w Niego. On jest przebłaganiem za wszystkie grzechy każdego wybranego, tylko dzięki przelanej krwi Boga Syna sprawiedliwości stało się zadość. Chrystus, bezgrzeszny baranek poniósł na krzyż wszystkie grzechy wybranych do zbawienia. On to uczynił dobrowolnie raz i na zawsze, była to doskonała i skończona ofiara, której nie trzeba powtarzać. Obecnie w niebiańskim miejscu najświętszym wstawia się za zbawionymi, jest naszym doskonałym adwokatem. To dzięki dziełu Jezusa na krzyżu odrodzeni stają się wierzący, święci i nienaganni w oczach Bożych. Nie z uczynków jest zbawienie, lecz z łaski Bożej, przez wiarę, które są darem Bożym.

Rzym. 3:25 Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów

Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;

Kol. 1:20 przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Hebr. 9:12-14 12 Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 13 Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała; 14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Hebr. 9:20 To jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił.

1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Krwawa ofiara Chrystusa zapewniła każdemu zbawionemu pokój z Bogiem.

Rzym. 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
.
Izaj. 57:20-21 20 Lecz bezbożni będą jak wzburzone morze niemogące się uspokoić, którego wody wyrzucają muł i błoto. 21 Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email