Słowo uczy że jest jeden Bóg

5 Mojż 6:4 Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest

Nie można czcić nikogo poza Bogiem

2 Mojż. 20:3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną

Mamy czcić Syna tak samo jak Ojca

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał

Zatem mamy czcić Syna jako Boga, ta sama cześć jaka należy się Ojcu przynależna jest Synowi. Nie można czcić nikogo innego jak Boga o tym mówi 2 Przykazanie. Słowo uczy jasno,że trzy osoby razem są jednym i jedynym Bogiem.


O jedności Bóstwa

Jezus i Ojciec są jednością

Jan 10:30…33 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy… 33 Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem

Jednakże Jezus nie jest Ojcem

Mat. 6:9 Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie,niech będzie uświęcone twoje imię

Wola Ojca może być wyróżniona w stosunku do woli Syna

Mat. 26:39 A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich.Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty

Jezus prosi Ojca o Pocieszyciela

Jan 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki

Jezus prosi Ojca o uwielbienie.

Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat

Ojciec i Duch są jednością

1 Kor. 3:16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?

Jezus i Duch są jednością

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy

Ojciec Syn i Duch są jednością

1 Jana 5:7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są
.
Jan 14:14…16…18…23 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię…16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela,aby z wami był na wieki…18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was…23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy

.


Trzy Osoby, jeden Bóg

Słowo uczy, że Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty nie jest jedną osobą, lecz trzema. Jedna Boska istota jest współdzielona przez trzy Boże Osoby. Jednak Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, Duch nie jest Ojcem

Mat. 3:16 A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego

Jezus jest w pełni Bogiem

Kol. 2:8-9 8 Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa

Święty Duch Boży to Duch Chrystusowy

1 Piotr. 1:10-11 10 O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy (starotestamentowi), którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. 11 Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę

Duch Święty jest Bogiem, to Duch Pański

Dzieje 5:3-4…9 3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czynie pozostawało w twojej mocy?Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. 9 Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą

Duch ma swoją wolę i świadomość

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach
.
1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce

Bóg sam o sobie mówi w liczbie mnogiej

1 Mojż. 1:26 Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze

Słowo Bóg jest użyte w jednym momencie do więcej niż jednej osoby

Psalm 110:1 Powiedział Pan do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy

 


Miejsca gdzie widzimy wszystkie osoby Boga w działaniu

Jezus Chrystus został posłany przez Ojca i Ducha. Duch Święty i Ojciec namaścili Mesjasza aby ten skutecznie wykonał misję zbawienia wszystkich do tego przeznaczonych, czyli którzy otrzymają dar skruszongo serca, dar wiary.

Izaj. 48:16 Przybliżcie się do mnie, a słuchajcie tego! Nie mówiłem od początku w skrytości; ale od onegoż czasu, którego się to działo, tamem był. A teraz panujący Pan posłał mię, i Duch jego
.
Izaj. 61:1 Duch Panującego Pana jest nade mną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy

Dlatego chrzest odbywa się w imię trzech osób Boga

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Błogosławimy w imię trzech osób jednego Boga

2 Kor. 13:14 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen

.


Inne cytaty Nowego Testamentu o Trójcy

Dzieło zbawienia należy do trzech Osób Jednego Boga.

Rzym. 15:16…30 16 Po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego…30 A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga
.
2 Kor. 1:21-22 21 Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg; 22 Który też zapieczętował nasi dał do naszych serc Ducha jako zadatek
.
Efez 2:18 Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca

 


Biblia mówi jasno

Jest tylko jeden Bóg, jednak istnieje i zawsze istniał jako Trzy Osoby. Ojciec, Syn i Duch

Jan 1:1-21 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga

.


Ojcowie Kościoła a Trójjedyność Boga

Jedność Kościoła przejawia się w zachowaniu jedności teologii, której jednym z centralnych punktów (obok soteriologii) jest Trynitologia. Nie ma mowy o jedności wiary i braterstwie między Kościołem i heretykami nauczającymi o innym Bogu. Czy możliwa jest społeczność światłości i ciemności? Czy członki Chrystusa i członki nierządnicy powinny się jednoczyć? Czy wierzący chrześcijanie powinni bratać się z osobami, które twierdzą, że

  • Bóg raz jest Ojcem, raz Synem a raz Duchem Świętym? (modalizm)
  • Ojciec jest Bogiem ale nie Syn i nie Duch? (unitarianizm)
  • Syn nie przyszedł w ciele? (gnostycyzm)
  • Syn jest pomniejszym bogiem, ale nie Bogiem Jahwe? (henoteizm)
  • Syn występuje pod postacią opłatka, może zostać zjedzony i wydalony do ustępu? (Rzymski katolicyzm)
  • Duch Święty to bezosobowa moc? (Jehowici, Badacze, pseudomesjańskie społeczności)
  • Duch Święty obdarowuje wierzących fałszywymi znakami i cudami jak np. mówienie niezrozumiałym bełkotem? (zielonoświątkowcy)

Cyprian z Kartaginy, łac. Thascius Caecilius Cyprianus,(ur. ok. 200 lub 210 w rzymskiej prowincji Afryki, zm. 14 września 258 niedaleko Kartaginy) – biskup Kartaginy i męczennik za wiarę, pisarz apologeta chrześcijaństwa, jeden z Ojców Kościoła, reprezentując pogląd wczesnego chrześcijaństwa uważał, że niemożliwym jest taka jedność. Pisał on mianowicie, że:

Traktaty Cypriana
Traktat I. O jedności Kościoła.

6. Małżonka Chrystusa nie może być cudzołożna; ona jest nieskażona i czysta. Zna jeden dom; strzeże swej skromności świętości jednego łoża. Zachowuje nas dla Boga. Ona wyznacza synów, których urodziła dla Królestwa. Ten, kto jest oddzielony od Kościoła i połączony z cudzołożnicą, jest oddzielony od obietnic Kościoła; ani też ten, kto opuszcza Kościół Chrystusowy, nie może osiągnąć nagród Chrystusowych. On jest nieznajomym; on jest profanem; on jest wrogiem. Nie może już mieć Boga za swojego Ojca ten, kto nie ma Kościoła za matkę. Jak nikt kto był poza Arką Noego nie mógł się uratować, tak nie może i ten, kto jest poza Kościołem.
.
Pan ostrzega, mówiąc: “Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza.” [Mat. 12:30] Ten, kto łamie pokój i zgodę Chrystusa, czyni to w opozycji do Chrystusa; ten, kto zbiera się gdzie indziej niż w Kościele, rozprasza Kościół Chrystusowy. Pan mówi: “Ja i Ojciec jedno jesteśmy” [Jan 10:30] i znowu jest napisane o Ojcu i Synu, i o Duchu Świętym “A ci trzej są jednym” [1 Jana 5:7] Czy ktoś wierzy, że ta jedność, która pochodzi z Boskiej siły i zwojów w sakramentach niebiańskich, może być podzielona w Kościele i może być oddzielona przez rozstanie przeciwstawnych woli? Ten, kto nie utrzymuje tej jedności, nie ma Boskiego prawa, nie wierzy w Ojca i Syna, nie posiada życia i zbawienia.

Zaprzeczenie albo niezrozumienie Trójcy to zaprzeczenie i niezrozumienie samej natury Boga, to bałwochwalstwo.

Print Friendly, PDF & Email